Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B lần 1 năm 2014 trường THPT Hồng lĩnh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 1197

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được 3 thể tích hỗn hợp Y. Lấy 6,72 lít Y(đkc) làm mất màu vừa đủ dd chứa a mol Br2. Giá trị của a là: 

Câu 2: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp e ngoài cùng là np2n+1 (n là số thứ tự của lớp e). Có các nhận xét sau về R:

(1) Trong oxit cao nhất R chiền 25,33% về khối lượng;

(2) Dung dịch FeR3 có khả năng làm mất màu dd KMnO4/H2SO4, to;

(3) Hợp chất khí với hidro của R vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử;

(4) Dung dịch NaR không t/d được với dd AgNO3 tạo kết tủa.

Số nhận xét đúng là:

Câu 3: Cho dãy các kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy p/ứ với lượng dư dd FeCl3 thu được kết tủa là 

Câu 4: Este E (không chứa nhóm chức nào khác) được tạo từ axit cacboxylic X và một ankanol Y. Lấy m gam E tác dụng với dd KOH dư thu được m1 gam muối; m gam E tác dụng với dd Ca(OH)2 dư thu được m2 gam muối. Biết rằng, m2 < m < m1. Y là: 

Câu 5: Cho bột nhôm dư vào axit X loãng, to được khí Y không màu, nhẹ hơn không khí và dung dịch Z. Cho dd NaOH đến dư vào dd Z, to. Sau p/ứ hoàn toàn, thấy thoát ra khí T (không màu, làm đổi màu quỳ tím ẩm sang xanh). Axit X và khí Y là:

Câu 6: Cho sắt tan hết trong dd H2SO4 loãng, dư tạo ra dd X. Biết rằng 50ml dd X tác dụng vừa đủ với 100ml KMnO4 0,1M. Nồng độ mol của muối sắt trong dd X là 

Câu 7: Cho dd Ca(OH)2 dư vào 100 ml Mg(HCO3)2 0,15M phản ứng xong được m g kết tủa  Giá trị m là:

Câu 8: Ca(OH)2 + H3PO4 (dư) \rightarrow  X  +  H2O.   X là 

Câu 9: Số hiđrocacbon ở thể khí (đktc) tác dụng được với dd AgNO3 trong NH3 là: 

Câu 10: X và Y lần lượt là các tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amoni axit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sp gồm CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với NaOH (lấy dư 20% ), sau phản ứng cô cạn dd thu được bao nhiêu gam chất rắn ? 

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

(1) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ và glucozơ ;

(2) Trong môi trường bazơ thì  fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa cho nhau (3) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở ;

(4) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ ;

(5) Saccarozơ thể hiện tính khử trong phản ứng tráng bạc 

Số phát biểu đúng là 

Câu 12: Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol benzylic, metanol, propenol và etylen glicol tác dụng hết với Na thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,048 lít khí CO2 (đktc) và 5,58 gam H2O. Giá trị của m là 

Câu 13: Làm lạnh 141,44 gam dung dịch bão hòa NaCl ở 1000C xuống 200C thấy có 18,45 gam NaCl.xH2O kết tinh. Biết rằng độ tan của NaCl ở 1000C là 39,1 gam và độ tan của NaCl ở 200C là 35,9 gam. Giá trị của x là: 

Câu 14: Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho Fe vào dung dịch HCl ; Đốt dây sắt trong khí clo ; Cho Fe dư vào dd HNO3 loãng ; Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư ; Cho Fe vào dd KHSO4  Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là 

Câu 15: Cho 6,69 gam hỗn hợp ở dạng bột gồm Al, Fe vào 100ml CuSO4 0,75M khuấy kĩ hỗn hợp để pư xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X bằng dd HNO3 1M thu được khí NO là sp khử duy nhất. Thể tích dd HNO3 ít nhất cần dung là

Câu 16: Hóa chất nào sau đây dùng để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà vẫn giữ nguyên klượng Ag ban đầu ?

Câu 17: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào không xảy ra phản ứng hóa học ? 

Câu 18: Chia 156,8 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 thành hai phần bằng nhau. Cho P1 t/d hết với dd HCl dư được 155,4 gam muối khan. Pt/d vừa đủ với dd B chứa HCl, H2SO4 loãng được 167,9 gam muối khan. Số mol của HCl trong dd B là: 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng: (X:halogen) 

Câu 20: X là một dẫn xuất của benzen có CTPT là C7H9NO2. Cho 13,9 gam X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dd thu được 14,4 gam muối khan Y. Y t/d hết với dd HCl dư thu được chất hữu cơ Z. Khối lượng phân tử của Z là 

Câu 21: Cho các phát biểu sau: Anđehit chỉ thể hiện tính khử ; Anđehit phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ra ancol bậc một ; Axit axetic không tác dụng được với Cu(OH)2 ; Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic ; Nguyên liệu để sản xuất axit axetic theo phương pháp hiện đại là metanol.  Số phát biểu đúng là 

Câu 22: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sp cháy vào nước vôi trong dư được 30 gam kết tủa. Vậy giá trị của V tương ứng là 

Câu 23: Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau: (1) Phenol, axit axetic, CO2 đều p/ứ được với NaOH ; (2) Phenol, ancol etylic không p/ứ với NaHCO;(3) CO2, và axit axetic p/ứ được với natriphenolat và dd natri etylat ; (4) Phenol, ancol etylic, và CO2 không p/ứ với dd natri axetat ; (5) HCl p/ứ với dd natri axetat, natri p-crezolat

Câu 24: Trong phản ứng   Cl2 + Ca(OH)2 \rightarrow  CaOCl2 + H2O.  Khẳng định nào sau đây về Clo là đúng:

Câu 25: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no có số mol bằng nhau, tỉ khối hơi của X so với khí H2 là 22. Cho m gam X (m < 10) phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 dư thu được 86,4 gam kết tủa  Hỗn hợp X gồm:

Câu 26: Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol 1 : 2) vào nước (dư) được dd X. Cho dd AgNO3 (dư) vào X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là 

Câu 27: Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic. Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tống số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là 

Câu 28: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư  được V lít H2. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X vào dd NaOH dư thu được 1,75V lít H2 (đktc). Vậy % n(Na) trong hh X là: 

Câu 29: Các chất mà phân tử không phân cực là: 

Câu 30: Chia 1 amin bậc 1, đơn chức A thành 2 phần đều nhau: phần 1 hòa tan hoàn toàn vào nước rồi thêm dd FeCldư. Kết tủa sinh ra đem nung đến khối lượng không đổi được 1,6 gam chất rắn. Phần 2 cho tác dụng với HCl sỉnh a 4,05 gam muối. A là:

Câu 31: Hoà tan hoàn toàn 2,40 gam FeS2 trong dd H2SO4 đặc, nóng (dư). Toàn bộ khí thu được cho lội vào dd brom dư. Khối lượng brom (theo gam) tham gia phản ứng là 

Câu 32: Cho các TN sau: (1) Sục khí CO2  vào dd natri aluminat. (2) Cho dd NH3 dư vào dd AlCl3. (3) Sục khí H2S vào dd AgNO3. (4) Dung dịch NaOH dư vào dd AlCl3. (5) Dung dịch NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2. Những trường hợp thu được kết tủa sau p/ứ là:

Câu 33: Dãy gồm các polime được làm tơ sợi là

Câu 34: Cho các phát biểu sau:

(1) Thuỷ phân htoàn este no, đơn chức mạch hở trong dung dịch kiềm thu được muối và ancol.

(2) Phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic với ancol (xt H2SO4  đặc) là phản ứng  thuận nghịch. 

(3) Trong phản ứng este hoá giữa axit axetic và etanol (xt H2SO4  đặc), nguyên tử O của ptử H2O có nguồn gốc từ axit.

(4) Đốt cháy hoàn toàn este no mạch hở luôn thu được CO2  và H2O có số mol bằng nhau. 

(5) Các axit béo đều là các axit cacboxylic đơn chức và có số nguyên tử cacbon chẵn.

Số phát biểu đúng là: 

Câu 35: Cho các chất Cu, FeSO4, Na2SO3, FeCl3. Số chất tác dụng được với đung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl là: 

Câu 36: Có bao nhiêu phản ứng  có thể xảy ra khi cho các đồng phân mạch hở của hợp chất có CTPT C2H4O2 tác dụng lần lượt với Na, NaOH, Na2CO3

Câu 37: Hỗn hợp X gồm saccarozơ và mantozơ có tỉ lệ về khối lượng tương ứng là 1:2. Thủy phân m gam X trong môi trường axit (hiệu suất phản ứng thủy phân đều đạt 60%), trung hòa dd sau phản ứng, sau đó thêm tiếp một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 dư vào thì thu được 95,04 gam Ag kết tủa Giá trị của m là

Câu 38: Hỗn hợp X gồm 1 ancol A và 2 sp hợp nước của propen. dX/H2 =  23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là 

Câu 39: Cho ancol X có CTPT C5H12O, khi bị oxi hoá tạo sp tham gia p/ứ tráng bạc  Số công thức cấu tạo của X là 

Câu 40: Cho cân bằng 2SO2 + O2 \rightleftharpoons SO3   \DeltaH < 0.

Cho một số yếu tố: (1) Tăng áp suất ; (2)Tăng nhiệt độ ;

(3) Tăng nồng độ O2 và SO2 ; (4)Tăng nồng độ SO3; (5) Tăng xúc tác.

Các yếu tố làm tăng hiệu suất của p/ứ trên là : 

Câu 41: Thực  hiện các thí nghiệm sau: Nhúng một thanh Fe vào dd CuCl2 ; Nhúng một thanh Zn vào dd FeCl3 ; Nhúng một thanh Fe vào dd AgNO3 ; Nhúng một thanh Zn vào dd HCl có lẫn CuCl2. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là:

Câu 42: Cho 5,52 gam axit cacboxylic X tác dụng với 200 ml NaOH 1M, cô cạn dd sau phản ứng thu được 11,36 gam chất rắn khan. Phát biểu nào về X là sai ?

Câu 43: Cho 7,36 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là

Câu 44: Cho dd lòng trắng trứng vào hai ống nghiệm. Cho thêm vào ống nghiệm thứ nhất được vài giọt dd HNO3 đậm đặc; cho thêm vào ống nghiệm thứ hai một ít Cu(OH)2. Hiện tượng quan sát được là: 

Câu 45: Sục khí clo vào dd FeCl2 thu được dd FeCl3 ; cho dd KI vào dd FeCl3 thu được I2 và FeCl2. Hãy cho biết sự sắp xếp nào sau đây tăng dần về tính oxi hóa của các chất ? 

Câu 46: Hỗn hợp X gồm etilen, axetilen và hiđro. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Mặt khác dẫn V lít X qua Ni nung nóng thu được 0,8V lít hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y vào dd brom dư thì có 32 gam brom đã phản ứng (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là 

Câu 47: Cho 5 gam bột Mg vào dd KNO3 và H2SO4, đun nhẹ trong điều kiện  thích hợp đến khi phản ứng  xảy ra hoàn toàn thu đc dd A chứa m gam muối và 1,792 lít hỗn hợp khí B (đkc) gồm 2 khí không màu trong đó có 1 khí hoá nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không  tan. Biết tỉ khối hơi của B đối với H2 = 11,5. Giá trị của m là ?

Câu 48: Trong 1 cốc nước chứa 0,01 mol Na+ ; 0,02 mol Ca2+ ; 0,04 mol Mg2+ ; 0,09 mol HCO^{_{3}^{-}}; Cl- và SO_{4}^{2-}. Trongsố các chất sau: Na2CO3, BaCO3, NaOH, K3PO4, Ca(OH)2, HCl, số chất có thể làm mềm nước trong cốc là:

Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp X gồm một amino axit Y (có một nhóm amino) và một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Z, thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và 23,4 gam H2O. Mặt khác, 0,45 mol X phản ứng vừa đủ với dd chứa m gam HCl. Giá trị của m là 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 49 50 98% 3.58
2 Bing Mik 49 50 98% 6.95
3 Quỳnh Mai 41 49 84% 66.25
4 QUỐC HUY 44 50 88% 21.25
5 Kh 45 50 90% 67.1
6 Nguyễn Song Hà 40 50 80% 5.53
7 tran ngoc anh 43 50 86% 89.47
8 usain 40 50 80% 5.22
9 Đăng Danh 41 50 82% 78.65
10 Sâu Sâu 38 50 76% 56.63
11 Nguyễn Thị Huyền 36 50 72% 69.6
12 Minh Duc Trinh 37 50 74% 92.48
13 keengs 33 46 72% 73.32
14 Tuấn Tí Tẹo 32 50 64% 54.1
15 nguyen van chung 32 50 64% 84.57
16 nguyễn thị oanh 30 50 60% 76.4
17 trần văn hoan 24 29 83% 28.98
18 hoang hung 34 46 74% 90.07
19 Tuyen Le 30 48 63% 71.33
20 Đặng Thị Sen 28 45 62% 64.43
21 Trịnh Xuyến Chi 32 50 64% 69.77
22 lương hạnh 30 50 60% 1.78
23 nl3 22 29 76% 52.47
24 Trọng Nhân 27 50 54% 8.13
25 Triệu Thái 29 50 58% 66.83
26 Lethanh Nguyen 26 46 57% 12.4
27 nguyen anh tuan 22 31 71% 90.15
28 Trần Thơ 16 19 84% 37.85
29 Tuyet Yeu Thuong 17 20 85% 19.87
30 Thịnh Đặng 28 47 60% 87.73
31 thiendieu 13 15 87% 46.45
32 Vu Kim Anh 27 40 68% 46.35
33 Cơn Mưa Ngang Qua 15 20 75% 78.57
34 vũ duy sơn 20 30 67% 47.73
35 Liễu Phi Phi 23 38 61% 55.12
36 Khoảng Cách 15 21 71% 20.1
37 Wan Win 23 39 59% 67.1
38 Trần Ngọc Cường 28 50 56% 58.3
39 Thanh Truc 27 50 54% 89.3
40 Góc Nhỏ Trong Tim 11 17 65% 37.87
41 tu uyen 22 37 59% 36.12
42 cafevvn 26 50 52% 90.07
43 Toi dai dot 11 14 79% 37.6
44 Đi Đến Ước Mơ 13 22 59% 90.12
45 hugh 9 13 69% 42.58
46 tran van lac 15 23 65% 37.2
47 Quỳnh Anh 23 43 53% 79.32
48 nguyenducminh 20 36 56% 61.02
49 bui van tien 18 38 47% 76.12
50 Nhân Nguyễn 14 24 58% 29.45
51 le thanh loc 8 14 57% 30.45
52 lê văn sang 9 14 64% 10.95
53 dungdiudang 6 10 60% 10.33
54 Xeko Hi 23 50 46% 4.42
55 phan ý 19 40 48% 91.2
56 Ngô Hoàng Anh Đức 25 50 50% 90.05
57 tranhoangtrong 9 15 60% 18.32
58 Hoa Van 9 18 50% 54.3
59 nguyễn thị yến chi 21 50 42% 79.52
60 nguyễn văn dũng 7 17 41% 68.02
61 nguyễn thị thúy 6 15 40% 9.5
62 Thể Bugatti 6 9 67% 30.47
63 Anh Người Ấy 23 50 46% 74.63
64 Tuy Nguyen 7 12 58% 11.13
65 emnhu 22 50 44% 76.93
66 Đức Long 3 5 60% 5.97
67 nguyen thi uyen 23 44 52% 90.47
68 Núp Công Tử 22 50 44% 87.12
69 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.13
70 Trần Vỹ 3 7 43% 32.12
71 sdgcxbcvvb 2 3 67% 8.42
72 Nguyễn Mạnh Hải 6 13 46% 90.1
73 Hồng Liên 0 0 0% 0.05
74 Mai TuanLinh 1 3 33% 3.4
75 Duy Quyền 29 49 59% 21.82
76 le nguyen thanh duy 0 0 0% 0.22
77 Nguyễn Đình Ngọc 22 29 76% 90.87
78 Minhduc Pham 0 0 0% 0.05
79 Phạm Đức Duẩn 34 49 69% 29.6
80 tran van vu 24 26 92% 88.55
81 Nam Lam 0 0 0% 0.35
82 Nguyễn Hoài 0 1 0% 0.55
83 hồ văn luận 18 50 36% 78.08
84 Vũ Trần 1 1 100% 91.27
85 Lê Hoàng Tân 1 1 100% 0.07
86 Lan Phương 0 0 0% 0.32
87 Tính Đặng 3 6 50% 90.1
88 khuat hoang chuong 0 0 0% 0.05
89 nguyen cong dat 0 0 0% 0.05
90 Kevin Trung 3 6 50% 7
91 phạm thị nga 2 4 50% 6.05
92 huynh long chau 0 1 0% 1.98
93 Lê Văn Dũng 0 1 0% 0.67
94 Nguyễn Thanh Tâm 3 7 43% 12.13
95 Lê An 17 48 35% 22.38
96 nguyennhuthoa 0 1 0% 0.15
97 Phan Hằng 0 1 0% 2.07
98 son 18 50 36% 3.17
99 Minh Thuc Nguyen 4 12 33% 7.75
100 phamgiap 0 2 0% 0.58
101 Tuongvy Dangthi 3 11 27% 44.77
102 nguyen duc manh tien 3 11 27% 40.48
103 Nguyễn Văn Tuấn 0 3 0% 3.93
104 Mai Thanh Dat 7 20 35% 39.92
105 PhongKangkang Ta 16 50 32% 82
106 kieuminhhieu 13 39 33% 2.82
107 Thầy Phạm Quốc Vượng 1 9 11% 0.15
108 Thân Văn Vũ 16 50 32% 4.92
109 Hồ Minh Nhật 1 10 10% 9.8
110 Manh Thê 6 22 27% 68.1
111 Đinh Thanh Thảo 17 50 34% 5.52
112 Got Ohmy 16 50 32% 90.12
113 Xuân Quân 17 50 34% 83.58
114 nguyen viet tien 15 50 30% 11.43
115 Lê Bá Hiển 16 50 32% 33.23
116 huỳnh hải âu 15 50 30% 2.13
117 phan anh quoc 13 50 26% 5.37
118 nguyen chi toan 15 50 30% 13.03
119 Tien Dinh Duc Dinh 1 17 6% 23.55
120 mai ba lam nghi 15 49 31% 83.45
121 Cường Beo 12 48 25% 33.3
122 Elly Thi 11 50 22% 14.22
123 Anh Nguyễn 2 23 9% 62.43
124 vo chi dien 12 50 24% 83.33
125 Tam Hoang Minh 11 50 22% 90.1
126 Đức Viễn 10 45 22% 2.27
127 bui van truong 10 50 20% 49.97
128 nguyễn hùng 9 50 18% 23.27
129 ThanhDensher 7 50 14% 38.33
130 kim hae sang 10 50 20% 39.8
131 Cậu Chủ Họ Nguyễn 8 50 16% 1.08

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12