Đề thi thử đại học môn Hóa lần I năm 2014 trường THPT Nguyễn Du

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 1170

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 16,8%.Cho 50 gam hh X phản ứng với dd NaOH dư được kết tủa Y. Nung Y đến khối lượng không đổi được 18,4 gam chất rắn. % khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp là:

Câu 2: Trong các chất: etylen, axit acrylic, axit axetic, etylaxetat, glucozo và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là 

Câu 3: Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic được hhA gồm anđehit,axit, nước, ancol dư. Cho A tác dụng với Na dư được 2,464 lít H2 (đktc). Mặt khác cho A tác dụng với lượng dư NaHCO3. Thể tích khí thu được (đktc) là:

Câu 4: Cho 9 gam một aminoaxit A (phân tử chỉ chứa một nhóm -COOH) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được 13,56 gam muối. A là:

Câu 5: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn.

(b) Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng, dư

(c) Cho CaOCl2  vào dung dịch HCl đặc.

(d) Sục khí CO2  vào Na2CO3 (dư).

(e) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.

(g) Cho dung dịch KHSO4  vào dung dịch NaHCO3.

(h) Cho Cu vào dung dịch HCl (loãng). 

(i) Cho từ từ Na2CO3 vào dung dịch HCl.

 

Số thí nghiệm chắc chắn sinh ra chất khí là:

Câu 6: Tơ nào sau đây đều có nguồn gốc xenlulozo

Câu 7: Cho 600 ml HCl 1M vào 200 ml dd chứa hỗn hợp Na3PO4 0,5M và Na2HPO4 1M. Khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng là: 

Câu 8: Chất hữu cơ A chỉ chứa C, H,O có CTPT trùng CT đơn giản nhất. Cho 2,76 gam A tác dụng với một lượng vừa đủ dd NaOH, chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O, phần chất rắn khan chứa 2 muối có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn hai muối này được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2(đktc) và 0,9 gam H2O. Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng  H2O thu được là 

Câu 9: Hòa tan 4,484 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 4,484 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,4896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại  X là 

Câu 10: Thủy phân m gam sacarozo trong dung dịch  HCl, đun nóng với hiệu suất 75%. Cho sản phẩm thu được đem tráng bạc  được 64,8 gam Ag. Khối lượng m là:

Câu 11: Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2là:

Câu 12: Đốt cháy m gam hỗn hợp ancol metylic và etylic được hỗn hợp CO2 và H2O với tỉ lệ thể tích tương ứng là 5:8. % về khối lượng của ancol metylic trong hỗn hợp là:

Câu 13: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH và -NHtrong phân tử), trong đó tỉ lệ m: m= 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

Câu 14: Cho 2,76 gam một ancol đơn chức A phản ứng với 1,38 gam Na, sau phản ứng thu được 4,094 gam chất rắn. CT của A là: 

Câu 15: Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào dưới đây? 

Câu 16: Cho 16 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Zn tác dụng với oxi thu được 19,2 gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4  đặc, nóng dư thấy thoát ra V lít khí SO2 (đktc). SO2  là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4. Cô cạn dung dịch thu được 49,6 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là: 

Câu 17: Cacbon có thể khử bao nhiêu chất trong số các chất sau: Al2O3; CO2; Fe3O4; ZnO; H2O; SiO2; MgO 

Câu 18: Cho m gam bột Mg vào 400ml dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 0,1M và H2SO4 0,75M. Đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A, 1,12 gam chất rắn B, khí N2O . Giá trị m là: 

Câu 19: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc nguội.                       (b) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Na vào dd CuSO4.                                                  (d) Cho Au vào dung dịch HNO3 đặc nóng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

Câu 20: Hợp chất hữu cơ A tác dụng được với dd Br2, dd NaOH, không tác dụng với dd NaHCO3. A có thể là 

Câu 21: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, etyl axetat, metyl acrylat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng(dư), đun nóng sinh ra ancol là: 

Câu 22: Nguyên tố X ở chu kì 2, trong hợp chất khí với H có dạng XH2. Phát biểu nào sau đây về X là không đúng: 

Câu 23: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Thả một đinh Fe vào dung dịch HCl.                 (2) Thả một đinh Fe vào dung dịch Cu(NO3)2.

(3) Thả một đinh Fe vào dung dịch FeCl3.              (4) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong

không khí ẩm.

(5) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2.

(6) Thả một đinh Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng.

Trong các thí nghiệm trên thì thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa học là 

Câu 24: A có công thức phân tử C7H8O. Khi phản ứng với dd Br2 dư tạo thành sản phẩm B có MB - MA=237.Số chất A thỏa mãn là: 

Câu 25: Hợp chất hữu cơ X được tạo bởi glixerol và axit axetic  Trong phân tử X, số nguyên tử H bằng tống số nguyên tử C và O. Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là 

Câu 26: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) qua 150 ml dd chứa hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,1M thu được kết tủa có khối lượng là: 

Câu 27: Biết X là axit cacboxylic đơn chức, Y là ancol no, cả hai chất đều mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít khí O2, thu được 26,88 lít khí CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của Y trong 0,4 mol hỗn hợp trên là 

Câu 28: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3   thu được 1,344 lít CO2    (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O(đktc), thu được 4,84 gam CO2và a gam H2O. Giá trị của a là:

Câu 29: Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H2. Lấy 0,25 mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu được hỗn hợp Y gồm các chất hữu cơ và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và dung dịch Z. Khối lượng dung dịch Z thay đổi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là

Câu 30: Tên  gọi  của  anken (sản  phẩm  chính)  thu  được  khi  đun  nóng  ancol  có  công  thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là

Câu 31: Cho các kim loại: Cr, W , Fe , Cu , Cs . Sắp xếp theo chiều tăng dần độ cứng từ trái sang phải là

Câu 32: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi màu? 

Câu 33: Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?

Câu 34: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H10. X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa vàng. Khi hiđro hóa hoàn toàn X thu được neo-hexan. X là:

Câu 35: Hỗn hợp X gồm 0,03 mol Fe và 0,12/n mol kim loại R (hóa trị n không đổi, không tan trong nước và đứng trước hiđro trong dãy điện hoá). Cho X vào dung dịch AgNO3 dư. Khối lượng Ag thu được là

Câu 36: X là một α-Aminoaxit no, chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Từ m gam X điều chế được m1 gam đipeptit. Từ m gam X điều chế được m2  gam tripeptit. Đốt cháy m1  gam đipeptit thu được 0,3 mol nước. Đốt cháy m2  gam tripeptit thu được 0,55 mol H2O. Giá trị của m là:

Câu 37: Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2  bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3  trong NH3đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Brtrong dung dịch?

Câu 38: Dung dịch HCOOH 3%(d=1,0049g/ml). pH của dung dịch này là 1,97. Cần pha loãng dung dịch này bằng H2O bao nhiêu lần để độ điện li của axit tăng lên 10 lần:

Câu 39: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4  loãng.

(b) Cho ancol etylic phản ứng với Na

(c) Cho metan phản ứng với Cl2 (as)

(d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3trong NH3dư, đun nóng.

(e) Cho AgNO3 dư tác dụng với dd FeCl2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 40: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

Câu 41: Thứ tự từ trái sang phải của một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: Mg2+/Mg; Al3+/Al; Cr2+/Cr; Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu. Dãy chỉ gồm các kim loại khử được Cr2+ trong dd là: 

Câu 42: Cho phương trình phản ứng aMg +b HNO3  \rightarrow  cMg(NO3)2 +dN2O + e H2O

Tỉ lệ a : b là

Câu 43: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

Câu 44: Cu(OH)2 phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây (ở điều kiện thích hợp)? 

Câu 45: Cho các nguyên tố X (Z = 11); Y(Z = 13); T(Z=17). Nhận xét nào sau đây là đúng? 

Câu 46: Nhiệt phân hoàn toàn 16,2g muối cacbonat của một kim loại hoá trị II. Toàn bộ khí thu được hấp thụ hoàn toàn vào 350g dung dịch NaOH 4% được dung dịch chứa 20,1 gam chất tan. Kim loại đó là: 

Câu 47: Lấy m gam Kali cho tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch M và thoát ra 0,336 lít hỗn hợp (đktc) gồm 2 khí X và Y. Cho thêm vào M dung dịch KOH dư thì thấy thoát ra 0,224 lít khí Y. Biết rằng quá trình khử HNO3 chỉ tạo một sản phẩm duy nhất. Giá trị của m là:

Câu 48: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH đun nóng là:

Câu 49: Trong  các  dung  dịch:  C6H5-CH2-NH2,  H2N-CH2-COOH,  H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,  C6H5NH2  số dung dịch làm xanh quỳ tím là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 3.52
2 QUỐC HUY 49 50 98% 27.32
3 nguyễn thị thùy dung 48 50 96% 3.92
4 Tuy Nguyen 47 50 94% 3.52
5 Minh Duc Trinh 45 50 90% 93.3
6 Mai Thị Trang 44 47 94% 86.98
7 Xeko Hi 43 50 86% 2.57
8 nguyen van chung 43 50 86% 60.72
9 Nguyễn Thị Tư 40 49 82% 79.73
10 pham hieu 37 43 86% 73.42
11 vanphu 37 43 86% 86.12
12 Lethanh Nguyen 36 46 78% 3.92
13 Quỳnh Mai 38 46 83% 71.97
14 Hồng Nga 38 45 84% 87.47
15 Lagger Jason 35 50 70% 13.3
16 Vô Danh 38 50 76% 82
17 trần văn hoan 38 48 79% 60.05
18 Trúc Thanh 35 50 70% 88.25
19 nunanunong 37 50 74% 90.25
20 tran dinh quy 36 50 72% 90.13
21 Gà Bay 38 50 76% 48.62
22 Minh Anh Hoàng Vũ 36 43 84% 75.47
23 lê hoàng lâm 38 50 76% 87
24 MinhNghia Pham 33 42 79% 50.93
25 pham tuong vi 32 50 64% 73.4
26 Trần Ngọc Cường 36 50 72% 63.88
27 Đặng Thị Sen 31 50 62% 65.35
28 chungvau 28 50 56% 78.03
29 Vũ Vui Vẻ 31 49 63% 88.83
30 Wan Win 24 41 59% 90.18
31 Nguyễn Khánh Huy 29 50 58% 48.03
32 Nguyễn Trần Tú An 31 50 62% 6.2
33 Dương Phong Tử 21 30 70% 79.77
34 tranhoangtrong 20 31 65% 52.57
35 nguyenducminh 24 41 59% 66.4
36 Quy Nguyendinh 31 50 62% 89.82
37 Triệu Thái 30 50 60% 52.47
38 Ngo Quyen 25 44 57% 90.37
39 Liễu Phi Phi 27 37 73% 18.6
40 nguyễn tùng 20 25 80% 32.85
41 dinhnguyenngan 22 24 92% 14.18
42 Toi dai dot 21 28 75% 35.5
43 Lưu Phương 30 48 63% 59.7
44 usain 16 17 94% 14.77
45 thanh kakao 32 50 64% 63.1
46 Vu Kim Anh 22 34 65% 21.68
47 safdsfsafsafs 25 50 50% 72.47
48 dang sinh hung 23 38 61% 51.68
49 Nguyễn Thị Lan Anh 16 19 84% 44.47
50 dan 18 29 62% 3.03
51 keengs 24 34 71% 33.82
52 Tuyet Yeu Thuong 22 32 69% 25.88
53 Quỳnh Anh 29 50 58% 78.08
54 Nguyễn Hải Quân 24 50 48% 66.43
55 Cuong Nguyen 19 50 38% 19.15
56 emnhu 29 48 60% 80.87
57 Nguyễn Thị Ngọc 21 34 62% 3.47
58 Trần Quang Học 26 50 52% 3.72
59 nguyễn thị yến chi 27 49 55% 34.17
60 Kim Xà Lang Quân 7 7 100% 19.8
61 vohuuquoc 20 50 40% 18.2
62 Sâu Sâu 9 10 90% 12.53
63 Đông Môtô 19 27 70% 31.45
64 nguyễn văn dũng 19 33 58% 40.57
65 HOÁ HỌC 7 8 88% 0.28
66 nguyen van hien 9 12 75% 38.2
67 Pro Chang Ngoc 28 50 56% 22.55
68 «¯Øve® WiñdŠ» 11 20 55% 17.33
69 Chung Nguyen Huu 10 17 59% 29.7
70 khuatbaduy 5 5 100% 11.02
71 Mai Thanh Dat 10 17 59% 18.97
72 trinh gia huy 23 50 46% 50.78
73 Thu Phong 9 15 60% 40.6
74 Nhi Yến 3 3 100% 1.77
75 Huy Đặng 10 18 56% 9.92
76 nguyen uyen 6 10 60% 21.87
77 Nguyễn Văn Tuấn 14 31 45% 35.1
78 Bongbong Xaphong 4 6 67% 4.17
79 Minh Thuc Nguyen 20 50 40% 66.38
80 Jehovah Nguyen 19 49 39% 18.28
81 dungdiudang 9 13 69% 23.5
82 Lê Hồng Hưng 7 16 44% 66.38
83 Chuột Chúa 8 10 80% 5.55
84 NX Hiếu 21 50 42% 9.93
85 Đào Thị Sim 3 4 75% 7.17
86 lai ngu roi 4 5 80% 12.12
87 doan thi mai 10 26 38% 36.77
88 Đại Ca Đi Học 9 17 53% 32.17
89 Got Ohmy 20 48 42% 90.53
90 Bãocc Mắt 5 10 50% 18.72
91 Trịnh Xuyến Chi 5 8 63% 5.05
92 Bing Mik 4 6 67% 13.38
93 nguyen van tinh 23 50 46% 41.25
94 Lường Thị Út Liên 1 1 100% 0.08
95 NhÓc Ku Po 5 14 36% 9.32
96 Trần Ngọc Ý 23 50 46% 27.17
97 Trương Tất Long 0 0 0% 0.1
98 Quang PK 0 0 0% 0.42
99 Toàn Dương Lê 0 0 0% 0.07
100 Minhduc Pham 0 0 0% 0.08
101 NGUYEN THI QUYEN 1 1 100% 0.5
102 PhongKangkang Ta 0 0 0% 0.25
103 nguyễn văn nghiệp 0 0 0% 0.73
104 Lời Của Gió 21 50 42% 90.33
105 nguyen cong dat 0 0 0% 0.05
106 nguyễn thị thúy 0 0 0% 0.07
107 Tuấn ManUtd 0 0 0% 0.15
108 Tien Dinh Duc Dinh 0 0 0% 90.25
109 phuongnguyen 0 0 0% 0.07
110 mai trung tin 17 29 59% 9.58
111 hgsjdga 35 45 78% 89.9
112 nguyễn văn đức 0 0 0% 1.35
113 lê vinh 11 16 69% 34.33
114 thanhthuy 0 0 0% 0.05
115 bui yen 0 0 0% 0.1
116 le nguyen anh quan 0 0 0% 0.07
117 nguyễn thanh 0 1 0% 0.65
118 Hồng Liên 4 8 50% 60.43
119 tu uyen 22 50 44% 65.5
120 vo ngoc phuc 8 19 42% 2.78
121 Trái Tim Cô Đơn 0 1 0% 0.08
122 nguyễn hùng 15 50 30% 12.55
123 Trương Hải Anh 6 22 27% 10.32
124 Đức Long 18 50 36% 72.13
125 Lê Thị Thanh Huyền 17 50 34% 16.93
126 vnrleo 6 17 35% 0.32
127 Linh Sindy 19 49 39% 15.32
128 vũ thị hương 8 26 31% 97.05
129 chungchanhtin 16 50 32% 26.13
130 Trái Tim Băng 6 25 24% 68
131 Bột Vivien 16 50 32% 19.88
132 Đợi Một Tình Yêu 13 50 26% 12.97
133 vu ngoc ha 15 50 30% 1.35
134 Trần Ngọc Tường Vy 9 33 27% 43.88
135 Hà Thị Kim Vân 15 50 30% 14.73
136 Đăng Khoa Hoàng Phạm 15 50 30% 77.25
137 Thỏ Con 14 50 28% 76.25
138 vothibichphuong 14 50 28% 3.97
139 Thảo Dương 8 50 16% 1.1
140 Đặng Thu Hiền 12 50 24% 1.1
141 Võ lê phong 12 50 24% 0.92
142 Cường Beo 11 50 22% 45.58
143 Seo Joo Hyun 9 48 19% 1.33
144 nguyen viet tien 8 50 16% 12.63

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12