Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cacbohidrat

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Bài tập luyện

Câu 11: Xenlulozo trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozo (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozo). Nếu dùng 2 tấn xenlulozo thì khối lượng xenlulozo trinitrat điều chế được là

A. 2,97 tấn

B. 2,20 tấn

C. 3,67 tấn

D. 1,10 tấn 

Câu 12: Saccaroza (C12H22O11) và glucozo (C6H12O6) đều có:

A. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh lam.

B. phản ứng với dung dịch brom

C. phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 đun nóng

D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 13: Thuỷ phân m gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất 75% thu được hỗn hợp X. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 113,4 gam Ag. Giá trị của m là 

A. 102,6

B. 179,55

C. 119,7

D. 85,5

Câu 14: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam hỗn hợp glucozơ và fuctozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là.

A. 5,4

B. 21,6

C. 10,8

D. 43,2

Câu 15: Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzim không xuất hiện chất nào dưới đây? 

A. Dextrin

B. Saccarozơ

C. Glucozơ

D. Mantozơ

Câu 16: Thủy phân m gam sacarozo trong dung dịch  HCl, đun nóng với hiệu suất 75%. Cho sản phẩm thu được đem tráng bạc  được 64,8 gam Ag. Khối lượng m là:

A. 51,3

B. 76,95

C. 68,4

D. 136,8

Câu 17: Câu nào sau đây là đúng:

A. glucozơ và fructozơ đều là chất đa chức 

B. saccarozơ và mantozơ là 2 chất đồng phân của nhau

C. tinh bột và xenlulozơ đều có thể kéo thành sợi bền

D. mọi chất gluxit đều bị thuỷ phân

Câu 18: Phân tử sacarozơ được tạo bởi

A. một gốc a - glucozơ, một gốc b - fructozơ

B. 2 gốc a - fructozơ

C. 2 gốc b - glucôzơ

D. một gốc a - fructozơ và một gốc mantozơ

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có phản ứng thủy phân. 

B. Fructozơ là monosaccarit có phản ứng tráng gương. 

C. Mantozơ thuộc loại đisaccarit có khả năng hòa tan Cu(OH)2

D. Saccarozơ thuộc loại đisaccarit có thể phản ứng với AgNO3/ NH3

Câu 20: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là

A. 30 kg.

B. 42 kg.

C. 21 kg.

D. 10 kg.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com