Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài 41:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently fromthe rest. Circle A , B , C or D.

Câu 1:

A. gymnastics

B. got

C. enlarge

D. bridge

Câu hỏi : 28956

Câu 2:

A. worm

B. worse

C. more

D. work

Câu hỏi : 28957

Câu 3:

A. meat

B. leader

C. heat

D. sweater

Câu hỏi : 28958

Câu 4:

A. good

B. mood

C. noon

D. pool

Câu hỏi : 28959

Câu 5:

A. hurt

B. nurse

C. bury

D. curly

Câu hỏi : 28960

Bài 42:

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại

Câu 1:

A. filled

B. destroyed

C. wished

D. prepared

Câu hỏi : 28719

Câu 2:

A. humour

B. flour

C. rumour

D. honour

Câu hỏi : 28720

Câu 3:

A. bath

B. watch

C. want

D. water

Câu hỏi : 28721

Bài 43:

Chọn từ có phần trọng âm khác vị trí với những từ còn lại

Câu 1:

A. answer

B. begin

C. refuse

D. complain

Câu 2:

A. relationship

B. activity

C. occasional

D. invitation

Bài 44:

Identify the word whose stress pattern is different from that of the other words.

Câu 1:

A. include

B. improve

C. prepare

D. answer

Câu hỏi : 28569

Câu 2:

A. independent

B. inexpensive

C. informative

D. interactive

Câu hỏi : 28570

Câu 3:

A. decorate

B. remember

C. consider

D. encourage

Câu hỏi : 28571

Câu 4:

A. purpose

B. machine

C. surface

D. greenhouse

Câu hỏi : 28572

Câu 5:

A. majority

B. development

C. experiment

D. literature

Câu hỏi : 28573

Bài 45:

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 1:

A. legal

B. legend

C. energetic

D. manager

Câu hỏi : 28543

Câu 2:

A. whisper

B. waste

C. husband

D. inspiration

Câu hỏi : 28544

Câu 3:

A. discuss

B. butcher

C. hungry

D. butter

Câu hỏi : 28545

Câu 4:

A.  technique

B. chemical

C. characteristic

D. attach

Câu hỏi : 28546

Câu 5:

A. onion

B. author

C. walk

D. taught

Câu hỏi : 28547

Bài 46:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. 

Câu 1:

A. regularly

B. reduce

C. recess

D. deforest 

Câu hỏi : 20404

Câu 2:

A. traffic

B. provide

C. consist

D. litter

Câu hỏi : 20405

Câu 3:

A. dump

B. nuclear

C. consume

D. use 

Câu hỏi : 20406

Câu 4:

A. polluted

B. used

C. stayed

D. lived

Câu hỏi : 20407

Câu 5:

A. standard

B. category

C. ancient

D. crack

Câu hỏi : 20408

Câu 47:

Câu hỏi : 22274

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com