Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Ngữ âm, Trọng âm và Ngữ đồng vị

Bài 11:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. passed   

B. watched    

C. played 

D. washed

Câu hỏi : 55158

Câu 2:

A. proud

B. about   

C. around      

D. would

Câu hỏi : 55159

Câu 3:

A. market 

B. depart     

C.  card      

D. scare

Câu hỏi : 55160

Câu 4:

A. entrance 

B. paddy         

C. bamboo   

D. banyan

Câu hỏi : 55161

Câu 5:

A. problem   

B. love   

C. bo

D. hobby

Câu hỏi : 55162

Bài 12:

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 1:

A. wanted  

B. missed

C.  liked

D. watched

Câu hỏi : 55098

Câu 2:

A. while 

B.  wh

C. whose  

D. where

Câu hỏi : 55099

Câu 3:

A. pai

B. air

C. hair  

D. chair

Câu hỏi : 55100

Câu 4:

A. live  

B. wide 

C. give 

D. still

Câu hỏi : 55101

Câu 5:

A. slow 

B.  throw   

C. down      

D. grow

Câu hỏi : 55102

Bài 13:

Choose the word whose main stressed syllable is different from the others. 

Câu 1:

A. gather  

B.  prevent             

C. control 

D. provide

Câu hỏi : 55058

Câu 2:

A. household

B. purpose 

C.  fashion   

D. advance

Câu hỏi : 55059

Bài 14:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Câu 1:

A. exactly 

B. example   

C. exercise  

D. examination

Câu hỏi : 55055

Câu 2:

A. waited 

B. erased

C. needed 

D. ended

Câu hỏi : 55056

Bài 15:

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. Write the letter A, B, C or D on the answer sheet.

Câu 1:

A. developed

B.  watched

C. posted 

D. walked

Câu hỏi : 54660

Câu 2:

A. appear

B. ready

C. heavy

D. health

Câu hỏi : 54661

Câu 3:

A. happy

B. fly

C. easy

D.  noisy

Câu hỏi : 54662

Câu 4:

A. thunder

B. earthquake

C. gather

D.  healthy

Câu hỏi : 54663

Câu 5:

A. soil

B. correspond

C. secret

D.  island

Câu hỏi : 54664

Bài 16:

Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.

Câu 1:

A. visited 

B. looked      

C. celebrated        

D. persuaded

Câu hỏi : 54205

Câu 2:

A. shout  

B. mountain 

C. household  

D. through

Câu hỏi : 54206

Câu 3:

A. pens 

B. books 

C. laughs   

D. brackets

Câu hỏi : 54207

Câu 4:

A.  gift

B. hire 

C. shift    

D. trick

Câu hỏi : 54208

Câu 5:

A. choose 

B.  teaching

C. chemistry

D. children

Câu hỏi : 54209

Câu 17:

Cho các từ sau. Viết 6 từ có phần gạch chân được phát âm là /k/

Chat                     change                  school                   church

Character             headache              chemistry             machine

Scholarship           children                chocolate              architect

Câu hỏi : 53368

Bài 18:

Chọn phương án A, B, C , hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

Câu 1:

A. sometimes 

B. visit

C. worship

D. with 

Câu hỏi : 53137

Câu 2:

A. washed 

B. looked

C. stopped

D. played 

Câu hỏi : 53138

Câu 3:

A. three 

B. through

C. month

D.  than 

Câu hỏi : 53139

Câu 4:

A. nation

B. pollution

C. question 

D. information

Câu hỏi : 53140

Bài 19:

Choose one word that is pronounced differently from the others in each group.

Câu 1:

A. few

B. new    

C. threw

D. knew

Câu hỏi : 48558

Câu 2:

A. nicest

B. largest

C. hottest

D. best

Câu hỏi : 48559

Câu 3:

A. can

B. cell      

C. call     

D. cold  

Câu hỏi : 48560

Câu 4:

A. played

B. cooked

C. examined       

D. called

Câu hỏi : 48561

Câu 5:

A. eggs    

B. floors

C. books

D. pens

Câu hỏi : 48562

Bài 20:

Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the others.

 

Câu 1:

A. stored

B. ploughed

C. laughed          

D. smiled

Câu hỏi : 45710

Câu 2:

A. name

B. natural

C. native

D. nation

Câu hỏi : 45711

Câu 3:

A. blood  

B. food   

C. moon

D. pool

Câu hỏi : 45712

Câu 4:

A. both

B. myth

C. with    

D. sixth

Câu hỏi : 45713

Câu 5:

A. candy

B. sandy

C. many

D. handy

Câu hỏi : 45714

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com