Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền Menđen

Chuyên đề này là nội dung quan trọng sẽ có trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kì và đề kiểm tra.

Bài tập luyện

Câu hỏi số 21:

Cho phép lai P: AaBbDdEe X AaBbddEe. Nếu biết một gen qui định một tính trạng, các tính trạng trội là trội hoàn toàn. Tỷ lệ kiểu hình có ít nhất 1 tính trạng trội là:

Câu hỏi số 22:

Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây F1 với nhau, thu được  F có 125 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết, số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là:

Câu hỏi số 23:

Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai: \frac{AB}{ab} Dd  × \frac{AB}{ab}dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần sổ là 20% thì kiếu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ

Câu hỏi số 24:

Phép lai P: AaBbDdEe X AaBbDdEe. Tính xác suất kiểu gen có 6 alen trội ở F1?

Câu hỏi số 25:

Cho biết các gen phân li độc lập và trội hoàn toàn. Phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe cho thế hệ sau với kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn với tỉ lệ

Câu hỏi số 26:

Ở một loài thực vật giao phấn, A qui định thân cao, a qui định thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D quả tròn, d quả dài. Các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ có kiểu gen AaBbdd và AaBBDd. số loại kiếu gen và kiểu hình khác nhau ở F1 là 

Câu hỏi số 27:

Ở một loài lưỡng bội, alen A quy định lông màu đỏ trội hoàn tòan so với alen a quy định lông đen. Cho 2 cá thể P giao phối với nhau được F1, các cá thể F1 giao phối tự do được F2. Hai cá thể P có kiểu gen nào sau đây để tỉ lệ kiểu hình ở F1 giống với tỉ lệ kiểu hình ở F2?

Câu hỏi số 28:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình?

Câu hỏi số 29:

Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCcDdEe tự thụ phấn thì xác suất để 1 hạt mọc thành cây có kiểu hình A-bbC-D-ee là bao nhiều? Biết rằng các cặp alen qui định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

Câu hỏi số 30:

Trong trường hợp 1 gen quy định 1 tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Kết quả phân li kiểu hình của phép lai (Aa, Bb) x (Aa, Bb) có điểm nào giống nhau giữa 3 quy luật phân li độc lập, liên kết gen và hoán vị gen:

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com