Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Bài 21:

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và có số mol bằng nhau, người ta thu được 8,8 gam CO2 và 4,5 gam H2O.

Câu hỏi số 1:

Hãy chứng tỏ rằng hỗn hợp X có chứa ankan (CnH2n+2)

Câu hỏi: 44998

Câu hỏi số 2:

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của hai hiđrocacbon trên.

Câu hỏi: 44999

Bài 22:

X, Y, Z là những hợp chất hữu cơ có các tính chất sau:

+ Khi đốt cháy X hoặc Y đều thu được sản phẩm CO2 và H2O với tỉ lệ mol 1: 1

+ X tác dụng được với Na và với dung dịch NaOH.

+ Y có thể làm mất màu dung dịch nước brom.

+ Z tác dụng được với Na và không tác dụng được với dung dịch NaOH.

Câu hỏi số 1:

Hỏi X là chất nào trong số các chất sau: C2H2, C4H8,C3H8O, C2H4O2? Có bao nhiêu công thức cấu tạo của X.          

Câu hỏi: 44979

Câu hỏi số 2:

Hỏi Y là chất nào trong số các chất sau: C2H2, C4H8,C3H8O, C2H4O2? Có bao nhiêu công thức cấu tạo của Y.          

Câu hỏi: 44980

Câu hỏi số 3:

Hỏi Z là chất nào trong số các chất sau: C2H2, C4H8,C3H8O, C2H4O2? Có bao nhiêu công thức cấu tạo của Z.          

Câu hỏi: 44981

Bài 23:

Hỗn hợp A gồm metan, propen (CH3 – CH = CH2) và propin (CH3 – C ≡ CH). Dẫn 11,2 lít hỗn hợp A ở đktc vào bình đựng dung dịch brom dư, thấy có 64,0 gam brom phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp A rồi dẫn toàn bộ sản phẩm thu được vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư, thu được 55,0 gam kết tủa.

Câu hỏi số 1:

Tổng số phương trình phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 44376

Câu hỏi số 2:

% khối lượng các chất trong hỗn hợp A lần lượt là?

Câu hỏi: 44377

Bài 24:

Một hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon X, Y đồng phân , mạch không phân nhánh. Tỷ khối hơi của hỗn hợp đối với không khí là 2,69. Biết 0,1 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 29,2 gam kết tủa. Y không làm mất màu dung dịch Br2

Câu hỏi số 1:

Công thức phân tử của X hoặc Y là?

Câu hỏi: 44355

Câu hỏi số 2:

Xác định công thức cấu tạo đúng của X?

Câu hỏi: 44356

Câu hỏi số 3:

Xác định CTCT đúng của Y?. Nêu các tính chất hóa học đặc trưng của Y và mỗi trường hợp cho 1 ví dụ minh họa.(HS tự giải)

Câu hỏi: 44357

Câu hỏi số 25:

Một hỗn hợp A gồm 4 hidrocacbon mạch hở. Khi cho m gam hỗn hợp A tác dụng với 175 ml dung dịch Br2 0,2M thì vừa đủ và còn lại hỗn hợp B gồm 2 hidrocacbon có phân tử hơn kém nhau một nguyên tử cacbon.

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B thu được 3,136 lít khí CO2 và 4,572 gam nước.

Nếu đốt cháy m gam hỗn hợp A thu được 4,928 lít khí CO2 và 6,012 gam nước.

Biết rằng trong hỗn hợp hai chất phản ứng với dung dịch brom thi hidrocacbon có khối lượng mol nhỏ hơn chiếm dứoi 90% về số mol. Tìm công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp A? viết các CTCT của các chất có trong hỗn hợp A? (HS tự giải). Chất nào không phải là thành phần của hỗn hợp A? Thể tích các khí đều đo ở đktc.

Câu hỏi: 43945

Bài 26:

Đốt cháy hoàn toàn 2,7 gam hợp chất hữu cơ A cần dùng ít nhất 2,016 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm sinh ra gồm khí cacbonic và hơi nước có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện.  Biết rằng phân tử A có chứa hai nguyên tử oxi.

Câu hỏi số 1:

Xác định công thức phân tử của A.

Câu hỏi: 43532

Câu hỏi số 2:

Số CTCT có thể có của A là: 

Câu hỏi: 43533

Bài 27:

Để đốt cháy 16 gam hợp chất hữu cơ X cần dùng 44,8 lít khí oxi, sau phản ứng thu được V lít khí CO2 và m gam nước với tỉ lệ  n_{H_{2}O} : n_{CO_{2}}  = 2 : 1. 

Câu hỏi số 1:

Tính V (các thể tích khí đo ở đktc).

Câu hỏi: 43529

Câu hỏi số 2:

Tính m.

Câu hỏi: 43530

Bài 28:

Hỗn hợp A gồm ba hidrocacbon: CnH2n+2 ; CmH2m-2; CpH2p.Đốt cháy hoàn toàn 2,688 lít (đktc) hỗn hợp A, sau phản ứng cho hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH đặc, thấy khối lượng bình 1 tăng 5,04 gam và bình 2 tăng 14,08 gam.

Câu hỏi số 1:

  Biết trong A, thể tích CmH2m+2 gấp 3 lần thể tích CnH2n+2. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp A?

Câu hỏi: 43480

Câu hỏi số 2:

  Xác định CTPT của 3 hidrocacbon này, nếu biết trong hỗn hợp A có 2 hidrocacbon có số nguyên tử cacbon bằng nhau và số nguyên tử cacbon của mỗi chất bằng ½ số nguyên tử cacbon của hidrocacbon còn lại.

Câu hỏi: 43481

Câu hỏi số 29:

Trong tự nhiên khí metan có ở đâu? (HS tự giải). Người ta có thể điều chế trực tiếp metan từ cacbon và hidro hoặc nung nóng natri axetat với vôi tôi xút. Viết các phương trình hóa học xảy ra, ghi rõ điều kiện nếu có. Số phản ứng cần để điều chế là?

Câu hỏi: 43457

Câu hỏi số 30:

Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau? Giải thích?

Câu hỏi: 43456

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com