Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 41: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo

C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

D. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

Câu 42: Cho este X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOC6H5 ( C6H5-: phenyl). Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Xà phòng hóa X cho sản phẩm là 2 muối.

B. X được điều chế từ phản ứng giữa phenol và axit tương ứng.

C. X có thể tham gia phản ứng thế trên vòng benzen trong các điều kiện thích hợp.

D. X là este đơn chức.

Câu 43: Chọn phát biểu không đúng:

A. Vinyl acrilat cùng dãy đồng đẳng với vinyl metacrilat.

B. Phenyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH tạo dung dịch trong đó có hai muối.

C. Isopropyl fomiat có thể cho được phản ứng tráng gương.

D. Alyl propionat tác dụng dung dịch NaOH thu được muối và anđehit.

Câu 44: Cho các chất sau: phenol, axit acrylic, etylen glicol, ancol etylic, Cu(OH)2, và dung dịch brom. Số cặp chất phản ứng được với nhau là :

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 45: Cho các phát biểu sau:(1) Crom, sắt, thiếc khi tác dụng với dung dịch HCl loãng nóng cho muối có hóa trị II.(2) Nhôm, sắt, crom bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc nguội.(3) Kẽm, thiếc, chì đều bị hòa tan trong dung dịch kiềm đun nóng.(4) Các hiđroxit của kẽm, nhôm, đồng đều bị hòa tan trong dung dịch amoniac.(5) Các hiđroxit của nhôm, crom, thiếc đều là chất lưỡng tính.(6) Niken có tính khử mạnh hơn sắt nhưng yếu hơn nhôm.Có bao nhiêu phát biểu đúng ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Câu 46: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Propan-1-ol \xrightarrow[170^{0}C]{H_{2}S0_{4}d} X \xrightarrow[xt;H+,t^{0}]{+H_{2}O} Y \overset{+CuO,t^{0}}{\rightarrow} Z \xrightarrow[xt;CH_{2},COOH]{+Br_{2}(1;1)} TBiết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và Y là sản phẩm chính. Phân tử khối của T lớn hơn phân tử khối của X là

A. 32 đvC

B. 96 đvC.

C. 95 đvC.

D. 30 đvC.

Câu 47: Hỗn hợp X gồm N2 và H2, có tỉ khối so với H2 là 3,6. Đun nóng hỗn hợp X với chất xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X bằng 1,25. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3

A. 80%.

B. 60%.

C. 90%.

D. 50%.

Câu 48: Chất nào trong các chất sau có lực axit yếu nhất ?

A. axit axetic.

B. axit cacbonic.

C. axit sunfuhiđric.

D. axit sunfuric.

Câu 49: Trong các chất sau: tripanmitin, alanin, crezol, hiđroquinon, cumen, phenol, poli(vinyl axetat), anbumin. Có baonhiêu chất có phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng ?

A. 6

B. 4

C. 8

D. 7

Câu 50: Axit xitric (axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) có trong quả chanh có công thức cấu tạo thu gọn là

A. HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH.

B. HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH.

C. HOOC-CH(OH)-CH2-COOH.

D. HOOC-C(COOH)(OH)-COOH.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com