Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập Nhận biết - Phân biệt -Tinh chế - Tách các chất hóa học.

Bài tập luyện

Câu 1: Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt 3 chất lỏng rượu etylic, benzen, anilin và 3 dung dịch natrihidrocácbonat, natrialuminat, natriphenolat?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch BaCl2

Câu 2: Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể nhận biết được các dung dịch đựng riêng biệt từng chất trong nhóm nào sau đây?

A. Anbumin, axit acrylic, axit axetic, etanal, glucozơ

B. Sobitol, glucozơ, tripeptit, ancol etylic, glixerol

C. Glucozơ, fructozơ, glixerol, axit axetic, metanol

D. Glucozơ, sobitol, axit axetic, etanal, anbumin

Câu 3: Cho lần lượt các chất : FeCl2, FeSO4, Na2SO3, MgSO4, FeS, KI  lần lượt vào H2SO4 đặc, đun nóng.  Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 3

Câu 4:  Có các thí nghiệm sau được thực hiện ở điều kiện thường

1; Sục khí O2 vào dung dịch KI.                

2;Cho Fe3O4 vào dung dịch HI

3;Cho Ag và dung dịch FeCl3.                   

4;Để Fe(OH)2 trong không khí ẩm một thời gian.

Trong các thí nghiệm trên,số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Có các chất Cu, dung dịch HCl, dung dịch KI, dung dịch FeSO4,dung dịch Fe2(SO4)3, Cl2. Số phản ứng trực tiếp từ các chất trên với nhau theo từng đôi một  là:

A. 4 phản ứng 

B. 5 phản ứng 

C. 3 phản ứng

D. 6 phản ứng

Câu 6: ó 6 dung dịch không màu, đựng trong các cốc không có nhãn: AlCl3; NH4NO3; KNO3;  (NH4)2SO4; K2SO4. Chỉ cần dùng một chất có thể nhận biết các dung dịch này. Chất đó là:

A. NH3

B. Ba   

C. BaCl2 

D. NaOH

Câu 7: Có các dung dịch sau ( dung môi nước) : CH3NH2 (1);  anilin (2); amoniac (3); HOOC-CH(NH2)-COOH (4); H2N-CH(COOH)-NH2(5). Các chất làm quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

A. (1), (2), (3)        

B. (1), (2), (3), (4), (5)

C.  (1), (2), (3), (5)  

D. (1), (3), (5)

Câu 8: Cho các chất: AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 và Fe(NO3)2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau các thí nghiệm là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm khí CO2 được điều chế  có lẫn  khí HCl, hơi nước. Để thu được CO2 tinh khiết người ta cho qua

A. NaOH, H2SO đặc

B. NaHCO3, H2SO4 đặc

C. Na2CO3, NaCl    

D. H2SO4  đặc, Na2CO3

Câu 10: Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt các chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thì thuốc thử phải chọn là

A. Dung dịch KMnO4 .   

B. dung dịch Br2.

C. Dung dịch HCl    

D. Na kim loại.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com