Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 31: Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:

A. CHO(CH2)4CHO

B. HOOC(CH2)6COOH

C. HOOC(CH2)4COOH

D. HOOC(CH2)5COOH

Câu 32: Nhận định nào sau đây không đúng: 

A. Chất dẻo là những vật liệu bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng.

B. Tơ visco và tơ axetat là tơ tổng hợp. 

C. Tơ tằm, len lông cừu, bông là polime thiên nhiên. 

D. Nilon- 6,6 và tơ capron là tơ poliamit.

Câu 33: Dãy gồm các polime được làm tơ sợi là

A. poli(hexametylenađiamit), visco, olon

B. xelulozơ axetat, bakelit, PE

C. xenlulozơ, tơ nilon-6, PVC

D. poli(metylmetacrylat), visco, tơ enang

Câu 34: Các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon - 7 ; (4) poli(etylen - terrphtalat); (5) nilon - 6,6 ; (6) poli(vinyl axetat); (7) poli(phenol - fomanđehit). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng gồm 

A. (2), (3), (5), (7).

B. (3), (4), (5), (7).

C. (3), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (5).

Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

Các chất X, Y, Z  lần lượt là: 

A. benzen; xiclohexan; amoniac

B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1,3-đien

C. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; stiren X 

D. vinylaxetilen; buta-1,3-đien; acrilonitrin 

Câu 36: Tơ nào sau đây đều có nguồn gốc xenlulozo

A. Sợi bông, tơ nitrol

B. tơ visco, tơ tằm

C. tơ nilon-6, tơ nilon-6

D. Sợi bông; tơ visco

Câu 37: Polime nào sau đây kém bền, dễ bị axit, kiềm phân huỷ:

A. PVC

B. Bakelit

C. Teflon

D. nilon - 6,6

Câu 38: Trong các loại tơ cho dưới đây , chất thuộc loại tơ nhân tạo là :

A. Tơ Axetat 

B. tơ tằm 

C. tơ nilon-6     

D. tơ vinilon

Câu 39: Hợp chất hữu cơ được dùng để sản xuất tơ tổng hợp là

A. Polistiren

B. Poliisopren

C. Poli(vinyl xianua).

D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 40: Trong môi trường axit và môi trường kiếm, các polime trong dãy nào sau đều kém bền?

A. Sợi bông; tơ capron; tơ nilon -6,6.

B. Tơ nilon -6,6; tơ capron; tơ tằm.

C. polistiren; polietilen; tơ tằm.

D. Nhựa phenolfomanđehit; poli(vinylclorua); tơ capron.

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com