Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Polime và Vật liệu Polime

Polime hay hợp chất cao phân tử là những sản phẩm rắn có khối lượng phân tử rất lớn được tạo ra do các phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng từ các đơn

Bài tập luyện

Câu 41: Trong số các polime sau: (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) len, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) nilon – 6,6, (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. (1), (2), (6)

B. (2), (3), (7)

C. (2), (3), (5)

D. (2), (5), (7)

Câu 42: Cho các chất sau: C2H3Cl, C2H4, C2H6, C2H3COOH, C6H11NO (caprolactam), vinyl axetat, phenyl axetat. Số các chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 43: Cho các chất, cặp chất sau:

(1) CH3 – CH(NH2) – COOH; (2) HO – CH2 – COOH; (3) HCHO và C6H5OH.

(4) C2H4(OH)2 và p – C6H4(COOH)2;

(5) H2N – [CH2]6 – NH2 và HCOOC – [CH2]4 – COOH.

(6) CH2=CH – CH=CH2 và C6H5CH=CH2

Dãy gồm các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. 1, 5

B. 3, 4, 5

C. 1, 3, 4, 5, 6,

D. 1, 2, 3, 4, 5

Câu 44: Polivnyl ancol (ancol polivinylic) được điều chế từ monome nào sau đây?

A. CH2=CH – COOCH3

B. HCOOCH=CH2

C. CH3COOCH=CH2

D. CH2=CH – COOHC2H5

Câu 45: Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7. Số loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 46: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. Tơ tằm

B. Tơ nilon-6,6

C. Tơ visco

D. Bông

Câu 47: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. nilon-6,6

B. poli(metyl metacrylat)

C. polietilen

D. poli(vinyl clorua)

Câu 48: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất

trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Câu 49: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

A. Tơ tằm

B. Polietilen

C. Tinh bột

D. Tơ visco

Câu 50: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

A. CH2 = CH – CH = CH2

B. CH2 = CH – Cl

C. CH3 – CH3

D. CH2 = CH2

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com