Đề thi thử đại học môn Hóa khối B lần 1 năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 59 câu - Số lượt thi : 1171

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(a) Cho dung dịch KMnO4 tác dụng với dung dịch HF (đặc) thu được khí F2.

(b) Dùng phương pháp sunfat điều chế được: HF, HCl, HBr, HI.

(c) Amophot (hỗn hợp các muối NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4 ) là phân phức hợp.

(d) Trong phòng thí nghiệm, khí CO được điều chế bằng cách cho H2SO4 đặc vào axit fomic và đun nóng. 

Câu 2: Lấy 3 lít khí H2 cho tác dụng với 4 lít khí Cl2. Hiệu suất phản ứng là 90% (các khí đo ở cùng điều kiện). Thể tích hỗn hợp khí thu được là:

Câu 3: Trong số các phát biểu sau về anilin:

(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.

(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.

(3) Tính bazơ của anilin rất yếu và yếu hơn NH3.

(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen. Các phát biểu đúng là:

Câu 4: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch nước brom. Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là:

Câu 5: Oxi trong tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị: _{8}^{16}\textrm{O} chiếm 99,757%; _{8}^{17}\textrm{O} chiếm 0,039%;  _{8}^{18}\textrm{O} chiếm 0,204%.Khi hỗn hợp oxi có 1 nguyên tử _{8}^{18}\textrm{O} thì có bao nhiêu nguyên tử _{8}^{16}\textrm{O} ?

Câu 6: Để trung hoà 10 gam một chất béo có chỉ số axit là 5,6 thì khối lượng NaOH cần dùng là:

Câu 7: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 9: Cho 2,7 gam Al tác dụng với 150 ml dung dịch X chứa Fe(NO3)3  0,5 M và Cu(NO3)2  0,5 M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 10: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y gồm 3 muối (không chứa AgNO3) có khối lượng giảm 50 gam so với muối ban đầu. Giá trị của m là:

Câu 11: Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, khí Y không màu hóa nâu trong không khí có thể tích là 0,896 lít (đktc) và chất rắn Z. Lọc lấy chất rắn Z cho phản ứng vừa đủ với 2,92 ml dung dịch HCl 30% (d=1,25). Giá trị của m là:

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3 và CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của  CxHyCOOH là:

Câu 13: Cho nguyên tử các nguyên tố M(Z = 11); X(Z = 17); Y(Z = 9) và R(Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:

Câu 14: Chọn phương án đúng trong số các phương án sau

Câu 15: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác, đun nóng được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua nước brom thấy bình nước brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc), có tỉ khối so với hiđro là 8. Thể tích khí O2 (đktc) vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là:

Câu 16: Dung dịch X chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol SO_{4}^{2-}, 0,4 mol Cl-. Cô cạn dung dịch X được 45,2 gam muối khan. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 lấy dư thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của x, y, z lần lượt là

Câu 17: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) Dung dịch natriphenolat tác dụng với CO2 tạo thành Na2CO3.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Số phát biểu đúng là:

Câu 18: Cho các phản ứng sau:

Những khí tác dụng được với NaOH (trong dung dịch) ở điều kiện thường là:

Câu 19: Nhiệt phân hoàn toàn 1,88 gam Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn bộ lượng khí sinh ra bằng nước thu được 2 lít dung dịch X. Tiếp tục thêm 0,04 gam NaOH vào 100 ml dung dịch X  được dung dịch Y. pH của dung dịch X,Y lần lượt là:

Câu 20: Cho các chất đơn chức có công thức phân tử C3H6O2 lần lượt phản ứng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:

Câu 21: Nung 35,8 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và MgCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, còn lại 22 gam chất rắn. Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Y chứa 0,1 mol Ba(OH)2 và 0,2 mol NaOH. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là:

Câu 22: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO0,2M và NaHCO3 0,3M. Sau phản ứng thu được số mol CO2 là:

Câu 23: Hợp chất hữu cơ được dùng để sản xuất tơ tổng hợp là

Câu 24: Hoà tan hoàn toàn cùng một lượng oxit của kim loại M (có hoá trị không đổi ở 2 thí nghiệm) bằng dung dịch HCl và bằng dung dịch HNO3 thu được muối nitrat có khối lượng nhiều hơn khối lượng muối clorua một lượng bằng 99,375% khối lượng oxit đem hoà tan. Công thức oxit là:

Câu 25: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol propenal và a mol khí hiđro. Cho hỗn hợp X qua ống sứ nung nóng có chứa Ni làm xúc tác, thu được hỗn hợp Y gồm  propanal, propan-1-ol, propenal và 0,15 mol hiđro. Tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với metan bằng 1,55. Giá trị của a là:

Câu 26: Hòa tan hết 15,55 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Al và Zn vào dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,4 mol H2. Mặt khác, nếu oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp X trên trong O2 dư, thu được 23,15 gam chất rắn Y. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

Câu 27: Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ có công thức phân tử CH6O3N2 tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất khí làm xanh giấy quì tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

Câu 28: Hỗn hợp X gồm hai anđehit. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X thu được 0,3 mol CO2. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 0,9 mol Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của hai anđehit trong X là:

Câu 29: Hòa tan hết 0,03 mol một oxit sắt có công thức FexOy vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 0,01 mol một oxit nitơ có công thức NzOt (sản phẩm khử duy nhất). Mối quan hệ giữa x, y, z, t là:

Câu 30: Cho hỗn hợp Cu và Fe ( Fe dư) vào dung dịch HNO3 loãng được dung dịch X. Cho NaOH vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Kết tủa Y chứa 

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X gồm glucozơ, anđehit fomic, axit axetic cần 2,24 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng m gam. Giá trị của m là:

Câu 32: Phương pháp hiện đại dùng để điều chế axetanđehit là:

Câu 33: Có 5 hỗn hợp khí được đánh số

(1) CO2, SO2, N2, HCl.                 (2) Cl2, CO, H2S, O2.

(3) HCl, CO, N2, NH3.                  (4) H2, HBr, CO2, SO2.                 (5) O2, CO, N2, H2, NO.               (6) F2 , O2 ; N2 ; HF.

Có bao nhiêu hỗn hợp khí không tồn tại được ở điều kiện thường 

Câu 34: Cho  các  chất:  C2H4(OH)2,  CH2OH-CH2-CH2OH,  CH3CH2CH2OH,  C3H5(OH)3,  (COOH)2, CH3COCH3, CH2(OH)CHO. Có bao nhiêu chất đều phản ứng được với Na và Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường?

Câu 35: Cho các chất  anilin, benzen, axit acrylic, axit fomic, axetilen, anđehit metacrylic. Số chất phản ứng với  Br2 dư ở điều kiện thường trong dung môi nước với tỉ lệ mol 1:1 là

Câu 36: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin, propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam và tỉ lệ về số mol tương ứng là 1:2:1. Cho hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối?

Câu 37: Cho a mol Al vào dung dịch chứa b mol Fe2+ và c mol Cu2+. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 2 loại ion kim loại. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 38: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là: HCO_{3}^{-} +  OH^{-} \rightarrowCO_{3}^{2-} + H_{2}O 

Câu 39: Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p- HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

(a) Chỉ tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng

Câu 40: Cho dãy các chất: anđehit fomic, axit axetic, etyl axetat, axit fomic, ancol etylic, metyl fomat, axetilen, etilen, vinyl axetilen, glucozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy phản ứng được với AgNO3 trong môi trường NH3 là: 

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66 gam CO2 và 0,45 gam nước. Nếu tiến hành oxi hoá hoàn toàn hỗn hợp ancol trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng hết với dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa Ag thu được là

Câu 42: Cho 0,02 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,25M. Cô cạn hỗn hợp sau

phản ứng thu được 3,67 gam muối. Phân tử khối của X (đvC) là:

Câu 43: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở Y, Z (MY <MZ). Chia X thành 2 phần bằng

nhau:

+ Phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 64,8 gam Ag.

+ Phần 2 oxi hóa hoàn toàn thành hỗn hợp axit R. Trung hòa R cần 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch M. Cô cạn M, đốt cháy hoàn toàn chất rắn sinh ra thu được 8,96 lít CO2 (đktc). 

Công thức phân tử của Z là 

Câu 44: Phương trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ là

Câu 45: Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đây?

Câu 46: Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng:       N2 (k) + 3H2 (k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); ∆H = -92 kJ/mol.

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu 

Câu 47: Cho a gam một axit đơn chức phản ứng vừa đủ với  \frac{a}{2}  gam Na. Axit đó là 

Câu 48: Hoà tan vừa đủ một lượng hiđroxit kim loại M (có hoá trị II) trong dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối có nồng độ 27,21%. Kim loại M là:

Câu 49: Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 không thể dùng 

Câu 50: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa C, H, O. X phản ứng với Na thu được H2 có số mol bằng số mol của X và X phản ứng với CuO nung nóng tạo ra anđehit. Lấy 13,5g X phản ứng vừa đủ với Na2CO3 thu được 16,8 gam muối Y và có khí CO2 bay ra. Công thức cấu tạo của X là 

Câu 51: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 với số mol bằng nhau phản ứng với khí CO nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm Fe, FeO, Fe3O4 nặng 4,8 gam. Hoà tan hỗn hợp Y bằng dung dịch HNO3 dư, được 0,56 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

Câu 52: Cho sơ đồ: 

X và Y (X, Y là các chất hữu cơ) lần lượt là

Câu 53: Chất nào dưới đây không thể điều chế axit axetic chỉ bằng một phản ứng? 

Câu 54: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O dư, đun nóng thu được dung dịch chứa:

Câu 55: Có 3 ống nghiệm đựng 3 dung dịch: Cu(NO3)2; Pb(NO3)2; Zn(NO3)2. Nhúng 3 lá kẽm X, Y, Z (giống hệt nhau) vào 3 ống thì khối lượng mỗi lá kẽm sẽ 

Câu 56: Có 2 axit cacboylic X và Y:

- Trộn 1 mol X với 2 mol Y rồi cho tác dụng với Na dư, được 2 mol H2.

- Trộn 2 mol X với 1 mol Y rồi cho tác dụng với Na dư, được 2,5 mol H2. Số nhóm chức trong X, Y là

Câu 57: Cho cân bằng (trong bình kín) sau:   CH4(k) + H2O (k)  \rightleftharpoons   CO(k)  +  3 H2(k)  có ΔH > 0 . Trong các yếu tố: (1) giảm nhiệt độ; (2) thêm một lượng CO; (3) thêm một lượng H2O; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng xúc chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố làm cân bằng của hệ dịch theo chiều nghịch là 

Câu 58: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A  thì thu được 3 mol glyxin; 1 mol alanin và 1mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly; Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Amino axit đầu N, amino axit đầu C ở pentapeptit A lần lượt là

Câu 59: Công thức đúng của quặng apatit là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 4.65
2 phạm văn ân 49 50 98% 39.15
3 Kh 49 50 98% 67.1
4 trương thị quỳnh mai 48 50 96% 48.72
5 Nguyen Thu Trang 48 50 96% 86.7
6 hothihang 48 50 96% 59.38
7 Nguyễn Tất Tường 48 50 96% 62.22
8 Sakura Pham 47 50 94% 77.95
9 Mai Thị Trang 47 50 94% 89.08
10 hoang hung 43 45 96% 90.2
11 trần đoan trang 44 50 88% 89.9
12 hoang khanh 44 50 88% 47.32
13 Hoàng Văn Thiện 43 50 86% 87.72
14 nguyen van chung 43 50 86% 69.07
15 Nga Nguyen 42 49 86% 87.47
16 Hồng Nga 42 49 86% 85.42
17 tran van lac 44 50 88% 90.07
18 Triệu Thái 42 50 84% 14.48
19 nguyen phi can 41 49 84% 8.65
20 Trần Thị Hòa 43 50 86% 58.32
21 khanh ly 41 50 82% 7.6
22 TTQ 43 50 86% 3.5
23 dfdsfgsdfsdfsd 41 50 82% 78.4
24 tiến 39 47 83% 70.68
25 Quỳnh Mai 40 50 80% 71.53
26 nguyen thi ngoc huyen 41 50 82% 83.47
27 Minh Duc Trinh 41 50 82% 58.57
28 Nguyên Mõ 41 50 82% 74.9
29 keengs 39 47 83% 56.38
30 Quỳnh Anh 38 50 76% 86.23
31 Trần Ngọc Cường 40 50 80% 76.72
32 Vu Kim Anh 40 50 80% 55.85
33 Đoàn Bảo Duy 38 50 76% 3.67
34 nunanunong 39 50 78% 69.75
35 Kudo Shinichi 38 50 76% 83.83
36 Tuy Nguyen 34 40 85% 3.9
37 nguyenducminh 36 50 72% 62.2
38 Queen's Nấm Lùn 38 50 76% 64.82
39 lê hoàng hưng 34 40 85% 90.12
40 Anh Nilon 38 50 76% 90.1
41 Koo Ngọc 34 46 74% 95.22
42 nguyen anh tuan 31 39 79% 90.25
43 Phan Linh 36 50 72% 25.05
44 Anh Người Ấy 36 50 72% 79.52
45 phambahoang 32 44 73% 76.97
46 Nguyễn Hữu Nam 35 50 70% 86.5
47 nguyễn thu phương 37 59 63% 40.13
48 lephuong 34 50 68% 90.08
49 Công Tử Lang Thang 34 50 68% 90.07
50 Nguyễn Trường Giang 28 35 80% 3.32
51 Nguyễn Đinh Lợi 34 50 68% 80.17
52 Nguyễn Thành Danh 29 39 74% 6.73
53 Quốc Việt 30 41 73% 89.25
54 Lê Minh Trung 28 36 78% 90.08
55 vu dunh 27 34 79% 90.15
56 Tuyet Yeu Thuong 27 34 79% 41.55
57 phuongnguyen 28 38 74% 90.12
58 Ngo Quyen 33 50 66% 47.78
59 Trí Nguyễn 26 32 81% 97.67
60 võ thanh hùng 31 48 65% 85.47
61 Wan Win 27 39 69% 59.6
62 Trương Hải Anh 31 50 62% 42.02
63 Quy Nguyendinh 31 50 62% 83.6
64 Võ Đức Thiện 23 31 74% 55.05
65 Nguyễn Văn 30 49 61% 90.25
66 trần văn thắng 20 23 87% 19
67 trần ngọc tình 22 27 81% 12.72
68 emnhu 30 50 60% 37.47
69 Trần Vũ Hồng Tân 25 38 66% 6.22
70 Trịnh Xuyến Chi 23 34 68% 49.4
71 Chuột Chúa 21 28 75% 21.42
72 lê trang 28 50 56% 3.68
73 Nhân Nguyễn 26 44 59% 90.15
74 lê minh khâm 23 37 62% 88.88
75 tranhoangtrong 22 35 63% 12.07
76 nguyễn nga 28 50 56% 88.75
77 Ha Pham 27 49 55% 79.87
78 vũ thị hương 22 37 59% 87.47
79 Minh Thuc Nguyen 25 50 50% 54.67
80 Ngọc Dũng 18 25 72% 33.48
81 Lê Quang Hưng 21 36 58% 90.07
82 Hiếu Hiếu Anh Đào 18 24 75% 58.6
83 nguyễn doãn đạo 27 50 54% 42.25
84 hoàng xuân chức 19 29 66% 7.72
85 ngocdung 27 50 54% 71.78
86 hang van xoi 20 32 63% 90.6
87 nguyễn tùng 15 20 75% 23.82
88 Quang Trung 15 20 75% 21.1
89 nguyễn văn đức 25 50 50% 88.47
90 Tiểu Hồ Ly 25 50 50% 75.9
91 dungdiudang 12 13 92% 27.25
92 Huỳnh Thảo 13 17 76% 22.15
93 Vũ Minh 13 21 62% 33.23
94 Hung 13 19 68% 43.72
95 Linh Nguyễn 22 50 44% 79.87
96 nguyễn thị mỹ lệ 22 50 44% 62.87
97 Lê Dung 20 42 48% 56.48
98 Wan Min 23 50 46% 75.62
99 nguyen van tinh 23 50 46% 18.35
100 Crystal Song 21 50 42% 60.18
101 Nguyễn Quang Nhật 9 12 75% 27.57
102 Tja Go 10 16 63% 15.82
103 Khánh Sỹ 22 50 44% 76.58
104 Đỗ Việt Dũng 9 14 64% 14.37
105 Như Ngọc 20 50 40% 73.7
106 Na Na Nguyễn 10 15 67% 48.83
107 pham tuong vi 7 8 88% 0.53
108 bui van truong 20 49 41% 4.87
109 nguyen van hien 7 8 88% 9.53
110 bui thi hai yen 20 50 40% 27.63
111 Th_Tr_Ch_L_h 20 49 41% 69.28
112 Nguyen Thi Thu Thuy 9 13 69% 0.7
113 lâm xung hùng 7 8 88% 20.75
114 Đại Học Mong 21 50 42% 75.27
115 Manh Thê 6 10 60% 77.18
116 Hoàng Hà 5 9 56% 9.02
117 Cao Đình Vũ 19 49 39% 26.03
118 Giang Trường 8 17 47% 88
119 Đi Đến Ước Mơ 21 50 42% 90.12
120 le phan 8 16 50% 57.65
121 Thanh Nhi Nguyen 11 29 38% 16.5
122 Minh Nhut 3 3 100% 0.27
123 Phúc Lê 4 7 57% 9.37
124 nguyen duc tho 19 50 38% 43.65
125 Trần Thị Quỳnh 2 4 50% 0.37
126 Chi Hề 5 9 56% 6.98
127 Trần Thư 3 7 43% 19.35
128 Ngoc Bui 1 1 100% 1.45
129 Đức Long 3 7 43% 20.92
130 quan 1 1 100% 11.58
131 nguyenvantruong 1 1 100% 3.68
132 Rubi Aquarius 14 39 36% 6.82
133 Ricardo Đô 15 58 26% 9.73
134 lê hoàng lâm 0 0 0% 90.05
135 Hoang Pham 0 1 0% 0.63
136 Nhựt Phạm 0 0 0% 0.38
137 Nguyễn Thanh Thảo Vy 7 18 39% 13.78
138 đoàn Khánh 0 0 0% 0.2
139 hoàng thị hồng nhung 3 7 43% 11
140 nguyenduong 0 0 0% 0.07
141 HOÁ HỌC 0 0 0% 0.1
142 nguyen huong 0 0 0% 0.43
143 Phạm Luyến 0 0 0% 0.05
144 Lật Đật Min 0 0 0% 0.08
145 Minhduc Pham 0 0 0% 0.22
146 nguyen van chi 0 0 0% 0.4
147 Louis Trương 0 0 0% 1.53
148 Minh Đức 0 0 0% 0.08
149 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 22 28 79% 17.95
150 nguyễn thị thúy 0 0 0% 0.07
151 Nguyễn Thị Hà 16 22 73% 19.97
152 Vũ Ngọc Anh 3 8 38% 15.22
153 hoahuongduong 44 50 88% 86.48
154 le nguyen anh quan 0 0 0% 0.08
155 hgsjdga 40 49 82% 75.25
156 Quốc Huy 54 59 92% 7.53
157 Đỗ Thị Luyện 5 15 33% 16.53
158 Ha Anh Nguyen 15 42 36% 5.37
159 Yen Bui 0 0 0% 1.12
160 Jayce Nguyen 1 2 50% 4.72
161 FW[eaww3 wera 0 0 0% 0.17
162 Bạo Lang Sa 0 1 0% 0.42
163 thảo 6 18 33% 17.47
164 Seo Joo Hyun 1 3 33% 1.2
165 Trung Lê 0 1 0% 1.57
166 Huỳnh Minh 0 1 0% 0.22
167 Hanna Kim 17 50 34% 50.17
168 Hòa Đàm 0 2 0% 8.53
169 tranmaudon 6 19 32% 11
170 Mai Hà 17 50 34% 23.03
171 Rùa Vũ 16 50 32% 36.58
172 Oanh Riley 2 9 22% 0.72
173 lê thị ngọc ánh 1 4 25% 5.87
174 Nam Chattay A Nhe 6 19 32% 32.47
175 Văn Trung Nguyễn 15 50 30% 10.17
176 hoang nhu y 5 18 28% 6.87
177 tran van tuan 4 12 33% 49.75
178 Đức Phùng 16 50 32% 20.88
179 Nguyễn Văn Tuấn 16 50 32% 13.98
180 kiên chí linh 16 50 32% 6.15
181 ryguy 16 50 32% 10.08
182 Đai Bang Xanh 14 50 28% 61.4
183 Thành Thái Nguyễn 15 50 30% 14.07
184 ho minh tr 1 8 13% 1.7
185 Phạm Anh 1 8 13% 0.72
186 Lily Phạm 1 11 9% 3.48
187 Heo Ngok Nk 12 49 24% 2.38
188 Lethanh Nguyen 11 43 26% 6.5
189 Tkjckthichjeu Anhlieuemte 14 50 28% 77.02
190 thanglq 14 50 28% 1.23
191 Pé Hảo 7 30 23% 7.48
192 Minh Nguyễn 13 50 26% 53.2
193 phan 12 50 24% 33.72
194 pham hoang son 7 39 18% 9.83
195 Rồm Nhok 11 50 22% 1.5
196 Nhi Võ 11 49 22% 7.52
197 nguyen chi toan 11 49 22% 17.02
198 Nguyen Khac Diep 10 50 20% 11.68
199 Nguyễn Minh Vương 10 49 20% 6.17
200 Hoàng Conan 10 50 20% 2.67
201 trần đình bảo 9 49 18% 23.3

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12