Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2012 mã đề 394

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 796

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

Câu 2: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:

Câu 3: Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là

Câu 4: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao thu được chất rắn là

Câu 5: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 6: Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO2?

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 9: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 10: Hai kim loại thường được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy là:

Câu 11: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

Câu 12: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

Câu 13: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

Câu 14: Khi  đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được

CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

Câu 15: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

Câu 16: Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là

Câu 17: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X là

Câu 18: Ở nhiệt độ thường, dung dịch FeCl2 tác dụng được với kim loại

Câu 19: Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch NaOH là:

Câu 20: Cho dãy các chất: FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

Câu 21: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

Câu 22: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm

Câu 23: Thành phần chính của quặng boxit là

Câu 24: Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch CaCl2?

Câu 25: Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng

Câu 26: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Câu 27: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu 28: Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

Câu 29: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HNO3 đặc, nguội?

Câu 30: Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

Câu 31: Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là

Câu 32: Chất X có công thức cấu tạo CH2 = CH – COOCH3. Tên gọi của X là

Câu 33: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Câu 34: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

Câu 35: Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

Câu 36: Cho dãy các chất: Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO. Số chất trong dãy tác dụng với H2O là

Câu 37: Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là

Câu 38: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành

Câu 39: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt(III)?

Câu 40: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử

Câu 41: Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

Câu 42: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

Câu 43: Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

Câu 44: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 45: Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử nào sau đây có giá trị dương?

Câu 46: Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

Câu 47: Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4?

Câu 48: Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Dang Dinh Quang 40 40 100% 3.12
2 Dang Cenation 40 40 100% 2.48
3 Do Hai Dang 40 40 100% 2.6
4 Ninh Thị Vân 40 40 100% 4.97
5 Nguyễn Thành Tâm 40 40 100% 7.42
6 Minh Duc Trinh 39 40 98% 10.13
7 pham hieu 39 40 98% 7.93
8 Nguyễn Duy Lộc 39 40 98% 8.92
9 trần văn hoan 39 40 98% 7.48
10 QUỐC HUY 39 40 98% 5.6
11 Nguyen Kien 39 40 98% 13.62
12 Tuy Nguyen 38 40 95% 10.77
13 nguyen duy ngoc 38 40 95% 7.85
14 Bing Mik 38 40 95% 6.72
15 Pro Chang Ngoc 37 40 93% 9.33
16 Trái Tim Cô Đơn 38 40 95% 22.05
17 TranHoangLong 37 40 93% 14.38
18 Sò Tò Mò 38 40 95% 15.37
19 Thảo Mon 38 40 95% 7.48
20 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 37 40 93% 14.98
21 Mai Huy 37 40 93% 9.58
22 Đào Thị Sim 37 40 93% 8.58
23 phan quang 37 40 93% 7.7
24 Trần Vỹ 37 40 93% 27.27
25 ½»£em ♠ £uố©«½ 37 40 93% 8.77
26 english lee 37 40 93% 1.62
27 nguyenducminh 37 40 93% 16.6
28 phan nhi 36 40 90% 11.68
29 Đức Comfortable 36 40 90% 12.13
30 Meoden Mapmap 35 40 88% 9.12
31 Rubby Tuyền 34 40 85% 6.35
32 doan thi mai 34 40 85% 31.67
33 nguyenngocthiet 33 40 83% 10.28
34 Minh Thuc Nguyen 33 40 83% 5.05
35 Nguyễn Văn Tuấn 33 40 83% 16.47
36 võ thị thanh loan 32 40 80% 31.1
37 lethuchang 31 39 79% 12.25
38 lethitho 30 40 75% 17.98
39 nguyenthihuyen 30 40 75% 13.4
40 Nguyên Linh 29 40 73% 11.17
41 Minh Nhàn 25 29 86% 13.97
42 Bảo Bối Lạc 40 46 87% 11.25
43 Nguyen Van Hai 27 40 68% 8.62
44 nguyễn 38 48 79% 19.55
45 Bunni Nguyen 28 40 70% 28.73
46 tham tu lung danh 38 48 79% 11.92
47 HoKan Edo 27 40 68% 41.65
48 Đức Long 23 40 58% 20.78
49 Hạnh Nguyễn 23 40 58% 27.93
50 phan hoàng anh song 24 40 60% 18.38
51 mai trung tin 22 23 96% 6.12
52 lê thị ngọc huyền 22 40 55% 20.68
53 thanhtinh 12 13 92% 10.13
54 từ thị ngọc thúy 27 47 57% 22.95
55 VO DUY QUANG 11 15 73% 17.8
56 Anh Trọng 18 40 45% 21.32
57 NhÓc Ku Po 19 40 48% 6.8
58 nguyen nhung 18 40 45% 16.88
59 GIANG THẾ NAM 46 48 96% 7.37
60 KenLeet 42 48 88% 15.73
61 zan nguyen 41 48 85% 14
62 Dũng Trọng 22 48 46% 33.92
63 Vũ Thị Nga 45 48 94% 5.23
64 Zero52 34 48 71% 16.17
65 Trần Minh Hậu 42 48 88% 15.83
66 Nguyễn Minh Thành 32 45 71% 30.2
67 Trưởng Họ 39 48 81% 16.15
68 SoChay Sam 41 48 85% 13.93
69 Mĩm Mũm 39 47 83% 15.32
70 Nguyễn Thị Mỹ Linh 38 48 79% 25.1
71 Nguyễn Văn Tây 47 48 98% 7.85
72 Vô Tâm 27 48 56% 35.28
73 Như Thảo 33 48 69% 22.35
74 Ty Sôciuu's 25 27 93% 8.8
75 Thái Dương 27 42 64% 11.97
76 Po Pi 38 47 81% 60.47
77 Phạm Thành Đạt 38 48 79% 21.72
78 Bê EM Ty 27 48 56% 23.98
79 Dương Thùy Trang 41 48 85% 18.18
80 TrAng's GD 16 48 33% 10.32
81 hiền Vy 23 48 48% 17.38
82 Ttcc LOng 35 48 73% 36.52
83 ánhpuko 43 48 90% 19.8
84 hẩn vai 23 27 85% 10.12
85 Knight 38 44 86% 27.38
86 Con Nít Ranh 32 48 67% 21.37
87 Phạm Bá Phú 41 48 85% 20.7
88 copengoc 43 48 90% 14.77
89 Nguyễn Thanh Tâm 44 48 92% 9.73
90 Trọng Kt 29 48 60% 19.83
91 su bong 42 48 88% 12.23
92 Lại Tiến Minh 38 48 79% 19.92
93 Nguyễn Hải Vân 38 46 83% 12.5
94 Nguyễn Lê Thục Nhi 36 44 82% 11.18
95 nhat tam 30 41 73% 45.3
96 Lê Hoàng Tân 44 47 94% 4.23
97 BạnBè GọiTớ Là Thắng 41 48 85% 21.37
98 Theo Đuổi Đam Mê 45 48 94% 9.03
99 Nguyen Thi Hong 31 48 65% 13.98
100 Sirius 38 48 79% 23.58
101 Khanh Lang 46 48 96% 29.57
102 nguyenduythanh 39 47 83% 22.85
103 Lịch Nguễn 33 48 69% 15.88
104 mai thị ngọc hà 40 48 83% 10.95
105 Kupeo Kupeo 41 48 85% 54.6
106 trường liều b12 2 3 67% 3.93
107 quochung 41 48 85% 41.78
108 Duy Chien 41 48 85% 40.92
109 Trần Thanh Kết 31 46 67% 28.62
110 Nguyễn Duy Đạt 18 48 38% 1.72
111 Quang Nguyen 43 48 90% 18.55
112 Mạnh Linh 35 48 73% 24.55
113 Duong Thao 44 47 94% 13.3
114 Kieu Anh Nguyen 43 48 90% 11.92
115 Trần Thùy An 24 41 59% 6.22
116 Học Sinh Lười Biếng 46 48 96% 11.95
117 nguyễn dương thanh trí 42 48 88% 25.15
118 trikyo 31 46 67% 16.87
119 Ngân's Nqkịch's Nqợm's 12 34 35% 4.9
120 Huyen Win 41 48 85% 26.05
121 Nguyễn Hoàng Thuý Linh 32 47 68% 29.03
122 Phan Thi Kim Ngan 45 48 94% 28.2
123 Oanh's Sakura 41 48 85% 22.17
124 Xuân Bảo 39 47 83% 13.95
125 tran van cong 42 47 89% 21.08
126 Hoang Anh Nguyên 48 48 100% 11.32
127 Phong Nhân 34 48 71% 46.78
128 Cưm Minion 40 48 83% 32.5
129 lê thế đức 40 47 85% 24.32
130 Lữ Thị Ngọc Trâm 27 48 56% 17.83
131 Nguyễn Dương Thanh Trí 37 48 77% 18.17
132 Trần Ngọc Anh 42 48 88% 14.92
133 Nguyễn Văn Tuyền 13 48 27% 51.38
134 Đoàn Nguyễn Tấn Thành 23 48 48% 11.02
135 le van 34 41 83% 19.05
136 Tuyết Trắng 28 48 58% 9.58
137 Làm Lại Từ Đầu 41 48 85% 21.22
138 le danh huynh 43 48 90% 18.63
139 nguyen thi ngan 18 26 69% 13.25
140 Hữu Tiến 15 40 38% 5.22
141 Nhung Nhanh 12 40 30% 8.45
142 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 11 40 28% 4.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12