Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bất Đẳng thức, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Chuyên đề này giới thiệu một số bài toán về Bất Đẳng thức, các bài toán tính Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ôn tập rèn luyện kỹ năng giải một số

Câu 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

F(x) = x4 – 2x3 + 3x2 – 2x + 2 với x ∈ R

A. 1

B. 2

C. 3

D. \frac{25}{16}

Câu hỏi : 60342

Câu 2: Tìm tất cả các số nguyên dương x. y. z thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

x + y + z > 11, 8x + 9y + 10z = 100

A. (9;2;1)

B. (9;2; - 1)

C. (9; -2;1)

D. (-9;2;1)

Câu hỏi : 60341

Câu 3: Với 0 ≤ x, y, z ≤ 1. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình:

\frac{x}{1 + y + zx} + \frac{y}{1 + z + xy} + \frac{z}{1 + x + zy} = \frac{3}{x + y + z}

A. (1, 1, 1)

B. Vô nghiệm

C. (0, 0, 0)

D. (2,2,2)

Câu hỏi : 60267

Câu 4: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. M là một điểm chuyển động trên đường tròn. Xác định vị trí của điểm M để MA + √3MB đạt giá trị lớn nhất

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 60213

Câu 5: Cho 4 số thực bất kì a, b, c, d. Chứng minh rằng

|ab + cd| ≤ \sqrt{(a^2 + c^2)(b^2 + d^2)}

Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 60211

Câu 6: Cho a, b, c là những số dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh:

\frac{a^3}{(1 + b)(1 + c)} + \frac{b^3}{(1 + c)(1 + a)} + \frac{c^3}{(1 + b)(1 + a)}  ≥  \frac{3}{4}

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 60190

Câu 7: Cho x, y là các số nguyên dương thỏa mãn x + y = 2011. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức P = x(x2 + y) + y(y2 + x)

A. Max P = 8120605021  Min P = 2035205401 

B. Max P = 812060502  Min P = 203520540 

C. Max P = 120605021  Min P = 035205401 

D. Max P = 812005021  Min P = 2035205401 

Câu hỏi : 60178

Câu 8: Cho a, b, c là những số nguyên thỏa mãn điều kiện

\left ( \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right )^2 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}

Chứng minh rằng a3 + b3 + c3 chia hết cho 3

A. Click để xem đáp án

Câu hỏi : 60172

Câu 9: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  A = \frac{4x + 3}{x^2 + 1}

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

Câu hỏi : 60154

Câu 10: Cho x > 0. y > 0, z > 0 thỏa mãn x2011+ y2011 + z2011 = 3

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức M = x2 + y2 + z2

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 60063

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com