`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bài tập luyện

Câu 41:

ADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào?

A. Theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc bắt đôi bổ sung.

B. Theo nguyên tắc bán bảo toàn và nguyên tắc nửa gián đoạn

C. Theo nguyên tắc khuôn mẫu và nguyên tắc nửa gián đoạn.

D. Theo nguyên tắc nửa gián đoạn và nguyên tắc bắt đôi bổ sung.

Câu 42:

Nhận xét nào không đúng về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử?

A. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 3’-5’ là liên tục còn mạch mới tổng hợp trên mạch khuôn ADN chiều 5'-3’ là không liên tục( gián đoạn).

B. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khuôn ADN được phiên mã là mạch có chiều 3'-5’.

C. Trong quá trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN được kéo dài theo chiều 5’ - 3'.

D. Trong quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN được dịch mã theo chiều 3’-5’.

Câu 43:

Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm bắt đôi với nuclêôtit bình thường nào dưới đây gây đột biến gen:

A. Xitozin 

B. Timin

C. Adenin

D. 5-BU

Câu 44:

Enzim ARN polimeraza có thể nhận biết được đầu của một gen cần phải phiên mã là nhờ

A. Mỗi gen đều có mã mở đầu TAX ở đầu 3' gen

B. Mỗi gen đều có trình tự nuclêôtit đặc biệt ở đầu 3' trong vùng điều hòa của gen

C. Mỗi gen đều có trình tự nuclêôtit đặc biệt ở đầu 5' trong vùng điều hòa của gen

D. Mỗi gen đều có mã mở đầu TAX ở đầu 5' gen

Câu 45: Để chuyển một gen của người vào tế bào vi khuấn E.Coli nhằm tạo nhiều sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn, người ta phải lấy trường thành của gen người cần chuyển cho phiên mã ngược thành ADN mới gắn ADN này vào plasmit và chuyến vào vi khuẩn. Người ta cần làm như vậy là vì:

A. Nếu không làm như vậy gen của người sẽ không phiên mã được trong tế bào vi khuấn.

B. Nếu không làm như vậy gen của người sẽ không dịch mã được trong tế bào vi khuẩn.

C. Gen của ngươi quá lớn không đi vào được tế bào vi khuẩn.

D. Nếu không làm như vậy sản phẩm của gen người sẽ không bình thường và không có giá trị sử dụng.

Câu 46: Theo mô hình opêron Lac, nếu có một gen đột biến mất 1 đoạn ADN thì trường hợp nào sau đây sẽ làm cho tất cả các gen cấu trúc mất khả năng phiên mã?

A. Đột biến làm mất vùng vận hành(O).

B. Đột biến làm mất vùng khởi động(P).

C. Đột biến làm mất gen điều hòa.

D. Đột biến làm mất một gen cấu trúc

Câu 47: Câu khẳng định nào dưới đây về quá trình phiên mã là đúng?

A. ARN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 3'-5' và tổng hợp mạch mới theo chiều 3'-5' và dừng lại phiên mã khi gặp tín hiệu kết thúc.

B. ARN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen và gặp bộ ba kết thúc thì nó dừng quá trình phiên mã.

C. ARN polimeraza di chuyến trên mạch khuôn của gen theo chiều 5’-3’ và tổng hợp mạch 3'-5' theo nguyên tắc bắt đôi bổ sung và dừng quá trình phiên mã khi gặp bộ ba kết thúc

D. ARN polimeraza bắt đầu phiên mã khi nó gặp trình tự nuclêôtit đặc biệt nằm trước bộ ba mở đầu của gen.

Câu 48: Giả sử trong một gen có một bazơ nitơ Guanin trở thành dạng hiếm (G*) thì sau 5 lần tự sao sẽ có bao nhiêu gen đột biến dạng thay thế G-X bằng A- T(biết đột biến chỉ xảy ra một lần).

A. 15

B. 3

C. 7

D. 31

Câu 49: Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng gì ?

A. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào.

B. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ cơ thể.

C. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định từ nhân ra tế bào chất.

D. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ tế bào và cơ thể.

Câu 50: Gen có chiều dài 2550Å và có 1900 liên kết hyđrô. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sao 4 lần là:

A. A =T = 5265 và G = X = 6000

B. A =T = 5265 và G = X = 6015

C. A =T = 5250 và G = X = 6000

D. A =T = 5250 và G = X = 6015

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com