Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại

Bài 71:

Hòa tan 0,8 gam hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần dùng 34ml dung dịch HCl 2M.

Câu hỏi số 1:

Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Câu hỏi: 39056

Câu hỏi số 2:

Nếu kim loại  hóa trị III là Al và có số mol bằng 5 lần số mol của kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II là kim loại nào?

Câu hỏi: 39057

Bài 72:

Hỗn hợp A gồm: FeO; Fe; Cu. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với 200ml dung dịch axit clohidric, thu được dung dịch B, 0,56 lít khí ở đktc và chất rắn D. Để phản ứng vừa đủ với dung dịch B cần dùng 500ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng thu được kết tủa C, lọc lấy kết tủa đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,6 gam chất rắn.

Cho chất rắn D tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, dư thu được một khí có tỷ khối hơi so với hidro bằng 32, có thể tích = 1,12 lít ở đktc

Câu hỏi số 1:

Viết các phương trình hóa học của phản ứng. Số phản ứng có thể xảy ra là?

Câu hỏi: 39018

Câu hỏi số 2:

Xác định m?

Câu hỏi: 39019

Câu hỏi số 3:

Tính nồng độ mol của dung dịch axit clohidric ban đầu.

Câu hỏi: 39020

Câu hỏi số 73:

Hòa tan hỗn hợp gồm 12,8 gam CuO và 16 gam Fe2O3 trong 155 ml dung dịch H2SO4 2M đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Tính m.

Câu hỏi: 39000

Câu hỏi số 74:

Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 9,25 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 7,84 lít khí Cl2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Câu hỏi: 38999

Câu hỏi số 75:

Có 4 lọ chứa chất rắn dạng bột, màu sắc tương tự nhau: CuO; Fe3O4; MnO2; FeS. Có thể dùng dung dịch axit clohidric để phân biệt từng chất không?  Nếu có thì số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 38989

Câu hỏi số 76:

Ngâm một đinh sắt có khối lượng m gam trong dung dịch có chứa 1,7 gam AgNO3. Sau phản ứng, khối lượng đinh sắt thay đổi 10% so với trước phản ứng. Xác định m?

Câu hỏi: 38984

Câu hỏi số 77:

Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi cho Ca vào dung dịch NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 38980

Bài 78:

Có một miếng kim loại Na do bảo quản không cẩn thận nên đã tiếp xúc với không khí ẩm một thời gian biến thành chất rắn A. Cho A vào nước dư được dung dịch B.

Câu hỏi số 1:

Hãy cho biết các chất có thể có trong A?

Câu hỏi: 37932

Câu hỏi số 2:

Cho biết các chất có thể có trong dung dịch B?

Câu hỏi: 37933

Câu hỏi số 3:

Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra? Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 37934

Bài 79:

Hỗn hợp X gồm 3 kim loại: Na, Al, Mg. Cho 14,9 gam X vào nước dư, phản ứng xong thu được 4,48 lít khí H2 ở đktc, dung dịch A và chất rắn B. Cho B vào 500ml dung dịch  CuSO4 1M sau khi kết thúc phản ứng thấy tạo thành 28,8 gam kết tủa. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Câu hỏi số 1:

Viết các phương trình phản ứng hóa học có thể xảy ra trong thí nghiệm trên? Số phản ứng xảy ra là?

Câu hỏi: 37904

Câu hỏi số 2:

Xác định thành phần % về khối lượng của các kim loại trong X.

Câu hỏi: 37905

Bài 80:

Hòa tan hoàn toàn m gam oxit MO (M là kim loại) trong 78,4 gam dung dịch H2SO4 6,25% loãng thì thu được dung dịch X trong đó nồng độ H2SO4 còn dư là 2,433%. Mặt khác khi cho CO2 dư đi qua m gam MO nung nóng, phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y, cho Y qua 500ml dung dịch NaOH 0,1M thì chỉ còn một khí duy nhất thoát ra, trong dung dịch chứa 2,96 gam muối.

Câu hỏi số 1:

Xác định nồng độ % dung dịch H2SO4 dư?

Câu hỏi: 37887

Câu hỏi số 2:

Xác định kim loại M?

Câu hỏi: 37888

Câu hỏi số 3:

Xác định khối lượng m?

Câu hỏi: 37889

Câu hỏi số 4:

Cho x gam Al vào dung dịch X thu được ở trên, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 1,12 gam chất rắn. Tính x?

Câu hỏi: 37890

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 


Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com