Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại

Câu 51: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy thoát ra V lít H2 (đktc) và thu được dung dịch Y . Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y. Kết thúc thí nghiệm lọc lấy kết tủa, đem nung trong không khí thu được 28 gam chất rắn Z. Hãy tính giá trị của V.

A. 33,6 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. Đáp án khác

Câu hỏi : 43521

Câu 52: Hòa tan hòa toàn hỗn hợp X gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2Strong dung dịch HNO3 (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối sunfat và một sản phẩm khử duy nhất là NO. Hãy tính giá trị của a trong hỗn hợp X.

A. 0,08 mol

B. 0,06 mol

C. 0,05 mol

D. 0,045 mol

Câu hỏi : 43520

Câu 53: Hòa tan a gam hỗn hợp bột X gồm Fe và FeO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 12 gam chất rắn. Hãy tính khối lượng a của hỗn hợp X.

A. 8 gam

B. 15 gam

C. 10 gam

D. 12 gam

Câu hỏi : 43517

Bài 54:

Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4 .Tìm dung dịch N trong các thí nghiệm sau: 

Câu 1: Thí nghiệm 1: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan.

A. Al2(SO4)3, CuSO4 dư, FeSO4.

B. Al2(SO4)3, CuSO4 dư, Fe2(SO4)3.

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng.

D. Đáp án khác.

Câu hỏi : 43499

Câu 2: Thí nghiệm 2: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 2 muối tan.

A. CuSO4 dư, Fe2(SO4)3.

B. Al2(SO4)3, CuSO4 

C. Al2(SO4)3 và FeSO4

D. Đáp án khác.

Câu hỏi : 43500

Câu 3: Thí nghiệm 3: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.

A. CuSO4 

B.  Fe2(SO4)3.

C. Al2(SO4)3

D. FeSO4

Câu hỏi : 43501

Bài 55:

Hòa tan 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại A (hóa trị II) và B (hóa trị III) bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 8,96 lít khí hidro (đktc).

Câu 1: Xác định số gam muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng?

A. 46,2 g

B. 45,4 g

C. 42,6 g

D. 44.5 g

Câu hỏi : 43477

Câu 2: Xác định tên và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp? Biết rằng số mol kim loại B bằng hai lần số mol kim loại A và nguyên tử khối của kim loại A bằng 8/9 nguyên tử khối của kim loại B.

A. Mg: 2,4 g và Al: 2,7 g

B. Mg: 2,4 g và Al: 5,4 g

C. Zn: 6,5 g và Al: 5,4 g

D. Zn: 6,5 g và  Mg: 2,4 g

Câu hỏi : 43478

Bài 56:

Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng kim loại Fe, Cu, Au ra khỏi hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Au, Cu. Hãy cho biết:

Câu 1: Quá trình tách kim loại Fe trải qua mấy giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 43460

Câu 2: Quá trình tách kim loại Au trải qua mấy giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 43461

Câu 3: Quá trình tách kim loại Cu trải qua mấy giai đoạn?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 43462

Câu 57: Từ kim loại Cu, có mấy phương trình phản ứng điều chế trực tiếp CuCl2?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 43458

Bài 58:

Hỗn hợp X gồm Al và kim loại kiềm M. Hòa tan hoàn toàn 3,18 gam X trong lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 loãng thu được 2,464 lít H2 (đktc) và dung dịch Y (chỉ gồm muối sunfat trung hòa). Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc sunfat chuyển hết thành kết tủa thì thu được 27,19 gam kết tủa.

Câu 1: Xác định kim loại M.

A. Na

B.

C. Ca

D. Mg

Câu hỏi : 42835

Câu 2: Cho thêm 1,74 gam muối M2SO4 vào dung dịch Y thu được dung dịch Z. Tiến hành kết tinh cẩn thận dung dịch Z thu được 28,44 gam tinh thể muối kép. Xác định CT của tinh thể?

A. 2K2SO4.Al2(SO4)3.20H2

B. 2K2SO4.Al2(SO4)3.22H2

C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

D. K2SO4.Al2(SO4)3.18H2

Câu hỏi : 42836

Bài 59:

Hòa tan 25,2  gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng 10%, vừa đủ. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A thu được 55,6 gam muối sunfat kết tinh ngậm nước của kim loại M tách ra và còn lại dung dịch muối sunfat bão hòa có nồng độ 9,275%.

Câu 1: Xác định kim loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Cu

Câu hỏi : 41671

Câu 2: Tìm công thức của muối sunfat ngậm nước của kim loại M.

A. FeSO4.7H2O

B. MgSO4.5H2O

C. CuSO4.5H2O

D. ZnSO4.7H2O

Câu hỏi : 41672

Câu 60: Hỗn hợp A1 gồm Al2O3 và Fe2O3. Dẫn khí CO qua 21,1 gam A1 và nung nóng thu được hỗn hợp A2 gồm 5 chất rắn và hỗn hợp khí A3. Dẫn A3 qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5 gam kết tủa. A2 tác dụng vừa đủ với 1 lít dung dịch H2SO4 0,5M thu được dung dịch A4 và có 2,24 lít khí thoát ra (đo ở đktc).

Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A1.

A. 25%; 75%.

B. 30%; 70%.

C. 21,55%; 75,45%.

D. 21,17%; 78,83%.

Câu hỏi : 40735

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com