Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về sự điện li.

Bài tập luyện

Câu 1: Cho các chất sau: H2N-CH2COOCH3; Al(OH)3; H2NCH2COOH;(NH4)2CO3. Chất không phải là chất lưỡng tính là:

A. (NH4)2CO3.

B. H2NCH2COOH

C. Al(OH)3.

D. H2N-CH2COOCH3

Câu 2: Cho x mol Al và y mol Zn vào dung dịch chứa z mol Fe2+ và t mol Cu2+. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Điều kiện của y theo x, z, t để dung dịch thu được có chứa 3 loại ion kim loại là:

A. y  ≤ z + t -3x /2  

B. y ≤ z -3x + t  

C. y ≤ 2z + 3x – t

D. y ≤ 2z – 3x + 2t

Câu 3: Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào 0,4 mol dung dịch H2SO4 được dung dịch A. Thêm 2,6 mol NaOH nguyên chất vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B. Khối lượng của B là :

A. 25,68 gam 

B. 15,6 gam  

C. 41,28 gam 

D. 50,64 gam

Câu 4: Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A. Dung dịch NH4NO3

B. Dung dịch CH3COONa.

C. Dung dịch NaHCO3

D. NH2-CH2-COOH

Câu 5: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) NaHS   +   NaOH ->                             

(2) Ba(HS)2  +   KOH ->   

(3)  Na2S  +  HCl ->

(4) CuSO4  +  Na2S ->                              

(5)  FeS  +  HCl ->            

(6)  NH4HS  +  NaOH ->

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là

A. (1), (2).

B. (3), (4), (5).

C. (1), (6)

D. (1), (2), (6)

Câu 6: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lít là: NaCl (1), HCl (2), Na2CO3 (3), NH4Cl (4), NaHCO3 (5), NaOH (6). Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau:

A. (1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). 

B. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) < (6).

C. (2) < (4) < (1) < (5) < (3) < (6).        

D. (2) < (3) < (1) < (5) < (6) < (4).

Câu 7: Cho các chất: Al2O3, Fe2O3, NaHCO3, Al, KHS, (NH4)2CO3, CH3COONa, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 8: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

A. KCl, KOH, BaCl2

B.  KCl, KHCO3, BaCl2

C. KCl.

D. KCl, KOH.

Câu 9: Trong số các chất và ion sau, có bao nhiêu chất và ion có tính lưỡng tính: HSO3

-,ClH3NCH2COOH, Cr(OH)3, PbO, Zn, CH3COONH3CH3.

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Câu 10: Cho 200ml dung dịch CH3COOH 0.1M tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 0.1M ,thu được dung dịch X.Biết ở 250 C,Ka của CH3COOH là 10-4,75,bỏ qua sự phân li cuả nước.Giá trị pH của dung dịch X ở 25 độ C là:

A. 8,95

B. 12,3

C. 1.69

D. 12.00

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com