Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự điện li

Chuyên đề này giúp các em giải được các bài tập về sự điện li.

Bài tập luyện

Câu 21: Cho một lượng dung dịch chứa 12,7 gam FeCl2 vào một lượng nước brom chứa 4,8 gam Br2 nguyên chất. Sau khi phản ứng kết thúc, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch tạo thành thu được m gam kết tủa. giá trị của m?

A. 28,5 

B. 55,58 

C. 44,3  

D. 39,98

Câu 22: Cho 300ml dung dịch AgNO3 vào 200ml dung dịch Fe(NO3)2 sau khi phản ứng kết thúc thu được 19,44 gam chất rắn và dung dịch X trong đó số mol của Fe(NO3)3 gấp đôi số mol của Fe(NO3)2 còn dư. Dung dịch X có thể tác dụng tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp bột kim loại gồm Al và Mg có tỷ lệ số mol tương ứng là 1:3?

A. 11,88g  

B. 7,92g  

C. 8,91g  

D. 5,94g

Câu 23: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch X gồm Na2CO3 và NaHCO3 thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 trong dung dịch X lần lượt là:

A. 0,21M và 0,18M          

B. 0,21M và 0,28M

C. 0,2M và 0,26M

D. 0,2M   và 0,4M

Câu 24: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: Phần một tác dụng vớii lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa; Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

A. 3,73

B. 7,04

C. 7,46

D. 3,52

Câu 25: Dung dịch A gồm 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3-. Thêm từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch K2CO3 cho vào là:

A. 150 ml

B. 300 ml

C. 200 ml

D. 250 ml

Câu 26: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỷ lệ số mol tương ứng 4:1) vào 30ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O thu được 150ml dung dịch có pH = z, z bằng?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 27: Cho các dung dịch muối sau: NaNO3; K2CO3; CuSO4; FeCl3; AlCl3. Số dung dịch có pH<7

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 28: Có 10ml dung dịch axit HCl có pH=3. Cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch axit có pH=4?

A. 90ml 

B. 100ml 

C. 10ml

D. 40ml

Câu 29: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là :

A. 0,020 và 0,120.

B. 0,012 và 0,096.

C. 0,120 và 0,020.

D. 0,020 và 0,012.

Câu 30:

Cho các phản ứng sau:

(a)ZnS + 2HCl →  ZnCl2 + H2S

(b)      K2S + 2HCl  → 2KCl + H2S

(c)2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O →  2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

(d)     KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

(e)BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

 

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  S2- + 2H+ →  H2S là

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com