Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lý thuyết tổng hợp

Câu 41: Alanin có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong cách chất sau đây: Ba(OH)2, CH3OH, H2N-CH2-COOH, HCl, Cu, CH3NH2, C2H5OH, Na2CO3, H2SO4

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 42: Cho các dung dịch : Na2SiO3, K2SO4, NaOH, Ba(HCO3)2, Fe(NO3)2 , BaCl2. Có bao nhiêu dung dịch ở trên tác dụng được với dung dịch KHSO4 ?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 43: Trong số các chất:  axit phenic, ancol benzylic,  ancol anlylic và  axit acrylic.Có x chất tác dụng với Kali, có y chất tác dụng với dung dịch NaOH, có z chất tác dụng với dung dịch  nước brom và có t chất tác dụng được với dung dịch NaHCO3 . Nhận định nào sau đây không đúng?

A. x = 4

B. y= 2

C. t = 2

D. z = 3

Câu 44: Phản ứng hóa học nào không xảy ra ở những cặp chất sau:

A. CO2 +  dd Na2SiO3

B. Si  +  dd NaOH

C. Si  +  dd HCl

D. SiO2  +   Mg

Câu 45:

Cho sơ đồ phản ứng:   X -> Y -> X.

 

Trong số các chất CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH, C2H5Cl.     

Số chất thỏa mãn với điều kiện của X là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 46: Dãy các chất đều bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH loãng, nóng là

A. nilon-6, protein, nilon-7, anlyl clorua, vinyl axetat, tơ lapsan

B. vinyl clorua, glyxylalanin, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), nilon-6,6

C. mantozơ, protein, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), etylclorua.

D. nilon-6, tinh bột, poli(vinylclorua), tơ visco, anlyl clorua, poli acrilonitrin

Câu 47: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.

(2) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AgNO3.

(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3.

(4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.

(5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 48: Kết luận nào sau đây không đúng ?

A. Các dung dịch chứa CuSO4, ZnCl2, AgNO3 tác dụng với dung dịch NH3 dư thì không có kết tủa xuất  hiện

B. Dung dịch hỗn hợp HCl với NaNO3 có thể hoà tan bột đồng.

C. Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch Na2CO3 dư có kết tủa trắng keo không tan xuất hiện 

D. Hỗn hợp bột chứa FeS2, FeS, CuS tan hết trong dung dịch HCl dư.

Câu 49: Chọn phát biểu không đúng

A. Hợp chất hữu cơ  C4H8 có tất cả 4 đồng phân mạch hở.

B. Hợp chất hữu cơ C2H7O2N không phải là amino axit

C. Hợp chất hữu cơ  C4H10O  có 7 đồng phân

D. C7H8O có 5 đồng phân chứa vòng thơm tác dụng với Na

Câu 50: Nung nóng 0,5 mol hỗn hợp X gồm N2, H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Cho 17,1 gam hỗn hợp Y qua ống đựng CuO dư, đun nóng thấy khối lượng bình chất rắn giảm nhiều nhất là 2,4 gam. Tỉ khối hơi của X so với H2 là.

A. 7,2

B. 11,4

C. 3,6

D. 3,9

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com