Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệt học

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Câu hỏi số 61:

Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m ở nhiệt độ t1=200C cho vào nhiệt lượng kế một khối lượng nước ở nhiệt độ t2. Sau khi hệ cân bằng nhiệt, nhiệt đọ của nước giảm đi 90C. Tiếp tục đổ thêm vào nhiệt lượng kế 2m một chất lỏng khác ( không tác dụng hóa học với nước) ở nhiệt độ t3=450C, khi có cân bằng nhiệt lần 2, nhiệt độ giảm 100C so với nhiệt độ cân bằng nhiệt lần thứ nhất.

Tim nhiệt dung riêng của chất lỏng đã đổ thêm vào nhiệt lượng kế, biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lấn lượt là c1=900J/(kg.K) và c2=4200J/(kg.K). Bỏ qua mọi mất mát nhiệt khác.

Câu hỏi: 22958

Bài 62:

Người ta thả một miếng dồng có khối lượng m1=0,2kg đã được đốt nóng đến nhiệt độ t1 vào một nhiệt lượng kế chứa m2=0,28kg nước ở nhiệt độ t2=200C. Nhiệt độ khi cân bằng là t3=800C. Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng của đồng và nước lần lượt là c1=400T/(kg.K), D1=8900kg/m3, c1=400T/(kg.K), D1=4200kg/m3; nhiệt hóa hơi của nước ( nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi) là L= 2,3.106J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế với môi trường.

Câu hỏi số 1:

Xác định nhiệt độ ban đầu t1 của đồng.

Câu hỏi: 22927

Câu hỏi số 2:

Sau đó, người ta thả thêm một miếng đồng khối lượng m3 cũng ở nhiệt độ t1 vào nhiệt lượng kế trên thì khi lập lại cân bằng, mực nước trong nhiệt lượng kế vẫn bằng mực nước trước khi thả miếng đồng m3. Xác định khối lượng đồng m3.

Câu hỏi: 22928

Bài 63:

Cho một chậu nhỏ bằng thuỷ tinh khối lượng m=100g có chứa m1=500g, nước ở nhiệt độ t1=200C và một cốc dùng để chứa những viên nước đá có cùng khối lượng m2=20g ở nhiệt độ t2=-50C . Cho nhiệt dung riêng của thủy tinh, nước và nước đá lần lượt là c=2500J/kg.K, c1=4200J/kg.K, c2=1800J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ=3,4.105J/kg (bỏ qua sự trao đổi nhiệt với cốc và môi trường bên ngoài).

Câu hỏi số 1:

Thả hai viên nước đá vào chậu. Tính nhiệt độ cuối cùng của nước trong chậu.

Câu hỏi: 22921

Câu hỏi số 2:

Phải thả tiếp vào chậu ít nhất bao nhiêu viên nước đá nữa để nhiệt độ cuối cùng trong chậu là 00C?

Câu hỏi: 22922

Bài 64:

Một ấm nhôm có khối lượng 0,4kg chứa 0,5 lít nước ở 300C. Để đun sôi nước, người ta dùng 1 bếp điện loại 220V-1100W, hiệu suất 88%. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1=880J/(kg.độ), của nước là c2=4200J/(kg.độ). Nhiệt hóa hơi của nước là L=2,4.106J/kg. Bếp dung ở hiệu điện thế 220V, bỏ qua sự tỏa nhiệt của ấm và nước ra môi trường.

Câu hỏi số 1:

Tính thời gian cần để đun sôi nước. Khi nước bắt đầu sôi, nếu đun thêm 4 phút thì có bao nhiêu phần trăm lượng nước hóa hơi?

Câu hỏi: 22913

Câu hỏi số 2:

Bếp dùng ở hiệu điện thế 180V, hiệu suất của bếp và lượng nước trong ấm như lúc đầu, khi đó sau thời gian 293s kể từ lúc bắt đầu đun sôi nước. Tính nhiệt lượng trung bình do ấm và nước tỏa ra môi trường mỗi giây.

Câu hỏi: 22914

Câu hỏi số 65:

Một vật được nung nóng tới 1200C và thả vào một bình nước. Khi đó nước trong bình tăng lên nhiệt đọ từ 20oC đến 40oC. Nhiệt độ tỏng bình sẽ tăng lên bao nhiêu nếu thả thêm vào bình một vật như  vậy nhưng được nung tới 100oC? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.

Câu hỏi: 22910

Bài 66:

Một người có một chai nước cất để trên bàn ở trong phòng. Một ngày mùa hè có nhiệt độ là 350C, người đó cần ít nhất 200g nước cất có nhiệt độ 200C để pha thuốc tráng phim. Người đó bèn lấy nước đá trong tủ lạnh để pha với nước cất. Nước đá có nhiệt độ – 100C và có khối lượng riêng D = 920kg/m3.

Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c0 = 4,2KJ/(kg.độ); của nước đá là c1 = 2,1KJ/(kg.độ). Nhiệt nóng chảy của nước đá ở 00C là λ = 335KJ/kg.

Câu hỏi số 1:

Để có đúng 200g nước ở 200C, phải lấy bao nhiêu gam (g) nước cất và bao nhiêu gam nước đá?

Câu hỏi: 22885

Câu hỏi số 2:

Tủ lạnh đó chỉ cho những viên nước đá có kích thước 2 x 2 x 2cm và chỉ có thể dùng từng viên trọn vẹn. Vậy đó nên giải quyết thế nào cho hợp lí nhất?

Câu hỏi: 22886

Bài 67:

Người ta thả vào một nhiệt lượng kế lí tưởng (NLK) đang chứa m1 = 0,5kg nước ở nhiệt độ t1 = 100C một cục nước đá có khối lượng m2 = 1kg ở nhiệt độ t2 = -300C.

Câu hỏi số 1:

Tính nhiệt độ, thể tích của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập.

Câu hỏi: 21923

Câu hỏi số 2:

Ngay sau đó người ta thả vào NLK một cục nước đá khác ở 00C, giữa nó chứa một cục đồng nhỏ có khối lượng m2 = 10g, còn phần nước đá bao quanh cục đồng là m2’ = 0,2kg. Hỏi cần phải rót thêm vào NLK bao nhiêu nước ở nhiệt độ 100C để cục nước đá chứa đồng bắt đầu chìm xuống nước? Cho rằng độ tan của các cục nước đá là như nhau. Biết nhiệt dung riêng của nước là Cn = 4200J/kg.độ; của nước đá là C = 2100 J/kg.độ; khối lượng riêng của nước là Dn = 1000kg/m3, của nước đá là D = 900kg/m3, của đồng là Dđ = 8900kg/m3 và nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 335000J/kg.

Câu hỏi: 21924

Câu hỏi số 68:

Một nhiệt lượng kế ban đầu chưa đựng gì. Đổ vào nhiệt lượng kế một ca nước nóng thì thấy nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm 50C. Sau đó lại đổ thêm một ca nước nóng nữa thì thấy nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm 30C. Hỏi nếu đổ thêm vào nhiệt lượng kế cùng một lúc 5 ca nước nóng nói trên thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm bao nhiêu độ nữa?

Câu hỏi: 21674

Câu hỏi số 69:

Người ta đun một hỗn hợp gồm kg một chất rắn X dễ nóng chảy và m kg nước đá trong một nhiệt lượng kế cách nhiệt nhờ một dây đun điện có công suất không đổi. Nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp chứa trong nhiệt lượng kế là -400C. Dùng một nhiệt kế nhúng vào nhiệt lượng kế và theo dõi sự phụ thuộc nhiệt độ của hỗn hợp theo thời gian T thì được đồ thị phụ thuộc có dạng như hình 2. Hãy xác định nhiệt nóng chảy của chất X và nhiệt dung riêng của nó ở trạng thái lỏng. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là c = 2100J/kg.độ, của chất rắn X ở trạng thái rắn là c1 = 1200J/(kg.độ). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế.

Câu hỏi: 20908

Câu hỏi số 70:

Trong một cốc mỏng có chứa m = 400g nước ở nhiệt độ t1 = 200C. Có những viên nước đá cùng khối lượng m2 = 20g và nhiệt độ t2 = -50C. Hỏi :

1.Nếu thả hai viên nước đá vào cốc thì nhiệt độ cuối cùng của nước trong cốc bằng bao nhiêu?

2.Phải thả tiếp vào cốc ít nhất bao nhiêu viên nước đá nữa để cuối cùng trong cốc có hỗn hợp nước và đá ?(HS tự giải).

Cho biết nhiệt dung riêng của cốc (nhiệt lượng cần thiết để cốc nóng thêm 10C) là C = 250 J/độ. Nhiệt dung riêng của nước và đá lần lượt là : C1 = 4,2.103 J/(kg.độ), C2 = 1,8.103 J/(kg.độ). Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 3,4.105 J/kg. Bỏ qua nhiệt độ tỏa vào môi trường.

 

Câu hỏi: 20847

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com