Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng oxi hoá khử

Lưu ý: Chức năng này hiện không còn dùng nữa, vui lòng chọn các khóa học để xem các bài giảng hoặc làm đề thi online!

Bài tập luyện

Câu hỏi số 81:

Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 82:

Tổng hệ số cân bằng của phản ứng: Cu  +  HNO3  → Cu(NO3)2  +  NO↑  +  H2O

Câu hỏi số 83:

Cho các phương trình phản ứng: (a) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3. (b) NaOH + HCl → NaCl + H2O. (c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2. (d) AgNO3 + NaCl  → AgCl + NaNO3. Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là

Câu hỏi số 84:

Cho các phương trình phản ứng sau:     (a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.                    (b) Fe3O4 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O. (c)2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.    (d) FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S.            (e) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion H+ đóng vai trò chất oxi hóa là

Câu hỏi số 85:

Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn. Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

Câu hỏi số 86:

Cho phản ứng:  FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3

Câu hỏi số 87:

Cho phương trình phản ứng aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3+ dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là

Câu hỏi số 88:

Cho phương trình hóa học: aFeSO4 +bKMnO4 +cNaHSO4 → xFe2(SO4)3 +yK2SO4 + 2MnSO4 +tNa2SO4 +uH2O Với a,b,c,x,y,z,t,u là các số nguyên tối giản. Tổng hệ số các chất trong phương trình hóa học trên là:

Câu hỏi số 89:

Cho các phản ứng: NaH + H2O  → NaOH + H2  (1);    

NH4Cl + NaNH2  → NaCl  +  2NH3(2)

C2H4 + H2O  \overset{HgSO_{4},t^{0}}{\rightarrow} C2H5OH (3);  

C2H4 + H2\overset{Ni,t^{0}}{\rightarrow} C2H6 (4)

CH4 + 2O2  → CO2  + 2H2O  (5)

3C2H4  + 2KMnO4 + 4H2O  →   3 C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH (6) Số phản ứng oxi hóa - khử là:

Câu hỏi số 90:

Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng. (b) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng. (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4. (d) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng. (e) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. 

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com