Đề thi thử đại học môn Hóa khối A lần 1 năm 2014 trường THPT Lương Thế Vinh

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1198

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cation M3+ có tổng số các hạt cơ bản là 37 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 9 hạt. Vị trí M trong bảng tuần hoàn là :

Câu 2: Hoà tan Etyl amin vào nước thành dung dịch có  C%. Trộn 300 gam dung dịch này với dung dịch FeCl3 dư thấy có 6,42 gam kết tủa. Giá trị của C là:

Câu 3: Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là :

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X thu được C02 và H20 với số mol bằng nhau. Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (thực hiện được phản ứng tráng bạc) , và chất z ( số nguyên tử c trong z bằng nửa số nguyên tử c trong X.) Phát biểu nào sau đây là sai :

Câu 5: Đốt cháy m gam este Etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% sau đó lọc được 194,38 gam dung dịch Ba(HC03)2.

Giá trị của m là:

Câu 6: Polime bị thuỷ phân tạo ra a - amino axit là :

Câu 7: cho  các chất: Glucozơ, saccarozö, mantozơ, xenlulozơ

(1) tất cả đều không tan trong nước trong 4 chất trên

(2) có 2 chất tham gia phản ứng tráng gương

(3) tất cả đều tác dụng Na do có nhóm OH đốt cháy từng chất đều thu được C02 và H20 có số mol bằng nhau

(4) chúng cùng là Cacbohiđrat

Các câu sai:

Câu 8: Trong 4 chất sau : CH3NH2 ; NH3 ; C6H5NH2; ( CH3)2NH , chất có lực Ba zơ mạnh nhất là:

Câu 9: Cho 12 gam hỗn hợp ( Al; Zn; Fe) tác dụng dung dịch HCl dư thoát ra 0,8 gam H2 và được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là :

Câu 10: Câu nào sau đây là đúng : Tripeptit là hợp chất 

Câu 11: Trong các loại tơ cho dưới đây , chất thuộc loại tơ nhân tạo là :

Câu 12: Dãy đã xếp các kim loại theo đúng thứ tự độ dẫn điện tăng là :

Câu 13: Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgN03 1M, sau một thời gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, khi phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là :

Câu 14: Cho cân bằng : 2X (khí) + Y ( khí)   \rightleftharpoons   2Z (khí) phản ứng toả nhiệt.

Biện pháp nào sau đây làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận :

Câu 15: Trong 4 kim loại sau thì kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là :

Câu 16: Phân tử sacarozơ được tạo bởi

Câu 17: Chọn câu đúng:

Câu 18: Trộn 0,15 mol CH2(NH2)COOCH3 với 200 gam dung dịch NaOH 4% rồi đun cho tới khô được m gam cặn khan. Giá trị của m là :

Câu 19: Quá trình nào sau đây được gọi là sự khử:

Câu 20: Cho số hiệu các nguyên tử Na; S; Ar ; Ca lần lượt là 11; 16; 18; 20. Bán kính các hạt vi mô Na^{+}(r_{1});S^{2-}(r_{2});Ar(r_{3})Ca^{2+}(r_{4}). Thứ tự nào sau đây là đúng 

Câu 21: Cho một lượng alanin tác dụng vừa hết 60 ml dung dịch KOH 1M thu được m gam muối. Giá trị của m là :

Câu 22: Hoà tan hoàn toàn 0,12 mol Zn bằng dung dịch HNO_{3} dư thoát ra N20 duy nhất. Trong thí nghiệm này đã có n mol HNO_{3} tham gia phản ứng. Giá trị của n là :

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X mạch hở, đơn chức, có một liên kết đôi trong gốc hidrocacbon thu được tổng số mol CO2 và H2O gấp 1,4 lần số mol O2 đã phản ứng. Số chất X thỏa mãn đề bài là

Câu 24: Cho 4,68 gam kim loại kiềm M tác dụng nước dư thoát ra 0,12 gam khí. Kim loại M là:

Câu 25: Từ 400 Kg axit meta acrylic tác dụng CH_{3}OH dư sau đó trùng hợp este thu được 250 Kg Polime ( thuỷ tinh Plexyglat). Hiệu suất quá trình điều chế đạt :

Câu 26: Tính theo lí thuyết thì cho 0,4 mol anilin vào dung dịch có 24 gam Brom sẽ thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là :

Câu 27: Câu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn điện hoá học :

Câu 28: Chất không có khả năng thực hiện phản ứng trùng hợp là :

Câu 29: Nung 3,48 gam Butan chỉ xảy ra phản ứng crackinh với hiệu suất 60% được 2,4 lít hỗn hợp khí X đo ở t°C , 1 atm. Phải trộn X với V lít Oxi đo ở t°c, 1 atm để thu được hỗn hợp có sức nổ mạnh nhất.Giá trị của V là:

Câu 30: Thuỷ phân Phenyl axetat trong dung dịch NaOH thu được sản phẩm là :

Câu 31: Polime nào sau đây kém bền, dễ bị axit, kiềm phân huỷ:

Câu 32: Trong dãy điện hoá, tính khử giảm theo thứ tự Mg, Zn, Cu. Biết suất điện động của Pin điện Mg - Cu là + 2,71 V; pin Zn - Cu là + 1,1 V; pin Mg - Zn là + a V . Giá trị của a là :

Câu 33: X là một tetra peptit (không chứa Glu và Tyr). Một lượng X tác dụng vừa hết 200 gam dung dịch NaOH 4% được 22,9 gam muối. Phân tử khối của X có giá trị là:

Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hoá sau : Tinh bột => X => Y => Axit axetic. X và Y lần lượt là 

Câu 35: Cho chất X ( RNH2COOH) tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HC1 1,25M thu được 15,35 gam muối. Phân tử khối của X có giá trị là:M_{X}

Câu 36: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia vào

Câu 37: Hoà tan m gam Al bằng H2S04 đặc nóng thoát ra 4,8 gam S02 duy nhất. Giá trị của m là

Câu 38: Hoà tan Al bằng dung dịch HNO_{3} loãng không có khí thoát ra, trong phản

ứng này khi các hệ số là số nguyên tối giản thì tổng hệ số có giá trị là :

Câu 39: Peptit X điều chế từ Glyxin. Trong X có n liên kết peptit và hàm lượng oxi

trong X là 31,68%. Giá trị của n là :

Câu 40: Tính theo lí thuyết thì từ 56Kg C2H4 sẽ điều chế được m Kg PVC. Giá trị của m là 

Câu 41: Cho các chất : Axit axetic; phenol; este metyl axetat; metyl amin.; ancol etylic. Trong số này có n chất tác dụng được dung dịch NaOH. Giá trị của n là :

Câu 42: Este X có công thức C3H602. Xà phòng hoá X bằng NaOH thu được m gam muối và thoát ra 5,75 gam etanol. Giá trị của m là :

Câu 43: Cho 4,5 kg glucozơ lên men, hiệu suất 60% thoát ra V lít C02 đktc .Giá trị của V là:

Câu 44: Trong các tên gọi dưới đây , tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(NH2)-COOH :

Câu 45: X là hỗn hợp 2 este no đơn chức mạch hở, Đốt cháy X thu được 6,3 gam nước và V lít khí C02 đo ở đktc. Giá trị của V là :

Câu 46: Hoà tan 58,5 gam NaCl vào nước được dung dịch X nồng độ C %. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ có màng ngăn cho tới khi anot thoát ra 63,5 gam khí thì được dung dịch NaOH 5%. Giá trị của c là :

Câu 47: Cho 1,6 gam SO_{3} vào 600 ml dung dịch AlCl3 0,1M được dung dịch X. Cho kim loại Ba vào X thoát ra 0,25 gam khí và có m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 48: Cho 0,96 gam Mg vào dung dịch có 0,06 mol AgN03 và 0,04 mol Cu(N03)2, cho tới khi phản ứng kết thúc thì lọc, được m gam chất khống tan. Giá trị của m là :

Câu 49: Có n chất hữu cơ mạch hở tương ứng công thức phân tử C_{4}H_{11}N . Giá trị của n là

Câu 50: Câu nào sau đây là đúng:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 tran ngoc anh 50 50 100% 56.35
2 mai 50 50 100% 4.22
3 Kh 50 50 100% 77.97
4 Hà Trần 49 49 100% 73.1
5 Đình Hiệp 49 50 98% 44.42
6 Vĩ Đặng 49 50 98% 14.52
7 Nguyễn Thành Tâm 49 50 98% 4.03
8 nguyen thi phuong lan 49 50 98% 5.48
9 Toan Nguyen 49 50 98% 4.83
10 QUỐC HUY 47 50 94% 41.9
11 Đinh Linh 47 50 94% 42.85
12 TTQ 47 50 94% 2.23
13 Lê Văn Sang 47 50 94% 51.37
14 Quỳnh Mai 47 50 94% 44.02
15 nguyen ngoc han 46 50 92% 14.13
16 khanh ly 46 50 92% 5.85
17 Bình Dương 44 46 96% 67.85
18 Quy Nguyendinh 45 50 90% 90.88
19 TIÊNTRẦN 44 48 92% 66.68
20 Thịnh Nguyễn 44 50 88% 74.18
21 HOÁ HỌC 44 50 88% 5.9
22 tran van lac 44 50 88% 89.55
23 Dinh Tong 43 48 90% 9.62
24 Phan Linh 43 50 86% 12.12
25 cafevvn 43 50 86% 59.12
26 Trần Ngọc Cường 43 50 86% 54.63
27 NGUYỄN HOÀNG ANH TUNG 43 50 86% 53.62
28 Tuy Nguyen 41 44 93% 57.73
29 Quỳnh Nguyễn 43 50 86% 89.62
30 Ngo Quyen 43 50 86% 89.62
31 Trần Trường Đức Anh 42 50 84% 87.72
32 Nga Nguyen 42 50 84% 77.62
33 ngocdung 42 50 84% 69.07
34 Triệu Thái 42 50 84% 48.75
35 Quỳnh Anh 42 50 84% 68.7
36 Nam Blaugrana 40 44 91% 28.92
37 Lam tuyet anh 41 48 85% 2.78
38 Dương Phong Tử 40 45 89% 70.25
39 dinhnguyenngan 37 37 100% 20.58
40 Sâu Sâu 40 46 87% 40.08
41 vũ duy sơn 39 43 91% 57.32
42 Lethanh Nguyen 40 46 87% 4.03
43 Bùi Vĩnh Dươ 41 50 82% 45.9
44 Pro Chang Ngoc 41 50 82% 45.02
45 Minh Duc Trinh 41 50 82% 57.88
46 Vũ Thu Trang 41 50 82% 59.03
47 hua huynh minh thao 41 50 82% 8.32
48 Đinh Thị Thu Trang 41 50 82% 39.97
49 emnhu 41 50 82% 78
50 keengs 40 48 83% 67.9
51 nguyen ngoc thang 39 45 87% 67.5
52 Nguyễn Thành Danh 37 39 95% 35.82
53 Liễu Phi Phi 37 40 93% 36.05
54 Vu Kim Anh 39 46 85% 23.78
55 Ngô Hoàng Anh Đức 40 50 80% 90.07
56 Keo Bong Xinh 38 44 86% 31.83
57 Nghi Vo Minh 36 39 92% 57.87
58 trần đoan trang 39 48 81% 73.47
59 hoang hung 37 43 86% 85.75
60 Le Thi Minh Hang 39 50 78% 65.12
61 Huỳnh Hà 39 50 78% 2.9
62 Nguyen Thi Thu Thuy 39 50 78% 6.25
63 hue@gmail.com 39 50 78% 51.37
64 Trọng Nhân 39 50 78% 11.37
65 Mai Nguyễn 38 49 78% 7.65
66 Trần Tuấn Anh 38 50 76% 7.28
67 Trang Hà 38 50 76% 32.77
68 Nguyễn Tất Tường 35 41 85% 90.2
69 võ thanh hùng 38 50 76% 67.2
70 tuấn anh 34 40 85% 78.33
71 nguyen cuong 34 40 85% 57.8
72 bui van tien 37 50 74% 71.65
73 huynhminhvuong 37 50 74% 79.6
74 tu uyen 37 50 74% 33.6
75 Ngoc Lam 34 41 83% 75.5
76 Lầm Lì Thì Sao 37 50 74% 78.62
77 lâm xung hùng 37 50 74% 40.03
78 vu dunh 34 42 81% 82.48
79 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 32 36 89% 48.07
80 le tien linh 35 45 78% 62.45
81 Vũ Tú Trường 36 50 72% 29.5
82 Thanh Truc 36 50 72% 56.38
83 Nguyễn Hữu Nam 36 50 72% 74.77
84 phong 35 48 73% 90.18
85 lê hiếu 32 40 80% 3.25
86 chuotnhat 35 50 70% 77.83
87 Minh Thuc Nguyen 32 41 78% 38.75
88 Xeko Hi 35 50 70% 2.95
89 nguyenducminh 34 48 71% 57.8
90 Trái Tim Cô Đơn 30 38 79% 93
91 Đào Thị Sim 34 50 68% 58.13
92 nguyen van duc 31 43 72% 54.58
93 nguyennhuthoa 33 50 66% 78.92
94 Bamboo Bia 33 50 66% 77.33
95 le van long 32 47 68% 5.07
96 Trong Nhan 33 50 66% 7.37
97 nguyen van tinh 33 50 66% 38.3
98 nguyễn tùng 23 23 100% 15.15
99 Ngân Phùng Hoàng 28 38 74% 39.08
100 pham hieu 23 26 88% 62.27
101 Hong Hai Nhi 31 50 62% 70.8
102 Ngoc Lan 31 50 62% 86.45
103 Quangha Ta 31 50 62% 7.93
104 Nam Trần Thành 30 50 60% 36.63
105 thuy trang 30 50 60% 45.38
106 Truong Son 30 50 60% 36.85
107 Yuby Keen 23 29 79% 38.58
108 Nhi Yến 24 33 73% 23.93
109 phùng Quyên 25 38 66% 36.87
110 Khoảng Cách 21 28 75% 22.02
111 Lê Thị Thu Hà 28 50 56% 59.8
112 nguyen duy son 28 50 56% 92.37
113 Ngoan Aries 27 47 57% 19.58
114 Giang Trường 22 32 69% 46.03
115 ngô ngọc 23 35 66% 63.23
116 Mưa Rào 28 50 56% 58.25
117 Moon Cry 28 50 56% 5.25
118 nguyễn doãn đạo 23 36 64% 44.98
119 hồ văn luận 27 48 56% 17.5
120 Hoài Phú 27 50 54% 66
121 Hải Anh 18 24 75% 44.08
122 gia hân 25 47 53% 43.58
123 Tũn TÍ Tởn 19 30 63% 44.55
124 Mai Linh Trần 13 16 81% 13.2
125 nguyen manh hung 24 50 48% 8.98
126 Đinh Trọng Hiền 15 24 63% 18.98
127 nguyen duy son 12 16 75% 9.02
128 phạm ngọc quý 23 49 47% 9.9
129 Truong Son 23 50 46% 12.22
130 phạm đức ngân 23 50 46% 38.97
131 nguyen thi chau 23 50 46% 15.03
132 thanky 15 27 56% 54.3
133 vn plut 22 50 44% 17.72
134 nguyễn thị oanh 8 9 89% 10.18
135 Chương Minh 12 21 57% 33.92
136 Hiếu Trần 14 28 50% 63.48
137 liêu thiết đan 21 50 42% 18.7
138 Linh Cheng 8 12 67% 19.02
139 Đợi Một Tình Yêu 20 50 40% 27.32
140 Le Khac Hoang 20 50 40% 6.35
141 Phương Mai Gee 6 9 67% 36.82
142 Nguyễn Tài 19 50 38% 15.33
143 phuu 19 50 38% 35.22
144 Tinh Van Tran 3 3 100% 4.15
145 Phan trung huy 3 3 100% 2.52
146 Nguyen Van Dan 5 10 50% 3.43
147 Nguyễn Thành Tài 18 50 36% 1.07
148 huỳnh hải âu 18 50 36% 2.33
149 Ku Khang 7 18 39% 33.5
150 Mai Thanh Dat 2 3 67% 3.25
151 Tung Huynh 1 1 100% 0.9
152 tranmaudon 10 28 36% 11.98
153 Thành Nhân 17 50 34% 8.58
154 Độc Tây 1 2 50% 2.45
155 Bùi QUốc Hoàn 1 2 50% 2.57
156 phantuan 1 2 50% 0.72
157 nguyễn ngọc anh 17 50 34% 43.88
158 nguyen thi quynh 12 16 75% 9.07
159 lethanh 0 0 0% 0.73
160 Minh Kỳ 33 35 94% 35.92
161 tran van cong 29 32 91% 51.22
162 nuyen thi cam duyen 0 0 0% 9.57
163 Nguyễn Đặng Vĩnh 16 48 33% 12.5
164 Phương Cô Nương 0 0 0% 1.17
165 nguyen quoc tri 47 50 94% 67.67
166 Đăng Danh 0 0 0% 90.15
167 Lê Quỳnh Như 43 50 86% 39.47
168 Lê Thị Chinh 0 0 0% 0.05
169 Phạm Luyến 0 0 0% 0.08
170 tran thi huyen 46 50 92% 67.83
171 Minhduc Pham 0 0 0% 0.05
172 Thảo Hae 23 50 46% 28.47
173 Tâm Phạmʚɞ 16 50 32% 16.72
174 phuongnguyen 0 0 0% 0.05
175 vũ văn nhật 0 0 0% 0.25
176 Hồ Vĩnh Huân 0 0 0% 5.3
177 maido 0 0 0% 0.05
178 Heo Mập 0 0 0% 0.13
179 Yen Bui 0 0 0% 2.82
180 Quân Võ 47 49 96% 57.67
181 Viet Le 0 0 0% 0.67
182 lê anh sơn 0 0 0% 0.18
183 le nguyen anh quan 0 0 0% 0.05
184 Hung 0 0 0% 0.25
185 Bạo Lang Sa 0 0 0% 0.12
186 nguyenphuongthao 0 0 0% 0.05
187 Nguyen Huu 0 1 0% 1.1
188 Linh Cận 0 2 0% 1.77
189 Tú Tú 1 5 20% 0.25
190 thanglq 16 50 32% 17.63
191 Dê Núi 0 3 0% 1.18
192 Phuong Nguyen 15 49 31% 13.55
193 Nguyen Thu Trang 0 4 0% 0.65
194 Tý Tuổi 13 46 28% 11.32
195 nguyễn thảo 14 50 28% 1.13
196 Nguyễn Văn Tuấn 13 49 27% 2.23
197 Nhung Nhanh 13 49 27% 49.17
198 dangkita 13 50 26% 0.78
199 phan 12 50 24% 5.57
200 Phong Cao 11 50 22% 5.73

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12