Đề thi thử đại học môn Lý lần 1 năm 2014 trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 1161

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực máy với một mạch điện RLC nối tiếp. Khi roto có 2 cặp cực, quay với tốc độ n vòng/phút thì mạch xảy ra cộng hưởng và ZL = R, cường độ dòng điện qua mạch là I. Nếu roto có 4 cặp cực và cùng quay với tốc độ n vòng/phút ( từ thông cực đại qua một vòngdây stato không đổi, số vòng dây stato không đổi) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là

Câu 2: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng 1 kg. Con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Biết thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm t + \frac{213T}{4} có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của k bằng

Câu 3: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m =100 g, lò xo có độ cứng k dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Khi tần số của ngoại lực là f1= 3 Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A1. Khi tần số của ngoại lực là f2 = 7 Hz thì biên độ ổn định của con lắc là A2 = A1. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo có thể là

Câu 4: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau x1 = 2√3cos(4t + φ1) cm, x2 = 2cos(4t + φ2) cm ( t tính bằng giây), với 0 ≤ φ1– φ2 ≤ π. Biết phương trình dao động tổng hợp x = 4cos(4t + π/6). Giá trị φ1 bằng

Câu 5: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dụng của tụ điện C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f, khi điện dung của tụ là C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 2f. Khi điện dung của tụ có giá trị bằng (C1 C2)0,5 thì tần số dao động riêng của mạch là

Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) có (U0  không đổi, ω có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thỏa mãn điều kiện CR2  < 2L. Gọi V1, V2, V3 lần lượt là các vôn kế mắc vào hai đầu R, L, C. Khi tăng dần tần số thì thấy trên mỗi vôn kế đều có một giá trị cực đại, thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là

Câu 7: Một vật có khối lượng 400g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là

Câu 8: Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng AB = L = 2 m, phát cùng một âm đơn, cùng tần số 1500 Hz. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 340 m/s. I là trung điểm AB, điểm O trên đường trung trực AB sao cho d = OI = 50m. Từ O vẽ đường Ox song song với AB. Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhaunhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất. Giả thiết λ << L, L << d

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và cosφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ2. Biết 9UC1 = 16UC2, 16UR1 = 9UR2. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là:

 

Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều theo thứ tụ cuộn dây nối tiếp với tụ điện và điện trở R = 50 Ω. Điểm M nằm giữa cuộn dây và tụ C, N nằm giữa tụ C và điện trở R. Người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều uAB = U0cos(120πt) V thì uAM sớm pha π/6 và uAN  trễ pha π/6 so với uNB . Biết UAM = UNB . Hệ số công suất đoạn mạch MB bằng

Câu 11: Mạch điện AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm; điện trở R và tụ điện được mắc vào mạch điện u = U0 cos(2πft); với f có thể thay đổi được. Khi tần số f = f1 = 25 Hz và f= f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch đều có giá trị P. Khi f = f3 = 40 Hz và khi f = f4= 50 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch có giá trị lần lượt là P3 và P4 . Tìm nhận xét đúng

 

Câu 12: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, quay đều xung quanh một trục đối xứng D nằmtrong mặt phẳng khung dây, trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay D. Tại thời điểm t, từ thông gửi qua khung dây và suất điện động cảm ứng trong khung dây có độ lớn lần lượt bằng \frac{11\sqrt{6}}{12\pi }(W) và 110√2 (V). Biết từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng \frac{11\sqrt{2}}{6\pi }(Wb). Suất điện động cảm ứng trong khung dây có tần số góc là

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vecto gia tốc của chất điểm có 

Câu 14: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850 Hz được đạt sát miệng một ống nghiệmhình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80 cm. Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thì thấy âm được khuếch đại lên mạnh nhất. Biết tốc độ truyền âm trong không khí cógiá trị nằm trong khoảng từ 300 m/s đến 350 m/s. Hỏi khi tiếp tục đổ nước thêm vào ốngthì có thêm mấy vị trí của mực nước cho âm được khuếch đại rất mạnh?

Câu 15: Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m gắn với dây treo có chiều dài ℓ. Từ vị trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng là α0 = 600 rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Độ lớn gia tốc của vật khi độ lớn lực căng dây bằng trọng lượng là

Câu 16: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt + π/3) cm và x2 = 5cos(ωt + φ) cm. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này có dạng x = Acos(ωt + π/6) cm. Thay đổi A1 để biên độ A có giá trị lớn nhất Amax. Giá trị đó

Câu 17: Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm

 

Câu 18: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

 

Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định ( mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây là thuần cảm. Khi nối tắt tụ điện C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau bằng

Câu 21: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 22: Cho dòng điện xoay chiều i = 4cos2 ωt (A) chạy qua một điện trở. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị

Câu 23: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 24: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp với L/C = R2, đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt),(với U không đổi, ω  thay đổi được). Khi ω = ω1 và ω = ω2 = 9ω1 thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là

Câu 25: Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 = π/48 s, động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064 J. Biết rằng, ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 0,064 J. Cho khối lượng của vật là 100 g. Biên độ dao động của vật bằng

Câu 26: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình uA = 2cos(40πt) cm và uB = 2cos(40πt + π) cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng và nằm trên AB, tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách AM ngắn nhất bằng

Câu 27: Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm L1 thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng 20 MHz còn khi mắc với cuộn cảm có độ tự cảm L2 thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng 30 MHz. Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm L3= 8L1 + 7L2 thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng

Câu 28: Một vật nặng có khối lượng m1, điện tích q = + 5.10-5 C được gắn vào lò xo có độ cứng k = 10 N/m tạo thành con lắc lò xo nằm ngang. Điện tích trên vật không thay đổi khi con lắc dao động và bỏ qua ma sát. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Tại thời điểm vật nặng đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm treo lò xo, người ta bật một điện trường đều có cường độ E = 104 V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Khi đó biên độ dao động mới của con lắc lò xo là

Câu 29: Cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250√2cos(100πt) V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5 A và cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 600. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là

Câu 30: Một khung dao động gồm một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm được nối với một bộ pin điện trở r qua một khóa điện K. Ban dầu khóa K đóng. Khi dòng điện đã ổn định, người ta mở khóa và trong khung có dao động điện với chu kì T, tần số ω. Biết rằng hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện lớn gấp n lần suất điện động của bộ pin, biểu thức nào dưới đây biểu diễn mỗi quan hệ giữa các đại lượng là đúng:

 

Câu 31: Sóng dừng trên một sợi dây có phương trình u = 3cos(nx/4+ \frac{\pi }{2})cos20πt  cm , trong đó u là li độ dao động tại thời điểm t(s) của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O một đoạn x ( cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là

Câu 32: Hai con lắc đơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất điểm,chúng được đặt ở cùng một nơi và trong điện trường đều \underset{E}{\rightarrow} có phương thẳng đứng hướng xuống, gọi T0 là chu kì chưa tích điện của mỗi con lắc, các vật nặng được tích điện là q1 và q2 thì chu kì trong điện trường tương ứng là T1 và T2, biết T1 = 0,8T0 và T2 = 1,2T0. Tỉ số q1/q2

Câu 33: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz vào các dụng cụ P và Q thì dòng điện trong mạch đều có giá trị hiệu dụng bằng 1 A nhưng đối với P thì dòng điện sớm pha hơn điện áp góc π/3, còn đối với Q thì dòng cùng pha với điện áp đó. Biết các dụng cụ chỉ chứa điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện. Khi mắc điện áp nói trên vào đoạn mạch chứa P và Q mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là

Câu 34: Một con lắc đơn dao động với chu kì T0 trong chân không. Tại nơi đó, đưa con lắc ra ngoài không khí ở cùng một nhiệt độ thì chu kì của con lắc là T. Biết T khác T0 chỉ do lực đẩy Acsimet của không khí. Gọi tỉ số khối lượng riêng của không khí và khối lượng riêng của chất làm vật nặng là ε. Mối liên hệ giữa T với T0

 

Câu 35: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?

 

Câu 36: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

 

Câu 37: Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 2A và A. Hai dao động cùng pha với nhau. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,6 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05 J. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu?

Câu 38: Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 39: Một con lắc lò xo có độ cứng 50 N/m, đầu trên gắn cố định, đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng 1 kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo. Lúc dầu dùng tấm ván phẳng đỡ quả cầu để lò không biến dạng. Sau đó cho tấm ván chuyển động đứng xuống dưới nhanh dần dều với gia tốc 1 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 10m/s2. Khi quả cầu rời tấm ván nó dao động điều hòa. Biên độ dao động là

Câu 40: Đặt điện áp u = U√2cos(ωt) vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi R = R1 và R = R2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau và R2 = 8R1.Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị R1 và R2 lần lượt là

Câu 41: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(ωt). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng

Câu 42: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì:

Câu 43: Trên mặt nước có hai điểm A và B ở trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t mặt thoáng ở A và B đang cao hơn vị trí cân bằng lần lượt là 0,3 mm và 0,4 mm, mặt thoáng ở A đang đi lên còn ở B đang đi xuống. Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng có:

Câu 44: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 10N/m, khối lượng vật nặng m = 200g, dao động trên mặt phẳng ngang, được thả nhẹ từ vị trí lò xo giãn 6cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng μ = 0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc thả tay đến lúc vật m đi qua vị trí lực đàn hồi của lò xo nhỏ nhất lần thứ 1 là:

Câu 45: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng dao động điện từ tự do (dao động riêng) trong mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần?

Câu 46: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 15cm. Bước sóng trên dây có giá trị bằng

Câu 47: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng R√3. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó:

Câu 48: Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 25 Ω, đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây. Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều tần số 50Hz, giá trị hiệu dụng là 200V thì thấy điện áp tức thời giữa AM và MB lệch pha π/3 và UAM = UMB = 2UR/√3 .Công suất tiêu thụ đoạn mạch AB bằng:

Câu 49: Mạch điện xoay chiều AB gồm một tụ điện C, một cuộn cảm L thuần cảm kháng và một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 120√2cos(120πt) V. Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở R1 = 18 Ω và R2 = 32 Ω thì công suất tiêu thụ trên AB là như nhau. Công suất của đoạn mạch AB không thể nhận giá trị?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Nam 49 49 100% 3
2 choocopie 48 49 98% 2.6
3 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 1.93
4 Dang Cenation 50 50 100% 7.63
5 le hai 49 50 98% 2.88
6 c.marvelous 49 50 98% 7.43
7 dang khoa 45 50 90% 17.98
8 Đào Văn Lộc 35 45 78% 2.82
9 Nguyễn Văn A 44 50 88% 5.2
10 ronaldo 43 50 86% 5.13
11 hothihang 41 46 89% 77.58
12 Optimuz Prime 41 46 89% 8.2
13 Hoàng Mạnh Linh 41 50 82% 71.6
14 Linh de StKpop 41 50 82% 6.23
15 trần từ công 38 43 88% 67.37
16 nguyen sy hieu 40 50 80% 7.5
17 Do Hai Dang 37 41 90% 8.4
18 Tuan Anh Pham 39 50 78% 25.53
19 luong ba duong 38 49 78% 89.75
20 Thanh Thanh Le 38 50 76% 4.8
21 Sided Love 38 50 76% 90.15
22 Hoàn 37 50 74% 75.27
23 Đình Văn 34 42 81% 9.88
24 Siêu Nhân Bắn Chim 35 49 71% 5.77
25 TẠ LINH ĐÔNG 32 41 78% 90.07
26 Minh Duc Trinh 35 50 70% 81.9
27 leducduan 28 32 88% 56.6
28 usain 32 49 65% 10.73
29 phạm thị thủy 32 50 64% 52.82
30 pham thao tram 25 36 69% 85.85
31 hoang thi mai 24 27 89% 85.12
32 Nguyễn Hữu Sơn 26 35 74% 3.72
33 Đặng Trần Thuỳ Linh 31 50 62% 89.73
34 Nguyễn Hữu Tài 30 50 60% 86.12
35 Nguyen The Tinh 23 30 77% 68.42
36 le dinh quang 24 33 73% 90.03
37 Lê Văn Tiến 29 50 58% 65.55
38 Hoàng Minh 29 50 58% 87.58
39 Huyền Nguyễn 29 50 58% 80
40 thanh kakao 25 39 64% 60.23
41 SV Nghèo 19 22 86% 49.32
42 CSH - 516 28 50 56% 88.47
43 khuatbaduy 23 32 72% 88.1
44 Nguyễn Hữu Nam 21 30 70% 88.97
45 Khoảng Cách 20 27 74% 42.35
46 Vu Thao 18 23 78% 61.97
47 huynhlethuy 27 34 79% 60.68
48 Nguyễn Đình Ngọc 27 50 54% 205.3
49 trần đoan trang 20 31 65% 85.08
50 huynh thanh 19 28 68% 66.48
51 Thanh Thanh 19 28 68% 78.32
52 KHang Đoàn 26 50 52% 89.52
53 luutieuthu 26 50 52% 58.58
54 Phuc Craby 29 49 59% 75.53
55 Bông Bằng Lăng Đỏ 17 23 74% 87.55
56 Thi Thanh Huyen Nguyen 18 27 67% 90.07
57 Trịnh Hoàng Anh 15 18 83% 43.13
58 Zzn.3 25 49 51% 90.15
59 Phan Tuyết Nhung 30 48 63% 78.8
60 nguyenthu 14 16 88% 18.87
61 Dương Hoàng Hiệp 25 50 50% 46.28
62 phan anh ka 23 45 51% 90.13
63 bui van tien 14 18 78% 56.72
64 Bé Ngốc 16 25 64% 53.42
65 pham ha nam 13 16 81% 22.38
66 Đk Mio SiTy 13 17 76% 19.48
67 Captain America 96 13 18 72% 52.13
68 Tim Huynh 13 19 68% 55.67
69 huyennguyen 13 19 68% 50.57
70 Tuyet Yeu Thuong 11 13 85% 23.23
71 Nguyễn Duy Cường 23 50 46% 50.48
72 Quang Duy 23 50 46% 10.67
73 Bùi Thị Tỉnh 11 14 79% 33.35
74 Pham Thinh 23 50 46% 84.92
75 Ngạc Kim Sang 12 17 71% 38.95
76 Em Mầu 18 35 51% 88.25
77 Kumaru Thai 25 49 51% 10.7
78 phùng văn mạnh 7 9 78% 67.92
79 ngocdung 12 18 67% 15.42
80 Son Lv 13 21 62% 57.15
81 trần thị hiếu 11 16 69% 31.67
82 Hoàng Trung Phong 11 16 69% 32.63
83 thangbkhn 11 17 65% 17.25
84 nguyen thi minh dai 10 14 71% 18.15
85 Zym 13 17 76% 6.83
86 Ngôk Pé 22 50 44% 69.92
87 Ngọc Phong 22 50 44% 2.32
88 Liễu Phi Phi 8 9 89% 17.67
89 tran thi le kim 11 18 61% 34.07
90 Mạnh Vũ 9 12 75% 38.28
91 Nguyên Trực 16 33 48% 76.48
92 Hữu Lý 8 9 89% 18.53
93 Cú Mèo 21 48 44% 22.88
94 Huyền Thanh 12 22 55% 66.87
95 Hải Nguyễn 9 10 90% 14.83
96 Nguyen thị linh 9 13 69% 13.15
97 Nhiep_Phong 7 7 100% 22.02
98 Toi Nho 13 25 52% 12.88
99 Vinh Persi 11 17 65% 48.47
100 Trần Thị Hòa 8 10 80% 29.27
101 tran le 13 14 93% 5.2
102 Quốc Phong Bùi 10 17 59% 66.33
103 Mạnh Trọng Tấn 21 50 42% 76.25
104 cuong 8 12 67% 44.55
105 Dương Phong Tử 7 9 78% 33.43
106 dung 7 11 64% 25.63
107 nguyễn quang tiến 11 21 52% 16.08
108 nguyễn tùng 6 6 100% 67.25
109 nguyễn thị oanh 17 39 44% 90.05
110 ʚɞʚɞPhạm Ngọc Namʚɞʚɞ 5 7 71% 104.18
111 Nguyễn Quang Hiếu 8 13 62% 76.5
112 Devil Cris 7 10 70% 6.72
113 Thu Huyen 7 10 70% 15.05
114 th 12 26 46% 37.23
115 tran vy 13 21 62% 67.15
116 Bùi Huy Ǝm 11 14 79% 22.98
117 vũ văn toàn 5 6 83% 56.9
118 Đoàn Minh Thu 8 15 53% 102.8
119 Doong Doong 5 6 83% 21.37
120 nguyen huong 7 13 54% 17.98
121 Như Ngọc 7 13 54% 55.08
122 nguyennhattrung 7 13 54% 11.48
123 Dang Dinh Quang 7 13 54% 4.03
124 Tim Lee 4 5 80% 39.95
125 Nguyễn Trọng Hưng 11 26 42% 7.35
126 Ngocanh Rubi 9 20 45% 43.63
127 Nguyễn Nam SƠn 4 5 80% 31.02
128 Vu Minhnhat 4 5 80% 19.07
129 Kẻ Máu Lạnh 19 50 38% 4.33
130 Trần Thị Hoài Nhu 19 50 38% 58.18
131 Thảo Nguyễn 19 50 38% 8.67
132 Nguyen Thanh Cong 9 14 64% 15.1
133 hovandieu 18 48 38% 62.92
134 princehandsome_order@yahoo.com 18 45 40% 39.9
135 Phuong Uyen Nguyen 1 1 100% 4.6
136 Ku Lương 6 9 67% 8.8
137 nguyen ngoc duy 5 8 63% 48.22
138 Dang Sinh 3 4 75% 3.28
139 Phạm Phạm 8 19 42% 33.35
140 Nhi Yến 6 11 55% 21.6
141 Đặng Xuân Vân 2 2 100% 11.85
142 nguyen di hai 3 5 60% 4.52
143 Hoàng Mạnh 18 50 36% 12.52
144 Pom Sagittarius Pim 18 50 36% 1.48
145 Lê Đức Thắng 3 5 60% 7.73
146 Phung Phuong Anh 7 17 41% 49.2
147 Hoàng Chúc 4 8 50% 16.68
148 nguyen van kha 3 5 60% 68.93
149 Tuan Anh 3 5 60% 21.3
150 hương lê 4 8 50% 14.5
151 tuan ho 18 50 36% 59.7
152 MAI 2 2 100% 60.07
153 nhoc 2 2 100% 90.03
154 Bảo Anh 2 3 67% 6.82
155 nguyễn đức hiệp 5 12 42% 54.97
156 Le Son 2 3 67% 7.67
157 le van quy 3 4 75% 27.55
158 Ngân Hà 2 3 67% 2.43
159 luthithanhca 20 49 41% 34.75
160 Bamboo Bia 24 49 49% 69.48
161 Phạm Ngọc Nho 2 3 67% 1.78
162 hoang Nam 3 6 50% 15
163 hoàng giang 16 45 36% 1.68
164 lehongquan 2 3 67% 12.38
165 Johnny 4 10 40% 8.77
166 lau cam chau 2 4 50% 60.48
167 Minh Nguyễn 1 1 100% 0.45
168 SuNy Hoang Yen 3 7 43% 9.6
169 Thao Ho 3 6 50% 2.3
170 123123 2 4 50% 10.18
171 Trung Nguyen 5 13 38% 8.58
172 Nguyễn Duy 1 1 100% 3.5
173 Mac Duy Hai 2 4 50% 17.25
174 phamtan 5 13 38% 16.43
175 Quang EA 4 10 40% 1.2
176 HOÁ HỌC 2 4 50% 0.17
177 Thịnh Nguyễn 1 1 100% 17.97
178 Tên Gì Lạ Thế 17 50 34% 77.52
179 Trang Ngô 1 1 100% 1.83
180 Dê Núi 2 5 40% 8.38
181 Nguyễn Gia Phước 17 50 34% 25.98
182 ʚɞViệt Thắngʚɞ 2 3 67% 16.35
183 duong văn thùy 5 11 45% 21.15
184 Legen Demon 17 50 34% 1.33
185 Vu Truong 1 2 50% 11.7
186 nguyen hy 17 50 34% 4.22
187 Hứa Văn Cường 17 50 34% 84.13
188 Phương Trúc 1 2 50% 1.58
189 Na Chu 1 2 50% 1.95
190 pham tien dat 2 5 40% 7.12
191 Phi Linh 2 5 40% 5.83
192 nguyen trung hieu 6 13 46% 26.62
193 Hoàng Quang Khánh 0 0 0% 19.37
194 Khoa Nguyen 16 19 84% 30.5
195 đặng xuân tuấn 0 0 0% 0.1
196 hứa hoàng tùng 0 0 0% 0.25
197 thạch thảo 0 0 0% 0.7
198 hoang htv 7 9 78% 77.72
199 Võ Thanh Hải 8 10 80% 13.35
200 duongvanhai 0 0 0% 0.12
201 Hồng Liên 3 9 33% 90.07
202 Chỉ Vậy Thôi 14 23 61% 67.45
203 Hà khắc Nam 17 37 46% 13.15
204 Thầy Phạm Quốc Vượng 2 6 33% 0.12
205 Trịnh Ngọc Huấn 6 8 75% 29.65
206 Thales Dương 0 0 0% 0.07
207 Cẩm Thúy 15 49 31% 14.7
208 Phùng Thế Phúc 17 26 65% 82.1
209 Thich Cau Ngoc 0 0 0% 1.38
210 Văn Tuấn Trần 0 0 0% 13.17
211 vu binh minh 0 0 0% 0.43
212 HuyMin Hien 0 0 0% 0.07
213 Ongngoai Xitrum 0 0 0% 0.08
214 Nhất Thiên Thanh 0 0 0% 0.07
215 hgsjdga 25 33 76% 79.4
216 Nam Ơ Ất 0 0 0% 53.32
217 Nguyễn Sơn Tùng 25 49 51% 62.43
218 Hồ Lyy 0 0 0% 0.53
219 Loan'ss Keny'ss 18 49 37% 4.08
220 Can Nguyen 0 0 0% 0.1
221 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 32 36 89% 42.33
222 Ông Nội Mày 16 49 33% 14.32
223 Long Hoàng Lương 21 34 62% 43.52
224 A Better Day 4 12 33% 21.22
225 trần hoàng yến 11 49 22% 6.3
226 trần văn hoan 0 0 0% 0.2
227 trần văn hoan 0 0 0% 0.43
228 Phong Kao 6 8 75% 4.42
229 nguyen phi can 0 0 0% 0.58
230 Trai Tim Gio 16 49 33% 5.63
231 Phạm Thúy An 4 13 31% 90.75
232 Yêu Lại Từ Đầu 0 0 0% 0.47
233 nguyễn đình ngọc 22 49 45% 82.02
234 Sở Tắc Quân 0 0 0% 0.07
235 hhhhh 0 0 0% 0.13
236 mai dieu 0 0 0% 0.13
237 Bảo Hét Nan Đét 10 15 67% 22.33
238 nguyễn khánh 0 0 0% 5.45
239 Le Tien Dung 0 0 0% 0.8
240 nguyen duy nhat 0 0 0% 93.22
241 nguyen yungmi 22 49 45% 26.25
242 Nguyễn Hoàng Mạnh 3 9 33% 23.52
243 Minh Công 19 49 39% 70.33
244 nkoz trax 0 0 0% 0.47
245 Đỗ Ngọc Khánh 0 0 0% 0.18
246 El Phat 4 8 50% 5.1
247 ngô thành 3 8 38% 23.6
248 nguyenanh 0 0 0% 1.63
249 Nguyễn Hồng Hải 25 49 51% 83.37
250 Trần Anh Việt 16 23 70% 29.7
251 Nguyễn Hữu Hùng 0 0 0% 0.13
252 Lin Tinhin 20 49 41% 58.55
253 KhaLy Huynh 7 35 20% 3.03
254 Trung Thành 21 48 44% 67.17
255 Lê Hồng Hạnh 10 15 67% 39.25
256 nguyễn thanh dũng 9 19 47% 91.75
257 tran thi huyen 34 41 83% 70.32
258 Khánh Nguyễn 28 37 76% 86.98
259 Bảo Đức 1 1 100% 0.25
260 NTCT 13 21 62% 90.3
261 Nguyễn Hoàng Phúc 0 0 0% 0.15
262 dieu anh 1 6 17% 16.8
263 LinLinLin 42 45 93% 87.17
264 Vu Tran 37 45 82% 91.13
265 nguyễn quán anh minh 0 1 0% 0.43
266 phamxuannam 2 5 40% 16.28
267 Tống Thị Vân Anh 1 3 33% 9.32
268 Tuan Nguyen 6 26 23% 89.73
269 Nguyệt Cầm 11 14 79% 13.82
270 Tran Huu Vy 0 0 0% 12.98
271 Hải Đông 15 18 83% 53.53
272 maido 0 0 0% 0.15
273 tuan 0 0 0% 0.68
274 Hoàng Văn Thiện 0 0 0% 1.43
275 Dương Linh 3 8 38% 12.95
276 trinh thi duyen 13 32 41% 17.97
277 Nguyễn Tân Cương 31 49 63% 7.22
278 Tự Do 2 5 40% 5.13
279 babababa 0 0 0% 1.47
280 An An 9 13 69% 5.25
281 Minh Kỳ 11 12 92% 7.18
282 Trứng Rán 0 0 0% 0.5
283 nguyễn phúc trọng 10 14 71% 13.45
284 T442GFREF2 12 49 24% 3.1
285 Thien Tran 15 48 31% 63.12
286 Đặng Tòn Phấy 7 20 35% 24.83
287 nguyễn huyền trang 0 0 0% 101
288 Nguyễn Trường Sang 0 0 0% 0.07
289 pham hoa 0 0 0% 8.53
290 Đỗ Thành Long 0 1 0% 0.47
291 nguyen hai tam 16 49 33% 1.87
292 mavando 0 1 0% 6.77
293 phamthiTuyen 2 7 29% 16.82
294 Pham Dang Bang 0 1 0% 0.97
295 Saka Thanh Tuyền 0 1 0% 2.42
296 Phankao Phan 16 49 33% 35.52
297 phamgiap 1 4 25% 0.23
298 Trần Dương Tông 3 10 30% 2.1
299 Mai Liên 16 49 33% 2.03
300 nguyenducminh 4 13 31% 71.03
301 nguyễn phúc tuy 0 1 0% 0.33
302 Kim Na Na 0 1 0% 0.63
303 ryuukishen 1 4 25% 12.2
304 Xloi Anh da Sai 5 17 29% 26.17
305 EL Li No 4 14 29% 19.53
306 phạm thị hải yến 1 5 20% 19.33
307 dương quynh trang 16 50 32% 58.95
308 Trần Hoàng Hải Quân 16 50 32% 23.57
309 lê văn sang 16 50 32% 27.52
310 HỒ VĂN VI 16 50 32% 7.2
311 tung teo top 24 49 49% 86.52
312 Khoa Trịnh 16 50 32% 41.9
313 tran van tuan 1 5 20% 8.22
314 minh ra 1 6 17% 14.4
315 le van ngoc an 2 9 22% 1.37
316 Quynh Trang 15 48 31% 32.85
317 Pham Hau 15 49 31% 42.75
318 văn minh 16 49 33% 9.22
319 Trần Hải Bằng 19 49 39% 20.5
320 tran gia hoa 15 49 31% 36.33
321 quyetduck123 0 4 0% 0.45
322 vu xuan thang 11 29 38% 20.57
323 chau ho quoc hoa 1 6 17% 8.55
324 Mot Thoi DE Nho 14 49 29% 3
325 dang quang 15 50 30% 44.35
326 hồ việt thành 15 50 30% 1.15
327 Nguyen Thi My 15 50 30% 7.87
328 Li Ha 15 50 30% 2.4
329 Tiffany Nguyen 16 49 33% 85.28
330 bearbebu 15 50 30% 28
331 Mây Gà 10 20 50% 77.87
332 Ho Truc Quynh Anh 0 3 0% 16.3
333 Ngọc Ruby 15 50 30% 1.33
334 Pham Trung 14 49 29% 6.72
335 Tiến Anhxtanh 14 50 28% 1.03
336 Lemon Hoàng 14 50 28% 53.57
337 nguyễn thành đức 14 50 28% 2.1
338 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14 50 28% 1.42
339 Thu Hoài 14 50 28% 4.07
340 phan anh quoc 14 50 28% 5.45
341 nguyen xuan binh 14 50 28% 14.37
342 doanvantoan 14 50 28% 4.07
343 Lê Thị Lệ Hà 13 50 26% 1.65
344 Hoai Katyflint 13 50 26% 43.53
345 Tài Huỳnh 13 50 26% 1.12
346 hoangtrinh 13 50 26% 1.62
347 Biết Là Thế 13 50 26% 50.78
348 Đam Mê Sáo Trúc 13 50 26% 2.88
349 nguyen huynh minh tu 12 48 25% 3
350 Hồ Quóc Việt 19 49 39% 86.98
351 nguyen van dai 12 49 24% 1.97
352 Phạm Vũ 13 47 28% 15.57
353 Ngo Huy Hoang 4 25 16% 49.02
354 Rain Pimento 12 50 24% 5.03
355 nguyenthanhluan 11 47 23% 89.82
356 Sư Tử Con 12 50 24% 12.92
357 Trí Nguyễn 12 50 24% 7.67
358 ngoc 12 50 24% 20.58
359 Nguyễn Thị Lý 11 49 22% 7.75
360 nguyen van a 11 49 22% 17.58
361 đỗ anh hoàng 11 50 22% 1.53
362 Chinh Phan 11 50 22% 2.2
363 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 11 50 22% 5.83
364 Nguyễn Thị Huyền Trang 11 50 22% 3.72
365 Hoàng Văn Chung 14 49 29% 2.13
366 Sanh Sí Soạn 13 49 27% 23.1
367 Vu Viet Thang 10 50 20% 24.08
368 hue@gmail.com 10 50 20% 20.77
369 nguyễn ngọc bảo 10 50 20% 2.95
370 Hoàng Thị Trang 10 50 20% 45.52
371 Bum 14 49 29% 1.17
372 Vàng Hít Le 18 46 39% 45.52
373 hoàng công minh 15 49 31% 41.17
374 Congtoi Le 12 47 26% 0.87
375 dang dinh hop 11 49 22% 2.07
376 Nguyễn Tuấn Anh 14 49 29% 1.22
377 Ngọc Ngân 13 49 27% 1.32
378 hoang nhat 9 50 18% 3.75
379 tran hai 13 49 27% 2.83
380 hoc sinh moi 14 48 29% 6.15
381 nguyen thi tieu nhi 9 50 18% 4.32
382 Trương Thủy 9 50 18% 1.02
383 Heo Cưng 8 49 16% 85.07
384 Bui Van Nhat 8 49 16% 49.1
385 Pzo Pra 16 49 33% 23.18
386 Nhật Lê 8 50 16% 1.07
387 Nguyễn Nghĩa 8 50 16% 1.48
388 Nguyen Vjet 13 49 27% 14.2
389 lee ki 13 49 27% 4.15
390 nguyen van tu 7 50 14% 28.67
391 đặng thị trinh 13 49 27% 2.43
392 Na Elly 12 48 25% 9.9
393 phạm thị thanh thuý 15 49 31% 9.9
394 Ngọc Trâm 12 49 24% 2.1
395 vanthang 12 48 25% 9.58
396 Ngô Văn Lăng 12 49 24% 28.23
397 Lan Sun 15 48 31% 41.65
398 vuthily 9 46 20% 3.4
399 nguyễn thị mai 8 49 16% 1.57
400 lê thị phương 8 49 16% 90.05

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12