Đề thi thử đại học môn Lý đề số 15

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 810

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một nam châm điện dùng dòng điện xoay chiều có tần số f được đặt phía trên sợi dây thép căng ngang có chiều dài 50 cm, hai đầu cố định. Do tác dụng của nam châm điện, dây thép dao động tạo sóng dừng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây thép là 20 m/s. Số bụng sóng trên dây là 5. Tân số f bằng

Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 100 g, k = 40 N/m, chiều dài tự nhiên l = 30 cm) đang dao động điều hòa và khi vật ở vị trí thấp nhất lò xo có chiều dài là 36,5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật nặng khi lò xo có chiều dài 34,5 cm bằng

Câu 3: Phát biểu nào sai khi nói về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng?

Câu 4: Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo vật khối lượng 100 g. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, chiều dài của lò xo biến đổi từ 40 cm đến 44 cm và khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ bằng 20 cm/s. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình dao động. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống, lúc t = 0 lò xo có chiều dài 41 cm và đang đi xuống 

Câu 5: Cho đoạn mạch gồm một cuộn dây và một ampe kế mắc nối tiếp. Lần lượt mắc hai đầu mạch vào nguồn điện không đổi có điện áp U và vào nguồn điện xoay chiều có điện áp u = 2Ucos2πft thì ampe kế đều chỉ cùng một trị số là I. Bỏ qua điện trở của các dây nối và của ampe kế. Dòng điện xoay chiều lệch pha so với điện áp hai đầu cuộn dây một góc bằng

Câu 6: Con lắc lò xo có khối lượng 0,5 kg đang dao động điều hòa. Độ lớn cực đại của gia tốc và vận tốc lần lượt là 5 m/s2 và 0,5 m/s. Khi tốc độ của con lắc là 0,3 m/s thì lực kéo về có độ lớn là

Câu 7: Một sóng cơ có chu kì T = 0,2 s truyền theo phương x’Ox. Hai điểm gần nhau nhất trên phương x’Ox cách nhau 20 cm dao động lệch pha nhau 0,2π. Tốc độ truyền sóng trên phương x’Ox là

Câu 8: Một ống sáo có một đầu hở phát ra âm cơ bản tần số 650 Hz. Họa âm hình thành trong ống sáo không có giá trị nào sau đây?

Câu 9: Để thiết lập một thang bậc về cường độ âm, người ta đưa ra khái niệm

Câu 10: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau. Khi tụ C bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R

Câu 11: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha:

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được.Điều chỉnh điện dung C đến giá trị \frac{10^{-4}}{4\pi } F hoặc \frac{10^{-4}}{2\pi } F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng

Câu 13: Đoạn mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L và một tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp u = U√2cos(ωt – \frac{\pi }{6} ). Cường độ dòng điện qua mạch là i = I√2cos(ωt + φi). Như vậy φi không thể có giá trị nào sau đây?

Câu 14: Cho mạch điện AB gồm ba linh kiện mắc nối tiếp: Điện trở R, tụ C và cuộn dây có điện trở hoạt động R0, Khóa K mắc vào hai đầu cuộn dây. Điện áp hai đầu A và B là: uAB = 400cosωt (V). Bỏ qua điện trở của dây nối và khóa K. Khi khóa K đóng, dòng điện qua điện trở R có giá trị hiệu dụng bằng √2A và lệch pha \frac{\pi }{3} so với điện áp. Khi khóa K mở, dòng điện qua điện trở R có giá trị hiệu dụng bằng 0,8√2 A và cùng pha với điện áp. R0  có giá trị

Câu 15: Đặt điện áp u = U√2cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt ω1\frac{1}{2\sqrt{LC}} . Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số ω bằng 

Câu 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g; k = 100 N/m). Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là

Câu 17: Nhận định nào sau đây về tia hồng ngoại là chưa đúng?

Câu 18: Chọn phát biểu sai:

Câu 19: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi điện áp hai đầu mạch là u = U√2cos(\frac{1}{2\sqrt{LC}})t thì

Câu 20: Hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} phóng xạ biến đổi thành hạt nhân _{Z_{2}}^{A_{2}}\textrm{Y} bền. Coi khối lượng của các hạt nhân X, Y bằng với số khối của chúng theo đơn vị u. Biết chu kì bán rã của hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X} là T. Ban đầu có một khối lượng chất _{Z_{1}}^{A_{1}}\textrm{X}, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số khối lượng của chất Y và chất X là

Câu 21: Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn dây chỉ có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u =U√2cosωt. Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi điện áp giữa hai đầu tụ C đạt giá trị cực đại. Lúc này:

Câu 22: Độ to của âm

Câu 23: Cho mạch điện MN gồm 3 linh kiện mắc nối tiếp: Điện trở R = 60 Ω, cuộn dây có điện trở hoạt động r = 22 Ω và độ tự cảm L = 0,318H, tụ C có điện dung C thay đổi được. Mắc vôn kế có điện trở rất lớn vào hai đầu tụ C. Đặt vào M, N một điện áp xoay chiều uMN = U√2cos314t. Để vôn kế chỉ giá trị lớn nhất thì điện dung C bằng

Câu 24: Một khung dây dẫn quay đều trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ \underset{B}{\rightarrow} vuông góc với trục quay xx’ của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4 Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15 π V. Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng

Câu 25: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là √3f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

Câu 26: Chọn phát biểu sai. Sóng vô tuyến cực ngắn

Câu 27: Chọn phát biểu đúng:

Câu 28: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB gồm đoạn mạch AM (R1 nối tiếp C1), đoạn mạch MB (R2 = 2R1 nối tiếp C2). Khi ZAB = ZAM + ZMB thì

Câu 29: Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

Câu 30: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, tụ điện có điện dung thay đổi được. Giả sử có hai giá trị C1 và C2 của tụ điện có cường độ hiệu dụng qua mạch như nhau. Gọi φ1 và φ2 lần lượt là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và cường độ qua mạch ứng với giá trị C1 và C2 của tụ điện. Biểu thức nào sau đây sai?

Câu 31: Chọn phát biểu đúng khi nói về hạt nhân:

Câu 32: Chọn phát biểu sai về mẫu nguyên tử Bo:

Câu 33: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 2 s, biên độ S0 = 3 cm. Tìm tốc độ trung bình của con lắc khi con lắc đi từ vị trí động năng cực đại đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng (xét con lắc đi trong thời gian ngắn nhất)

Câu 34: Cho c = 3.108 m/s; e = 1,6.10-19 C. 1MeV/c2 vào khoảng

Câu 35: Điều nào sau đây đúng khi nói về dao động của con lắc đơn với biên độ nhỏ?

Câu 36: Mạch dao động điện từ tự do LC được dùng để thu sóng điện từ, trong đó độ tự cảm L của cuộn dây và điện dung C của tụ điện đều có thể thay đổi được. Ban đầu mạch thu được bước sóng điện từ có bước sóng 60 m. Nếu giữ nguyên độ tự cảm L, tăng điện dung của tụ thêm 6 pF thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 120 m. Nếu giảm điện dung C đi 1 pF và tăng độ tự cảm lên 18 lần thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng

Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng: khoảng cách hai khe S1S2 là 1mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1 m. Nguồn S phát ra đồng thời hai bức xạ: màu đỏ bước sóng 640 nm và màu lam bước sóng 0,480 μm. Trong khoảng giữa vân sáng trung tâm O và vân sáng gần nhất cùng màu với nó có bao nhiêu vân sáng?

Câu 38: Máy hàn điện nấu chảy kim loại hoạt động theo nguyên tắc biến áp, trong đó số vòng dây và tiết diện dây của cuộn sơ cấp máy biến áp là N1, S1, của cuộn thứ cấp là N2, S2. So sánh nào sau đây đúng?

Câu 39: Một ống sáo có một đầu bịt kín và một đầu để hở phát ra hai họa âm ứng với hai giá trị tần số liên tiếp là 150 Hz và 250 Hz. Tần số âm cơ bản của ống sáo phát ra là

Câu 40: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ C thay đổi. Ban đầu điện áp hiệu dụng hai đầu mỗi linh kiện là: UR = 60 V; UL = 120 V; UC = 40 V. Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu R cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C bằng

Câu 41: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Tại vị trí có li độ 3 cm thì động năng của vật nặng có giá trị 25 % thế năng đàn hồi của lò xo. Lúc này tốc độ của vật là

Câu 42: Dải bảy màu thu được trong thí nghiệm thứ nhất của Niu tơn được giải thích là do

Câu 43: Trên sợi dây có sóng dừng với khoảng cách giữa 2 nút kề nhau bằng 24 cm và biên độ bụng sóng bằng 4 cm. Biên độ dao động tại điểm cách nút sóng 8 cm bằng

Câu 44: Chọn phát biểu sai Một vật chuyển động được mô tả bởi phương trình: x = 5cos4πt (x đo bằng cm; t đo bằng s). Vật này

Câu 45: Cho mạch điện bao gồm R, L, C mắc nối tiếp với R là một biến trở. Điện áp hai đầu mạch u = U0cosωt luôn ổn định. Thay đổi R, khi

Câu 46: Sự huỳnh quang là sự phát quang.

Câu 47: Chiếu một chùm tia sáng trắng song song hẹp vào mặt bên của một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC, có góc chiết quang A = 40 và theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại một điểm gần A. Biết chiết suất của lăng kính với ánh sáng màu đỏ là nđ = 1,5 và màu tím là nt = 1,6. Góc lệch giữa tia ló màu tím so với tia ló màu đỏ là

Câu 48: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng: khoảng cách hai khe S1S2 là 2 mm, khoảng cách từ S1S2 đến màn là 1 m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5 μm thì tại M là vân sáng bậc 3. Khi tăng khoảng cách từ S1S2 đến màn thêm 1 m thì tại M là

Câu 49: Một khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục vuông góc với các đường cảm ứng từ. Suất điện động hiệu dụng trong khung là 60 V. Nếu giảm tốc độ quay của khung 2 lần và tăng cảm ứng từ 3 lần thì suất điện động trong khung có giá trị hiệu dụng là:

Câu 50: Mạch dao động tự do LC (L = 180 nH). Khi điện áp giữa hai bản tụ là u1 = 1,2 V thì cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây là i1 = 3mA; Khi điện áp giữa hai bản tụ là u2 = 0,9 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là i2 = 4 mA. Điện dung C của tụ điện bằng

Câu 51: Trong mạch dao động LC với chu kì T, tại thời điểm t = 0 dòng điện trong cuộn dây có giá trị cực đại I0 thì sau đó \frac{T}{12}

Câu 52: Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,52 μm vào catôt của một tế bào quang điện. Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e = 1,6.10-19 C. Khi đặt vào giữa anôt và catôt một điện thế 1,4 V ta thấy tất cả các êlectron quang điện đều bị giữ lại ở catôt. Giới hạn quang điện của kim loại làm catôt bằng

Câu 53: Đặt một điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu một mạch RLC nối tiếp thì thấy cường độ dòng điện nhanh pha hơn điện áp hai đầu mạch. Nếu giảm dần tần số của dòng điện xoay chiều thì

Câu 54: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 12 cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường 6 cm là 0,2 s. Thời gian dài nhất để vật đi được quãng đường 6 cm là

Câu 55: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng là a = 0,9 mm; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 5 tính từ vân trung tâm, nằm hai bên vân sáng trung tâm, cách nhau một đoạn 12 mm. Bước sóng của ánh sáng làm thí nghiệm là

Câu 56: Các hạt sơ cấp

Câu 57: Khi momen lực tác dụng vào vật rắn bằng không và có momen quán tính đối với trục quay không đổi thì vật rắn

Câu 58: Một đĩa tròn đồng chất có khối lượng m = 2 kg, bán kính 0,5 m, trục quay đi qua tâm đĩa. Tác dụng vào vành đĩa một lực theo phương tiếp tuyến làm cho đĩa quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Biết tốc độ góc biến đổi theo quy luật ω = 20 + 2t (rad;s). Công của lực làm vật quay sau 10 s bằng

Câu 59: Một bánh đà có dạng đĩa tròn mỏng, khối lượng 2 kg quay quanh một trục với tác dụng của momen lực 0,135 N.m. Trong 0,5 s tốc độ góc tăng từ 1 rad/s đến 4 rad/s. Bán kính bánh đà bằng

Câu 60: Hai đĩa tròn có cùng khối lượng, có bán kính r1 = r và r2 = r, có cùng trục quay qua tâm, vuông góc với hai đĩa. Đĩa dưới đang đứng yên, đĩa trên đang quay đều với tốc độ góc ω, động năng Wđ = 25 J thì rơi xuống và dính vào đĩa dưới. Động năng của hệ hai đĩa lúc sau là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Nam 59 60 98% 3.15
2 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.1
3 trần văn hoan 50 50 100% 13.67
4 Optimuz Prime 49 50 98% 5.5
5 bearbebu 48 50 96% 7.35
6 english lee 46 50 92% 2.93
7 vũ thu thủy 45 49 92% 10.13
8 nguyenducminh 43 47 91% 63.82
9 phạm văn ân 44 50 88% 57.22
10 Congtri Tran 43 50 86% 68.22
11 Đào Phương Nam 43 50 86% 56.1
12 Kh 43 50 86% 23.75
13 Eden Hazard 43 50 86% 4.12
14 Đào Văn Lộc 42 50 84% 3.63
15 Minh Duc Trinh 42 50 84% 51.73
16 Lại Đức Quân 41 50 82% 69.93
17 Nguyễn Đình Huy 40 50 80% 18.02
18 nguyen van trung 40 50 80% 83.57
19 Đức DAra 40 50 80% 75.48
20 Vu Minhnhat 39 49 80% 92.12
21 Em Học Dốt 39 50 78% 59.37
22 Bimbim Trần 39 50 78% 80.38
23 Minh Meo Meo Muoi 39 50 78% 57.62
24 Nguyễn Tất Tường 38 50 76% 87.68
25 Jack Mike 40 50 80% 72.43
26 Nga Nguyen 38 50 76% 84.08
27 Ngôk Pé 36 44 82% 90.2
28 pham tuong vi 37 49 76% 88.28
29 nguyenvantuyen 36 48 75% 88.43
30 Nguyễn Văn Tài 36 49 73% 67.92
31 Chung Nguyen Huu 37 50 74% 80.25
32 usain 36 50 72% 67.75
33 nguyen van an 35 47 74% 78.68
34 Tran Nhat Minh 36 50 72% 64.72
35 Phạm Thanh Quý 36 50 72% 90.17
36 Bùi Vĩnh Dươ 36 50 72% 47.33
37 Judas 35 50 70% 83.5
38 Nguyễn Nhật Quang 35 50 70% 72.68
39 Nguyen The Tinh 35 50 70% 57.35
40 tran vu hao 34 49 69% 61.78
41 Le Minh Tu 34 50 68% 10.78
42 Lương Trấn Hưng 34 50 68% 65
43 du ming yu 34 50 68% 50.82
44 cuongno1 34 50 68% 71.95
45 Mây Mưa 34 50 68% 5.7
46 Vũ Thu Trang 33 49 67% 4.4
47 Bé Hạt Tiêu 33 50 66% 68.8
48 cuong 32 46 70% 55.47
49 trần đoan trang 31 45 69% 90.2
50 trần văn thắng 32 50 64% 90.03
51 xuân thăng 27 36 75% 59.07
52 keengs 30 46 65% 50.95
53 S Ơn Sơn 32 50 64% 69.77
54 Đinh Thị Thu Trang 31 50 62% 70.63
55 Thu Phong 28 41 68% 95.43
56 đỗ thị thủy 31 50 62% 90.9
57 Boy Lucky 31 50 62% 68.3
58 Nhiep_Phong 25 33 76% 90.18
59 QUỐC TUẤN 30 48 63% 88.22
60 Hoàng Minh Tú 27 39 69% 65.7
61 VuVanTruong 30 49 61% 72.13
62 nguyennhuthoa 28 43 65% 90.12
63 Sin Hư Hõng 30 50 60% 10.27
64 trantrieui 30 50 60% 76.77
65 Gaara.PoBc 29 48 60% 83.93
66 Stony Heart 32 50 64% 89.53
67 Ngocanh Rubi 29 49 59% 91.22
68 tran le 31 49 63% 57.12
69 Nguyễn Thanh Tùng 29 50 58% 63.93
70 ngô toàn 29 50 58% 89.35
71 Le thi thu chang 29 50 58% 75.75
72 Trinhquang Huy 23 33 70% 33.87
73 dfdsfgsdfsdfsd 20 25 80% 177.47
74 nguyen phi can 28 49 57% 3.97
75 Kí Ức Gió 27 46 59% 63.68
76 Đặng Thu Hiền 28 48 58% 72.72
77 tuan 28 50 56% 85.83
78 Jen Jen 28 50 56% 73.17
79 TìnhYêu DiệuKỳ 26 44 59% 72.08
80 Nguyễn Xuân Hoàng 27 49 55% 90.35
81 Thao Ho 27 49 55% 55.77
82 Như Ngọc 22 35 63% 90.1
83 Phuc Phan 27 50 54% 88.55
84 hoa 21 32 66% 77.98
85 Thuong Kute 27 50 54% 85.53
86 Phong Huyền 26 48 54% 85.9
87 Lam Tu Dau 26 50 52% 47.93
88 Minh Thuc Nguyen 21 35 60% 86.53
89 vuonghien 24 44 55% 89.1
90 Tri Minh Aoe 20 32 63% 54.52
91 Nguyễn Thị Ngọc 24 44 55% 82.83
92 Phương Út 26 50 52% 65.28
93 123123 26 50 52% 59.4
94 Khoảng Cách 17 23 74% 46.02
95 Shim Tuan 23 42 55% 90.1
96 khuatbaduy 22 40 55% 88.72
97 tranthilinh 26 50 52% 86.1
98 nguyen huong 25 50 50% 72.2
99 Phan Tất Linh 25 50 50% 81.62
100 phạm thị ánh nguyệt 16 24 67% 49.95
101 Vu le Van 12 13 92% 19.12
102 mai van cau 24 50 48% 68.55
103 Trần Vân Anh 15 23 65% 27.48
104 Dynamo Cường 24 50 48% 88.13
105 Hoàng Dương 24 50 48% 90.13
106 bui van tien 17 29 59% 76.15
107 ngo anh dung 23 45 51% 77.35
108 nguyen duc xuyen 14 20 70% 38.27
109 Tuyet Yeu Thuong 14 21 67% 17.23
110 phùng văn mạnh 14 22 64% 74.8
111 Tô Thị Hương Thảo 15 26 58% 42.55
112 Hải Nguyễn 23 50 46% 44.73
113 nguyễn ngọc minh 20 42 48% 82.82
114 nhoc 19 40 48% 66.52
115 trần thanh thanh 14 25 56% 77.48
116 tuấn anh 22 50 44% 89.73
117 nguyen ngoc duy 22 50 44% 84.43
118 Phạm Vũ 21 47 45% 90.15
119 Captain America 96 11 17 65% 22.05
120 Pham Thi bac 22 50 44% 71.97
121 Nguyễn Văn A 10 15 67% 36.72
122 Nhi Yến 14 27 52% 27.68
123 Hien Doan 14 28 50% 90.23
124 Doãn Phụng 13 26 50% 89.42
125 Ngoc Hoang 9 14 64% 32.03
126 Hau Tran Dinh 9 15 60% 12.72
127 Tôn công quyết 12 24 50% 80.98
128 Tìm Lại 11 21 52% 89.23
129 Johnny 14 20 70% 8.65
130 Nguyen van Doi 20 50 40% 12.92
131 tuan ho 20 50 40% 90.2
132 nguyen thanh nhan 7 11 64% 90.15
133 Nguyễn Minh Đức 17 41 41% 49.08
134 NGUYỄN QUANG THÀNH 11 23 48% 49.93
135 pham thanh tuan 12 24 50% 82.2
136 Sống Vì Tương Lai 23 50 46% 61.8
137 Trần Ngọc Cường 8 15 53% 28.48
138 Trái Tim Băng 9 18 50% 51.3
139 Bunka No Nihon 19 49 39% 90.15
140 NguyenMy 9 13 69% 22.72
141 tran van tuan 7 13 54% 16.7
142 Anh Le 12 28 43% 62.77
143 Tien Dinh Duc Dinh 19 49 39% 88.72
144 hoàng xuân chức 19 49 39% 99.45
145 tranthao 8 17 47% 17.08
146 Bá Thắng Trần 19 50 38% 17.47
147 Bubi Bubi 19 50 38% 24.42
148 Bonyboy Tran 19 50 38% 19.5
149 Nguyễn Minh Sơn 18 47 38% 64.92
150 Thuc Anh Nguyen 22 50 44% 76.15
151 Nguyên Trực 11 26 42% 47.08
152 Le Son 7 15 47% 21.3
153 Bông Bằng Lăng Đỏ 11 27 41% 61.57
154 Nguyễn Minh Tùng 14 36 39% 90.07
155 phamtan 7 15 47% 12.48
156 Nguyễn Văn Tuấn 11 28 39% 40.63
157 nguyen cuong 3 4 75% 6.07
158 jaybui 13 34 38% 51.8
159 Bean LimBo 18 49 37% 9.87
160 The Vu 11 28 39% 49.13
161 do trong anh 18 50 36% 45.07
162 Lương Khắc Tùng 18 50 36% 90.05
163 Hưng Rốc Két 18 50 36% 35.62
164 Kẻ Máu Lạnh 18 50 36% 6.5
165 nguyễn trà oanh 7 17 41% 42.93
166 khanh 8 20 40% 22.33
167 Nguyễn ngọc hải 5 11 45% 49.5
168 nguyen thi thu trang 18 50 36% 69.47
169 huuquyen 3 5 60% 6.9
170 Chuột Chúa 2 2 100% 3.58
171 nguyen thanh long 18 50 36% 1.02
172 pham hoa 8 21 38% 72.37
173 Kool Kool 2 3 67% 9.95
174 Nguyễn Tùng Xuyên 2 3 67% 4.22
175 Hong Nhung 6 15 40% 34.93
176 lau cam chau 5 13 38% 47.97
177 vu xuan thang 4 10 40% 3.48
178 Dol Baxter 17 49 35% 6.97
179 Phạm Đình Thái 1 1 100% 90.05
180 thangbkhn 1 1 100% 2.05
181 Kiệt Đỗ Tuấn 1 1 100% 0.58
182 nguyễn văn dũng 7 19 37% 91.83
183 ndt 21 50 42% 61.75
184 Heo Pupu 9 25 36% 49.15
185 Bao Le 1 1 100% 90.15
186 Phạm Anh Tú 1 1 100% 0.28
187 Kiemkhach Buidoi 4 11 36% 22.12
188 võ minh hoàng 17 50 34% 83.88
189 Trần Mạnh Tiến 1 2 50% 12.38
190 Ngườiđưathư Lên Thiênđường 2 5 40% 12.7
191 Quangha Ta 17 50 34% 4.57
192 Lâm Chấn Lột 17 50 34% 82.38
193 nguyen thi hong nhung 17 50 34% 53.02
194 Wong Fei 4 11 36% 29.92
195 ʚɞViệt Thắngʚɞ 2 4 50% 25.42
196 Nguyễn Việt Hoàng 17 50 34% 69.47
197 Dat Nguyen 12 35 34% 47.47
198 Huỳnh Mai Thiên Huy 17 50 34% 53.72
199 le huy 17 50 34% 44.3
200 Thành Nguyễn 4 11 36% 21.42
201 hoang dai ca 1 2 50% 1.72
202 Hoài Linh Tinh 1 2 50% 11.18
203 Heart Steel 17 50 34% 38.68
204 Nguyễn Đức Cảnh 4 11 36% 7.35
205 nguyễn khánh 0 0 0% 0.13
206 Nguyễn Đình Long 21 40 53% 91.12
207 Luong Cong Hao 35 56 63% 66.03
208 Lê Quân 5 17 29% 9.55
209 Tớ's Tên's Tuyển's 6 25 24% 30.67
210 Vũ's Block 2 6 33% 56.17
211 Đoàn Thắng 38 56 68% 74.1
212 Khánh Long 6 11 55% 7.73
213 Thanh Huyền 50 55 91% 11.08
214 Bảo Thạch 14 60 23% 3.43
215 Đikhôngđổitênđứngkhôngđổihọ Contraibốkhiếthọtrầntênthương 20 59 34% 51.32
216 Minh Lệ 0 1 0% 0.72
217 Duy Uyên 0 0 0% 0.2
218 thanglq 0 0 0% 0.45
219 Vũ Trần 50 57 88% 74.33
220 Học Hâm's 3 6 50% 90.68
221 Khuân mặt Đáng Thương 7 21 33% 35.07
222 Nguyễn Tuấn Thành 22 42 52% 18.2
223 Neymar da Silva 1 10 10% 15.38
224 BạnBè GọiTớ Là Thắng 20 50 40% 5.68
225 Kiều Quang Bình 2 14 14% 33.73
226 nguyen van a 0 0 0% 0.6
227 Minh Hằng 10 60 17% 16.33
228 tran quang 14 60 23% 15.55
229 Trong To 30 60 50% 23.4
230 Baggio Trần 1 27 4% 88.68
231 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.07
232 trần văn hoan 0 0 0% 1.1
233 Nguyễn Hữu Nam 0 0 0% 90.12
234 nguyễn đình ngọc 24 54 44% 74.97
235 Phạm Hiếu 0 0 0% 0.42
236 Trà My 2 14 14% 8.03
237 Viết Tuấn 0 1 0% 2.98
238 nguyễn quang tiến 1 3 33% 6.23
239 Hoàng Quang Khánh 0 0 0% 18.02
240 Lê Thị Yến 0 0 0% 90.15
241 KhaLy Huynh 2 13 15% 3.52
242 Đỗ Hải Đăng 2 6 33% 12.23
243 hgsjdga 33 52 63% 90.72
244 Hoàng Hiệp 0 0 0% 3.15
245 nguyenanhduc213 11 50 22% 9.12
246 Uchiha Khan 0 0 0% 0.13
247 Nguyễn Việt Cường 17 41 41% 90.57
248 Nhung Nguyễn 11 60 18% 46.42
249 Lan Anh Nguyễn 15 60 25% 54.32
250 shynss 13 25 52% 10.58
251 Trần Thị Hoàng Kim 11 57 19% 49.7
252 Thành Công 14 58 24% 57.92
253 T Khong Nho 0 1 0% 1.17
254 lê thế đức 7 23 30% 33.33
255 Bi Bảnh Bao 0 0 0% 0.15
256 nguyenbaotran 14 42 33% 29.5
257 Sam Nhat Hoang 7 51 14% 2.35
258 Quốc Huy 2 4 50% 12.63
259 Bui Doi Cho Gioi 8 38 21% 59.43
260 Kieu Phuong Thuy 0 0 0% 0.05
261 Ginny Naive 1 3 33% 33.73
262 Nam Bá Chủ 8 20 40% 16.72
263 Nguyễn Ngọc Dương 10 25 40% 56.75
264 Le Thanh Tung 11 20 55% 57.03
265 Lê Hoàng Tân 12 22 55% 33.45
266 nguyentruongductuan 0 0 0% 0.9
267 Phạm Quang Lộc 0 0 0% 0.45
268 Nghia Tran 31 51 61% 90.17
269 Van Phong Nguyen 10 26 38% 90.32
270 nguyen 0 0 0% 3.53
271 lee ki 1 3 33% 0.42
272 Nguyễn Trọng Hưng 0 1 0% 1.62
273 Lười Có Tiếng 0 1 0% 1.9
274 TY Na 4 13 31% 32.72
275 sdgcxbcvvb 1 4 25% 12.02
276 Tuệ Nguyễn Văn 4 13 31% 41.15
277 ngtrungthanh 0 1 0% 5.65
278 TÙng NgUyễn N 16 49 33% 39.3
279 Nguyenvan Qua 0 1 0% 0.57
280 nkoz trax 2 7 29% 30.12
281 Trần Vỹ 1 4 25% 28.4
282 Phạm Thị Bích Thủy 3 8 38% 16.72
283 Trẻ Trâu CL 0 1 0% 6.07
284 Vo Hong Chau 3 11 27% 68.05
285 Em Út 16 50 32% 2.3
286 Kha Pham 3 11 27% 40.77
287 nguyen tien dat 1 5 20% 5.47
288 Phùng Thị Thúy Hường 16 50 32% 69.32
289 HOÁ HỌC 0 2 0% 0.48
290 phạm đức ngân 0 2 0% 67.03
291 Bùi Trung Hoàng 16 50 32% 72.12
292 Hằng Nguyễn Đào 0 2 0% 49.92
293 pham duy lam 11 35 31% 44.97
294 viết xuân 3 11 27% 4.5
295 Thuyhuong Nguyen 16 50 32% 18.1
296 le phuong 16 50 32% 10.92
297 nguyen thi my 16 50 32% 2.5
298 nguyen van a 0 2 0% 8.32
299 Nguyen Thanh Cong 0 3 0% 2.55
300 bùi xuân quyết 1 6 17% 10.38
301 Mùa Thu Lá Bay... 0 3 0% 3.33
302 trần thị tú anh 4 12 33% 33.38
303 Lượng Trần 7 24 29% 46.9
304 Bear Tr 15 48 31% 73.7
305 Tùng Chíp 0 3 0% 4.28
306 Cu Lucas 3 12 25% 2.22
307 Hiệp Lee 12 40 30% 1.1
308 Phương Tuấn 15 49 31% 47.72
309 Pham Son 15 49 31% 5.62
310 ngoc 15 49 31% 19.47
311 Phạm Đức Toàn 0 4 0% 7.05
312 dang binh 15 50 30% 15.42
313 Minh Can Nguyen 14 47 30% 90.13
314 nguyen thi uyen 15 50 30% 54.58
315 Phạm Linh An 7 26 27% 20.13
316 le thanh trung 1 8 13% 27
317 Heo Cưng 2 10 20% 90.05
318 nguyen hy 15 50 30% 45.45
319 phùng Quyên 15 50 30% 46.77
320 Nguyễn Văn Hiệp 0 5 0% 15.18
321 Xuân Quân 15 50 30% 65.37
322 Xiao Aries 1 9 11% 12.27
323 Thầy Phạm Quốc Vượng 3 15 20% 0.27
324 pham viet anh 13 45 29% 16.9
325 nguyen canh tuan 14 38 37% 90.1
326 Bui Hong Son 18 50 36% 116.92
327 nguyen tan luc 2 13 15% 29.52
328 ʚɞʚɞPhạm Ngọc Namʚɞʚɞ 5 22 23% 82.87
329 Se Se 11 40 28% 1.42
330 Gió Lạnh 14 50 28% 69.97
331 Lê Đức Quang 14 50 28% 1.05
332 lê hữu dũng 14 50 28% 11.93
333 Tú Bayern 14 50 28% 39.33
334 TruongDinhHieu 14 50 28% 40.47
335 Sanh Sí Soạn 17 50 34% 3.97
336 phan trung duc 20 60 33% 8.53
337 Võ Quốc Cường 9 35 26% 71.63
338 Lê Bá Hiển 17 50 34% 19.85
339 Pie Pie 13 50 26% 9.7
340 LeiPu Gùa 16 50 32% 46.7
341 Lieu Minh Tam 13 50 26% 73.35
342 Nguyễn Tuẫn Vũ 13 50 26% 1.58
343 Hoàng Văn Chung 16 50 32% 1.77
344 Linh Ngốc 13 50 26% 0.97
345 Zym 5 21 24% 12.47
346 Ni Kô Tin 5 28 18% 37.65
347 Phát Gà 14 50 28% 26.5
348 nguyen cong dat 12 50 24% 0.72
349 Ngoc Pro 11 47 23% 0.83
350 Nguyễn Việt Bắc 12 50 24% 56.97
351 Nguyễn Thị Mai 12 50 24% 0.67
352 Kim Tuyen 12 50 24% 14.85
353 nguyen van thanh 17 50 34% 88.75
354 Kun Nguyễn 11 48 23% 6.05
355 Tuân Chelsea 13 43 30% 55.95
356 phùng thị minh thùy 8 40 20% 2
357 duc hai 11 50 22% 10.4
358 Phạm Phụng 11 50 22% 36.25
359 vothibichphuong 11 50 22% 3.45
360 Pzo Pra 11 50 22% 12.45
361 Công Chúa Pướng Pỉnh 11 50 22% 8.82
362 Đức Phan 13 50 26% 10.5
363 Anh Rubi 12 50 24% 5.13
364 Thỏ Heo 7 40 18% 1.37
365 Kute Nhoklun 14 50 28% 15.98
366 Jane Thanh Van 9 50 18% 2.72
367 Soạn Tin Nhắn 9 50 18% 11.8
368 Ngochao Tu 9 50 18% 32.3
369 le huu dang quang 9 50 18% 11.68
370 Góc Nhỏ Trong Tim 8 48 17% 7.4
371 Nguyễn Đình Ngọc 8 50 16% 16.27
372 Ngọc Hoàng 7 49 14% 6.77
373 nguyen chi toan 7 50 14% 3.25
374 lungoanh 7 50 14% 16.4

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12