Đề thi thử đại học môn Sinh trường đại học sư phạm Hà Nội 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1411

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Ở tằm gen A - tạo trứng màu sẫm trội hoàn toàn so với a - tạo trứng màu trắng. Các gen này chỉ có trên X không có trên Y. Dùng ngài đực và ngài cái có kiếu gen như thế nào để chọn được toàn tằm đực ở thế hệ sau từ giai đoạn trứng? 

Câu 2:

Trong 1 tế bào sinh dưỡng ở đỉnh sinh trưởng của cây, sau khi các NST đã nhân đôi, thoi vô sắc không hình thành, hậu quả có thể tạo ra đột biến dạng nào?

Câu 3:

Nhân tố nào ảnh hưởng ít nhất tới cân bằng Hacđi - Vanbec?

Câu 4:

Vì sao phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu quả với vi sinh vật?

Câu 5:

Một quần thể tự phối có thành phần kiểu gen: 0,5 AA: 0,5 Aa. Sau 3 thế hệ tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể là:

Câu 6:

Các nhóm xạ khuẩn thường có khả năng sản xuất chất kháng sinh nhờ có gen tổng hợp kháng sinh, nhưng người ta vẫn chuyến gen đó sang trùng vi khuẩn khác, là do:

Câu 7:

Câu nói nào sau đây là chính xác nhất?

Câu 8: Đột biến mất đoạn khác với chuyển đoạn không tương hỗ ở chỗ 

Câu 9: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật có rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho các loài bị tiêu diệt hàng loạt là: 

Câu 10: Trong quá trình tiến hóa, sự giao phối ngẫu nhiên giữa các cá thể có vai trò:

Câu 11: Lai 2 dòng cây thuần chủng đều có hoa trắng với nhau người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có màu hoa đỏ. Từ kết quả lai này có thể rút ra kết luận gì

Câu 12: Một quần thể chứa nhiều biến dị di truyền, dưới tác dụng của CLTN thì các sự kiện sau đây sẽ lần lượt xảy ra:

1. Phân hóa khả năng sinh sản

2. Áp lực chọn lọc mới

3. Thay đổi tần số alen trong quần thể

4. Sự thay đổi môi trường sống

Đáp án đúng là:

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Câu 14: Khi nhuộm tế bào của 1 người bị bệnh di truyền thấy có 3 NST số 21 giống nhau và 3 NST giới tính trong đó có 2 chiếc X và 1 chiếc Y, đây là bộ NST của:

Câu 15: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, biết A (thân cao) trội hoàn toàn so với a (thân thấp),  B(hoa vàng) trội hoàn toàn so với b (hoa xanh). Hai gen này nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Một quần thể cân bằng di truyền có A= 0,2 ; B= 0,6. Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa xanh trong quần thể là:

Câu 16: Điểm giống nhau giữa các hiện tượng: di truyền độc lập, hoán vị gen và tương tác gen là:

Câu 17: Chiều cao của cây do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST thường chi phối. Cứ mỗi gen trội làm giảm chiều cao của cây đi 10 cm. Trong quần thể ngẫu phối cây cao nhất là 100 cm. Cây cao 80 cm có kiểu gen là:

Câu 18: Lai dòng cây hoa đỏ thuần chủng với dòng cây hoa trắng thuần chủng người ta thu được hàng nghìn hạt F1 . Khi các hạt này mọc thành cây thì người ta nhận được hàng nghìn cây đều có hoa đỏ ngoại trừ 1 cây có hoa trắng. Từ kết quả này ta có thể rút ra được kết luận gì? Biết rằng tính trạng hoa đỏ là trội so với hoa trắng.

Câu 19: Quần thể nào sau đây đang đạt trạng thái cân bằng di truyền (theo ĐL Hacđi- Vanberg)?

Câu 20:

Tỉ lệ kiểu hình nào sau đây không do kết quả phép lai phân tích hai cặp gen dị hợp liên kết không hoàn toàn tạo ra?

Câu 21: Sự trao đối chéo dẫn tới hoán vị gen xảy ra:

Câu 22:

Dạng đột biến nào không ảnh hưởng đến hình thái của NST là:

Câu 23: Một cơ thể sinh vật có tất cả các tế bào xôma đều thừa 1 NST nhất định so với các cá thể bình thường. Cá thể đó được gọi là:

Câu 24: Cá thể có kiểu gen Aaa là thể đột biến dạng nào?

Câu 25: Nhân tổ làm biến đồi thành phần kiểu gen và tần sổ tương đối các alen theo 1 hướng xác định là:

Câu 26:

Sự hình thành loài mới theo quan niệm của Đac-uyn là

Câu 27: Lai xa thường làm cho con lai bất thụ. Nguyên nhân chù yếu là do.

Câu 28:

Điếm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN đều có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại Nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chày cao nhất?

Câu 29: Theo Đac-uyn nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa là:

Câu 30:

Để chọn lọc tự nhiên diễn ra thì điều kiện nào sau đây là không cần thiết?

Câu 31:

Chuyển gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn. Bộ máy di truyền của vi khuẩn tổng hợp được prôtêin insulin là vì mã di truyền có:

Câu 32:

Bệnh mù màu ở người là do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định. Một phụ nữ không bị bệnh mù màu có bổ mẹ bình thường nhưng người em trai bị bệnh mù màu, lấy một người chồng bình thường. Cặp vợ chồng này sinh được đứa con trai đầu lòng. Xác suất để đứa con trai này bị bệnh mù màu là bao nhiêu?

Câu 33: Cơ chế tác động gây đột biến cùa Cônsinxin như thế nào?

Câu 34:

ADN có khả năng tự nhân đôi tạo ra các phân tử ADN con giống phân tử ADN mẹ là vì:

Câu 35:

Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được:

Kết luận nào sau đây không đúng?

Câu 36:

Quần thể giao phối có tính đa dạng về di truyền là vì:

Câu 37: Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là:

Câu 38: Loại tương tác gen thường được chú ý và áp dụng nhiều trong sản xuất là: 

Câu 39: Các nhân tố làm phá vỡ cân bằng di truyền của quần thể là:

1. Quá trình đột biến

2. Quá trình du nhập gen

3. Quá trình giao phối

4. Quá trình CLTN

5. Quá trình cách li

6. Quá trình lai xa và đa bội hóa

Phương án trà lời đúng:

Câu 40: Tế bào nhận ADN tái tổ hợp thường là:

Câu 41: Người ta đã dùng 1 loại thuốc xịt muỗi mới để diệt muỗi. Việc xịt muỗi được lặp lại vài tháng 1 lần. Lần xịt đầu tiên đã diệt được gần hết các con muỗi nhưng sau đó thì quần thể muỗi cứ tăng dần kích thước. Mỗi lần xịt sau đó chỉ diệt được rất ít muỗi. Điều nào sau đây giải thích đúng nhất về những gì đã xảy ra?

Câu 42: Ở một loài thực vật giao phấn, A qui định thân cao, a qui định thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D quả tròn, d quả dài. Các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ có kiểu gen AaBbdd và AaBBDd. số loại kiếu gen và kiểu hình khác nhau ở F1 là 

Câu 43: Ở ngô tính trạng chiều cao cùa cây do 3 cặp gen không alen (A1, a1, A2, a2, A3, a3)  phân li độc lập và cứ mỗi gen trội cỏ mặt trong tổ hợp gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm. Cây cao nhất có chiều cao 210 cm. Khi giao phấn giữa cây cao nhất và cây thấp nhất, cây lai thu được sẽ có chiều cao là :

Câu 44:

Ồ nhiễm không khí từ cuộc cách mạng công nghiệp đã làm đen vỏ cây Bạch dương ở Anh. Sự thay đổi này của môi trường sẽ gây ảnh hường như thế nào đối với các loài bướm đậu trên cây Bạch dương 

Câu 45:

Hai gen đều dài 4080 Ănstrong. Gen trội A có 3120 liên kết hidro, gen lặn a có 3240 liên kết hidro. Trong 1 loại giao tử (sinh ra từ cơ thể mang cặp gen dị hợp Aa) có 3120 guanin và xitozin; 1680 adenin và timin. Giao tử đó là:

Câu 46: Có thể phát hiện gen trên nhiễm sắc thể thường, gen trên nhiễm sắc thế giới tính và gen trong tế bào chất bằng phép lai nào sau đây?

Câu 47: Thành phần nào sau đây có vai trò di truyền chủ yếu trong sự di truyền qua tế bào chất?

Câu 48: Ở 1 loài hoa, gen A - qui định màu vàng, gen a - không màu; gen B - qui định màu đỏ đồng thời át A, gen b - không màu và không át. Bố mẹ có kiểu gen như thế nào để đời con có tỉ lệ kiểu hình: 6 đỏ: 1 vàng: 1 không màu?

Câu 49: Tất cả đều là nguồn biến dị di truyền cho tiến hóa, ngoại trừ:

Câu 50:

Kết quả phép lai P: \frac{Ab}{ab} X \frac{AB}{ab} (có tần số hoán vị gen 20%) tạo ra

các cá thể mang 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 24.77
2 Bánh Quy Cháy 47 50 94% 3.33
3 Lê Thị Ngọc Linh 47 50 94% 3.75
4 Ngô Thanh Thịnh 45 50 90% 19.8
5 Quỳnh Anh 45 50 90% 34.72
6 Huỳnh Bá Thông 44 50 88% 41.98
7 Quỳnh Mai 44 50 88% 18.78
8 nguyễn huyền trang 44 50 88% 3.18
9 Dung Tien Mai 43 50 86% 2.88
10 Haithanh Dang 43 50 86% 52.42
11 tran ngoc anh 43 50 86% 46.32
12 Ngô Hoàng Anh Đức 43 50 86% 92.2
13 Bọm Bảnh Bao 43 50 86% 3.55
14 tiểu kiều 42 50 84% 6.57
15 Thuyên Vĩnh 42 50 84% 40.32
16 mai 42 50 84% 17.57
17 Nguyễn Thị Huyền 42 50 84% 24.12
18 Trịnh Xuyến Chi 41 50 82% 27.47
19 huyen 41 50 82% 15.68
20 Lê Quốc Tùng 41 50 82% 26.63
21 Tien Danh Nguyen 41 50 82% 1.9
22 Hoai Nguyen 41 50 82% 44.92
23 Cá Vàng 41 50 82% 1.95
24 Nguyễn Hoàng Hải Anh 41 50 82% 41.75
25 Nguyen Ngoc Thai 41 50 82% 31.52
26 đào văn hiếu 41 50 82% 25.78
27 Linh Chi 40 50 80% 19.57
28 Huynh Bao Ngan 40 50 80% 35.03
29 Nguyễn Ngọc Kim Phượng 40 50 80% 31.32
30 CSH - 516 40 50 80% 20.57
31 Mi Mam 40 50 80% 28.67
32 Trang Anh 40 50 80% 36.92
33 Ngo Quyen 40 50 80% 36.2
34 Luân Liều Lĩnh 39 50 78% 28.45
35 nguyenthithanhhuyen 39 50 78% 34.9
36 trieu van dung 39 50 78% 28.42
37 khuat hoang chuong 39 50 78% 23.8
38 thanhphong 39 50 78% 51.48
39 QUỐC HUY 39 50 78% 43.58
40 Tiet Nguyen 39 50 78% 19.57
41 Kullke Nguyễn 39 50 78% 47.02
42 Huỳnh Thị Xuân Trang 38 50 76% 38.3
43 Xuan Nguyen Nhu 38 50 76% 43.9
44 Thảo Nhi 38 50 76% 27.02
45 nguyen duy nhat 38 50 76% 40.6
46 Nguyễn Phi Long 38 50 76% 93.63
47 Huyen Duong 38 50 76% 25.8
48 nguyễn lý trọng 38 50 76% 59.48
49 THỌ TRƯỜNG LĨNH 38 50 76% 50.98
50 baohan 38 50 76% 3.25
51 dungdiudang 37 50 74% 28.12
52 hyun ngo 37 50 74% 18.62
53 Hồng Hạnh 37 50 74% 26.93
54 Trần Trường Đức Anh 37 50 74% 37.43
55 Phuogmai Phuong 37 50 74% 5.17
56 Kh 37 50 74% 32.9
57 tran thi diem 37 50 74% 28.93
58 Kang Soo Neul 37 50 74% 56.62
59 nguyen thi ha 37 50 74% 59.38
60 Đào Thị Hải Yến 36 50 72% 21.9
61 Nguyễn thị thu thảo 36 50 72% 33.08
62 Lê Văn Dũng 36 50 72% 2.62
63 Ngọc Nam Võ 36 50 72% 33.05
64 trần trung 35 50 70% 26.88
65 Lam Tu Dau 35 50 70% 34.5
66 nguyenvanthuy 35 50 70% 32.28
67 nguyễn hoàng 35 50 70% 27.52
68 Nguyễn Thị Hiền 35 50 70% 4.77
69 haitho_tieu@yahoo.com.vn 35 50 70% 63.58
70 Phí Thị Thúy 31 38 82% 35.93
71 Ngo Lien 35 50 70% 7.67
72 Nấm Su 34 49 69% 19.67
73 Tô Thảo 33 46 72% 23.92
74 Tô Xuân 34 50 68% 35.27
75 hoang xuan minh 34 50 68% 43.45
76 jr phan 34 50 68% 51.88
77 phung van thi 34 50 68% 4.7
78 huong 34 50 68% 23.08
79 Thùy Tân 34 50 68% 20.88
80 le cong phuoc 34 50 68% 76.38
81 Trần Thanh Nhân Trí 34 50 68% 75.65
82 rồng vàng 34 50 68% 61.03
83 Nguyễn Việt Long 34 50 68% 29.6
84 Tú Trinh 33 50 66% 35.92
85 nhat 33 50 66% 59.25
86 ½»£em ♠ £uố©«½ 33 50 66% 32.28
87 Bùi Thảo 33 50 66% 32.63
88 nguyen chi 33 50 66% 32.1
89 nguyễn thị mỹ lệ 32 50 64% 57.2
90 le thi ha trang 32 50 64% 47.75
91 Gà Siêu Nhân 32 50 64% 29.1
92 Tuấn Anh 32 50 64% 19.87
93 maithuy 31 49 63% 24.03
94 Vũ Thị Lan Hương 31 49 63% 21.87
95 nguyễn thị thùy dung 31 50 62% 33.35
96 Ngắm Gái Ra Tiền 31 50 62% 25.65
97 thidaihoc 27 38 71% 4.73
98 Thảo Mon 31 50 62% 30.72
99 Chuotcon Nguyen 31 50 62% 4.85
100 Phan Mai Linh 29 44 66% 31.13
101 usain 30 50 60% 22.58
102 luong quynh trang 30 50 60% 27.93
103 Phạm Tuấn Linh 30 50 60% 15.83
104 Nguyen Hoang An 30 50 60% 36.42
105 1234 30 50 60% 39.57
106 thanh nhan 23 30 77% 15.28
107 leminhthang 29 49 59% 36.08
108 nguyễn thị minh quyên 28 47 60% 15.38
109 nguyenthiphuong 29 50 58% 64.05
110 Say Goodbye 29 50 58% 9.05
111 trần vân anh 24 36 67% 29.22
112 hoainam 22 30 73% 19.77
113 lương hạnh 28 49 57% 66.38
114 may mắn 28 50 56% 46.67
115 vo minh huy cuong 28 50 56% 22.95
116 lee ki 28 50 56% 9.1
117 Mưa Đá 28 50 56% 37.6
118 Nguyễn Thanh Tâm 27 48 56% 29.72
119 nhan 25 42 60% 34.92
120 đoàn thị hưởng 27 50 54% 89.85
121 Nguyễn Thị Huyền Trang 27 50 54% 72.45
122 mai xuân uyên 27 50 54% 50.15
123 Vĭç Cřäÿøŋ 27 50 54% 68.92
124 Bạch mi linh 26 48 54% 28.8
125 nguyen phi can 18 25 72% 31.27
126 cường voi 26 50 52% 38.35
127 huynh tuyen 26 50 52% 18.65
128 Thước Chelsea 18 29 62% 8.85
129 Nguyễn An 24 50 48% 46.78
130 Dê Núi 24 50 48% 11.65
131 Shiniga Mi 24 50 48% 28.17
132 phanhoanggioi 16 26 62% 38.7
133 Thuthu Nguyễn 23 48 48% 34.63
134 nguyen van hien 12 15 80% 11.33
135 Hà Thủy 23 49 47% 29.5
136 võ tấn phúc 23 50 46% 37.72
137 kiên chí linh 23 50 46% 96
138 Pé Jốt 12 18 67% 118.22
139 Mai Lee 21 45 47% 40.2
140 Nguyễn Triều Thiên Trang 22 49 45% 24.58
141 nguyen trung nghia 11 16 69% 7.55
142 tvhmccs 22 50 44% 26.32
143 nguyễn thị trút ly 22 50 44% 57.85
144 ho loi 9 13 69% 6.72
145 võ luân 10 16 63% 6.95
146 Kẹo Đắng 21 50 42% 27.33
147 Yun Huỳnh 21 50 42% 29.38
148 Phan Thanh Thảo 21 50 42% 53.52
149 Anh Tran 13 28 46% 15.27
150 Nguyet Moon 20 49 41% 57.45
151 Ngọc Nga 20 50 40% 33.25
152 Ông KễNh Con 20 50 40% 30.73
153 Summer Wind 20 50 40% 2.33
154 Nguyễn Thị Tư 5 6 83% 4.47
155 Sat Thu Mau Lanh 6 10 60% 85.65
156 vuthuthao 19 50 38% 6.15
157 Khánh Tiên 17 47 36% 53.27
158 Duyên Dí Dỏm 13 36 36% 90.25
159 laikimoanh 2 3 67% 4.7
160 nguyễn thị mai phượng 2 3 67% 1.45
161 Oishi Vô Tư Đi 2 4 50% 2.15
162 Cố Nhớ Để Quên 7 19 37% 7.07
163 Nguyễn Thu Huyền 1 1 100% 0.5
164 Nguyễn Mai Hiền 17 50 34% 22.1
165 Trân Văn Linh 1 2 50% 0.6
166 Nguyễn Thảo 43 50 86% 17.67
167 Hannah Nguyen 36 50 72% 21.17
168 Jos Nguyễn Sỹ 14 50 28% 20.33
169 Linh Mỹ 42 50 84% 27.87
170 Te Linh 4 7 57% 4.48
171 Mai Linh 15 36 42% 15.65
172 sơn đẹp trai 27 40 68% 21.77
173 Vũ Thị Ly 43 50 86% 41.15
174 Trang Nguyen 43 50 86% 24.82
175 Tran anh 28 44 64% 22.78
176 Ngọc Diệp 27 50 54% 34.02
177 Xuân Đoàn Nguyễn Ngô 1 2 50% 0.27
178 Mặt Trời Bé Con 11 16 69% 90.62
179 Berry Ngân 0 0 0% 0.13
180 Rắn Độc 34 48 71% 60.33
181 Khang Hương 23 49 47% 48.25
182 Chau Nguyen 0 1 0% 1.2
183 Thu Thảo 32 50 64% 61.27
184 Trâm Nguyễn 35 50 70% 7.73
185 Cao Thanh Mai 22 44 50% 35.47
186 Ly Hoa 0 0 0% 0.22
187 nguyễn văn hoàng 42 50 84% 46.05
188 James Rodriguez 42 50 84% 19.97
189 Nguyễn Tấn Nghĩa 33 50 66% 9.22
190 Như Ngọcc 27 50 54% 16.35
191 Hiền Lương 31 48 65% 25.78
192 Thanh Le 15 40 38% 68.37
193 nguyenan 34 50 68% 49.68
194 AP DL 32 50 64% 23.4
195 Em Là Em 18 48 38% 13.68
196 trần quốc độ 41 50 82% 49.2
197 Ánh Ánh 32 50 64% 67.12
198 thế công 24 42 57% 90.17
199 Suong Nhok 0 0 0% 90.23
200 Cậu's Út's Họ's Pờ's 10 48 21% 5.27
201 Mr.E 40 50 80% 38.3
202 Hoài Đông 27 44 61% 14.87
203 Ngoc Tran 28 35 80% 29.98
204 Trâm Hà 37 48 77% 31.8
205 Nguyễn Bình Phương Anh 21 31 68% 15.32
206 Khánh Huyền 43 50 86% 21.72
207 Hà Thanh Bình 31 50 62% 28.85
208 Trần Danh Duy 42 50 84% 6.65
209 Nguyễn Thư 25 37 68% 20.17
210 Phương Kun 23 49 47% 27.5
211 Phương Phi 16 50 32% 9.03
212 Nguyễn Trúc Linh 44 50 88% 34.32
213 phan Văn Khoa 19 30 63% 21.1
214 Thoa Helen 38 50 76% 59.67
215 Thảo Phạm 4 9 44% 13.02
216 Nguyễn Le Bảo Hân 38 50 76% 54.07
217 chu minh huyền 39 46 85% 31.95
218 Trọng Lâm 44 49 90% 11.68
219 Đỗ Mạnh Cường 18 32 56% 37.8
220 ho minh tinh 0 0 0% 0.05
221 Chu Hoang Long 32 50 64% 70.23
222 Trần Anh Hùng 43 50 86% 35.1
223 Phan Thị Mỹ Trâm 30 49 61% 70.45
224 Hearts Bleeding 42 50 84% 30.52
225 Mong Ji 13 27 48% 21.55
226 Minh Tri 40 50 80% 54.33
227 Hùng Lương 15 50 30% 29.12
228 Moon Fx 16 19 84% 4.3
229 Hằng Bùi 16 33 48% 13.65
230 Trịnh Xuân Đồng 38 49 78% 32.98
231 Kỳ Trân 36 50 72% 38.85
232 Bích Ngọc 28 50 56% 22.27
233 Tên Gì Ta 16 22 73% 11.5
234 Như Mai 22 36 61% 15.77
235 Bọ Cạp Băng 35 50 70% 44.72
236 Ngoc Võ 17 31 55% 18.8
237 Thơm Trần 20 50 40% 27.37
238 nguyenthithom 34 50 68% 62.63
239 nguyễn quỳnh anh 3 6 50% 6.62
240 Nguyễn Minh Hiếu 44 50 88% 22.4
241 Ngọc Hương 39 50 78% 13.45
242 Hằng Lê 40 50 80% 8.1
243 hồng đào 42 50 84% 20.32
244 Phạm Đức Cảnh 0 0 0% 0.07
245 Bo Cong Anh 9 22 41% 13.37
246 Ha Le 0 0 0% 0.38
247 nguyen thi ngoc diem 29 39 74% 13.9
248 Mèo Yêu 9 31 29% 17.25
249 Trần Ngọc Nhã Quỳnh 1 2 50% 0.75
250 Thùy Linh 35 50 70% 16.3
251 Đào Thị Bich 36 50 72% 49.37
252 Huỳnh Tấn Cường 37 46 80% 28.15
253 Vũ Thị Minh Anh 32 44 73% 25.83
254 Phan Thi Kim Ngan 37 50 74% 36.35
255 hoangchinh 23 50 46% 53.32
256 Quân Võ 14 32 44% 12.77
257 Nguyễn Thị Xuân 15 32 47% 19.1
258 Nguyên Thị Tâm 32 49 65% 26.23
259 Hạ Huyền 24 50 48% 25.22
260 Huy Tak Goo 18 50 36% 26.13
261 Phí Đức 21 49 43% 72.22
262 Lieu Bui 15 49 31% 17.17
263 nguyentuyetvan 15 50 30% 28.05
264 mai trung tin 15 50 30% 3.1
265 Nguyễn Văn Dũng 13 50 26% 5.02
266 Đặng Thu Hiền 12 49 24% 0.95
267 nguyễn hương 12 50 24% 8.58
268 Pom Sagittarius Pim 11 50 22% 10.32
269 Trương Ếch 10 49 20% 5.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12