Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B lần 1 năm 2014 trường THPT chuyên đại học Vinh - Nghệ An

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 1756

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O2; 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 1M. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 

Câu 2: Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:  

                     C (r)    +  CO2 (k) \rightleftharpoons € 2CO(k)  ; \DeltaH = 172 kJ

                    CO (k)  +  H2O (k) \rightleftharpoons€ CO2 (k)  +  H2 (k) ; \DeltaH = - 41 kJ

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ.          

(2) Thêm khí CO2 vào.                       

(3) Thêm khí H2 vào.

(4) Tăng áp suất.                 

(5) Dùng chất xúc tác.            

(6) Thêm khí CO vào

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng: 

 

Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của Z là 

Câu 4: Thủy phân hoàn toàn 7,55 gam Gly-Ala-Val-Gly trong dung dịch chứa 0,02 mol NaOH đun nóng, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1)  Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3.

(2)  Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4.

(3)  Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4].

(4)  Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.

(5)  Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.

(6)  Cho dung dịch Na2S2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng.

Sau khi kết thúc các phản ứng, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 

Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và N2, tỉ khối của X so với H2 là 19. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch Y chứa NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch CaCl2, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 7:

Hỗn hợp M gồm anđehit X và xeton Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Số mol của Y trong m gam M có thế là

Câu 8:

Cho các phát biếu sau:

(1) Trong hợp chất với oxi, nitơ có cộng hóa trị cao nhất bằng 5.                      

(2) CaOCl2 là muối kép.

(3) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm photpho trong phân lân.

(4) Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4.

(5) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

(6) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm tăng độ chua của đất.

Số phát biếu đúng là

Câu 9: Dãy gồm các ion (không kế sự điện li của H2O) cùng tồn tại trong một dung dịch là

Câu 10:

Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

Câu 11:

Phát biếu nào sau đây là sai ?

Câu 12: Hợp chất mạch hở X, có công thức phân tử C4H8O3. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và ancol Z. Ancol Z hòa tan được Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 

Câu 13: Số đipeptit mạch hở tối đa có thể tạo ra từ một dung dịch gồm: H2NCH2CH2COOH,

CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2COOH là 

Câu 14: Cho 7,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Ca phản ứng vừa đủ với 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và O2 thu được 19,85 gam chất rắn Z chỉ gồm các muối clorua và các oxit kim loại. Khối lượng của Mg trong 7,6 gam X là

Câu 15: Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3, tỉ khối của X so với H2 là 17,6. Hỗn hợp khí Y gồm C2H4 và CH4, tỉ khối của Y so với H2 là 11. Thể tích hỗn hợp khí X (đktc) tối thiểu cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,044 mol hỗn hợp khí Y là 

Câu 16: Cho một số tính chất sau:

(1) cấu trúc mạch không phân nhánh;

(2) tan trong nước;

(3) phản ứng với Cu(OH)2;

(4) bị thủy phân trong môi trường kiềm loãng, nóng;

(5) tham gia phản ứng tráng bạc;

(6) tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2;

(7) phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc).

Các tính chất của xenlulozơ là 

Câu 17: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 500 ml dung dịch KOH 1M. Muối tạo thành và khối lượng tương ứng khi kết thúc các phản ứng (bỏ qua sự thủy phân của các muối) là 

Câu 18: Khi nói về kim loại kiềm thổ, phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 19: Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO2-4. Chất làm mềm mẫu nước cứng trên là 

Câu 20: Cho dãy các chất: phenyl clorua, benzyl clorua, etylmetyl ete, mantozơ, tinh bột, nilon - 6, poli(vinyl axetat), tơ visco, protein, metylamoni clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là 

Câu 21: Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 và H2. Cho m gam X vào bình kín có chứa một ít bột Ni làm xúc tác. Nung nóng bình thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được một dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam. Nếu cho Y đi qua bình đựng lượng dư dung dịch brom trong CCl4 thì có 24 gam brom phản ứng. Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư trong CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là 

Câu 22: Cho nguyên tử của các nguyên tố: X (Z = 11); Y (Z = 12); L (Z = 17); E (Z = 16); G (Z = 8); Q (Z = 9); T (Z = 18); M (Z = 19). Trường hợp nào sau đây chỉ gồm các nguyên tử và ion có cùng cấu hình electron? 

Câu 23: Cho dãy gồm 7 dung dịch riêng biệt: H2N[CH2]4CH(NH2)COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH, H2NCH2COONa, ClH3NCH2COOH, CH3CH(NH2)COOH, C6H5ONa (natri phenolat), C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua). Số dung dịch trong dãy có pH > 7 là 

Câu 24: Chất nào sau đây chứa cả 3 loại liên kết (ion, cộng hoá trị, cho - nhận)? 

Câu 25: Cho các phát biểu sau:

(1)  Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(2)  Các phân tử phenol không tạo liên kết hiđro liên phân tử.

(3)  Xiclopropan không làm mất màu dung dịch KMnO4.

(4)  Benzen không làm mất màu dung dịch brom.

(5)  Natri fomat tham gia phản ứng tráng bạc.

Các phát biểu đúng là 

Câu 26: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? 

Câu 27: Cho dãy chất: C2H4, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H3, C2H2. Số chất trong dãy được  tạo ra trực tiếp  từ CH3CHO bằng một phản ứng là 

Câu 28: Có các dung dịch riêng biệt: Cu(NO3)2, HCl, FeCl3, AgNO3, Mg(NO3)2, NiSO4. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn hóa học là 

Câu 29: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m là 

Câu 30: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 0,225 mol O2, thu được H2O, N2 và 0,12 mol CO2. Công thức phân tử của Y là

Câu 31: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Mg và Fe vào 200 ml dung dịch chứa CuCl2 0,5M và HCl 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai kim loại. Khối lượng của Mg trong m gam hỗn hợp X là 

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ, thu được 0,08 mol CO2; 0,1 mol H2O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

Câu 33: Hỗn hợp M gồm ancol X, axit cacboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z tạo ra từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2. Cho m gam M trên vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N còn lại 3,68 gam chất rắn khan. Công thức của Y là 

Câu 34: Ứng dụng nào sau đây không phải của khí SO2?

Câu 35: Hỗn hợp X gồm hai ancol X1 và X2 (MX1 < MX2). Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được 0,03 mol H2O và hỗn hợp Y gồm hai anken đồng đẳng liên tiếp, ba ete và hai ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,13 mol CO2 và 0,15 mol H2O. Công thức phân tử của X1

Câu 36: Dãy gồm các polime có cấu trúc mạch phân nhánh là 

Câu 37: Cho 200 ml dung dịch gồm KOH 1M và NaOH 0,75M vào 100 ml dung dịch AlCl3 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 38: Hỗn hợp M gồm hai este đơn chức. Cho m gam M tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được 17 gam một muối và 12,4 gam hỗn hợp N gồm hai anđehit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Tỉ khối hơi của N so với H2 là 24,8. Cho m gam M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được tối đa a gam Ag. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và a lần lượt là 

Câu 39: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm FeS2, Cu2S và Cu trong V ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa hai muối sunfat và 5,376 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là

Câu 40: Hỗn hợp M gồm 4 axit cacboxylic. Cho m gam M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3, thu được 0,1 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,09 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2. Giá trị của m là

Câu 41: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí. Sau một thời gian thu được 21,95 gam hỗn hợp X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 vào lượng dư dung dịch HCl loãng nóng, thu được 3,36 lít H2 (đktc). Hòa tan phần 2 vào lượng dư dung dịch NaOH đặc nóng, thu được 1,68 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng của phần 1 và phần 2 đều xảy ra hoàn toàn. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm là 

Câu 42: Quá trình xảy ra trong pin điện hóa Zn  Cu và quá trình xảy ra khi điện phân dung dịch CuSOvới anot bằng Zn có đặc điểm chung là

Câu 43: Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

Câu 44: Thủy phân hoàn toàn m gam pentapeptit M mạch hở, thu được hỗn hợp X gồm hai anpha - amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử có một nhóm NH2 và một nhóm COOH). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X trên cần dùng vừa đủ 2,268 lít O2 (đktc), chỉ thu được H2O, N2 và 1,792 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là 

Câu 45: Hòa tan hết 2,24 gam bột Fe vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, sau khi kết thúc các phản ứng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) và m gam chất rắn. Giá trị của m và V lần lượt là

Câu 46: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

(2) Cho Cu vào dung dịch FeCl3.

(3) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(4) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4.

(5) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.

(6) Sục khí O2 vào dung dịch KI.

Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là 

Câu 47: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic. Cho m gam X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc các phản ứng thu được 21,6 gam Ag. Cho toàn bộ lượng X trên phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y còn lại 13,5 gam chất rắn khan. Công thức của hai axit cacboxylic là 

Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai khi so sánh tính chất hóa học của C2H2 và CH3CHO ?

Câu 49: Cho các phát biểu sau:

(1) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Fructozơ làm mất màu nước brom.

(3) Saccarozơ không bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

(4) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng.

(5) Thủy phân mantozơ thu được glucozơ và fructozơ.

(6) Saccarozơ chỉ có cấu tạo dạng mạch vòng.

Số phát biểu đúng là 

Câu 50: Hòa tan hỗn hợp X gồm 3,2 gam Cu và 23,2 gam Fe3O4 bằng lượng dư dung dịch H2SO4  loãng, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 51: Nhận xét nào sau đây là sai ?

Câu 52: Cho 11,25 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu vào 250 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,2 gam chất rắn. Khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 53: Hỗn hợp M gồm axit axetic và anđehit X. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,13 mol O2, sinh ra 0,1 mol CO2 và 0,1 mol H2O. Cho toàn bộ lượng M trên vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 0,04 mol Ag. Công thức của X là 

Câu 54: Cho hỗn hợp khí gồm N2 và H2 vào bình kín, chân không (dung tích không đổi), có chứa sẵn chất xúc tác. Sau khi nung nóng bình một thời gian rồi đưa về nhiệt độ ban đầu, thấy áp suất trong bình giảm 18,4% so với áp suất ban đầu. Tỉ khối của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng so với H2 là 6,164. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là 

Câu 55: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho kim loại Mg tới dư vào dung dịch FeCl3.

(2) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

(4) Nhiệt phân AgNO3.

(5) Cho khí CO đi qua ống đựng bột Al2O3 nung nóng.

Các thí nghiệm thu được kim loại khi kết thúc các phản ứng là

Câu 56: Cho 0,1 mol este đơn chức X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 19,8 gam hỗn hợp hai muối. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 

Câu 57: Cho 0,1 mol amino axit M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 1,25M. Cô cạn cẩn thận dung dịch tạo thành thu được 17,35 gam muối khan. Biết M là hợp chất thơm. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của M là 

Câu 58: Cho dãy chất: Al, Al(OH)3, NaHCO3, (NH4)2CO3, CH3COONH4, CH3COOC2H5, Na2HPO3. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là 

Câu 59: Cho phương trình hóa học : Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số của các chất là các số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là :

Câu 60:

Người ta có thể điều chế khí H2S bằng phản ứng nào dưới đây ?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 50 50 100% 6.13
2 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 13.2
3 Trần Gia Bảo 50 50 100% 5.82
4 phạm thị nga 48 50 96% 5.2
5 Le Bao 48 50 96% 4.23
6 Bé Chíp 48 50 96% 15.82
7 Nguyễn Thế Duy 48 50 96% 23.32
8 Vô Danh 47 50 94% 113.62
9 Doong Doong 45 49 92% 41.22
10 ½»£em ♠ £uố©«½ 45 50 90% 61.08
11 Nga Nguyen 44 50 88% 90.23
12 Khả Nhi 46 50 92% 5.98
13 Lê Thị Ngọc Linh 46 50 92% 3.35
14 Minh Duc Trinh 46 50 92% 99.02
15 Khanh Doan 43 50 86% 3.72
16 Ngô Hoàng Anh Đức 43 50 86% 90.08
17 Sâu Sâu 42 50 84% 82.85
18 Mai Thị Trang 44 50 88% 74.4
19 trần đoan trang 43 49 88% 90.38
20 khanh ly 41 48 85% 9.38
21 QUỐC HUY 43 50 86% 83.25
22 Le Duy Long 38 47 81% 4.2
23 cucarot 39 48 81% 7.65
24 doan thanh thang 36 43 84% 87.97
25 le dinh quang 39 47 83% 90.05
26 Boy Kòi 40 50 80% 8.82
27 usain 37 50 74% 77.23
28 TTQ 34 41 83% 66.73
29 Le Minh Tu 36 50 72% 5.92
30 nguyễn thị mỹ dung 38 50 76% 84.87
31 Tri Minh Aoe 35 43 81% 92.08
32 Chính Nguyễn 30 38 79% 90.5
33 Kiều Duyên 37 49 76% 3.92
34 Trải Nghiệm Cuộc Sống 33 47 70% 3.8
35 Ty Bon Bon 37 50 74% 82.87
36 Quỳnh Mai 34 45 76% 75.02
37 luong ba duong 30 41 73% 75.87
38 Hồng Nga 32 42 76% 87.68
39 Nguyễn Thị Huyền 34 50 68% 88.48
40 Kh 30 37 81% 71.52
41 Kòi Nguyễn 35 50 70% 42.03
42 Optimuz Prime 33 49 67% 78.15
43 anhsangvabongtoi 34 50 68% 88.83
44 trần thị hiếu 23 25 92% 3.35
45 Ceobuu Nguyễn 31 50 62% 3.87
46 Linh La Vita 31 49 63% 11.5
47 Quang Itađakimasu 28 50 56% 5.53
48 Toi dai dot 21 22 95% 31.48
49 Cobi Manu 32 50 64% 90.15
50 Duc Manh Nguyen 32 50 64% 66.13
51 Nguyễn Khánh Huy 32 50 64% 4.85
52 Cấm Đú Tukifa 24 39 62% 90.03
53 Dương Phong Tử 30 50 60% 80.7
54 do thi bich 30 50 60% 84.92
55 nguyễn thị quỳnh 23 30 77% 43.5
56 Trần Quang Học 29 50 58% 2.92
57 Lan Vi Nguyễn 32 50 64% 49.25
58 khuatbaduy 28 39 72% 89.73
59 le thi phuong 28 50 56% 8.15
60 Tiến Ngố 26 40 65% 90.05
61 Lê Trung Quí 31 49 63% 6.1
62 hoang hung 24 42 57% 90.17
63 Đỗ Việt Dũng 27 49 55% 39.17
64 Bùi Thị Tỉnh 21 31 68% 58.02
65 Cuongcongminh Truong 22 30 73% 82.3
66 Quỳnh Anh 27 49 55% 80.85
67 nguyen van chung 31 50 62% 77.42
68 Tuan Vo 30 50 60% 87.02
69 nguyen thi uyen 26 44 59% 90.37
70 Wan Win 18 30 60% 90.08
71 Lam Tu Dau 28 50 56% 74.1
72 leejongsuk 28 50 56% 90.22
73 huynh long chau 19 30 63% 64.2
74 Trần Ngọc Cường 17 21 81% 15.07
75 dinhnguyenngan 14 19 74% 19.32
76 leducduan 24 42 57% 81.9
77 Đặng Thị Sen 20 28 71% 41.92
78 S Ơn Sơn 17 20 85% 91.37
79 HOÁ HỌC 29 50 58% 11.43
80 Trần Quốc Thế 25 43 58% 3.17
81 Lê Văn Tiến 28 50 56% 61.4
82 quangthuong 28 50 56% 87.73
83 Mun Hoànggia 26 50 52% 4.65
84 Triệu Thái 25 49 51% 60.1
85 Hoa Anh Đào 25 50 50% 8.32
86 Nguyễn Thị Dung 24 50 48% 83.18
87 nguyễn thị oanh 27 50 54% 88.13
88 demon face 25 50 50% 87.13
89 nguyễn văn thành 26 50 52% 89.47
90 Xuan Luyen 23 35 66% 78.48
91 nguyen duc minh 25 50 50% 58.72
92 Nhung Nguyễn Thị Hồng 18 27 67% 88.03
93 pham tuong vi 17 24 71% 20.47
94 Góc Nhỏ Trong Tim 15 26 58% 55.85
95 Ta Linh 18 36 50% 3.33
96 Manh Thê 5 5 100% 54.82
97 Giang Trường 11 21 52% 49.28
98 nguyen 14 26 54% 36.4
99 Hà Trần 9 16 56% 12.45
100 Huy Đặng 11 23 48% 16.32
101 Minh Nhut 4 4 100% 0.97
102 nguyen duc phong 7 12 58% 17.28
103 Le Thu Tho 12 24 50% 21.8
104 nguyen van tinh 23 50 46% 76.63
105 dieu linh 8 14 57% 16.18
106 Minh Thuc Nguyen 15 34 44% 51.78
107 Tuyet Yeu Thuong 11 21 52% 14.98
108 chuotnhat 17 37 46% 79.3
109 thanky 15 37 41% 69
110 Tô Xuân 11 26 42% 35.18
111 Ngọc Dũng 23 50 46% 94.6
112 Trần Chí Thanh 21 50 42% 4.07
113 Liễu Phi Phi 23 50 46% 90.22
114 phamminhquan 20 50 40% 90.05
115 emnhu 19 48 40% 79.45
116 ho minh tr 1 1 100% 2.43
117 Trương Tất Long 2 3 67% 0.4
118 Hồ Nguyên 23 47 49% 90.2
119 thao 2 4 50% 27.98
120 vũ duy sơn 2 4 50% 2.72
121 chungvau 15 29 52% 63.3
122 lê hữu linh viễn 3 5 60% 10.68
123 dungdiudang 9 18 50% 18.7
124 Pro Cola 3 6 50% 16.05
125 Thiện Nguyễn 2 2 100% 0.92
126 Ngo Quyen 23 46 50% 90.47
127 Từ Long Thành 3 5 60% 8.77
128 nguyen thi ngoc huyen 2 2 100% 74.9
129 Mai Liên 5 9 56% 8
130 Lê Minh Tân 2 2 100% 8.7
131 Mạnh Tiger 23 49 47% 41.95
132 Thao Shin Ki 1 1 100% 0.62
133 nguyen van kha 1 1 100% 10.1
134 tran minh hoang 1 1 100% 38.88
135 123123 1 1 100% 1.52
136 Lê Quốc Huy 19 37 51% 3.07
137 lehuuson 1 2 50% 3.07
138 Vũ Vui Vẻ 2 5 40% 14.13
139 dingdon 2 5 40% 110.92
140 Le Duc Tho 8 16 50% 90.1
141 Stony Heart 1 2 50% 0.42
142 Mít Dai 21 50 42% 66.88
143 Minh Kỳ 28 37 76% 55.03
144 nguyen thi my 0 0 0% 0.07
145 Paul Nguyễn 0 0 0% 0.32
146 Minhduc Pham 0 0 0% 0.07
147 đoàn Khánh 0 0 0% 0.47
148 Đinh Thị Thu Trang 21 50 42% 80.12
149 đào thị mơ 0 0 0% 5.92
150 le nguyen anh quan 0 0 0% 0.05
151 Công Tử Lang Thang 0 0 0% 0.18
152 nguyenminh 0 0 0% 0.08
153 Kagami Shinnosuke 21 50 42% 6.92
154 Đàm Đức Hùng 1 3 33% 3.28
155 Xuân Quân 22 50 44% 62.62
156 sammy 3 10 30% 81.52
157 Linh Đặng 0 0 0% 0.23
158 hoang thi khanh ly 0 0 0% 0.45
159 Anh Hiếu 16 59 27% 10.02
160 Để Gió Cuốn Trôi 1 2 50% 2.4
161 lethanh 0 0 0% 90.03
162 Ho Phu 0 0 0% 0.37
163 nguyenanhduc213 15 50 30% 19.87
164 Hồng Quy 1 3 33% 25.73
165 Nhi Jandy 0 0 0% 0.05
166 nguyễn tùng 14 27 52% 39.43
167 Hờ Hờ 0 0 0% 0.13
168 bui yen 0 0 0% 0.08
169 Nguyen Xuan Ngoc 0 0 0% 0.27
170 thanhthuy 0 0 0% 0.3
171 nguyễn khánh 0 0 0% 0.1
172 Lầm Lì Thì Sao 7 17 41% 148.45
173 phamxuandung 1 3 33% 7.77
174 trinh duc thang 0 0 0% 0.03
175 An An 26 37 70% 10
176 Nguyễn Thanh Nhàn 0 0 0% 0.08
177 Phan Minh Thiện 0 0 0% 2.42
178 TLam 0 0 0% 0.35
179 Quân Võ 51 60 85% 89.03
180 Trần Vũ Hồng Tân 0 0 0% 90.53
181 Chúc Ly 0 0 0% 0.37
182 Thảo Phương 13 47 28% 19.95
183 le tra giang 52 59 88% 51.43
184 Xuân Đỗ 0 0 0% 0.37
185 nguyen anh tuan 0 0 0% 0.07
186 phạm thị hồng huế 0 1 0% 0.47
187 Hen Mèo 0 1 0% 28.4
188 pham viet anh 0 1 0% 1
189 NGUYỄN DOÃN LÂM 0 1 0% 5.53
190 nguyenthilinh 21 48 44% 39.28
191 Trần Trường Đức Anh 11 23 48% 52.8
192 dang sinh hung 0 1 0% 0.33
193 phạm văn cương 0 1 0% 1.45
194 Phuognw Trần 2 6 33% 1.52
195 Tj Sun 0 2 0% 7.02
196 Trần Khánh Duy 10 22 45% 17.87
197 than troi 21 50 42% 89
198 Minh Hải 0 2 0% 1.08
199 Lê Thị Thu Hằng 20 49 41% 72.35
200 Bkit Lightning 0 1 0% 0.73
201 Bao Le 2 8 25% 0.18
202 Trái Tim Cô Đơn 3 9 33% 31.13
203 nguyennhuthoa 15 34 44% 90.12
204 nguyen huu cong 12 25 48% 19.77
205 Phạm Thành Vinh 22 50 44% 3.95
206 bui phuong quynh 20 47 43% 64.57
207 pham tuan 3 14 21% 0.6
208 nguyenphuongthao 1 7 14% 1.93
209 Nhi Yến 5 13 38% 12.47
210 Januzaj 19 50 38% 55.05
211 bui nguyen thanh 5 16 31% 14.03
212 Thế Thân Thiện 6 16 38% 17.57
213 Vuong Tieu Long 18 46 39% 22.55
214 phuongnguyen 3 9 33% 1
215 nguyễn sâm 16 50 32% 31.68
216 Thao Chu Thi 18 50 36% 90.1
217 ha thien dang 3 10 30% 90.08
218 Le Thien An 1 10 10% 0.42
219 NgocHoa 0 5 0% 7.82
220 Tám Toàn Dê 2 7 29% 28.05
221 Ngok Kute 14 40 35% 2.45
222 Trần Hân Di 8 24 33% 5.73
223 hoàng tiến dũng 6 15 40% 33.3
224 nguyễn thảo 18 50 36% 1.1
225 thuyen 0 6 0% 0.2
226 dadadada 2 11 18% 16.02
227 Manh Asus 0 7 0% 7.08
228 bui thi hai yen 3 14 21% 16.75
229 Nhox Chuot 19 50 38% 8.25
230 Đinh Trọng Hiền 2 14 14% 24.67
231 Hồng Liên 6 22 27% 87.12
232 Nguyễn Thành Tài 1 11 9% 0.43
233 Hột Mít Tung Tăng 12 33 36% 42.95
234 Thành Gia Nguyễn 16 48 33% 2.87
235 Phan Hằng 8 18 44% 17.37
236 nguyen chi 14 28 50% 35.98
237 vohuuquoc 16 50 32% 12.55
238 lò thị nguyệt minh 14 49 29% 13.93
239 Xì Trum 19 45 42% 39.22
240 Highland Lake 20 50 40% 95.18
241 tran minh dung 16 47 34% 1.17
242 tranhoangtrong 4 14 29% 12.52
243 Kenz Pro 5 20 25% 17.3
244 nguyễn thị ngọc 6 26 23% 32.05
245 Trịnh Xuyến Chi 22 50 44% 61.73
246 Nguyễn Văn Tuấn 17 50 34% 23.58
247 Chaien Jaian 14 50 28% 46.97
248 Nguyễn Uhie 19 50 38% 85.78
249 Nhiep_Phong 8 25 32% 43.07
250 HỒ VĂN CHẤT 14 50 28% 16.83
251 phan 14 50 28% 1.95
252 Phan Ngọc Tân 8 24 33% 33.07
253 Trần Thị Thêu 12 50 24% 2.22
254 thuong huynh 7 24 29% 33.2
255 nguyễn thị mỹ lệ 12 35 34% 35.9
256 Toàn Đỗ 10 40 25% 1.17
257 Chinh Phạm 16 49 33% 8.02
258 Ann Nguyen 15 50 30% 66.87
259 Thượng Đế 11 48 23% 1.7
260 hoang thi thu thanh 15 50 30% 1.47
261 Ngân Giang 20 50 40% 29.85
262 lê hiếu 8 28 29% 10.92
263 đặng tôn vĩ 15 48 31% 3.47
264 pham thanh tuan 8 26 31% 34.4
265 lê trọng dương 14 50 28% 52.17
266 vn plut 17 50 34% 59.82
267 Tao Còi 15 50 30% 48.12
268 TRẦN MINH TUẤN 17 50 34% 62.2
269 quocduong 8 42 19% 1.28
270 Vippro Canhnghiem 1 19 5% 6.08
271 Nguyen Dong 14 50 28% 25.35
272 Lã Thủy 15 50 30% 90.8
273 vo thi ngoc tran 17 50 34% 6.72
274 nguyen thi hong nhung 14 49 29% 59.28
275 thiendieu 9 50 18% 4.73
276 nguyenducminh 15 48 31% 56.13
277 Junior Royal 13 48 27% 12.45
278 huynhminhvuong 14 50 28% 33.6
279 nguyen trang 14 50 28% 6.87
280 Lê Thị Như 14 50 28% 10.65
281 sprise defend 12 50 24% 2.03
282 Duyên Cry 14 50 28% 51.35
283 Tuongvy Dangthi 14 49 29% 79.62
284 Tuan PK 13 50 26% 1.22
285 Nguyễn Đăng Quý 7 35 20% 2.58
286 Con Trâu Vàng 10 50 20% 7.93
287 Nen NguyenVan 6 29 21% 6.62
288 Hoàng Gia Hoài 15 50 30% 84.2
289 Chàng Ngốc 13 50 26% 45.9
290 Trương Quang Đô 13 50 26% 1.43
291 Anh Huy 9 47 19% 22.93
292 Vô Danh Tiểu Tử 10 46 22% 39.85
293 Sanh Sí Soạn 11 50 22% 15.52
294 Nguyen Trung Nghia 10 48 21% 10.15
295 Nguyễn Thành Đạt 11 50 22% 26.57
296 vo thi hong tham 10 50 20% 2.07
297 tô trí tài 8 46 17% 9.23
298 Bich van Truong 8 50 16% 8.83
299 Văn Dũng Trần 10 50 20% 9.43
300 Hoàng Thị Mỹ 8 50 16% 4.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12