Đề thi thử đại học môn Hóa lần 1 năm 2013 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1958

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hỗn hợp X gồm (andehit no đơn chức, mạch hở và H2) tỉ khối hơi so với He bằng 3,5. Dẫn X qua bột Ni,to tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp sản phẩm Y có tỉ khối so với H2 bằng 9,8. Công thức của Andehit là:

Câu 2: este X được điều chế từ một ancol Y và một amino axit Z. tỉ khối hơi của X so với H2 là 44,5. cho 17,8 gam X phản ứng hết với 250 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch T. cô cạn dung dịch T thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

Câu 3: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là:

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 26,8 gam chất hữu cơ A chỉ thu được sản phẩm gồm 8,8 gam CO­­2 và 21,2 gam Na2CO3. % khối lượng C, Na, O trong A lần lượt là:

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,8g chất hữu cơ X mạch hở bằng một lượng vừa đủ 6,72 lít oxi (đktc) chỉ thu được CO2 và H2O có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện. X thuộc dãy đồng đẳng nào:

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (hóa trị không đổi) trong dung dịch HCl dư thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam muối khan.Tính m 

Câu 7: Cho các hợp chất có công thức phân tử là C2H2On. Với n nhận các giá trị nào thì các hợp chất đó là hợp chất no đa chức?

Câu 8: Một hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H9O2N. Cho X phản ứng hết với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ướt. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, đun nóng thu được CH4. X có CTCT nào sau đây:

Câu 9: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là

Câu 10: Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)?

Câu 11: Este X có công thức phân tử C7H12O4, khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một ancol A và 17,8 gam hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của X là

Câu 12: Tổng số liên kết đơn trong phân tử an ken là

Câu 13: Hòa tan 48,8 g hỗn hợp X gồm Cu và một oxit sắt bằng dd HNO3 dư được dd A và 6,72 l khí NO (đktc)́. Cô cạn dd A được 147,8 g chất rắn khan. Xác định công thức của oxit sắt.

Câu 14: Đốt cháy hỗn hợp no, mạch hở  X (axit và andehit có cùng số C) thu được nH2O = nX. Nếu cho X phản ứng với AgNO3/NH3 thu được nAg = 2nX. Phần trăm O trong axit là:

Câu 15: Cho 0,1 mol A (α−aminoaxit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. A là chất nào dưới đây?

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 3,61g chất hữu cơ X thu được hỗn hợp khí gồm CO2, H2O và HCl. Dẫn hỗn hợp này qua bình chứa dung dịch AgNO3/HNO3 ở nhiệt độ thấp thấy có 2,87g kết tủa và bình chứa tăng 2,17g. Cho biết chỉ có H2O và HCl bị hấp thụ. Dẫn khí thoát ra vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 15,76g kết tủa Y, lọc bỏ Y, lấy dung dịch đem sôi lại có kết tủa nữa. Biết khối lượng mol của X < 200; Công thức phân tử X:

Câu 17: Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất lỏng sau: dung dịch HCOOH, dung dịch CH3COOH, ancol etylic, glixerol, dung dịch CH3CHO. Chỉ dùng thêm 2 thuốc thử nào d­ưới đây để nhận biết được 5 lọ  dung dịch trên?

Câu 18: Phát biểu đúng là

Câu 19: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa:

 

Trong đó X, Y, Z đều là sản phẩm chính. Công thức của Z là

Câu 21: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

Câu 22: Thực hiện phản ứng este hoá giữa axit axetic và hỗn hợp gồm 8,4 gam 3 ancol là đồng đẳng của ancol etylic. Sau phản ứng thu được 16,8 gam 3 este. Lấy sản phẩm của phản ứng este hoá trên thực hiện phản ứng xà phòng hoá với dung dịch NaOH 4 M thì thu được m  gam muối: (Giả sử hiệu suất phản ứng este hoá là 100%).  Giá trị của m là

Câu 23: Cho 12,8 gam dung dịch ancol  A có nồng độ 57,8125%  tác dụng với lượng dư Na thu được 4.48 lít H2 (đktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol A là:

Câu 24: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

Câu 25: Hidrocacbon X là đồng đẳng của benzen có công thức đơn giản nhất là C3H4. X có công thức phân tử nào dưới đây?

Câu 26: Chia 0,4 mol anđehit A mạch hở thành 2 phần bằng nhau :

- P1 tác dụng hoàn toàn với hiđro phải dùng hết 8,96  lít H2 ở đktc.

- P2 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 , đun nóng thu được 43,2 gam Ag

MA  < 74 .  Số chất A thoả mãn đề bài  là (không kể đồng phân hình học):

Câu 27: A là hợp chất hữu cơ đơn chức C,H,O . Cho 1 lượng chất A tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch KOH 2,4M rồi cô cạn được 105(gam) rắn khan B & m(gam) rượu. Oxi hóa m(gam) rượu C bằng oxi có xúc tác được hỗn hợp X, chia X thành 3 phần bằng nhau :

I/ Tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 21,6(gam) Ag

II/ Tác dụng với NaHCO3 dư thu được 2,24(lít) khí (đktc)

III/ Tác dụng với Na (vừa đủ), thu được 4,48(lít) khí (đktc) & 25,8(gam) rắn khan.

Xác định CTPT của A . Biết C đun  với a .sunfuric đặc nóng,170oC tạo olefin:

Câu 28: Cho một axit đơn chức tác dụng vừa đủ với  Na  thu được muối, đốt muối trong O2 vừa đủ thu được 0,1 mol Na2CO3 và 0,3 mol CO2 và m gam nước. Giá trị m là:

Câu 29: Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần?

(1) C6H5NH2                                            

(2) C2H5NH2                        

(3) (C6H5)2NH                               

(4) (C2H5)2NH                                     

(5) NaOH                          

(6) NH3

Câu 30: Một chất hữu cơ X có CTPT là C4H11NO2. Cho X tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X và 2,24 lít khí Y (đktc). Nếu trộn lượng khí Y này với 3,36 lít H2 (đktc) thì được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 9,6. Hỏi khi cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

Câu 31: Chất hữu cơ A có M = 74 chứa C, H, O số CTPT phù hợp của A là.

Câu 32: Trong các loại tơ sau : Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ olon, tơ enang , nilon-6,6. Số tơ được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Câu 33: Ở -800C khi cộng HBr vào buta-1,3-đien thu được sản phẩm chính có tên gọi là:

Câu 34: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến nhân thơm C6H5- trong phân tử phenol làm cho phenol

Câu 35: Cao su buna-N được tạo ra do phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien với acrylonitrin (CH2=CH–CN). Đốt cháy hoàn toàn cao su buna-N với không khí vừa đủ, sau đó đưa hỗn hợp sau phản ứng về 136,5o thu được hỗn hợp khí Y chưá 14,41% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắc xích giữa buta-1,3-đien và acrylonitrin:

Câu 36: Một hợp chất hữu cơ X chứa 87.805% C và 12.195%H về khối lượng. Biết 8.2 gam X khi tác dụng với AgNO3/NH3 dư tạo ra 18.9 gam kết tủa vàng. Số CTCT có thề thoả mãn các tính chất trên của X là : 

Câu 37: Có các bình mất nhãn chứa các khí sau: CO2, SO2, C2H4, C2H2, SO3. Hãy cho biết có thể sử dụng dãy các thuốc thử nào để nhận biết các khí đó:

Câu 38: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và ancol không no, đa chức, mạch hở Y (Y chứa 1 liên kết p trong phân tử và X, Y có cùng số mol). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Công thức của Y và gá trị của V lần lượt là

Câu 39: Thuỷ phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là:

Câu 40: Nhóm thế có sẵn trên nhân benzen định hư­ớng phản ứng thế vào vị trí ortho và para là:

Câu 41: Một hỗn hợp gồm axetilen , propilen , metan .

- Đốt cháy hoàn toàn 11gam hỗn hợp thì thu được 12,6gam H2O

- Mặt khác 5,6 lít hỗn hợp (đktc) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 50 gam brom . % thể tích của hỗn hợp đầu lần lượt là

Câu 42: Khi thuỷ phân 0,1 mol  este A được tạo bởi một ancol đa chức với một axit cacboxylic đơn chức cần dùng vừa đủ 12gam NaOH. Mặt khác để thuỷ phân 6,35gam A cần dùng 3gam NaOH và thu được 7,05gam  muối. Công thức của A là:

Câu 43: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là:

Câu 44: Chia hỗn hợp Axetilen,buta-1,3-đien, isopren làm hai phần bằng nhau. Phân 1 đem đốt cháy thu được 1,76 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Phần 2 đem tác dụng với dung dịch Br2 dư thì khối lượng Br2 tham gia phản ứng là :

Câu 45: Hiđro hoá hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp X chứa hai anđehit đơn chức, hở (trong mỗi phân tử chứa không quá 2 liên kết p) cần vừa đủ 0,4 mol H2 và thu được hai ancol no Y. Đốt cháy hoàn toàn Y và sục sản phẩm cháy vào 163,6 gam dung dịch NaOH 40%, sau phản ứng nồng độ của NaOH còn lại là 12,72%. Tên gọi của hai anđehit là:

Câu 46: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol,  phenylamoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

Câu 47: Cho các phản ứng sau:

a . C2H6 + Br2                                         d . 2C2H5OH -> C2H5OC2H5+ H2O

b . C2H2 + Br2                                         e . C2H5COOH + Na 

c . C2H5OH + HBr                                             f . CH3CHO + H2              

Các PƯ thuộc loại PƯ thế là:

Câu 48: Công thức đơn giản nhất của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là

Câu 49: Cho 13,6 gam hỗn hợp X gồm 2 axit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp của nhau, phản ứng với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 15,28 gam chất rắn. Hãy tìm công thức cấu tạo của 2 axit trên.

Câu 50: Hỗn hợp  CH4, C3H8, C2H6 tỉ khối so với H2 là 15. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp trên  cho toàn bộ sản phẩm khí thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Xác định khối lượng kết tủa thu được:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Do Hai Dang 50 50 100% 3.55
2 sờ mai lơ 48 50 96% 41.77
3 Phạm Thị Mỹ Linh 48 50 96% 84.98
4 lê thị mỹ dung 48 50 96% 73.68
5 QUỐC HUY 45 50 90% 70.98
6 luong ba duong 44 50 88% 89.73
7 Minh Duc Trinh 46 50 92% 84.47
8 zulyhana 44 50 88% 3.32
9 usain 45 50 90% 83.73
10 tran ngoc anh 43 50 86% 90.03
11 Đỗ Thị Kim Dung 42 50 84% 7.05
12 Nguyễn Bảo Nguyên 42 50 84% 76.07
13 Kòi Nguyễn 40 50 80% 65.57
14 Hoài Chuột 46 50 92% 66.95
15 Joe David 47 49 96% 11.32
16 Nguyễn Thị Huyền 41 50 82% 83.35
17 Hồng Nga 42 47 89% 89.25
18 vn 43 50 86% 1.35
19 nguyen anh tuan 41 49 84% 90.07
20 Quỳnh Mai 41 49 84% 72.6
21 tran van lac 40 50 80% 83.43
22 đào văn hiếu 43 50 86% 86.4
23 nguyễn văn sang 41 50 82% 86.58
24 Cuongcongminh Truong 42 50 84% 77.1
25 le dinh quang 34 44 77% 90.05
26 Đặng Trần Thuỳ Linh 39 50 78% 89.82
27 DT Nguyen 40 50 80% 5.35
28 tran thi diem 37 46 80% 4.28
29 nguyen thi ngoc huyen 36 46 78% 66.73
30 Nguyễn Thị Tư 40 50 80% 86.17
31 Xuân Trường Vũ 40 50 80% 78.92
32 Quỳnh Anh 36 46 78% 79.25
33 CSH - 516 38 50 76% 74.75
34 Quốc Việt 34 47 72% 89
35 Chung 38 50 76% 90.83
36 trang 33 40 83% 81.45
37 huỳnh kim thy 35 43 81% 42.95
38 keengs 34 45 76% 79.47
39 lê nhung 35 46 76% 63.65
40 nguyendieulinh 39 47 83% 89.37
41 thiendieu 37 48 77% 47.7
42 anhsangvabongtoi 37 50 74% 77.28
43 Huỳnh Lê Thịnh Đạt 35 50 70% 87.32
44 Lê Văn Tiến 36 50 72% 64.05
45 nguyễn hoàng công 41 50 82% 78.22
46 hoang hung 36 45 80% 90.12
47 Tạ Hoàn Thiện Quân 35 48 73% 67.45
48 Nhữ Văn Nhân 34 48 71% 90.53
49 zen 34 50 68% 85.02
50 Vu le Van 35 50 70% 85.45
51 cafevvn 37 50 74% 87
52 Vĩ Đặng 36 50 72% 90.23
53 Ngô Hoàng Anh Đức 39 50 78% 90.05
54 Supper Ly 36 50 72% 4.32
55 Đk Mio SiTy 32 45 71% 65.97
56 汉字ひ 漢字 34 50 68% 98.13
57 linhly 35 50 70% 46.82
58 Chung Nguyen Huu 35 50 70% 85.4
59 lengoctrong 33 50 66% 75.67
60 Tuyet Yeu Thuong 33 38 87% 56.93
61 Đào Văn Lộc 36 46 78% 4.12
62 hoàng tiến dũng 30 45 67% 90.13
63 Ngo Quyen 32 50 64% 89
64 Lê Vũ Bảo Ngọc 35 50 70% 4.93
65 do thi bich 35 50 70% 82.03
66 nguyễn thị quỳnh 24 27 89% 47.95
67 sulli123 28 43 65% 68.47
68 Nguyen van binh 25 32 78% 90.73
69 Wan Win 27 47 57% 90.17
70 Trịnh Xuyến Chi 32 49 65% 62.52
71 Nguyễn Hương Hoàn 30 50 60% 88.6
72 Đăng Danh 26 36 72% 75.25
73 Danh Tự Sáu Chữ 27 44 61% 90.07
74 MinhNghia Pham 25 30 83% 23.55
75 KHang Đoàn 23 30 77% 38.42
76 nguyenducminh 32 50 64% 63.92
77 haitho_tieu@yahoo.com.vn 24 37 65% 90.05
78 Nguyễn Hữu Sơn 25 41 61% 89.45
79 Dương Khánh Toàn 27 49 55% 76.18
80 Doong Doong 29 50 58% 83.62
81 vũ duy sơn 18 24 75% 58.37
82 Optimuz Prime 19 24 79% 25.15
83 nguyen van duc 19 24 79% 42.23
84 duongvanhiep 27 50 54% 52.85
85 Đinh Linh 16 20 80% 22.35
86 Ku Ken 29 50 58% 60.65
87 Nguyễn Đình Ngọc 16 27 59% 88.42
88 chuotnhat 20 33 61% 90.65
89 Toi dai dot 16 20 80% 28.97
90 Thu Len 29 49 59% 74.67
91 Lai Xuan Cuong 14 23 61% 61.73
92 nguyễn thị oanh 23 41 56% 90.05
93 tranhoangtrong 16 23 70% 51.22
94 Bạch mi linh 14 18 78% 49.63
95 Hoaithuong Phan 28 50 56% 73.53
96 Lê Khánh Linh 26 50 52% 14.33
97 pham thao tram 22 40 55% 70.48
98 tuấn anh 18 36 50% 77.88
99 cuongno1 30 50 60% 46.75
100 Xuân Quân 25 50 50% 62.33
101 thanhphong 26 50 52% 90.48
102 Phan Khải 21 42 50% 71.08
103 hophuong 17 25 68% 64.17
104 nguyễn tùng 13 18 72% 15.7
105 So Phan 19 35 54% 84.68
106 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 24 50 48% 82.87
107 Nhất Vô Hối 11 13 85% 20.98
108 nguyễn quang tiến 17 25 68% 17.18
109 thao 11 18 61% 79.73
110 tu uyen 19 35 54% 50.42
111 Mọt Sách Trầm Tư 13 26 50% 49.33
112 Ly Minhluyen 25 49 51% 32.7
113 Tú Trinh 27 50 54% 83.75
114 Thanh Truc 23 50 46% 89.15
115 Vũ Thị Lan Hương 25 50 50% 38.13
116 Vo Danh 25 50 50% 80.65
117 dadadada 9 12 75% 22.97
118 pham phú thành 19 50 38% 7.9
119 Ngôk Pé 19 29 66% 90.17
120 khánh 22 50 44% 64.62
121 Mùa Thu Lá Bay... 26 50 52% 46.8
122 vn plut 23 49 47% 61.47
123 Johnny 13 25 52% 38.05
124 Lê Thị Thu Hà 21 50 42% 59.63
125 Nhiep_Phong 12 23 52% 63.7
126 Wong Fei 15 33 45% 47.75
127 Toi Nho 11 25 44% 10.18
128 torres 9 11 82% 22.25
129 Lee Bảo 7 10 70% 92.57
130 nguyễn trà oanh 9 13 69% 40.85
131 hương lê 25 50 50% 77.57
132 vũ thị diệu 24 50 48% 71.08
133 nguyen van minh 25 50 50% 81.22
134 Mai Hà 22 49 45% 88.92
135 Viet Tien Hoang 12 20 60% 6.77
136 Vuong Tieu Long 15 29 52% 27.55
137 dohuy 19 50 38% 59.63
138 Nguyễn Hoàng Vũ 5 12 42% 9.82
139 tuan 7 15 47% 10.1
140 lưu thi thủy 9 17 53% 2.8
141 Nguyễn Văn Hòa 17 37 46% 72.37
142 nguyen cuong 5 8 63% 56.72
143 Son Doan Ngoc 18 48 38% 25.98
144 nguyenthibich 18 49 37% 17.6
145 Nhok Kull 7 14 50% 4.13
146 Phương Thảo 21 49 43% 77.35
147 pham van minh 18 50 36% 8.72
148 Min Woo 7 12 58% 24.33
149 nguyen duc phong 7 10 70% 10.98
150 Thu Phong 7 14 50% 70.92
151 Duyen Khong 21 50 42% 80.47
152 Lan Hương 19 47 40% 10.28
153 chau ho quoc hoa 1 1 100% 0.37
154 Thiên Sứ Sao Băng 1 1 100% 0.85
155 Nguyen Thi Anh 1 1 100% 4.42
156 Mèo Mon 1 1 100% 0.08
157 Đạt Nguyễn 6 10 60% 15.95
158 Linh Chen 1 1 100% 0.52
159 Trái Tim Cô Đơn 14 28 50% 91.08
160 hữu thích 1 2 50% 0.77
161 phamxuandung 10 23 43% 43.52
162 No Name 5 18 28% 90.42
163 Dai Nguyen 6 21 29% 102.12
164 bùi đình chiên 6 9 67% 57.93
165 Nhoc TinhNghich 1 3 33% 2.12
166 anh tuan 1 1 100% 0.08
167 «¯Øve® WiñdŠ» 2 3 67% 4.03
168 tran van tuan 5 12 42% 42.37
169 Phạm Đình Thái 5 9 56% 77.52
170 Nguyễn Thị Hà 18 50 36% 48.73
171 Trung Siu Nhân 1 1 100% 92.2
172 Ế Vì Thích Thế 1 1 100% 40.87
173 Trần Hữu Hoàng 1 1 100% 14.78
174 Pé Thanh 1 3 33% 2.15
175 Cỏ Bốn Lá 16 50 32% 14.55
176 Thế Thân Thiện 7 15 47% 15.1
177 Anna Truong 0 0 0% 0.08
178 tran thi linh 1 4 25% 2.28
179 Vân Lê 28 50 56% 27.92
180 pham thanh tuan 0 0 0% 3.98
181 Tý Chuột 3 11 27% 91.43
182 Bùi Bình Minh 3 17 18% 3.87
183 Dinh Nguyễn 0 0 0% 0.45
184 Nguyễn Thị Hà Giang 0 0 0% 0.4
185 pham tuong vi 0 0 0% 47.15
186 Lê Quỳnh Như 31 50 62% 46.4
187 lê vinh 35 50 70% 24.78
188 lethanh 0 0 0% 12.43
189 Minh Kỳ 38 42 90% 79.05
190 Hải Đông 27 49 55% 80.85
191 Minh Tri 23 37 62% 75.73
192 Nguyễn Văn Tấn 0 1 0% 0.42
193 võ thịnh sơn 44 50 88% 79.7
194 khanh 0 0 0% 0.03
195 Tưởng Không Phê 0 0 0% 0.37
196 Tai Vt 0 0 0% 0.3
197 Hoàng Văn Thiện 0 0 0% 0.03
198 Vũ Trần 40 48 83% 90.3
199 Dung Noi Nhieu 19 24 79% 82.88
200 thế mạnh 9 21 43% 31.8
201 tran ngoc tinh 10 11 91% 13.1
202 trinh gia huy 0 0 0% 0.87
203 Vu Tran 18 25 72% 80.75
204 Phạm Chí Trung 0 0 0% 2.93
205 sơn đẹp trai 29 36 81% 45.52
206 Ke Dao Tau 0 0 0% 9.83
207 nguyenphuongthao 0 0 0% 5.43
208 trần đoan trang 0 0 0% 90.15
209 Hưng Rốc Két 19 50 38% 88.12
210 Ngọc Vân 0 0 0% 0.18
211 khanh thien 0 0 0% 0.05
212 sprise defend 1 3 33% 0.08
213 Kool Nghiêm 0 0 0% 1.37
214 Behattieu Ngoc Lan Vu 0 0 0% 0.6
215 Công Tử Lang Thang 0 0 0% 0.1
216 Hoai Tut Huynh 1 2 50% 3.27
217 Ricardo Đô 13 46 28% 14.65
218 Say Goodbye 0 0 0% 0.48
219 Nguyễn Thu Hà 46 50 92% 7.73
220 nuyen thi cam duyen 0 0 0% 0.15
221 lê huyền 0 0 0% 0.18
222 lehuonggiang 15 49 31% 3.73
223 tails quach 22 50 44% 53.22
224 vũ duy sơn 0 1 0% 3.78
225 Trần Thành Ý 5 13 38% 73.87
226 Lê Văn Dũng 0 1 0% 0.52
227 dungdiudang 4 10 40% 14.93
228 minh dung 17 43 40% 42.63
229 lan anh 20 50 40% 45.15
230 Ku KÒj 16 50 32% 1.33
231 Khanh Duong 13 40 33% 86.62
232 Khanh Lang 17 50 34% 28.02
233 Nguyễn Thị Trang 0 1 0% 1.93
234 Rồng Văn Đất 0 1 0% 4.45
235 pham thi kim chi 0 1 0% 0.33
236 dang sinh hung 0 1 0% 0.15
237 nguyen quang din 14 46 30% 22.1
238 trieu tu long 7 14 50% 40.35
239 mai ba lam nghi 18 50 36% 73.52
240 ngtrungthanh 16 49 33% 0.85
241 Huỳnh Thị Cẩm Giang 8 27 30% 9.38
242 Minh Hêu 14 46 30% 20.43
243 nguyen thành 16 49 33% 13.82
244 phamgiap 0 3 0% 2.58
245 Ghéo Tù 19 50 38% 50.95
246 Đinh Trọng Hiền 3 12 25% 11.18
247 nguyễn thị mỹ lệ 6 18 33% 43.35
248 Quốc Nguyễn 13 45 29% 0.55
249 Dang Thao 16 50 32% 76.08
250 Ha Minh Duong 4 17 24% 30.83
251 Sat Thu Ase Le 14 50 28% 2
252 Lê Hùng 1 7 14% 4.5
253 nguyen viet dung 15 50 30% 12.4
254 Đợi Một Tình Yêu 16 50 32% 31.2
255 dang mong thi 9 32 28% 33.92
256 Phước Tânn 11 33 33% 12.37
257 Mít Tờ Tít 13 40 33% 9.37
258 Le Hao 13 39 33% 56.5
259 Sâm Nguyễn 17 48 35% 13.1
260 Minh Can Nguyen 17 50 34% 90.18
261 Tuan Nguyen 13 50 26% 2.38
262 Ashley Ken 13 50 26% 30.95
263 Rua 17 50 34% 14.47
264 nguyễn thị mỹ tiên 11 40 28% 90.35
265 Gia Nguyen 11 50 22% 17.25
266 Lan Pham 13 49 27% 3.47
267 Huy Nguyễn 13 48 27% 7.23
268 Chinh Văn 13 50 26% 1.58
269 Than Nguyen 14 50 28% 1.28
270 Tiến Nguyễn 13 48 27% 19.52
271 Duyên Dí Dỏm 12 50 24% 51.58
272 hang van xoi 15 50 30% 13.72
273 Đào Văn Tiến 11 49 22% 3.15
274 vongocphuongnam 11 50 22% 7.58
275 Sao Get Anh 13 50 26% 2.67
276 Nguyễn Duy 10 49 20% 2.12
277 nguyet mai 10 50 20% 53.47
278 tran thanh hoai 11 47 23% 2.92
279 pham tu anh 11 50 22% 1.08
280 hai 9 50 18% 1.8
281 Luly Cong Chua 10 48 21% 2.05
282 nguyen huu nghia 11 50 22% 3.37
283 Harry Lu 8 50 16% 2.1
284 ngo trong hieu 9 50 18% 6.38
285 Trương Anh 10 50 20% 14.45
286 nvb 8 50 16% 1.48

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12