Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B lần I năm 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1510

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho 1,5 gam khí hidrocacbon X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 7,92 gam kết tủa vàng nhạt. Mặt khác 1, 68 lít khí X (ở đktc) có thể làm mất màu tối đa V lít dung dịch Br2 1M. Giá trị V là

Câu 2: Ion X3+  có cấu hình electron là [Ar]3d3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

Câu 3: Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O2 và hỗn hợp khí. Biết áp suất hỗn hợp khí trước và sau phản ứng bằng nhau. Mối liên hệ giữa a và b là:

Câu 4: Cho các chất sau: Glucozơ, xiclopropen, tinh bột, triloein, anilin, saccarozơ, fructozơ, xenlulozơ, cumen, phenol, glixerol, axit linoleic. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

Câu 5: Cho 5,6 gam hỗn hợp NaOH và KOH (có thành phần thay đối) hòa tan vào nước được dung dịch Z. Cho dung dịch Z phản ứng với dung dịch chứa 0, 04 mol AlCl3, khối lượng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ nhất là:

Câu 6:

Cho các tính chất sau:

(1)  Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

(2)  Tác dụng với dung dịch NaOH.

(3)  Tác dụng với dung dịch AgNO3.

(4)  Tác dụng với dung dịch HCl đặc nguội.

(5)  Tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng.

(6)  Tác dụng với Cl2 ở nhiệt độ thường.

(7)  Tác dụng với O2 nung nóng.

(8)  Tác dụng với S nung nóng.

Trong các tính chất này, số tính chất chung của Al và Cr là

Câu 7: Hấp thụ 6, 72 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1M, NaOH 0, 85M, BaCl2 0, 45M sau đó cho tiếp 300ml dung dịch Ba(OH)0,1M thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

Câu 8: Quá trình tổng hợp supephotphat kép diễn ra theo sơ đồ sau:

Ca3(PO4)2   ->   H3PO4 -> Ca(H2PO4)2

Tính khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 351 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên. Biết hiệu suất của quá trình là 70%.

Câu 9:

Cho hỗn hợp chất rắn gồm CaC2,Al4C3 và Ca vào nước thu được hỗn hợp X gồm 3 khí, trong đó có hai khí cùng số mol. Lấy 8,96 lít hỗn hợp X (đktc) chia làm hai phần bằng nhau.

Phần 1: cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), sau phản ứng hoàn toàn thấy tách ra 24 gam kết tủa.

Phần 2 cho qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y.

Thể tích O2 vừa đủ (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn Y là:

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol tripeptit X tạo từ amino axit mạch hở A có chứa một nhóm —COOH và một nhóm NH2,thu được 4,032 lít CO2 (đktc) và 3, 06 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong 100ml dung dịch NaOH 2M, rồi cô cạn thu được 16,52 gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 11:

Thủy phân một lượng mantozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng bằng phương pháp thích hợp, tách thu được 71,28 gam hỗn hợp X, rồi chia thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng với H2 dư thu được 29,12 gam sobitol. Phần hai tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu 12:

Tách nước hoàn toàn 16,6 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol X,Y (MX < MY) thu được 11,2 gam 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tách nước không hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp A (140oC, xúc tác thích hợp) thu được 8, 895 gam các ete. Hiệu suất của phản ứng tạo ete của X là 50%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Y là

Câu 13:

Cho các dung dịch sau: Na2CO3, BaCl2, Na3PO4, Ca(OH)2, HCl, CHCOONa, (NH4)2SO4, AlCl3, K2SO4, NaCl, KHSO4, K2CO3. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

 

Câu 14: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,3 mol CuSO4 và 0,1 mol NaCl, kim loại thoát ra khi điện phân hoàn toàn bám vào catot. Khi ở catot khối lượng tăng lên 12,8 gam thì ở anot có V lít khí thoát ra. Giá trị của V là

Câu 15:

Để bảo vệ thép, người ta tiến hành tráng lên bề mặt thép một tấm mỏng thiếc. Hãy cho biết phương pháp chống ăn mòn kim loại trên thuộc vào phương pháp nào sau đây?

Câu 16: Cho các dung dịch sau: Na2CO3, NaNO3, HCl, FeCl2 và NaOH. Hãy cho biết khi trộn các chất trên với nhau theo từng đôi một có bao nhiêu cặp xảy ra phản ứng?

Câu 17:

Thực hiện các phản ứng sau đây:

(1)  Nhiệt phân (NH4)2Cr2O7;

(2)  K2MnO4 + H2O2 + H2SO4;

(3)  NH3 + Br2

(4)  MnO2 + KCl + KHSO4

(5)  H2SO4 + Na2S2O3;

(6)  H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4;

(7)  FeCl2 + H2O2 + HCl;

(8)  Nung hỗn hợp Ca3(PO4)2 + SiO2 + C.

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

Câu 18:

Các chất khí X,Y,Z,R,S,T lần lượt tạo ra từ các quá trình tương ứng sau:

(1)  Thuốc tím tác dụng với dung dịch axit clohidric đặc.

(2)  Sunfua sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric.

(3)  Nhiệt phân kaliclorat, xúc tác manganđioxit.

(4)  Nhiệt phân quặng đolomit.

(5)  Amoniclorua tác dụng với dung dịch natri nitrit bão hòa.

(6)  Oxi hóa quặng pirit sắt.

Số chất khí làm mất màu dung dịch nước brom là

Câu 19:

Phát biểu nào sau đây sai

Câu 20: Chất hữu cở X có CTPT C3H5Br3. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư) đun nóng rồi cô cạn dung dịch thu được thì còn lại chất rắn trong đó có chứa sản phẩm hữu cơ của Na. X có tên gọi là

Câu 21: Hidrat hóa hoàn toàn propen thu được hai chất hữu cơ X và Y. Tiến hành oxi hóa X và Y bằng CuO thu được hai chất hữu cơ E và F tương ứng. Trong các thuốc thử sau: dung dịch AgNO3/NH3 (1), nước brom (2), H2 (Ni, to) (3), Cu(OH)2ở nhiệt độ thường (4), Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ cao (5) và quỳ tím (6). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số thuốc thử dùng để phân biệt được E và F đựng trong hai lọ mất nhãn khác nhau là

Câu 22: Cho 6,9 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được chất rắn A và 9,3 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị m là

Câu 23:

Hỗn hợp A gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,5. Hiđrat hóa hoàn toàn hỗn hợp A thu được 8, 48 gam hỗn hợp ancol B, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa acol bậc nhất và bậc hai tương ứng là 29:24. Oxi hóa toàn bộ hỗn hợp B bằng CuO rồi cho toàn bộ sản phẩm tạo thành tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được a gam Ag. Giá trị của a là

Câu 24: Cho các phản ứng sau:

(1)  Fe(OH)2 + HNO3 đặc 

(2)  CrO3 + NH3 

(3)  Glucozơ + Cu(OH)2 

(4)  SiO2 + HF 

(5)  KCIO3 + HCl

(6)  NH3 + NaNO2 bão hòa 

(7)  SiO2 + Mg 

(8)  KMnO4

(9)  Protein + Cu(OH)2/NaOH

Số phản ứng oxi hóa khử xảy ra là

Câu 25: Từ các chất nào sau đây có thể điều chế được etyl metyl xeton bằng phản ứng cộng hợp nước?

Câu 26:

Điều nào sau đây không đúng?

Câu 27:

Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), khuẩy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 3,2 gam kim loại không tan và dung dịch X. Cho NH3 tới dư vào dung dịch X, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 16 gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 28:

Thủy phân các chất sau trong môi trường kiềm : CH3 - CHCl2 (1), CH3 - COO - CH = CH - CH2 (2), CH3 - COOC(CH3) = CH2 (3), CH3 - CH2 - CCI3 (4), CH3 - COO - CH2 - OOC - CH3 (5), HCOO - C2H5 (б). Nhóm các chất sau khi thủy phân cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là:

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 4,41 gam hỗn hợp Na2O và NaNO3 tỉ lệ mol 1:1 vào nước dư thu được dung dịch X. Cho 2,43 gam Al vào dung dịch X. Thể tích khí ở đktc tối thiểu có thể thu được là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Câu 30:

Có nguyên tử các nguyên tố: X(Z=17), Y (Z=19), R (Z=9), T (Z=20) và các kết luận sau:

(1) Bán kính nguyên tử: R<X<T<Y.

(2) Độ âm điện: R<X<Y<T.

(3) Hợp chất tạo bởi X và Y là hợp chất    ion.

(4) Hợp chất tạo bởi R và T là hợp chất cộng hóa trị.

(5) Tính kim loại: R<X<T<Y

(6) Tính chất hóa học cơ bản X giống R.

Số kết luận đúng là

Câu 31: Cho 1,38 gam X có công thức phân tử C2H6O5N2 (là muối của a - aminoaxit với HNO3) phản ứng với 150ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau phản ứng cô cạn thu được m gam chất rắn Y. Giá trị m là

Câu 32:

Có 12 gam bột X gồm Fe và S (có tỉ lệ số mol là 1:2). Nung hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thấy chỉ có một sản phẩm khử Z duy nhất. Thể tích Z (đktc) thu được lớn nhất là

Câu 33:

Trong các polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime có thành phần nguyên tố giống nhau là:

Câu 34: Sự mô tả nào sau đây không đúng hiện tượng hóa học?

Câu 35: Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k) (\DeltaH < 0). Phát biểu đúng là:

Câu 36:

Có các nhận xét sau:

(1) Chất béo thuộc loại este.

(2) Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nilon-7 chỉ điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(3) Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và rượu tương ứng.

(4) Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen.

(5) Toluen phản ứng với nước brom dư tạo thành 2,4,6-tribrom clorua toluen. Những câu đúng là:

Câu 37: Dãy các chất đều có khả năng phản ứng trùng hợp là:

Câu 38: Từ anđehit no đơn chức A có thể chuyển trực tiếp thành ancol B và axit T tương ứng để điều chế este E từ B và T. Hãy xác định tỉ số d = M/MS

Câu 39: Đem oxi hóa hoàn toàn 7,86 gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng bằng oxi thu được hỗn hợp 2 axit cacboxylic. Để trung hòa lượng axit đó cần dùng 150ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của hai anđehit là?

Câu 40:

Trong dung dịch muối đicromat luôn có cân bằng:

Cr2O7- (da cam) + H2O   \rightleftharpoons    2CrO4(2-) + 2H+

Nếu thêm dung dịch axit HBr đặc và dư vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển thành:

Câu 41:

Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam Cu vào dung dịch 0,48 mol HNO3, khuấy đều thu được V lít hỗn hợp khí NO2, NO (đktc) và dung dịch X chứa hai chất tan. Cho tiếp 200ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 25,28 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị V là

Câu 42: Nung 8,13 gam hỗn hợp X gồm hai muối natri của 2 axit cacboxylic (một axit đơn chức và một axit hai chức) với vôi tôi xút dư thu được 1,68 lít khí metan (đktc). Hãy cho biết nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X bằng oxi thì thu được bao nhiêu gam Na2CO3

Câu 43: Khi thủy phân một triglyxerit thu được Glixerol và muối của các axit stearic, oleic, panmitic. Số CTCT có thể có của triglyxerit là

Câu 44: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala và tripeptip Gly-Gly-Val. Phần trăm khối lượng của N trong X là:

Câu 45: Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và Cu trong một bình kín, thu được chất rắn Y có khối lượng (m — 7, 36) gam. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4đặc nóng dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0, 672 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là

Câu 46: Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch

Câu 47: Hợp chất X được tạo ra từ ancol đơn chức và aminoaxit chứa một chức axit và một chức amin. X có CTPT trùng với công thức đơn giản nhất. Để đốt cháy hoàn toàn 0,89 gam X cần vừa đủ 1,2 gam O2 và tạo ra 1,32 gam CO2,0,63 gam H2O. Khi cho 0,89 ham X tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thì khối lượng chất rắn khan thu được là

Câu 48: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 kim loại bằng HNO3 thu được V lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO và NO2. Tỉ khối của D so với H2 là 18,2. Giả thiết không có phản ứng tạo NH4NO3. Tổng khối lượng muối trong dung dịch tính theo m và V là

Câu 49: A là hợp chất được tạo ra từ 3 ion có cùng cấu hình electron là  1s^{2}2s^{2}2p^{6} .  Hợp chất A là thành phần chính của quặng nào sau đây?

Câu 50:

Cho 10,6 gam hợp chất hữu cơ X có CTPT C3H10N2O2 phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng, thu được 9,7 gam muối khan và khí Y bậc 1 làm xanh quỳ ẩm. Công thức cấu tạo của X là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 5.73
2 Nguyễn Trường Sang 48 49 98% 3.63
3 Na Na Nguyễn 44 50 88% 4.8
4 Ngô Hoàng Anh Đức 43 50 86% 90.07
5 hophanuyen 44 50 88% 102.65
6 Phan Hoàng Nam 43 50 86% 8.5
7 SV Nghèo 41 50 82% 76.5
8 Bóng Đèn 44 50 88% 76.63
9 Phong le Quang 41 50 82% 93.63
10 anhsangvabongtoi 43 50 86% 87.42
11 Phạm Công Sơn 43 50 86% 54.27
12 Nguyễn Thị Huyền 40 50 80% 88.45
13 vu duc dung 42 50 84% 6.73
14 Thanh Bằng Khúc 44 50 88% 63.3
15 luong ba duong 42 50 84% 89.75
16 dang thi my 39 50 78% 33.9
17 Sâu Sâu 38 50 76% 77.72
18 dang sinh hung 36 50 72% 88.62
19 Đặng Minh Quang 37 48 77% 83.43
20 le dinh quang 38 49 78% 90.03
21 Le Thi Minh Hang 40 50 80% 4.9
22 Thịnh Đặng 37 49 76% 90.8
23 Lê Minh Hoàn 36 50 72% 80.93
24 Lê Quốc Tùng 40 50 80% 87.9
25 Thanh Linh 36 50 72% 3.7
26 Quỳnh Mai 32 40 80% 73.08
27 cafevvn 38 50 76% 87.95
28 Triệu Thái 36 50 72% 290.23
29 Ngo Quyen 35 49 71% 90.42
30 Hường Phạm 35 46 76% 85.83
31 Dang hữu 37 50 74% 108.05
32 trần đoan trang 31 46 67% 78.67
33 Kòi Nguyễn 36 50 72% 90.37
34 nguyen anh tuan 33 44 75% 90.07
35 Cún Iêu 35 50 70% 4.13
36 vuthily 37 50 74% 5.98
37 Lưu Phương 32 39 82% 76.63
38 Lê Văn Tiến 35 50 70% 64.63
39 Từ Duy Nam 35 50 70% 79.4
40 Phan Hằng 29 36 81% 87.68
41 Minh Duc Trinh 34 50 68% 77.78
42 do thi bich 30 50 60% 76.78
43 Trần Thy Lệ Huyền 33 50 66% 4.05
44 nguyễn văn sang 23 28 82% 66.55
45 phạm uyên 33 45 73% 89.62
46 Nga Nguyen 27 44 61% 90.17
47 hoang hung 25 40 63% 90.17
48 Ta Viet Anh 30 50 60% 65.75
49 TTQ 22 26 85% 44.28
50 Trịnh Xuyến Chi 26 45 58% 78.93
51 Bii LAy Dii 24 50 48% 26.35
52 Hoàng Văn Thiện 26 40 65% 90.13
53 ngocanh 28 48 58% 77.25
54 usain 22 26 85% 36.02
55 Yen Ly Quach 24 41 59% 90.3
56 Toi dai dot 24 30 80% 46.68
57 Nguyễn Thế Duy 19 29 66% 36.97
58 Nguyễn quỳnh Anh 26 42 62% 70.98
59 Lâm Còi 28 50 56% 88.18
60 Bùi Hiền 30 50 60% 6.22
61 Lê Vũ Bảo Ngọc 32 50 64% 3.03
62 nguyen si quang 17 18 94% 39.9
63 Vu Kim Anh 19 31 61% 34.25
64 Đặng Thị Sen 30 50 60% 12.97
65 buithinho 19 31 61% 90.65
66 Wan Win 20 32 63% 80.73
67 Nguyễn Thành Nam 27 50 54% 85.27
68 thi 23 50 46% 84.63
69 Mai Anh 14 17 82% 34.73
70 nguyen van hien 17 23 74% 8.68
71 Chung 27 50 54% 84.92
72 dương quynh trang 23 50 46% 90.12
73 Thế Anh Đỗ 19 37 51% 75.25
74 Xuong Rong 20 40 50% 85.25
75 tiến 14 15 93% 24.32
76 tran van lac 13 20 65% 31.45
77 Tú Trinh 28 50 56% 78.72
78 Đk Mio SiTy 26 46 57% 64.98
79 Bạch Bảo Đức 24 50 48% 82.33
80 Tuyet Yeu Thuong 11 17 65% 14.42
81 Kudo Shinichi 25 50 50% 82.45
82 mai thanh hoa 15 23 65% 33.05
83 Bon Bon 9 10 90% 19.97
84 Đinh Thị Thu Trang 22 50 44% 90.18
85 nguoi la 22 40 55% 90.12
86 nguyen viet dung 22 50 44% 30.32
87 Duong Van Thang 17 23 74% 35.85
88 Quynh Trang 20 37 54% 20.87
89 Bùi Thị Tỉnh 19 37 51% 51.72
90 nguyễn thị nga 24 50 48% 13.65
91 phuockieu 17 35 49% 77.1
92 linh thao 23 40 58% 59.7
93 nguyễn văn thành 15 27 56% 50.62
94 Vũ Vui Vẻ 8 12 67% 34.02
95 Nguyễn Nhật Quang 18 28 64% 43.52
96 Nguyễn Hữu Sơn 12 17 71% 62.53
97 lương hạnh 21 50 42% 4.08
98 A B C 9 15 60% 33.1
99 hgsjdga 18 28 64% 69.4
100 Quỳnh Anh 12 24 50% 41.87
101 Trái Tim Cô Đơn 7 8 88% 78.03
102 nguyễn tùng 14 24 58% 59.58
103 nguyen thi uyen 9 13 69% 72.5
104 đồng nguyệt hằng 7 8 88% 14.88
105 phamvanan 27 50 54% 83.25
106 Còi Huy 5 7 71% 17.72
107 nguyen phuong duyen 19 50 38% 90.07
108 Yeu Vo Thang Ban 4 5 80% 6.42
109 Góc Nhỏ Trong Tim 4 5 80% 8.78
110 vũ duy sơn 7 15 47% 32.78
111 nguyendieulinh 6 10 60% 47.95
112 Đi Đến Ước Mơ 20 46 43% 90.05
113 thao 10 16 63% 51.65
114 Pham Thi bac 20 48 42% 90.03
115 Thao Chu Thi 5 10 50% 39.52
116 Sò Tò Mò 19 50 38% 32.03
117 lê chi tâm 3 7 43% 6.8
118 hugh 12 21 57% 81.8
119 Quân Nguyễn Mạnh 6 10 60% 90.17
120 Dương Phong Tử 17 32 53% 83.33
121 Sim Nguyen 6 12 50% 24.55
122 ʚɞViệt Thắngʚɞ 2 5 40% 18.72
123 Tấn Đạt Lê 6 10 60% 24.1
124 Re Tee 1 1 100% 1.82
125 Huy Thắng 1 1 100% 0.6
126 nguyen duy cuong 18 46 39% 90.05
127 dinhnguyenngan 4 5 80% 6.08
128 phamxuandung 4 8 50% 23.38
129 Vũ Tiến Đạt 1 2 50% 38.72
130 đặng minh khoa 3 6 50% 7.13
131 Công Rùa 2 3 67% 90.22
132 Hồng Quy 4 6 67% 48.7
133 nguyen duc phong 2 2 100% 4.37
134 Phạm Thị Bích Thủy 1 1 100% 2.42
135 Tộc Trưởng Họ Nguyễn 0 0 0% 0.07
136 tuan 0 0 0% 0.27
137 Nam Phương Trần 0 0 0% 0.38
138 hhhhh 0 0 0% 0.07
139 nnh 0 0 0% 90.23
140 nguyenminh 0 0 0% 0.33
141 Minhduc Pham 0 0 0% 0.08
142 Đỗ Thu Huyền 0 0 0% 0.7
143 Đào Thị Sim 1 2 50% 6.55
144 nguyen quoc tri 28 35 80% 91.85
145 nguyen chi hoang 0 0 0% 0.93
146 maido 0 0 0% 0.12
147 le nguyen anh quan 0 0 0% 0.1
148 trần từ công 4 9 44% 33.77
149 Công Tử Lang Thang 0 0 0% 0.03
150 hoàng tiến dũng 0 0 0% 90.1
151 nguyenngocha 17 49 35% 49.63
152 hoahuongduong 42 50 84% 90.17
153 Lê Thái Đức 0 0 0% 90.18
154 Bamboo Bia 0 0 0% 90.15
155 HOÁ HỌC 2 4 50% 1.22
156 Quân Võ 28 30 93% 36.35
157 pham tuong vi 0 0 0% 11.17
158 nguyen chi 9 24 38% 44.88
159 vũ ngọc tuyên 0 1 0% 0.88
160 văn cường 15 50 30% 2.93
161 Nguyen Ngoc Thai 3 9 33% 21.03
162 lê thị phương 18 50 36% 2.93
163 Quang Vinh Phạm 5 15 33% 0.45
164 Nguyên Xù 5 17 29% 9.3
165 Thánh Họ 0 2 0% 5.98
166 Nhi Yến 6 16 38% 7.78
167 Lê Quang Đức 0 2 0% 0.47
168 nguyễn thị ngọc 2 8 25% 22.38
169 TANDU C 1 2 50% 0.13
170 Miu X Lai 0 1 0% 2.7
171 Đồng Minh Phú 1 3 33% 0.38
172 Nguyen Van Hai 2 7 29% 6.92
173 kaitou kid 8 19 42% 1.62
174 Goc Nho Con Tim 2 6 33% 13.68
175 Đào Văn Lộc 13 36 36% 5.08
176 Vũ Ngọc Anh 0 2 0% 5.05
177 Vu Hoang 16 50 32% 2.15
178 Gstt Nguyen Xuan 0 3 0% 77.07
179 le duy an 5 15 33% 2.17
180 Heo Pupu 1 4 25% 13.45
181 Nguyễn Đăng Quý 1 4 25% 1.78
182 Thích Ăn Mày 2 9 22% 5.9
183 Võ Chiến 17 50 34% 11.35
184 Ngô Soài 0 3 0% 4.25
185 Vuong Tieu Long 2 8 25% 4.5
186 phạm mạnh hùng 2 8 25% 5.52
187 nguyenducminh 11 38 29% 72.78
188 Nguyen van Binh 2 8 25% 4.78
189 Do Hai Dang 14 50 28% 2.37
190 do ba thu 6 17 35% 1.37
191 Linh Virgo 16 50 32% 11.98
192 Võ lê phong 16 50 32% 3.45
193 Pro Chang Ngoc 20 50 40% 45.23
194 Nấm Lùn 15 50 30% 2.72
195 Minh Thuc Nguyen 2 11 18% 4.85
196 Bich Hong Bich 1 10 10% 12.58
197 Kim Tan 16 50 32% 1.93
198 Thế Thân Thiện 1 12 8% 13.07
199 pham tien dat 5 22 23% 29.77
200 Hồ Vĩnh Huân 5 23 22% 64.32
201 Dang Quang Man 4 18 22% 44.7
202 Nguyễn Văn Lợi 12 42 29% 2.12
203 lương tiên sinh 3 13 23% 23.68
204 phamtan 4 21 19% 22.78
205 vo chi dien 12 50 24% 74.73
206 nguyễn thị mỹ lệ 15 50 30% 18.62
207 nguyen hai tam 11 48 23% 1.57
208 Nguyễn Ngọc Quỳnh 15 49 31% 11.28
209 Nguyễn Thị Thùy Linh 15 50 30% 12.87
210 Nguyễn thị hoàng oanh 12 50 24% 16.53
211 Tờ A Mờ 12 48 25% 6.67
212 phamgiap 2 21 10% 37.47
213 Nguyễn Gia Phước 13 50 26% 1.77
214 Than Chet 14 50 28% 5.67
215 Yến Ngọc 16 50 32% 65.1
216 trần mạnh toàn 11 50 22% 61.33
217 Ng̷̢̢̡̜̗̟̙̩̣̺̩̫̜͓͖̞̗̺͕̹̻̞͌́̈́͑͊̇͗͝͠ͅuyễn H̶̢̡͉̹̙̲̺͎̱̣͇̭͇͖̲͉̥̞̮̓̓̆̇̈̃̅̓͌̿̐̕͜͝͠ữu Ḳ̴̛̩͕͔̹̪̗͚̤̲̜̩̈͑͋̅̒̓͆̈́̄̎̔͝hang 14 50 28% 4.08
218 fdsaf 12 50 24% 3.15
219 Nguyễn Duy Anh 12 50 24% 1.65
220 NgoMinhQuang 11 50 22% 30.77
221 Triệu Thúy Hồng 12 50 24% 1.5
222 Nguyen Thi Ngoc Ho 11 50 22% 15.6
223 Phan Van Thuan 9 43 21% 2.32
224 ainhule 10 49 20% 13.97
225 quachnhutuan 10 50 20% 15.13
226 cqc 12 50 24% 2.92
227 Đỗ Văn Truyển 10 50 20% 2.08
228 Tuan Nguyen 11 50 22% 2
229 Nhựt Phạm 7 47 15% 4.87
230 EM KhôNg KẦn NỮa 8 50 16% 16.83

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12