Đề thi thử đại học môn hóa - lần 10 - năm học 2013-2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 2515

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Fe, Cu và Ag trong V ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 0,2 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị tối thiểu của V là

Câu 2: Hỗn hợp M gồm ankin X, anken Y (Y nhiều hơn X một nguyên tử cacbon) và H2. Cho 0,25 mol hỗn hợp M vào bình kín có chứa một ít bột Ni đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp N. Đốt cháy hoàn toàn N thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là

Câu 3: Với công thức tổng quát C4Hy có bao nhiêu chất có khả năng tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa vàng

Câu 4: Cho phản ứng:  Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.  Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là

Câu 5: Có dung dịch X gồm (KI và ít hồ tinh bột). Cho lần lượt từng chất sau: O3, Cl2, H2S, FeCl3, KClO4 tác dụng với dung dịch X. Số chất làm dung dịch X chuyển sang màu xanh là:

Câu 6: Khi cho 13,8 gam glixerol (X) tác dụng với axit fomic thì thu được hợp chất hữu cơ (Y) có khối lượng bằng 1,18 lần khối lượng chất (X) ban đầu. Biết hiệu suất của phản ứng là 73,35 %. Vậy tổng số nguyên tử có trong (Y) là:

Câu 7: X la hợp chất hữu cơ chỉ chứa C,H,O .X có tham gia phản ứng tráng gương theo sơ đồ :X  + AgNO3  + NH3  + H2O -> Chỉ tạo ra sản phẩm vô cơ .Số công thức của X thỏa mãn sơ đồ trên là :

Câu 8: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là

Câu 9: Cho m gam Al2O3 vào 200 gam dung dịch hỗn hợp X gồm NaOH a% và KOH b % đun nóng. Sau khi phản ứng kết thúc dung dịch Y và (m – 69,36) gam chất rắn không tan. Nếu cho 200 gam dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 12,6% thu được dung dịch Z trong đó nồng độ % cùa NaNO3 là 5,409%.. Giá trị của b là :

Câu 10: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) NaHS   +   NaOH ->                             

(2) Ba(HS)2  +   KOH ->   

(3)  Na2S  +  HCl ->

(4) CuSO4  +  Na2S ->                              

(5)  FeS  +  HCl ->            

(6)  NH4HS  +  NaOH ->

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là

Câu 11: Chất hữu cơ X mạch hở, không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2. Cho X tác dụng với hiđro (xúc tác Ni, t0) thu được sản phẩm Y có khả năng hòa tan Cu(OH)2. Số đồng phân cấu tạo bền của X thỏa mãn các điều kiện trên là

Câu 12: Oxit cao nhất của nguyên tố R ứng với công thức RO2. Trong hợp chất khí của nó với hiđro, R chiếm 75% về khối lượng. Khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 13: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 14: X là hợp chất có công thức phân tử CH8O3N2 .Cho X tác dụng với NaOH vừa đủ thu được chất khí làm xanh quỳ tím ẩm . Cô cạn dung dịch thu được chất rắn T .Chất rắn T có M bằng

Câu 15: Cho phản ứng hóa học sau: Na2S2O3 (l)  +  H2SO4 (l)  -> Na2SO4 (l)   +  SO2 (k)   +  S (r)  +  H2O (l).

Khi thay đổi một trong các yếu tố (giữ nguyên các yếu tố khác):

(1) Tăng nhiệt độ.                    

(2) Tăng nồng độ Na2S2O3.    

(3) Giảm nồng độ H2SO4.

(4) Giảm nồng độ Na2SO4.     

(5) Giảm áp suất của SO2.

Có bao nhiêu yếu tố trong các yếu tố trên làm tăng tốc độ của phản ứng đã cho ?

Câu 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức X1, X2 đồng đẳng kế tiếp (MX1 < MX2), phản ứng với CuO nung nóng, thu được 0,25 mol H2O và hỗn hợp Y gồm hai anđehit tương ứng và hai ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,5 mol CO2 và 0,65 mol H2O. Mặt khác, cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng,­ kết thúc các phản ứng thu được 0,9 mol Ag. Hiệu suất tạo anđehit của X1, X2 lần lượt là

Câu 17: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, K và Ba phản ứng hết với dung dịch chứa 0,1 mol FeCl2 và 0,15 mol CuCl2. Kết thúc các phản ứng thu được kết tủa Z, dung dịch Y và 0,3 mol H2. Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được 40,15 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 18: Cho các chất: AgNO3, Cu(NO3)2, MgCO3, Ba(HCO3)2, NH4HCO3, NH4NO3 và Fe(NO3)2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau các thí nghiệm là

Câu 19: Cho dãy chất: metan, canxi cacbua, nhôm cacbua, bạc axetilua. Số chất trong dãy trực tiếp tạo ra axetilen bằng một phản ứng là

Câu 20: Trong các chất : C3H8,C3H7Cl, C3H8O và C3H9N, chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là:

Câu 21: Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân thu được dung dịch Y (làm quỳ tím hóa xanh), có khối lượng giảm 2,755 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được 2,32 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là

Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dãy chỉ gồm các chất mà khi cho chúng tác dụng lần lượt với dung dịch Y thì đều có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 24: Hỗn hợp X gồm C4H4, C4H2, C4H6, C4H8 và C4H10. Tỉ khối của X so với H2 là 27. Đốt cháy hoàn toàn X, cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được CO2 và 0,03 mol H2O. Giá trị của V là

Câu 25: Cation M3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d6. Anion X - có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 4p6. Cấu hình electron của nguyên tử M và X ở trạng thái cơ bản lần lượt là

Câu 26: Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 28: Phát biểu sai là

Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm x mol NaOH và y mol Ba(OH)2 từ từ vào dung dịch chứa z mol AlCl3 thấy kết tủa xuất hiện, kết tủa tăng dần và tan đi một phần. Lọc thu đựơc m gam kết tủa. Giá trị của m là :

Câu 30: Cho các chất: axit propionic (X), ancol propylic (Y), axetanđehit (Z), axeton (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là

Câu 31: Nung 27,972 gam một muối nitrat của một kim loại đến khối lượng không đổi được 7,56 gam chất rắn. Xác định kim loại

Câu 32: Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic. Trung hòa m gam X bằng một lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,3 mol KOH và 0,4 mol NaOH, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 56,6 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 33: Hỗn hợp M gồm axit cacboxilic x và este Y (có cùng số nguyên tử cacbon, đều đơn chức) Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,25 mol NaOH sinh ra 18,4g hỗn hợp hai muối. Mặt khác cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo thành 32,4g Ag. Công thức X và giá trị của m lần lượt là: 

Câu 34: Cho 0,1 mol este X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH đun nóng, tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 12,8 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là

Câu 35: Hòa tan hết 19,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch H2S, kết thúc các phản ứng thu được 11,2 gam kết tủa. Thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng là

Câu 36:  Quá trình xảy ra trong pin điện hóa Fe - Cu và quá trình xảy ra khi nhúng thanh hợp kim Fe - Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M gồm ankan X và axit cacboxylic Y (X và Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử), thu được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M là

Câu 38: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được khí H2, dung dịch Y và 9,2 gam chất rắn khan. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là

Câu 39: Cho một số tính chất: 

(1) nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp;

(2) màu trắng bạc và ánh kim;

(3) kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối; 

(4) có tính khử yếu;

(5) không tan trong dung dịch BaCl2.

Các tính chất của kim loại kiềm là

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là sai .

Câu 41: Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (Mx < My) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là

Câu 42: Hỗn hợp M gồm xeton no, đơn chức, mạch hở X và anđehit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh). Cho m gam M tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc phản ứng thu được 0,8 mol Ag. Đốt cháy hoàn toàn m gam M trên, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH, thấy khối lượng của bình tăng 30,5 gam. Khối lượng của Y có trong m gam hỗn hợp M là

Câu 43: Hỗn hợp M gồm C2H2 và hai anđehit X­1, X2 đồng đẳng kế tiếp (MX1< MX2). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng vừa đủ 0,3 mol O2, thu được 0,25 mol CO2 và 0,225 mol H2O. Công thức của X1 là

Câu 44: Cho các chất : Fe ; FeCl3 ; HCOOH ; F2 ; H2O ; HCl ; NaClO ; FeSO4 ; KNO3 .Số chất vừa có tính oxi hóa  ,vừa có tính khử là :

Câu 45: Bốn kim loại Na; Al; Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T biết rằng:- X; Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy-  X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối- Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội.X, Y, Z, T theo thứ tự là:

Câu 46: Số đồng phân cấu tạo của ancol C3H8Ox là

Câu 47: Cho 25,8 gam hỗn hợp X gồm MOH, MHCO3 và M2CO3 (M là kim loại kiềm, MOH và MHCO3 có số mol bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl loãng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,3 mol CO2. Kim loại M là

Câu 48: Hai kim loại X ,Y và dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau: 

1. X + 2YCl3 -> XCl2  +2YCl2             

2.Y  + XCl2 -> YCl2  + X

   Phát biểu đúng là:

Câu 49: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 50: Hòa tan hết m gam hỗn hợp M gồm 2 oxit sắt trong lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 tới dư vàoX thu được dung dịch Y chứa 40,625 gam muối. Nếu cho m gam M trên tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được 0,05 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 78.97
2 hothihang 49 50 98% 57.07
3 Hoài Chuột 47 50 94% 71.88
4 vu duc dung 47 50 94% 7.17
5 HOÁ HỌC 46 50 92% 2.95
6 usain 43 50 86% 70.75
7 Bull Red 44 50 88% 85.6
8 Tuan Vo 45 50 90% 81.62
9 Bóng Đèn 45 50 90% 68.5
10 hà thịnh 44 50 88% 88.72
11 Hoàng Quyền 41 50 82% 75.88
12 Nguyễn Duy 43 50 86% 6.32
13 pham thao tram 41 50 82% 82.92
14 Ngo Quyen 40 50 80% 90.58
15 ngoc chau 41 50 82% 90.75
16 CSH - 516 39 50 78% 73.88
17 Ngoc Hoang 34 38 89% 79.55
18 Quỳnh Mai 35 46 76% 77.5
19 Ngô Hoàng Anh Đức 43 50 86% 90.05
20 Bùi Vĩnh Dươ 39 50 78% 49.55
21 chungvau 37 50 74% 77.92
22 Ngô Thanh Thịnh 37 50 74% 57.25
23 pham thanh tung 36 50 72% 2.23
24 do thi thuy 39 50 78% 87.43
25 hoang hung 33 44 75% 89.5
26 Đk Mio SiTy 35 47 74% 48.88
27 Minh Hoàng 36 50 72% 14.32
28 vo chi dien 35 39 90% 78.77
29 Nguyễn Minh Hiếu 33 50 66% 89.85
30 nguyen bich ngoc 33 50 66% 53.85
31 kunkoi 33 43 77% 76.25
32 Chung Nguyen Huu 34 50 68% 88.53
33 phamvanan 32 46 70% 90.27
34 vo thi tuong vy 32 50 64% 12.05
35 Gaara.PoBc 33 49 67% 88.57
36 Đặng Thị Sen 35 50 70% 86.35
37 anhsangvabongtoi 27 32 84% 28.72
38 Nguyễn Duy Nhật 29 43 67% 67.02
39 Pro Chang Ngoc 33 50 66% 5
40 Trần Quang Học 31 50 62% 88.7
41 dungdiudang 22 32 69% 56.48
42 Tranthidiem 26 33 79% 72.25
43 Trịnh Xuyến Chi 30 50 60% 80.43
44 Lengkeng Chuông Gió 33 49 67% 83.98
45 ItalyMin Shim 32 50 64% 87.33
46 cà thị hà thanh 23 27 85% 4.55
47 Tú Trinh 27 50 54% 85.23
48 Nguyen Anh Dung 22 32 69% 76.27
49 Phạm Toàn 30 50 60% 89.98
50 VuVanTruong 27 50 54% 78.93
51 nguyễn văn thành 26 41 63% 77.43
52 nguyen thi tam 28 47 60% 89.9
53 Đặng Trường Sơn 22 35 63% 76.38
54 thanh kakao 31 49 63% 54.52
55 Lâm Chấn Lột 28 50 56% 88.53
56 phuockieu 20 39 51% 88.12
57 Na Na Nguyễn 34 50 68% 2.8
58 hoaphan 27 48 56% 75.07
59 Hoàng Vương Thắng 30 50 60% 94.37
60 lương hạnh 26 50 52% 83.83
61 Linh Đặng 21 31 68% 90.05
62 nguyenducminh 30 50 60% 84.23
63 hung 23 39 59% 90.12
64 Le Huu Giang 21 28 75% 26.6
65 Quốc Dũng 29 50 58% 86.97
66 Bongbong Xaphong 29 50 58% 83.73
67 Lee Shin 20 25 80% 25.72
68 Son Lv 18 23 78% 41.23
69 Dang Dinh Quang 19 21 90% 31.95
70 Pham Dang Bang 19 28 68% 13.12
71 Nguyễn Thị Lan Anh 16 25 64% 44.92
72 Zym 18 26 69% 9.92
73 Nhiep_Phong 19 31 61% 90.12
74 Quy Nguyendinh 27 50 54% 78.13
75 Trần Quốc Thế 14 18 78% 12.43
76 Hữu Lý 16 23 70% 33.27
77 Hoài Võ 15 21 71% 9.02
78 nguyễn tùng 14 18 78% 21.67
79 Nguyễn Tấn Vĩ 10 10 100% 19.05
80 Trần Huỳnh Nghĩa 16 22 73% 67.13
81 nguyễn phúc trọng 15 25 60% 66.88
82 Mít Dai 15 26 58% 42.4
83 Xu Xu Xu 18 33 55% 90.08
84 trần xuân hùng 11 15 73% 32.32
85 Hay Cuoi Len 19 37 51% 80.05
86 Phạm Thị Thúy 24 50 48% 77.03
87 Lê Sơn 11 15 73% 13.47
88 MinhNghia Pham 24 49 49% 37.27
89 Trần Mạnh Hùng 9 13 69% 9
90 Bé Hạt Tiêu 25 50 50% 67.93
91 phùng văn mạnh 10 15 67% 73.52
92 tran le 10 20 50% 9.2
93 le quoc huy 6 7 86% 3.52
94 Vì Sao Thế 22 50 44% 72.12
95 Doong Doong 11 19 58% 25.08
96 Nguyễn Phi Long 21 49 43% 88.13
97 My Linh 22 45 49% 34.87
98 Trần Vỹ 9 10 90% 53.98
99 Đoàn Ngọc Sơn 15 33 45% 60.88
100 NGUYỄN DOÃN LÂM 10 16 63% 32.17
101 lê ngọc dũng 10 22 45% 10.27
102 pham văn huy 11 22 50% 50.83
103 Ku Mị 10 19 53% 43.48
104 Quỳnh Mai 10 19 53% 46.22
105 phạm ngọc quý 6 6 100% 9.28
106 chau ho quoc hoa 10 20 50% 16.88
107 hodinhkhai 22 50 44% 30.48
108 Le Son 6 7 86% 21.55
109 thangbkhn 12 22 55% 55.75
110 nguyen bom 12 30 40% 38.98
111 tranthilinh 15 35 43% 90.52
112 Lê Bá Hiển 11 21 52% 42.43
113 quang 11 20 55% 33.68
114 DUONGCONGSI 5 9 56% 0.88
115 ĐCMVKL VẬY NHÉ 7 10 70% 24.12
116 tranductrung 11 18 61% 12.98
117 đỗ việt dũng 5 6 83% 3.03
118 pham 3 5 60% 9.12
119 nguyen le phuong anh 20 50 40% 13.02
120 viettung 5 7 71% 16.73
121 Hồng Cư 7 11 64% 9.15
122 nguyễn 5 7 71% 12.55
123 pham ngoc ngan ha 6 12 50% 43.02
124 Nguyễn Văn Tây 4 5 80% 14.02
125 The Vu 4 6 67% 3.5
126 Mai Huy 2 4 50% 3.92
127 Tùng Trần Văn 20 50 40% 27.95
128 Hoàng Ân 22 50 44% 70.85
129 Ku Lương 4 10 40% 27.07
130 Juan Xong Ko Bik 8 20 40% 6.02
131 tu uyen 3 8 38% 7.05
132 Vũ Vui Vẻ 4 7 57% 20.45
133 Huỳnh Nguyên 22 49 45% 87.62
134 NhOx TAi 8 22 36% 8.38
135 Goc Nho Con Tim 5 11 45% 21.65
136 hoàng thọ hoàng 4 8 50% 29.48
137 do thi thanh huyen 2 2 100% 6.07
138 Trần Thị Thêu 4 8 50% 7.22
139 Thế Thân Thiện 4 8 50% 5.48
140 Trương Tất Long 2 2 100% 3.07
141 Johnny 8 27 30% 34.42
142 Mai Thanh Dat 8 18 44% 32.33
143 Nam Rùa 1 3 33% 0.32
144 Nguyễn Hoàng Mạnh 6 16 38% 31.05
145 nguyenvantuyen 4 8 50% 8.17
146 Tran Huu Vy 3 6 50% 22.05
147 Nguyễn Thanh Tâm 6 16 38% 22.88
148 Võ Thị Thanh Nhàn 1 1 100% 5.98
149 Nguyễn Lê An 2 4 50% 19.1
150 Say Goodbye 3 7 43% 38.47
151 Nguyen Huu Son 1 1 100% 1.3
152 Trần Ngọc Cường 1 1 100% 4.03
153 NVTN 5 11 45% 83.52
154 thao 2 4 50% 18.25
155 ʚɞViệt Thắngʚɞ 2 5 40% 23.8
156 a 1 3 33% 10.43
157 nguyễn thanh duy 2 5 40% 10.1
158 Rồng Văn Đất 2 5 40% 4.77
159 ndt 4 9 44% 24.42
160 Lương Trấn Hưng 1 3 33% 8.28
161 Cỏ May 1 2 50% 3.53
162 Phạm Duy Thắng 17 38 45% 90.35
163 Lie Đức 14 50 28% 2.05
164 Trần QuangVinh 12 30 40% 5.55
165 Nguyen Quoc Anh 0 0 0% 0.08
166 Ya Thiên Phạm 23 36 64% 90.15
167 My Tran 2 5 40% 2.03
168 Le Vu Hieu 0 0 0% 0.05
169 Thanh nguyen 16 34 47% 73.55
170 Toàn Nguyễn 6 27 22% 11.92
171 Thanh Ngân 20 42 48% 42.1
172 doremon 6 9 67% 87.33
173 Độn Đần Đạt 4 24 17% 39.1
174 Thutrang Le 3 7 43% 9.9
175 Nguyễn Đắc Thành 38 49 78% 20.87
176 NGUYỄN CHÍ DŨNG 15 47 32% 25.57
177 huudai 19 33 58% 90.75
178 Phong Nhân 11 50 22% 61.15
179 Ha Linh 13 50 26% 50.27
180 võ thịnh sơn 0 1 0% 6.35
181 Sirô Dâu 30 50 60% 76.52
182 Tùng's 28 34 82% 65.35
183 phan van nhan 12 25 48% 56.78
184 huynh hoai tien 5 15 33% 90.18
185 Nguyen Truong Giang 38 50 76% 80.27
186 từ thị ngọc thúy 16 50 32% 7.2
187 Kungfuvuong 7 22 32% 39.27
188 Huệ Bùi 9 50 18% 8.62
189 Hải Đông 20 37 54% 81.88
190 Bá Hoàng 2 6 33% 9.12
191 tran hong phuong 18 43 42% 8.7
192 dao ps 5 12 42% 90.45
193 doan thanh thang 0 0 0% 90.3
194 Nguyễn Đức Thiện 14 50 28% 7.78
195 Van Phi 8 13 62% 26.93
196 Thu Nguyễn 25 49 51% 17.87
197 Socking Pig 10 49 20% 4.07
198 nguyenvanthanh 1 10 10% 2.93
199 Zozo Nhok Tran 0 0 0% 0.6
200 phạm quốc hợp 6 13 46% 12.68
201 Trai Tim Gio 11 49 22% 3.6
202 Nguyễn Tiến Dũng 0 0 0% 0.2
203 Lý Trí 16 50 32% 3.5
204 Thái Hoàng 13 47 28% 51.05
205 Tên Tuy Không Dài Nhưng Cực Kì Ý Nghĩa ,12912 ai hiểu thì quen 19 28 68% 38.15
206 Dương Thuỳ 15 50 30% 30.13
207 Hữu Lợi 14 50 28% 21.62
208 Duy Thạch NP 19 49 39% 44.43
209 Hung Nguyen 6 26 23% 49.9
210 Sanh Sí Soạn 2 7 29% 14.92
211 Cường Trần 12 50 24% 7.48
212 Minh Hằng 12 48 25% 36.3
213 Ricardo Đô 11 48 23% 11.17
214 hoang dong 13 28 46% 90.13
215 Đinh Hải 24 35 69% 90.7
216 Vũ Trần 44 50 88% 78.47
217 Thái Hiệp 30 50 60% 83.42
218 Tùng Thanh 0 0 0% 0.18
219 Thanh Nguyen 11 47 23% 7.22
220 sonpham 0 0 0% 0.23
221 Thuỷ Tiên 16 50 32% 54.17
222 Quốc'x Việt's 18 45 40% 15.1
223 Mai Thị Yến 3 20 15% 30.32
224 phamxuandung 4 12 33% 35.07
225 Quốc Huy 43 50 86% 11.6
226 Diep Tran 11 26 42% 28.08
227 Lê Bảo Như 37 50 74% 62.07
228 Phạm Sơn 0 0 0% 0.07
229 Tôi Tên Tín 16 48 33% 53.75
230 nguyen duc minh vuong 11 30 37% 66.68
231 Nguyễn Hưng 5 16 31% 1.67
232 Hồ A Trọng 32 50 64% 44.63
233 le huy 0 0 0% 6.27
234 Mot Thoi DE Nho 1 3 33% 3.25
235 Thạnh Polime 1 1 100% 3.48
236 Thùy Trang 38 50 76% 86.75
237 Doanh Le 18 49 37% 2.7
238 Tự Cmn Kỉ 0 0 0% 90.43
239 trần hoàng tú uyên 37 50 74% 75.03
240 Nguyễn Trí 22 31 71% 90.47
241 nguyen phi can 11 49 22% 5.03
242 Sky Ngân 15 50 30% 20.02
243 Cậu's Út's Họ's Pờ's 15 50 30% 11.93
244 Thanh Huyền 34 44 77% 88.57
245 Bảo Phụng Phan 15 39 38% 70.65
246 NGUYỄN MINH 27 40 68% 90.35
247 lê trọng dương 0 1 0% 90.47
248 trần thị tú anh 1 4 25% 24.63
249 Du Du 6 15 40% 57
250 nguyễn ngọc lan nhi 0 1 0% 0.7
251 daongocvuong 0 1 0% 11.68
252 dadadada 19 50 38% 47.47
253 Minh Meo Meo Muoi 0 1 0% 0.7
254 Yen Nhi Tran 19 49 39% 71.6
255 vo hoang phuc 20 50 40% 8.33
256 Minh Khôi 0 1 0% 2.22
257 vũ duy sơn 0 1 0% 14.42
258 hgsjdga 5 13 38% 40.48
259 No Name 8 27 30% 90.15
260 nguyen van phuc 4 12 33% 25.65
261 Trần Vũ Hồng Tân 3 11 27% 11.73
262 Lê Thị Yến 19 50 38% 65.22
263 hoang nhu y 0 1 0% 4.23
264 Nguyen Dang Ai 22 50 44% 64.5
265 le xuan hoang 10 29 34% 77.85
266 phantanson 17 50 34% 67.92
267 Heo Cưng 2 9 22% 91.57
268 nguyen van tinh 18 50 36% 59.1
269 Đức David 16 50 32% 24.52
270 nguyễn ngô minh quang 13 50 26% 31.15
271 Kumaru Thai 18 50 36% 27.7
272 Khang Nghiêm Túc 18 50 36% 28.4
273 Nguyễn Đức Thiện 1 6 17% 22.65
274 Thuy Duong 17 50 34% 46.78
275 Van Hung 5 20 25% 96.82
276 VuducDai 17 50 34% 87.4
277 Mẫn Thanh 19 50 38% 61.03
278 Bái Lâm 14 47 30% 1.55
279 Hoài Linh Tinh 1 9 11% 17.2
280 nguyễn trà oanh 16 50 32% 31.52
281 Tiểu Diệp Thảo 1 12 8% 3.7
282 ngo anh dung 16 50 32% 82.57
283 Phuong Anh 18 50 36% 91.32
284 ToNg PhUc 16 50 32% 12.62
285 Zhang 16 50 32% 36.62
286 phạm thị hải yến 19 50 38% 19.17
287 Thuan Tu Van 14 50 28% 23.08
288 Mập Siêu Quậy 15 50 30% 53.12
289 phùng thị thúy hằng 17 50 34% 72.28
290 nguyen trung nghia 19 50 38% 26.73
291 Nguyễn Quốc Huy 13 48 27% 9.87
292 Linh Đặng 15 44 34% 68.12
293 Hồng Quy 10 29 34% 37.22
294 Đào Văn Ngọc 13 50 26% 1.2
295 Mai Xuân Huy 18 50 36% 32.88
296 Nguyễn Tuẫn Vũ 13 45 29% 20.92
297 nguyen thành 15 50 30% 2.45
298 Leonel Messi 14 50 28% 10.57
299 Lê Văn Dũng 18 50 36% 40.83
300 ngọc 18 50 36% 68.23
301 tran vu hao 12 49 24% 2.53
302 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 8 29 28% 6.45
303 trần thị xuân 12 50 24% 82.38
304 Lê Thị Thu Hà 15 50 30% 40.02
305 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 16 50 32% 29.55
306 đoàn thị hưởng 13 50 26% 1.22
307 Nkóc Phương 14 50 28% 32.25
308 ha.bich 13 50 26% 3.82
309 Bich van Truong 15 48 31% 9.07
310 Trần Văn Hoàng 13 50 26% 0.87
311 Mai Hà 14 50 28% 75.62
312 Kẻ Máu Lạnh 16 50 32% 4.32
313 babababa 12 50 24% 7.43
314 LilTmtylil Nguyen 16 50 32% 3.92
315 Nhutrinh Vo 15 49 31% 44.02
316 Nguyễn Tuấn Anh 12 50 24% 0.67
317 Vũ Viết Tiến 10 50 20% 1.62
318 lê huyền 15 49 31% 34
319 thiên thư 15 50 30% 82.55
320 lê thị phương 11 50 22% 3.58
321 Trần Hải Bằng 16 50 32% 28.78
322 Vĭç Cřäÿøŋ 16 50 32% 64.12
323 Khánh 11 50 22% 1.53
324 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 13 50 26% 58.52
325 Neymar Ir Én 12 50 24% 6.97
326 nguyễn Thị Liên 15 50 30% 72.78
327 le van itachi 12 50 24% 3.52
328 Vì Sao Cô Đơn 13 44 30% 33.82
329 Anh Chính Chủ 15 50 30% 12.13
330 Duyên Cry 15 50 30% 72.87
331 kiên chí linh 15 50 30% 11.98
332 tran linh 11 50 22% 1.58
333 Lagger Jason 15 50 30% 40.18
334 nguyen van dung 11 50 22% 11.88
335 lee ki 13 50 26% 10.83
336 Tuân Chelsea 9 50 18% 0.78
337 Pzo Pra 12 50 24% 4.5
338 Nguyễn Nguyễn 7 43 16% 7.43
339 Nhox Ntt Seven 14 50 28% 42.32
340 Mẹt Xù 12 50 24% 28.7
341 tranthibaotram 12 50 24% 0.62
342 Bảo Kê Ai Đây 12 49 24% 56.38
343 hà hâm 10 50 20% 86.55
344 Phạm Văn Huân 8 44 18% 6.55
345 Cỏ Bốn Lá 11 50 22% 51.33
346 Tũn Băng Giá 9 50 18% 6.42
347 Lương Khắc Tùng 7 49 14% 61.28
348 hoangtrinh 12 50 24% 2.25
349 lê thị ngọc huyền 9 50 18% 32.93
350 Nguyễn Việt Hoàng 11 50 22% 2
351 Nguyễn Hoàng Vũ 8 50 16% 21.62
352 Banh Bong Lan 8 50 16% 41.03
353 Ngkiêm Xuân Tuân 10 50 20% 33.7
354 phamminhhoang 8 50 16% 20.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12