Đề thi thử đại học môn hóa - lần 9 - năm học 2013-2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 2548

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Xét cân bằng trong bình kín có dung tích không đổi: X(khí) <=> 2Y(khí)Ban đầu cho 1 mol khí X vào bình, khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thấy: Tại thời điểm ở 350C trong bình có 0,730 mol X; Tại thời điểm ở 450C trong bình có 0,623 mol X.Có các phát biểu sau về cân bằng trên :

(1) Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt.

(2) Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

(3) Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân bằng thì làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

(4) Thêm xúc tác thích hợp vào hỗn hợp cân bằng thì cân bằng vẫn không chuyển dịch.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

Câu 2: Cho 6,44 gam một ancol đơn chức phản ứng với CuO đun nóng, thu được 8,68 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc các phản ứng thu được m gam Ag. Giá trị của m là

Câu 3: Cho một hợp chất của sắt tác dụng với  H2SO4  đặc nóng, tạo ra SO2  (sản phẩm khử duy nhất). Nếu tỉ lệ mol của  H2SO4  đem dùng và SO2  tạo ra lần lượt là  4:1 thì công thức phân tử của X là:

Câu 4: Hỗn hợp X gồm Mg và Fe hoà tan vừa hết trong dng dịch H2SO4  4,9% thì thu được dung dịch chứa 2 muối trong đó nồng độ % của FeSO4 = 3%.Nồng độ % của MgSO4 là :

Câu 5: X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một aminoaxit no mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được khối lượng chất rắn khan là

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c).Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3

(2) Cho dung dịch Al2(SO4)3 tới dư vào dung dịch NaAlO2

(3) Sục khí CH3NH2 tới dư vào dung dịch FeCl3.                                          

 (4) Sục khí propilen vào dung dịch KMnO4.

 (5) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.  

 (6) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AgNO3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Câu 8: Cao su buna-N được tạo ra do phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien với acrilonitrin. Đốt cháy hoàn toàn  một lượng cao su buna-N với không khí vừa đủ (chứa 80% N2 và 20% O2 về thể tích), sau đó đưa hỗn hợp sau phản ứng về 136,5oC thu được hỗn hợp khí và hơi Y (chứa 14,41% CO2 về thể tích). Tỷ lệ số mắt xích giữa buta-1,3-đien và acrilonitrin là

Câu 9: Cho m gam bột kim loại R hóa trị 2 vào dung dịch CuSO4 dư. Sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được giảm 0,24 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu. Cũng cho m gam bột kim loại trên vào dung dịch AgNO3 dư, đến khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được tăng 0,52 gam so với khối lượng chất rắn ban đầu. Kim loại R là

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO3 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp gồm 2 khí CO2 và NO2 (NO2 là sản phẩm khử duy nhất của HNO3) có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 22,909. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 11: Lên men m kg gạo chứa 80% tinh bột điều chế được 10 lít rượu (ancol) etylic 36,80. Biết hiệu suất cả quá trình điều chế là 50% và khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 gam/ml. Giá trị của m là

Câu 12: Cho các phương trình phản ứng:(1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 dư  →       

(2) Hg + S  →        

(3) F2 + H2O  →                                                

(4) NH4Cl + NaNO2  đun nóng ->

(5) K + H2O →

(6) H2S + O2 dư  đốt  ->    

(7) SO2 + dung dịch Br2 →    

(8) Mg + dung dịch HCl →    

(9) Ag + O3 →  

(10) KMnO4  nhiệt phân ->

(11) MnO2 + HCl đặc ->

(12) dung dịch FeCl3 + Cu →

Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là

Câu 13: Cho 9,3 gam chất X có công thức phân tử C3H12N2O3 đun nóng với 2 lít dung dịch KOH 0,1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được một chất khí làm quỳ tím ẩm đổi thành xanh và dung dịch Y chỉ chứa chất vô cơ. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng chất rắn khan là

Câu 14: Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lít là: NaCl (1), HCl (2), Na2CO3 (3), NH4Cl (4), NaHCO3 (5), NaOH (6). Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng tăng dần như sau:

Câu 15: Amin X đơn chức, mạch hở có nitơ chiếm 16,092% (về khối lượng). Số đồng phân amin bậc hai của X là

Câu 16: Cho các chất: phenylamoni clorua, phenyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, phenol, anilin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một loại chất béo X thu được CO2 và H2O hơn kém nhau 0,6 mol. Tính thể tích dung dịch Br2 0,5M tối đa để phản ứng hết với 0,3 mol chất béo X ?

Câu 18: Hỗn hợp A gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp A một thời gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi B gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối hơi của B so với He bằng 95/12. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa anđehit metacrylic là: 

Câu 19: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được a gam muối. Cũng cho m gam hỗn hợp X nói trên tác dụng với Ca(OH)2 vừa đủ thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m, a và b là

Câu 20: Đốt m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Mg, Zn trong oxi thu được 29,7 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết Y bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 17,92 lit khí NO2 (đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Z chứa 84,1 gam muối và khí SO2. Biết rằng NO2 và SO2 là các sản phẩm khử duy nhất của HNO3 và H2SO4. Giá trị của m là

Câu 21: Đốt cháy hỗn hợp gồm ancol và anđehit đều no, đơn, mạch hở cần 11,2 lít O2 (đktc) thu được 8,96 lít CO2 đktc. CTPT của anđehit là

Câu 22: Mỗi phân tử XY3 có tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 196, trong đó số hạt mạng điện nhiều hơn hạt không mang điện là 60. Số hạt proton của nguyên tử X ít hơn số hạt proton của nguyên tử Y là 4. Thực hiện phản ứng: X + HNO3  ­→ T + NO + N2O + H2O.Biết tỉ lệ mol của NO và N2O là 3:1. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) của các chất trong phản ứng trên là

Câu 23: Hoà tan hoàn toàn 8,4 gam Fe cần V ml dung dịch HNO3 0,5M thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị nhỏ nhất của V là

Câu 24: Hợp chất X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O2. X tác dụng NaOH theo tỉ lệ mol 1:1. Mặt khác, khi cho X tác dụng với Na dư thì số mol H2 thu được đúng bằng số mol X đã phản ứng. Nếu tách một phân tử nước từ X thì thu được sản phẩm có khả năng trùng hợp tạo thành polime. Số công thức cấu tạo của X là

Câu 25: Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4, sau một thời gian thu được 46,72 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu được hỗn hợp Y nặng 13,04 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 1,344 lít SO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X là

Câu 26: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 24 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu tối đa 40 gam brom trong dung dịch và còn lại hỗn hợp khí T. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 11,7 gam nước. Giá trị của a là

Câu 27: So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.(1) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.(2) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.(3) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.(4) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.(5) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.Trong các so sánh trên, số so sánh không đúng là

Câu 28: Hỗn hợp khí X gồm SO2 và không khí có tỉ lệ thể tích tương ứng là 1:5. Đun nóng hỗn hợp X với xúc tác V2O5 trong một bình kín có dung tích không đổi thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hơi của X so với Y là 0,93. Không khí có 20% thể tích là O2 và 80% thể tích là N2. Hiệu suất của phản ứng oxi hóa SO2 là

Câu 29: Cho các phát biểu sau:                                 

(1) Các chất phenol, axit photphoric đều chất là chất rắn ở điều kiện thường.(

2) H2SO4 là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm, D=1,53 g/cm3, sôi ở 860C.

(3) Chất dùng làm nguyên liệu chế tạo thuốc súng không khói là xenlulozơ.

(4) Poliacrilonitrin là chất không chứa liên kết pi (π).       

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 30: Cho các hạt sau: Al, Al3+, Na, Na+, Mg, Mg2+, F-, O2-. Dãy các hạt xếp theo chiều giảm dần bán kính là

Câu 31: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng.                                            

(2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng.

(3) Sục khí etilen vào dung dịch Br2 trong CCl4.                                           

(4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.                                             

(6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.

(7) Cho FeS vào dung dịch HCl.

(8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là

Câu 32: Cho các kết luận sau:

(1) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O > nCO2 thì hiđrocacbon đó là ankan.

(2) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O =  nCO2 thì hiđrocacbon đó là anken.

(3) Đốt cháy ankin thì được nH2O < nCO2 và nankin = nCO2 -nH2O

(4) Tất cả các ankin đều có thể tham gia phản ứng thế bởi AgNO3/NH3.

(5) Tất cả các anken đối xứng đều có đồng phân hình học.

(6) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước, nặng hơn nước. Để lâu trong không khí, anilin có nhuốm màu đen vì bị oxi hoá.

(7) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên.

(8) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

Trong các kết luận trên, số kết luận đúng là:

Câu 33: Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan thu được hỗn hợp X chỉ có các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết và có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát ra. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 117/7. Giá trị của m là

Câu 34: X là hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là

Câu 35: Có ba dung dịch, mỗi dung dịch chứa một chất theo thứ tự A, B, C thoả mãn các

thí nghiệm:

A + B -> (có kết tủa xuất hiện);   B + C -> (có kết tủa xuất hiện);   A + C -> (có

kết tủa xuất hiện đồng thời có khí thoát ra)

Cho các chất A, B, C lần lượt là

(1)  H2SO4, BaCl2, Na2CO3.                          

(2)  (NH4)2CO3, Ba(NO3)2, H2SO4

(3)  Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, H2SO4.              

(4)  HCl, AgNO3, Fe(NO3)2.     

(5)  (NH4)2CO3, H2SO4, Ba(OH)2.              

(6)  BaS, FeCl2, H2SO4 loãng.

Số dãy chất thỏa mãn các thí nghiệm trên là

Câu 36: Cho V lít CO2 đkc hấp thụ hết trong dung dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH.Sau phản ứng hoàn toàn thì được kết tủa và dung dịch chứa 21,35 gam muối.V có giá trị là

Câu 37: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon mạch hở. Đốt cháy X được  nH2O = nCO2. X có thể gồm

Câu 38: Cho các chất CO2 , NO2 , Cl2 , P2O5 .Số chất tác dụng với NaOH luôn cho ra 2 muối là

Câu 39: Cho phương trình phản ứng: X + HNO3  ->  Fe(NO­33+ NO + H2O .Có thể có bao nhiêu hợp chất là X chứa 2 nguyên tố thỏa mãn phương trình trên .

Câu 40: Chỉ dùng một thuốc thử để phân biệt các chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thì thuốc thử phải chọn là

Câu 41: Hỗn hợp A gồm muối sunfit, hidrosunfit và sunfat của cùng một kim loại kiềm M. Cho 17,775 gam hỗn hợp A vào dung dịch  Ba(OH)2  dư, tạo thành 24,5275 gam hỗn hợp kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch và cho kết tủa tác dụng với dung dịch HCl  dư, thấy còn 2,33 g chất rắn. Kim loại kiềm M là

Câu 42: Trong một bình kín dung tích 10 lít nung một hỗn hợp gồm 1 mol N2 và 4 mol H2 ở nhiệt độ t0C và áp suất P. Khi phản ứng đạt đến trong thái cân bằng thu được một hỗn hợp trong đó NH3 chiếm 25% thể tích. Xác định hằng số cân bằng KC của phản ứng: N2  + 3H2 <=> 2NH3.

Câu 43: Cracking một ankan thu được hỗn hợp khí có tỷ khối hơi so với H2 bằng 19,565. Biết hiệu suất của phản ứng Cracking là 84% .CTPT của ankan là :

Câu 44: C8H10O có bao nhiêu đồng phân thơm tác dụng được với cả NaOH và Na?

Câu 45: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

Câu 46: Trong phòng thí nghiệm khí CO2 được điều chế  có lẫn  khí HCl, hơi nước. Để thu được CO2 tinh khiết người ta cho qua

Câu 47: X là axit hữu cơ no, mạch hở có công thức phân tử CxHyOz. Mối quan hệ của x, y, z là

Câu 48: Hỗn hợp M gồm CuO và Fe2O3 có khối lượng 9,6 gam được chia thành hai phần bằng nhau (đựng trong hai cốc).Cho phần 1 tác dụng với 100ml dung dịch HCl a(M),khuấy đều sau khi phản ứng kết thúc,làm bay hơi một cách cẩn thận thu được 8,1 gam chất rắn khan.Cho phần 2 tác dụng với 200 ml HCl a(M),khuấy đều,sau khi kết thúc phản ứng lại làm bay hơi thu được 9,2 gam chất rắn khan.Giá trị của a là :

Câu 49: Cho các dung dịch: K2CO3, C6H5ONa, CH3NH3Cl, KHSO4, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3)3, Na2CO3, NH4NO3, C2H5ONa, CH3NH2, lysin, valin. Số dung dịch có pH > 7 là

Câu 50: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic (CH2=CH-CH2OH). Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp X thu được 40,32 lít CO2 (đktc). Đun X với bột Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y, có dY/X = 1,25 . Dẫn 0,1 mol hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, thấy hết m gam brom. Giá trị của m là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 48 49 98% 26.43
2 Nguyễn Thị Huyền 45 49 92% 70.23
3 Vu le Van 44 49 90% 55.78
4 Trăng Khuyết 47 50 94% 31.22
5 Bóng Đèn 43 49 88% 88.7
6 QUỐC HUY 44 49 90% 87.7
7 Kh 43 49 88% 89.12
8 Quỳnh Như 42 49 86% 79.77
9 Ngô Hoàng Anh Đức 42 49 86% 90.03
10 dang khoa 45 50 90% 61.7
11 tran trung kien 41 47 87% 7.07
12 usain 42 49 86% 72.43
13 Ngô Văn Lăng 45 50 90% 4.63
14 HOÁ HỌC 43 50 86% 2.97
15 Na Na Nguyễn 43 50 86% 3.02
16 hà thịnh 37 44 84% 90.08
17 Minh Hoàng 35 49 71% 7.5
18 CSH - 516 38 49 78% 87.33
19 hothihang 39 49 80% 86.55
20 Nguyễn Thị Tư 35 49 71% 88.48
21 Nguyễn Tuẫn Vũ 36 50 72% 19.37
22 doan thanh thang 28 35 80% 87.02
23 Phạm Văn Huân 32 41 78% 52.72
24 hoang hung 28 34 82% 82.17
25 crackinh 29 38 76% 57.08
26 Ngo Quyen 32 49 65% 89.28
27 mai 28 37 76% 0.93
28 Lê Mạnh Doanh 29 43 67% 90.07
29 nhoc 31 49 63% 83.55
30 nguyenducminh 29 49 59% 71.02
31 boy ngeo co don 30 49 61% 90.13
32 Minh Meo Meo Muoi 28 38 74% 61.12
33 Nhiep_Phong 21 29 72% 90.12
34 MinhNghia Pham 29 50 58% 56.32
35 Tuan Vo 18 20 90% 43.13
36 Trịnh Xuyến Chi 28 46 61% 75.08
37 Đk Mio SiTy 30 48 63% 54.73
38 chu ngoc long 28 48 58% 74.38
39 Anh Người Ấy 28 49 57% 88.92
40 Quỳnh Mai 19 27 70% 43.77
41 Chung Nguyen Huu 21 30 70% 89.92
42 Nguyễn Thị Lan Anh 17 22 77% 72.32
43 Johnny 22 35 63% 30.47
44 Khánh Tiên 12 14 86% 7.83
45 Quy Nguyendinh 28 50 56% 84.48
46 đình tuấn 26 49 53% 82.97
47 Bình Dương 26 40 65% 85.28
48 Lê Văn Tiến 29 49 59% 67.6
49 Nguyễn Hữu Nam 20 31 65% 89.65
50 Trái Tim Mùa Thu 27 48 56% 89.73
51 phan thị trường thanh 26 49 53% 44.5
52 Bùi Vĩnh Dươ 24 49 49% 69.82
53 hoàng tiến dũng 18 31 58% 90.2
54 nguyễn tùng 13 18 72% 17.98
55 Trần Ngọc Hoàn 13 15 87% 58.92
56 Vũ Vui Vẻ 21 38 55% 70.93
57 Phương Thảo 15 22 68% 49.45
58 Nguyễn Văn Tây 14 22 64% 66.45
59 hoang thi mai 24 46 52% 90.08
60 Đặng Thị Sen 23 49 47% 90.12
61 Phạm Quang Hợp 19 36 53% 90.08
62 nguyen thi thu 20 39 51% 69.9
63 Oriole Nacked Maid 12 17 71% 13.37
64 dungdiudang 10 15 67% 31.27
65 nguyen cong dat 14 27 52% 3.1
66 Ngoc Ngoc 25 49 51% 64.13
67 nguyenvantruong 6 6 100% 17.75
68 men 10 21 48% 16.38
69 Hoài Võ 12 18 67% 8.85
70 Trần Vũ Hồng Tân 20 37 54% 51.88
71 No Name 11 20 55% 79.87
72 phan chi thien 18 43 42% 62.75
73 conan 20 45 44% 36.95
74 phạm ngọc quý 8 12 67% 19.52
75 Mít Dai 11 19 58% 42.17
76 vũ duy sơn 7 10 70% 49.03
77 Sao Get Anh 23 49 47% 86.98
78 Kevin Nguyen 9 18 50% 18.08
79 Phạm Thanh Tuấn 9 14 64% 90.38
80 Hữu Lý 5 7 71% 11.7
81 nguyen sang 8 14 57% 19.2
82 Trần Huỳnh Nghĩa 11 19 58% 78.63
83 Jun Khờ 23 49 47% 78.03
84 Tran Huu Vy 11 24 46% 86.65
85 Võ Văn Thạnh 22 49 45% 76.67
86 Bùi Thảo 7 14 50% 65.4
87 Phan Thanh Bình 24 50 48% 77.32
88 Trần Văn Tùng 7 11 64% 37.92
89 bui van thien 23 49 47% 22.28
90 Huỳnh Nguyên 20 49 41% 89.12
91 Nguyễn Thị Phương 13 28 46% 59.3
92 Zym 12 20 60% 10.38
93 S Ơn Sơn 4 4 100% 18.03
94 dadadada 13 22 59% 45.68
95 nguyen van a 12 20 60% 35.92
96 Hay Cuoi Len 10 17 59% 31.28
97 Tran Hoang Lam 23 50 46% 89.03
98 nguyễn trà oanh 8 17 47% 55.18
99 Minion Saukiu 21 50 42% 63.62
100 Thế Thân Thiện 6 9 67% 8.47
101 Lâm Chấn Lột 21 50 42% 89.27
102 Ngô Minh Quân 19 50 38% 82.35
103 Đoàn Ngọc Sơn 6 13 46% 67.9
104 tran vu hao 19 48 40% 66.52
105 Tôn công quyết 6 11 55% 55.93
106 Do Ngu 9 19 47% 31.45
107 trần xuân hùng 2 2 100% 14.37
108 hoang thi trang 3 4 75% 2.92
109 pham văn huy 6 13 46% 36.85
110 Bá Hoàng 2 3 67% 7.45
111 Nguyen Ngoc 4 8 50% 33.32
112 Linh Đặng 14 30 47% 87.17
113 phùng văn mạnh 3 4 75% 31.77
114 tin 12 28 43% 49.88
115 Goc Nho Con Tim 7 15 47% 49.63
116 Trần Ngọc Cường 6 10 60% 9.03
117 tails quach 2 3 67% 8.23
118 Dương Phong Tử 11 19 58% 31.92
119 nguyễn quang tiến 4 8 50% 12.33
120 tranthilinh 13 31 42% 90.1
121 Liverpool 4 8 50% 51.68
122 phamvanan 12 26 46% 90.33
123 Say Goodbye 1 1 100% 1.73
124 Tranthidiem 2 5 40% 10.92
125 cường voi 1 1 100% 0.97
126 Trần Quang Học 1 1 100% 38.85
127 Nguyễn Hữu Sơn 14 28 50% 63.55
128 Nhớ Người 1 2 50% 5.23
129 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 2 3 67% 90.18
130 Neyut Naux 3 7 43% 31.55
131 Jen Jen 5 13 38% 29.5
132 nguyenvantuyen 1 1 100% 6.67
133 foahfowehgrwgj 1 1 100% 5.93
134 ntgiang487@gmail.com 3 6 50% 28.98
135 Hoàng Phi 7 15 47% 52.78
136 VuducDai 18 49 37% 86.28
137 Thu Phong 2 7 29% 28.92
138 Nguyen Thanh Cong 6 15 40% 60.97
139 Nguyễn Thị Huyền Trang 1 2 50% 11.77
140 Phạm Long 1 3 33% 90.05
141 Sky Ngân 7 50 14% 6.67
142 Le Vu Hieu 0 0 0% 0.1
143 Tôi Tên Tín 14 49 29% 80.08
144 Anh Thư 13 27 48% 60.22
145 legianguyen1994@gmail.com 6 10 60% 0.1
146 phuockieu 12 25 48% 80.9
147 Ngọc Quý 0 0 0% 0.2
148 Ha Dinhngoc 0 3 0% 22.93
149 Trần Thảo 8 41 20% 5.82
150 Trần Văn Dũng 22 43 51% 91.63
151 Xuân Tùng MegaMind 17 50 34% 63.97
152 Chong Chong Tre 9 17 53% 26.85
153 Gioan Huyen 7 46 15% 8.23
154 Nguyễn Trí 10 17 59% 90.78
155 Nguyễn Phúc Hưng 23 33 70% 90.08
156 phan thị thương 6 19 32% 90.67
157 tran hong phuong 12 47 26% 5.9
158 Con Nít Ranh 17 49 35% 12.3
159 Nguyễn Dương Thanh Trí 14 50 28% 14.17
160 Phạm Bá Phú 4 20 20% 18.17
161 do tan son 4 8 50% 43.85
162 Nguyen Dang Ai 0 0 0% 0.2
163 Cậu's Út's Họ's Pờ's 19 50 38% 7.85
164 Không Bao Giờ 12 49 24% 22.73
165 Danh Phan Tran 18 48 38% 24
166 trúc 7 17 41% 90.22
167 Minh Hằng 12 43 28% 8.45
168 duhfauhsdu@yahoo.com.vn 5 8 63% 16.27
169 Nít Ngốk Xýt 0 0 0% 0.82
170 Hung Nguyen 3 9 33% 16.13
171 Ricardo Đô 11 47 23% 7.78
172 hqcuong 10 50 20% 6.88
173 Bui Doi Cho Gioi 17 50 34% 15.42
174 Thanh Duy Do 0 0 0% 90.07
175 Phạm Thị Thúy 0 0 0% 90.18
176 Nguyễn Nhung 0 0 0% 90.92
177 Ya Thiên Phạm 13 20 65% 90.1
178 Nguyễn Hoàng Hiệp 36 42 86% 81.15
179 Lê Sơn 0 0 0% 1.5
180 Zhang 7 19 37% 26.62
181 Hoàng tử thành Rome 18 21 86% 66.15
182 Nguyen Truong An 21 23 91% 90.2
183 võ thịnh sơn 46 50 92% 85.6
184 Trần Đức Hoàn 0 0 0% 0.87
185 Nghia GD 2 7 29% 11.82
186 nguyen 28 46 61% 90.2
187 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.12
188 phan van nhan 1 4 25% 19.45
189 NGUYỄN DOÃN LÂM 0 0 0% 14.33
190 nguyễn khánh 0 0 0% 0.1
191 Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 19 26% 17.68
192 Lê An 0 0 0% 4.75
193 Hoàng Quang Khánh 18 49 37% 80.58
194 Trần Đức Thịnh 10 45 22% 47.72
195 Lâm Viễn 0 2 0% 1.78
196 nguyễn Thị Liên 3 10 30% 26.63
197 Son Lv 13 30 43% 90.32
198 Bu Bu 12 48 25% 2.95
199 a 0 1 0% 1.82
200 nguyen thi thanh loan 0 1 0% 1.12
201 Thầm Lặng 9 21 43% 68.03
202 Heo Cưng 1 2 50% 90.98
203 Trái Tim 5 12 42% 28.98
204 Quỳnh Mai 0 1 0% 21.95
205 Ba Dao Nguyen 1 4 25% 4.98
206 Tôi Là Ai 12 28 43% 50.78
207 nguyễn thu phương 23 50 46% 77.42
208 Tuấn Ngốc 1 4 25% 5.22
209 chutoan 1 4 25% 27.75
210 Ngô Thế Vinh 5 13 38% 27.48
211 Đồ Mi 9 19 47% 19
212 ItalyMin Shim 3 9 33% 25.8
213 hoangtrinh 0 1 0% 1.02
214 Đinh Thị Đào 1 3 33% 9.62
215 hoang dai ca 0 1 0% 5.93
216 Hoàng Quyền 0 1 0% 1.38
217 Sơn 7 17 41% 42.52
218 Mot Thoi DE Nho 1 4 25% 8.72
219 d 0 1 0% 1.08
220 mr la 7 24 29% 33.65
221 Nga Trần Thị Mỹ 0 1 0% 1.97
222 dong 2 5 40% 0.82
223 Mai Tan Tai 4 10 40% 13.9
224 Hữu Nguyễn 0 1 0% 3.83
225 le huy 0 1 0% 8.75
226 Quinh Chane 1 5 20% 11.62
227 Quân Trịnh 1 3 33% 14.78
228 Nguyen Ngoc Thai 8 18 44% 25.92
229 Hoàng Hưng 0 2 0% 3.6
230 thao 0 2 0% 14.77
231 thangbkhn 6 19 32% 34.2
232 nguyễn tiến mạnh 0 2 0% 1.93
233 Linh Liv 16 47 34% 70.98
234 trần hai 4 13 31% 1.98
235 cafevvn 22 50 44% 50.77
236 Nhi Yến 1 4 25% 2.87
237 ʚɞViệt Thắngʚɞ 0 3 0% 6.08
238 Hải Anh 0 3 0% 10.08
239 Nguyễn Văn Trường 1 4 25% 3.77
240 Thuy Duong 1 4 25% 7.85
241 Võ QuỳnhThư 16 50 32% 5.23
242 Nguyễn Lê An 4 10 40% 35.68
243 Ngọc Châu 4 14 29% 34.02
244 Linh Đặng 6 18 33% 38.07
245 Phùng Thị Thúy Hường 9 25 36% 36.98
246 nguyen huong 1 5 20% 10
247 babababa 1 8 13% 9.57
248 tran van tuan 1 5 20% 17.08
249 Nguyen Anh Dung 5 18 28% 65.78
250 Zozo Nhok Tran 0 5 0% 2.38
251 Thợxây Vovinam 16 49 33% 3.12
252 dương tuấn duy 1 5 20% 0.87
253 Thanhtuyen Nguyen 6 20 30% 0.72
254 trinh gia huy 3 10 30% 24.85
255 sonpham 0 4 0% 30.02
256 Nguyễn Hoàng Vũ 17 50 34% 63.55
257 nguyen trung nghia 18 49 37% 27.82
258 Lê Đình HỪng 17 49 35% 45.02
259 Duyen Khong 0 5 0% 11.87
260 nguyen phuong duyen 17 49 35% 87
261 vo chi dien 15 49 31% 81.23
262 thanhphat 15 49 31% 1.72
263 Anh Tran 2 9 22% 7.33
264 phạm minh hoàng 14 50 28% 47.43
265 Ngọc Trâm 14 50 28% 3.15
266 Kute Nhoklun 4 20 20% 36.03
267 Cỏ Bốn Lá 3 10 30% 12.58
268 Lê Bá Hiển 3 15 20% 21.58
269 thiên thư 17 50 34% 57.2
270 pham ngoc ngan ha 3 12 25% 52.48
271 Khánh 16 49 33% 35.82
272 hjust ayun 3 14 21% 22.38
273 khanh 7 22 32% 38.33
274 Quynhnhu 15 50 30% 34.8
275 Tuấn Bigbang 1 9 11% 5.13
276 Trung Nguyen 17 49 35% 29.05
277 Nguyễn Thanh Tâm 1 9 11% 25.1
278 phùng thị thúy hằng 8 25 32% 36.7
279 Mai Thanh Dat 15 49 31% 24.82
280 Oishi Vô Tư Đi 16 50 32% 24.72
281 Kendy Phạm 13 49 27% 19.22
282 Nguyễn Tấn Trí 14 50 28% 8.8
283 Gió Lạnh 14 50 28% 87.62
284 ndt 17 50 34% 75.27
285 nguyen tien dai 7 29 24% 106.97
286 Sophia Lam 3 16 19% 11.05
287 Lương Khắc Tùng 15 50 30% 24.5
288 Bùi Thành Long 13 49 27% 6.8
289 phạm thị hải yến 15 50 30% 22.08
290 nguyen thanh nhan 18 49 37% 86.03
291 tranquoctoan 15 50 30% 86.88
292 Nguyen Nam 13 50 26% 43.87
293 Nguyen Vjet 15 49 31% 7.23
294 Hồng Cư 14 50 28% 2.27
295 Lam Lam 13 49 27% 1.17
296 Thoáng Buồn 15 49 31% 19.03
297 Lê Thị Yến 15 49 31% 75.85
298 Thanh Thùy Trần 14 50 28% 1.42
299 luck boy 15 49 31% 6.52
300 phanhoanggioi 16 50 32% 48.47
301 Tuân Chelsea 14 50 28% 1.38
302 Nguyễn Tất Tường 5 19 26% 91.38
303 Lê Thị Thu Hà 14 50 28% 53.93
304 Trần Hải Bằng 4 20 20% 32.3
305 Huỳnh Trung Hiếu 11 48 23% 49.72
306 Hoàng Quyên Lê 11 46 24% 24.62
307 Nguyễn Việt Hoàng 11 49 22% 2.3
308 nguyen van dung 14 48 29% 10.3
309 nguyen van phuc 2 20 10% 52.62
310 dongche 0 13 0% 90.15
311 Côbé Buồn 14 49 29% 37.6
312 do thi thanh huyen 14 48 29% 28.95
313 Jang Love Lynk 15 49 31% 18.15
314 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 13 49 27% 14.18
315 nhi nhi nhi nhi 13 49 27% 1.83
316 Nguyễn Đức Thiện 14 49 29% 2.7
317 Nguyen Quoc Anh 14 49 29% 0.93
318 lau cam chau 11 48 23% 12.58
319 daothanhbichtram 12 49 24% 9.17
320 võ tấn phúc 12 49 24% 11
321 k viet 11 49 22% 11
322 Gaara.PoBc 11 50 22% 2.08
323 nguyen thanh long 13 50 26% 32.78
324 Dương Lê Mỹ Phương 13 49 27% 88.1
325 trần thị xuân 10 40 25% 7.55
326 Pzo Pra 13 49 27% 5.48
327 Pham Thinh 12 48 25% 11.18
328 LinhLe 12 49 24% 2.95
329 daongocvuong 12 50 24% 9.58
330 Quốc Nguyễn 14 49 29% 87.43
331 Kẻ Máu Lạnh 13 50 26% 10.05
332 Rimokato Sabu 14 47 30% 18.52
333 Rim Vy Hâm Hấp 8 40 20% 4.93
334 Dương Công Thi 13 49 27% 11.08
335 Trang Leo 13 49 27% 36.83
336 cà thị hà thanh 11 49 22% 37.25
337 Xuân Yến 13 49 27% 34.43
338 quan 10 49 20% 51.83
339 nguyen van tinh 12 49 24% 39.73
340 phamminhhoang 12 49 24% 7.87
341 lelananh 11 49 22% 22.02
342 Tiên Tớc Nơ 12 49 24% 17.13
343 hồ việt thành 11 48 23% 16.5
344 Đức David 10 50 20% 5.08
345 Nkók Kon Tuổi Ckuột 9 49 18% 7.27
346 Nguyễn Thúy Vy 12 47 26% 1.68
347 nguyen thi ha 9 49 18% 43.03
348 Long Trieu 10 49 20% 3.98
349 Thien Lee 9 50 18% 3.77
350 Bái Lâm 11 50 22% 2.2
351 Nguyễn Tuấn Anh 10 46 22% 1.38
352 lê thị phương 9 50 18% 2.93
353 Truc Phan 9 49 18% 4.7
354 Tĩnh 9 49 18% 11.07
355 Vì Sao Cô Đơn 11 47 23% 16.08
356 nguyen van day 9 44 20% 9.57
357 nguyen nhung 11 49 22% 15.6
358 nguyen hai tam 7 50 14% 1.13
359 tthy 8 50 16% 6.53
360 phung le binh 11 49 22% 11.47
361 cqc 10 49 20% 1.3
362 Chuot Nhat 11 49 22% 34.93
363 nguyễn ngô minh quang 6 50 12% 9.5
364 vjc 2 46 4% 2.48

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12