Đề thi thử đại học môn Hóa khối A lần 1 năm 2014 trường THPT Minh Khai

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 1639

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 cho vào dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít H2.

- Phần 2 nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,04 gam chất rắn.

Giá trị của m là

Câu 2: Trộn V(ml) dung dịch H3PO4 0,08M với 250 ml dung dịch NaOH 0,32M dư thu được dung dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Giá trị của V là

Câu 3: Loại phản ứng hoá học vô cơ nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử? 

Câu 4: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a). Sục H2S vào dung dịch nước clo.        

(b). Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím.

(c). Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2.        

(d). Thêm H2SO4 loãng vào nước Javen.

(e). Đốt H2S trong oxi không khí.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol 1 peptit X (mạch hở, được tạo bởi các a - amino axit có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH) bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 52,7 gam. Số liên kết peptit trong X là 

Câu 6: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu ở dạng bột vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M thu được dung dịch Y và 12,08 gam chất rắn Z. Thêm NaOH dư vào Z, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 7: Cho các phản ứng sau trong điều kiện thích hợp:

(a) Cl2 + KI dư \rightarrow 

(b) O3 + KI dư \rightarrow

(c) H2SO4 + Na2S2O3 \rightarrow

(d) NH3 + O2 \rightarrow(nhiệt độ)

(e) MnO2 + HCl \rightarrow

f) KMnO4  \rightarrow (nhiệt độ)

Số phản ứng tạo ra đơn chất là:

Câu 8: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? 

Câu 9: Amin đơn chức X có phần trăm khối lượng nitơ là 23,73%. Số đồng phân cấu tạo của X là 

Câu 10: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí. Giá trị của m là

Câu 11: Cho các phát biểu sau:

(a) Peptit Gly -Ala có phản ứng màu biure.                            

(b) Trong phân tử đipeptit có 2 liên kết peptit.

(c) Có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit từ các amino axit Gly;Ala.       

(d) Dung dịch Glyxin làm đổi màu quỳ tím.

Số phát biểu đúng là    

Câu 12: Chất hữu cơ X no chỉ chứa 1 loại nhóm chức có công thức phân tử C4H10Ox. Cho a mol X tác dụng với Na dư thu được a mol H2, mặt khác khi cho X tác dụng với CuO, t0 thu được chất Y đa chức. Số đồng phân của X thoả mãn tính chất trên là

Câu 13: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H12. Khi cho X tác dụng với clo có mặt bột sắt hoặc tác dụng với clo khi chiếu sáng đều thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Tên gọi của X là 

Câu 14: Hai kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng nhưng không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội?    

Câu 15:

Ion M3+ có cấu hình e của khí hiếm Ne. Vị trí của M trong bảng hệ thống tuần hoàn là

Câu 16: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon (không chứa but -1-in) có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

Câu 17: Cho V lít khí CO2 được hấp thụ từ từ vào dung dịch X chứa 0,04 mol NaOH và 0,03 mol Na2CO3. Khi CO2 được hấp thụ hết thu được dung dịch Y. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch Y thu được 6,85 gam chất rắn khan. Giá trị của V là

Câu 18: X là một loại phân bón hóa học. Khi cho một loại phân bón hóa học X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng có khí thoát ra. Nếu cho X vào dung dịch H2SO4 loãng sau đó thêm bột Cu vào thấy có khí không màu thoát ra hoá nâu trong không khí X là:

Câu 19: Nung 18,1 gam chất rắn X gồm Al, Mg và Zn trong oxi một thời gian được 22,9 gam hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan hết Y trong dung dịch HNO3 loãng dư được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 73,9 gam muối. Giá trị của V là

Câu 20: Một hỗn hợp M gồm 0,06 mol axit cacboxylic X và 0,04 mol ancol no đa chức Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M ở trên thu được 3,136 lít CO2. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M là 

Câu 21: Thủy phân m gam tinh bột trong môi trường axit (giả sử sự thủy phân chỉ tạo glucozơ). Sau một thời gian phản ứng, đem trung hòa axit bằng kiềm, sau đó cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được m gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân tinh bột là 

Câu 22: Cho 0,896 lít Cl2 hấp thụ hết vào dung dịch X chứa 0,06 mol NaCl; 0,04 mol Na2SO3 và 0,05 mol Na2CO3. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu 23: Hỗn hợp X gồm 2 axit no. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được a mol H2O. Mặt khác, cho a mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 1,4 a mol CO2. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng mol nhỏ hơn trong X là

Câu 24: Hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y. Cho 0,05 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ B. Đốt cháy hết toàn bộ B thu được 2,688 lít CO2; 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi B thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 25: Điện phân dung dịch có chứa 0,1 mol CuSO4 và 0,2 mol FeSO4 trong bình điện phân không có màng ngăn. Sau một thời gian thu được 2,24 lít khí ở anot thì dừng lại, để yên bình điện phân đến khi catot không thay đổi. Khối lượng kim loại thu được ở catot là   

Câu 26: Cho đơn chất lưu huỳnh tác dụng với các chất: O2; H2; Hg; HNO3 đặc, nóng; H2SO4 đặc, nóng trong điều kiện thích hợp. Số phản ứng trong đó lưu huỳnh thể hiện tính khử là  

Câu 27: Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS2 và S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch Y (không chứa muối amoni) và 49,28 lít hỗn hợp khí NO, NO2 nặng 85,2 gam. Cho Ba(OH)2 dư vào Y, lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 148,5 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng sau:

C6H12O6  \rightarrow  X + CO2

X + O2 \rightarrow Y + H2O

X + Y \rightarrow Z + H2O.

Tên gọi của Z là:

Câu 29: Công thức phân tử của metylmetacrylat là 

Câu 30: Thí nghiệm nào sau đây thu được kết tủa sau khi các phản ứng kết thúc? 

Câu 31: Tiến hành hiđrat hoá 2,24 lít C2H2 với hiệu suất 80% thu được hỗn hợp sản phẩm Y. Cho Y qua lượng dư AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 32: Dãy nào sau đây gồm các chất khí đều làm mất màu dung dịch nước brom?

Câu 33: X là một amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y, sau phản ứng đem cô cạn thu được 7,895 gam chất rắn. X là 

Câu 34: Cho phản ứng : N2(k) + 3H2(k) \rightleftharpoons 2NH3 (k); \DeltaH= -92 kJ. Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là

Câu 35: Cho các chất: glucozơ; saccarozơ; tinh bột; glixerol và các phát biểu sau:

(a) Có 3 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3.

(b) Có 2 chất có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

(c) Có 3 chất hoà tan được Cu(OH)2.                               

(d) Cả 4 chất đều có nhóm -OH trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

Câu 36: Phenol phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

Câu 37: Cho các chất: Ba; BaO; Ba(OH)2; NaHCO3; BaCO3; Ba(HCO3)2; BaCl2. Số chất tác dụng được với dung dịch NaHSO4 tạo ra kết tủa là

Câu 38: Trộn 250 ml dung dịch HCl 0,1M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dung dịch X có pH = 13. Giá trị của a là

Câu 39: Hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và chất hữu cơ Y (C, H, O) có tỉ khối so với H2 bằng 13,8. Để đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam A cần 0,095 mol O2, sản phẩm cháy thu được có 0,08 mol CO2 và 0,05 mol H2O. Cho 1,38 gam A qua lượng dư AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 40: Cho sơ đồ phản ứng:

Số phản ứng oxi hóa khử trong sơ đồ trên là

Câu 41: Chất rắn X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y chỉ chứa 1 muối, axit dư và sinh ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Dãy các chất nào sau đây phù hợp với X? 

Câu 42: Cho các phát biểu sau:

(a). Khí NO2; SO2 gây ra hiện tượng mưa axít.     

(b). Khí CH4; CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.

(c). Ozon trong khí quyển là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

(d). Chất gây nghiện chủ yếu trong thuốc lá là nicotin.

Số phát biểu đúng là

Câu 43: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8N2O3. Cho 3,24 gam X tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được chất hữu cơ Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được khối lượng chất rắn là

Câu 44: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH và -NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 128 : 49. Để tác dụng vừa đủ với 7,33 gam hỗn hợp X cần 70 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 7,33 gam hỗn hợp X cần 0,3275 mol O2. Sản phẩm cháy thu được gồm CO2, N2 và m gam H2O. Giá trị của m là:

Câu 45: Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m gam Fe3O4 và CuO nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,32 gam hỗn hợp kim loại. Khí thoát ra khỏi bình được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 5,00 gam kết tủa. Giá trị của m là   

Câu 46: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (CH3)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là 

Câu 47: X là anđêhit mạch hở. Cho V lít hơi X tác dụng với 3V lít H2 có mặt Ni, t0, sau phản ứng thu được hỗn hợp sản phẩm Y có thể tích 2V (các thể tích đo cùng điều kiện). Ngưng tụ Y thu được ancol Z, cho Z tác dụng với Na dư thu được số mol H2 bằng số mol Z phản ứng. Công thức tổng quát của X là 

Câu 48: Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 \rightarrow  Fe2(SO4)3 + NO + H2SO4 + H2O.

Hệ số của HNO3 sau khi cân bằng (số nguyên tối giản) là:

Câu 49: Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 50: Trong số các chất: Metanol; axit fomic; glucozơ; saccarozơ; metylfomat; axetilen; tinh bột. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra Ag kim loại là 

Câu 51: Thuỷ phân m gam mantozơ trong môi trường axit với hiệu suất 75% thu được hỗn hợp X. Cho X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 113,4 gam Ag. Giá trị của m là 

Câu 52: Số đồng phân cấu tạo của C4H8 có khả năng tham gia phản ứng cộng với dung dịch Br2 là 

Câu 53: Hoà tan m gam hỗn hợp X gồm đạm Ure và NH4NO3 vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 đun nóng. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 9 gam kết tủa và thoát ra 4,256 lít khí. Phần trăm khối lượng của Ure trong X là

Câu 54: Biết E0 pin (Ni-Ag) = 1,06V và E0 Ni2+/Ni = -0,26V. Thế điện cực chuẩn của cặp E0 Ag+/Ag là 

Câu 55: Để nhận biết 3 dung dịch riêng biệt: Glyxin, axit glutamic và lysin ta chỉ cần dùng 1 thuốc thử là 

Câu 56: Một loại cao su buna-N có phần trăm khối lượng của nitơ là 19,72%. Tỉ lệ mắt xích butađien và vinyl xianua là

Câu 57: Cho phản ứng: SO2 + Fe2(SO4)3 + H2O \rightarrow  H2SO4 + FeSO4.

Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 58: Cho H2O2 lần lượt tác dụng với: KNO2; KI; Ag2O; SO2; hỗn hợp (KMnO4 + H2SO4 loãng). Số phản ứng trong đó H2O2 thể hiện tính oxi hoá là   

Câu 59: Hai phân tử nào sau đây đều có dạng lai hoá sp?

Câu 60: Đipeptit X và tetrapeptit Y đều được tạo thành từ 1 amino axit no (trong phân tử chỉ có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 19,8 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 33,45 gam muối. Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y cần dùng số mol O2 là    

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.88
2 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 24
3 Minh Duc Trinh 48 50 96% 91.2
4 Hong Quan Vo Tran 47 49 96% 15.12
5 Hoa Thuy Tinh 47 50 94% 4.98
6 nguyễn văn long 47 50 94% 15.68
7 QUỐC HUY 46 50 92% 73.23
8 MinhNghia Pham 47 50 94% 78.87
9 dang khoa 46 50 92% 88.92
10 Ty Bon Bon 44 50 88% 62.22
11 anhsangvabongtoi 43 50 86% 90.35
12 Đào Thị Sim 44 50 88% 26.33
13 Phạm Thị Mỹ Linh 46 50 92% 72.05
14 Gió Vô Tỳnk 46 50 92% 66.77
15 Nguyễn Tất Tường 43 50 86% 75.7
16 Trần Đen 45 50 90% 88.8
17 Huy Chu Văn 45 49 92% 17.45
18 Kh 46 50 92% 70.28
19 lê thị mỹ dung 44 50 88% 58.17
20 Nguyễn Thị Huyền 45 50 90% 68.22
21 thanh mai 45 50 90% 90.13
22 Optimuz Prime 41 46 89% 64.9
23 le dinh quang 44 50 88% 78.32
24 Phước Tânn 43 50 86% 51.97
25 võ thanh hùng 39 50 78% 72.53
26 luong ba duong 41 50 82% 87.83
27 Đặng Minh Quang 39 48 81% 80.82
28 trần văn hoan 40 46 87% 55.72
29 doan thanh thang 38 45 84% 81.15
30 Phan Hằng 37 44 84% 90.08
31 nguyen anh tuan 38 47 81% 90.32
32 Lê Vũ Bảo Ngọc 41 50 82% 3
33 Phạm Công Sơn 39 50 78% 45.47
34 nguyễn thị mỹ dung 39 50 78% 68.97
35 Mây Mưa 37 50 74% 52.3
36 Lê Văn Tiến 39 50 78% 54.47
37 huỳnh kim thy 38 49 78% 70.15
38 cafevvn 36 49 73% 90.05
39 hoang hung 37 45 82% 90.12
40 Le van Duong 39 50 78% 87.77
41 tran van lac 38 50 76% 86.62
42 Củ Cải HM 36 50 72% 64.88
43 zen 36 50 72% 87.98
44 doanthanhan 31 37 84% 90.13
45 Gaara.PoBc 33 40 83% 90.28
46 Quỳnh Anh 36 46 78% 71.2
47 Anh Dũng 37 50 74% 78.87
48 Tú Trinh 36 50 72% 77.23
49 lengoctrong 34 50 68% 92.62
50 nunanunong 38 50 76% 85.77
51 Phương Thảo 36 48 75% 68.8
52 Tuấn Lê Quang 31 50 62% 52.25
53 nguyen duc phong 27 32 84% 69.43
54 nguyễn văn sang 36 50 72% 86.82
55 Nhẫm Dương 34 50 68% 86.45
56 Jnj Scoundrel 29 45 64% 74.35
57 nhoc 31 40 78% 80.37
58 Trần Ngọc Cường 26 29 90% 47.67
59 ngo duy cuong 32 39 82% 7.87
60 Nhiep_Phong 27 35 77% 90.1
61 Tri Minh Aoe 35 46 76% 89.4
62 phạm thị nga 33 49 67% 78.02
63 phạm thị ánh nguyệt 31 42 74% 50.73
64 nguyen thi sim 24 30 80% 81.53
65 Tuy Nguyen 22 28 79% 24.72
66 Đạt KoKomi 28 40 70% 89.98
67 thanh kakao 32 50 64% 78.9
68 Trịnh Xuyến Chi 36 50 72% 80.12
69 phamgiahuy 23 36 64% 65.83
70 dinhnguyenngan 20 22 91% 16.05
71 Son Huu 31 46 67% 84.55
72 duongvanhiep 31 49 63% 10
73 co huy vu 20 24 83% 42.23
74 Trang Hà 29 48 60% 46.53
75 Rồng Văn Đất 31 50 62% 73.42
76 Đoàn Nguyễn Trường Phúc 30 42 71% 90.1
77 Nguyễn Hữu Sơn 15 15 100% 10.9
78 Dao Trang 32 50 64% 81.1
79 Vinh Persi 23 36 64% 58.47
80 Nguyễn Huỳnh Mai Nhi 32 50 64% 88.35
81 Son Lv 21 32 66% 76.22
82 nguyễn tùng 20 24 83% 33.7
83 thanhphong 31 50 62% 90.87
84 Johnny 20 28 71% 22.55
85 Duong Lam 32 49 65% 83.52
86 Anh Mũm Mĩm 28 50 56% 31.63
87 NgoanLắm ẤyNha ThềLuôn 27 50 54% 2.92
88 Thien Tinh 32 48 67% 90.18
89 Thịnh Đặng 28 48 58% 89.98
90 hoang dung 27 50 54% 33.85
91 Yến Ngọc 24 49 49% 49
92 Phạm Hiền 14 19 74% 54.9
93 đặng minh khoa 24 34 71% 23
94 Ngoc Lam 22 36 61% 4.43
95 Nguyễn Duy 18 22 82% 9.12
96 Vũ Vui Vẻ 29 50 58% 89.95
97 Lam tuyet anh 27 49 55% 86.8
98 Liễu Phi Phi 19 26 73% 19.77
99 Quy Nguyendinh 24 39 62% 80.9
100 võ luân 13 15 87% 20.37
101 dương văn điệp 30 50 60% 66.52
102 Trần Ngọc Hoàn 11 14 79% 64.92
103 Do Quang Hung 29 50 58% 83.97
104 vũ duy sơn 20 32 63% 64.8
105 Lầm Lì Thì Sao 23 41 56% 81.17
106 tuan 11 19 58% 44.68
107 Kim Jong Hoan 27 49 55% 76.68
108 chungvau 16 22 73% 51.2
109 Duong Van Thang 19 26 73% 20.85
110 Nhất Vô Hối 28 50 56% 89.63
111 nguyễn quang tiến 12 18 67% 17.17
112 Tho Phan 26 50 52% 90.28
113 Huế Nguyễn 19 33 58% 90.1
114 nguyen thi uyen 13 22 59% 90.57
115 Tuyen Le 13 18 72% 27.98
116 Tj Sun 11 17 65% 91.55
117 Bunka No Nihon 13 22 59% 90.35
118 thu thao 16 27 59% 30.93
119 Yến Nguyễn 18 50 36% 19.62
120 dungdiudang 15 23 65% 38.37
121 Minh Nhut 17 31 55% 73.97
122 Đinh Thế Thái 9 16 56% 38.45
123 tran thi hoai 7 11 64% 25.67
124 HOÁ HỌC 8 10 80% 1.47
125 tranvantrieu 24 50 48% 46.88
126 Cao Sang Ước Mơ 12 20 60% 31.13
127 thái như ý 24 50 48% 20.13
128 Hanh Ngo Giai 10 15 67% 33.93
129 Nguyễn Duy Quân 21 46 46% 14.08
130 Bo Bụ Bẫm 16 50 32% 10.27
131 Khanh Lang 21 50 42% 58.08
132 hoaphan 15 28 54% 65.17
133 quang 23 48 48% 81.8
134 Vu le Van 20 35 57% 45
135 Đi Đến Ước Mơ 15 23 65% 90.13
136 thi 25 50 50% 82.3
137 Phương Tuấn 5 8 63% 29.67
138 Linh Nhu 5 6 83% 3.38
139 Vuong Tieu Long 23 48 48% 51.63
140 tran anh kiet 27 50 54% 46
141 Spec Tre 25 50 50% 15.18
142 hoang Nam 7 9 78% 23.27
143 nguyen quang truong 18 50 36% 6.5
144 Nguyen Minhthao 10 28 36% 11.52
145 nguyen van a 17 37 46% 64.32
146 Zadkiel NgOk 11 20 55% 58.05
147 bui thi hai yen 14 30 47% 33.68
148 Huyền Mjjeje 11 21 52% 19.2
149 Lê Thị Thu Hà 24 50 48% 48.18
150 Bìm Bịp 5 9 56% 9.18
151 nguyen thi van thanh 10 15 67% 67.72
152 vũ duy sơn 2 3 67% 4.35
153 Quỳnh Mai 5 9 56% 35.63
154 trần vũ 2 4 50% 2.3
155 nguyen the tai 4 7 57% 1.03
156 Le Tien Dung 6 8 75% 5.78
157 Pham Trung 5 10 50% 7.43
158 Hoàng Yến Nguyễn 7 16 44% 23.12
159 Nguyễn Văn Hiệp 19 50 38% 88.88
160 nguyen van bon 21 50 42% 19.7
161 cucarot 10 15 67% 21.73
162 Anh Dao Pham 5 8 63% 2.63
163 phamgiap 2 2 100% 1.7
164 nguyen cuong 2 4 50% 20.23
165 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 15 28 54% 90.15
166 Đậu Hoàng Tùng 7 13 54% 43.17
167 Xuân Quân 22 46 48% 67.23
168 Lê Thảo 2 3 67% 17.62
169 nguyen van hung 20 50 40% 57.88
170 Thế Thân Thiện 23 50 46% 49.35
171 NgocHoa 11 22 50% 38.98
172 pham viet anh 23 44 52% 65.77
173 Sanh Sí Soạn 16 45 36% 89.55
174 An Pique 11 32 34% 13.18
175 Khánh Sỹ 12 23 52% 36.02
176 Albus Severus 2 6 33% 61.9
177 nguyen duc minh 7 17 41% 72
178 Huynh Minh Triet 2 2 100% 0.87
179 nguyen van duc 1 1 100% 2.68
180 LINH NGUYEN 1 4 25% 90.03
181 Anh Abnhs 1 4 25% 6.02
182 Lagger Jason 16 49 33% 17.68
183 FapFap 1 1 100% 9.62
184 Nguyễn Hoàng Anh 9 18 50% 35.63
185 Lê Quang Đức 1 1 100% 0.2
186 Tja Go 9 18 50% 62.62
187 Min Woo 8 13 62% 24.27
188 Thu Phong 2 2 100% 17.42
189 Ha Xinh 1 1 100% 0.75
190 what the fuck 18 48 38% 16.25
191 Trung Hiếu 1 2 50% 0.23
192 cà thị hà thanh 10 24 42% 5.67
193 le duy an 11 21 52% 26.72
194 Dương Ngố 13 22 59% 21.43
195 Minh Thuc Nguyen 13 30 43% 47.92
196 Trần Vỹ 1 1 100% 28.62
197 huynh thong 1 5 20% 10.9
198 Hồ Vĩnh Huân 20 50 40% 87.12
199 ItalyMin Shim 0 0 0% 0.57
200 Tuyết Trắng 0 1 0% 0.3
201 sdgcxbcvvb 0 0 0% 2.68
202 Hoài Phú 0 0 0% 0.05
203 Hoàn Thái Bảo 1 2 50% 5.78
204 Lê Hùng 1 3 33% 2.65
205 Minh Công 21 60 35% 29.28
206 Nhi Yến 12 22 55% 26.13
207 Phương Loan 58 60 97% 27.15
208 Minhduc Pham 0 0 0% 0.27
209 nguyen cong dat 0 0 0% 0.05
210 le cong phuoc 5 12 42% 90.1
211 Thiện Võ 1 3 33% 2.82
212 Chiaki Youkito 0 0 0% 0.22
213 trần minh hiền 4 7 57% 0.68
214 Que Thai Binh 14 16 88% 11.37
215 Nguyễn Duy 26 58 45% 80.15
216 Ceobuu Nguyễn 0 0 0% 0.43
217 Thành Cristiano 0 1 0% 0.7
218 nguyen van tuan 7 14 50% 35.28
219 phamthinga 0 0 0% 0.08
220 Vo Tin 4 11 36% 18.58
221 Anh Quân 1 3 33% 8.88
222 lê vinh 2 2 100% 6.22
223 mèo còi 0 0 0% 0.7
224 Trần Trường Đức Anh 0 0 0% 0.18
225 lethanh 0 0 0% 11.65
226 Berserker Oldin 0 0 0% 0.1
227 Thu Nguyễn 28 55 51% 15.97
228 nguyen van quang 4 10 40% 11.3
229 Linh Tâm 0 0 0% 0.2
230 le tra giang 15 25 60% 58.55
231 Cười Cái Coi 22 50 44% 87.82
232 Nhựt Phạm 0 0 0% 2.63
233 yoonjinji 0 0 0% 0.07
234 dương văn hiển 0 0 0% 3.9
235 Shin Ngốc 1 2 50% 3.53
236 tiến 0 0 0% 0.15
237 Huu Phuoc 0 0 0% 5.4
238 Liên Lê 0 0 0% 0.2
239 Phạm Thị Bích Thủy 0 1 0% 3.27
240 tuong truong 12 27 44% 54.38
241 hồ văn luận 0 1 0% 3.8
242 tran van tuan 0 1 0% 2.7
243 Đinh Thị Bích Ngân 7 19 37% 51.47
244 Nguyễn Quang Hiếu 5 13 38% 90.43
245 Tùng Dương Q 0 1 0% 3.03
246 Thiên Tịnh 22 50 44% 82.27
247 Sat Thu Mau Lanh 0 1 0% 0.3
248 Bich Hong Bich 0 1 0% 0.95
249 Chương Minh 2 4 50% 6.35
250 Thai Doan 7 19 37% 90.22
251 tails quach 0 1 0% 4.1
252 Nguyen Ngoc Thuy Anh 21 50 42% 84.87
253 Trần Thị Hiền 0 1 0% 4.17
254 huynhminhvuong 21 50 42% 54.83
255 tranvantuong2411 1 2 50% 4.25
256 nguyen van a 1 2 50% 9.12
257 Nguyễn Văn Cương 1 2 50% 1.33
258 Nguyễn Thế Duy 1 6 17% 2.23
259 trung 17 50 34% 1.58
260 Kelvin Tung 23 50 46% 83.57
261 maido 0 3 0% 4.25
262 nguyen thi hong nhung 22 50 44% 85.65
263 Ngô lê thanh hải 1 4 25% 0.95
264 nguyen thi phuong lan 1 4 25% 3.23
265 Thắng TuTy 8 22 36% 46.2
266 Thy Roem 13 26 50% 29.03
267 laikimoanh 10 24 42% 46.9
268 Đinh Thị Thu Trang 4 9 44% 15.37
269 DuyAnh 7 15 47% 202.55
270 lê thanh phong 15 50 30% 18.58
271 Pham The Son 1 4 25% 5.8
272 nguyen dinh kha 0 3 0% 1.43
273 Le Hoang Giang 0 3 0% 0.62
274 Thoa Pham 4 12 33% 5.27
275 lê lê 1 6 17% 14.2
276 hương lê 2 11 18% 7.83
277 Nguyễn Thanh Tâm 3 13 23% 27.38
278 nguyen ngoc nhat ha 20 50 40% 58.97
279 Kool Nghiêm 1 4 25% 17.97
280 Nguyen Dat 15 50 30% 12.92
281 tran ngoc thanh 2 6 33% 0.62
282 Bùi Mînh Håi 0 4 0% 6.67
283 nguyen tat hoang 0 3 0% 13.18
284 Hồng Quy 3 8 38% 18.28
285 vu thi hong nhung 9 27 33% 50.2
286 tran binh 4 12 33% 18.43
287 phan thị trường thanh 7 21 33% 41.92
288 nguyen van phuc 18 50 36% 84.33
289 Lâm Ngoc Trâm 21 50 42% 52.28
290 Lê Thành Tâm 3 10 30% 28
291 võ thanh cương 7 18 39% 26.92
292 tran huu hoang 3 11 27% 7.12
293 dinh huy 4 12 33% 17.27
294 Sided Love 19 50 38% 83.12
295 Lê Minh Anh 19 49 39% 16.53
296 Tao Còi 20 50 40% 44.03
297 chungchanhtin 7 22 32% 37.73
298 tran thi kim ngan 13 48 27% 26.18
299 Trần Nguyễn Linh Chi 11 30 37% 27.18
300 vutieuhuong 9 31 29% 71.48
301 Hứa Trúc Ly 9 25 36% 44.87
302 lê ngọc diễm 0 6 0% 10.35
303 Tôn công quyết 7 20 35% 16.58
304 nguyen hoang hai 14 50 28% 0.98
305 Nguyễn Thị Thanh Thu 20 50 40% 7.3
306 Lanh Nguyễn 14 50 28% 32.72
307 «¯Øve® WiñdŠ» 17 50 34% 32.35
308 nhi 20 50 40% 74.92
309 John Truong Hello 9 32 28% 5.85
310 Quách Tỉnh 16 50 32% 54.85
311 Phong 8 23 35% 25.77
312 Hoàng Prevalent 11 37 30% 28.3
313 Phước Phạm 8 24 33% 53.3
314 Dai Nguyen 16 50 32% 24.18
315 pé út 17 50 34% 93.75
316 lan anh 15 50 30% 17.87
317 Ghéo Tù 15 50 30% 28.15
318 trinh gia huy 16 50 32% 23.12
319 Nguyễn Văn Hiền 13 48 27% 12.13
320 Hùng 8 32 25% 2.5
321 Sâm Bổ Lượng 15 49 31% 1.98
322 Doong Doong 17 48 35% 79
323 phamxuandung 14 48 29% 80.2
324 Pro Chang Ngoc 20 50 40% 34.47
325 Lê Đức Chính 16 50 32% 1.2
326 TRẦN MINH TUẤN 19 50 38% 64.18
327 Lâmm Tháii 19 49 39% 90.03
328 nguyen mau khanh 14 50 28% 28.95
329 lê hồng tín 17 50 34% 69.05
330 Tí Quậy 11 50 22% 4.25
331 Minh Kenny 12 49 24% 1.28
332 hang quynh anh 15 50 30% 34.52
333 Đợi Một Tình Yêu 16 50 32% 12.5
334 lê huyền 15 50 30% 25.15
335 Võ Tuấn Đạt 16 50 32% 41.05
336 Hoàng Tử Ngheo 17 50 34% 9.85
337 duong thanh tung 13 50 26% 23.28
338 Tử Thần Chém Gió 15 50 30% 15.95
339 vn plut 14 49 29% 32.42
340 Vũ Ti 15 48 31% 5.43
341 Anh Hùng 14 50 28% 3.23
342 Nguyễn Thái Hơn 13 35 37% 60.23
343 Poon Pướq Pỉnh 13 50 26% 2.02
344 Nguyễn Văn Quốc Tuấn 14 50 28% 1.07
345 Nguyễn Thị Hà Giang 16 50 32% 4.23
346 hoàng anh 12 49 24% 20.17
347 Tiến Đạt 15 50 30% 8.25
348 lfrj 12 50 24% 20.2
349 Dương Thanh Phong 13 50 26% 10.97
350 Bốpby Hấp 13 50 26% 3.45
351 huynhngocquoc 15 50 30% 22.78
352 Thiên Sứ Vệ Đường 15 50 30% 13.97
353 Quang ObamaObama 13 49 27% 21.5
354 Nguyễn Tú 13 50 26% 25.98
355 Linh Sindy 16 50 32% 76.2
356 thythy 13 50 26% 11.47
357 kieuminhhieu 12 50 24% 1.05
358 Trần Hải 12 50 24% 1.62
359 nguyen tan luc 9 49 18% 25.45
360 Phan Huy 11 50 22% 6.15
361 nam phuong 16 50 32% 14.27
362 Louis Trần 12 47 26% 11.2
363 vũ thị thanh tâm 11 50 22% 9.23
364 Tung Phan 11 50 22% 35.78
365 letantai 10 46 22% 3.55
366 nhi 13 50 26% 15.92
367 Giang Trường 13 49 27% 39.97
368 Lang Tu Mien Tay 12 50 24% 11.32
369 nguyen dank 11 48 23% 2.83
370 Dương Phi 7 50 14% 2.25
371 Võ Thanh Long 14 49 29% 50.4
372 chuotnhat 10 50 20% 61.63
373 Hoàng Mạnh 9 50 18% 8.6
374 La Văn Nam 9 50 18% 1.43
375 Tran Manh 9 50 18% 13.45
376 nguyenthiphuonganh 10 50 20% 3.2
377 Nguyễn Gia Phước 7 50 14% 6.07
378 Mat 7 50 14% 3.63

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12