Đề thi thử đại học môn Hóa khối A lần I năm 2014 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1691

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Muối X có các tính chất sau:

-X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y, khí Y làm đục nước vôi trong, không làm mất màu dung dịch brom

-X tác dụng với Ba(OH)2 có thể tạo 2 muối. Chọn công thức phù hợp của X 

Câu 2: Số chất đơn chức ứng với công thức C3H6O2 là 

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C7H8O. Số đồng phân chứa vòng benzen của X tác dụng được với Na và NaOH là:

Câu 4: Cho các phản ứng sau trong điều kiện thích hợp :

(1) NH3 dư + dd AlCl3 →                            (2) NaHCO3 + ddBaCl2  và đun nóng →

(3) NH3 dư + dd CuSO4 →                          (4) H2S + ddZnCl2

(5) Zn3P2 + dd HCl dư→                             (6) K3PO4  +  dd CaCl

Số thí nghiệm thu được kết tủa sau phản ứng

Câu 5: Xét các hệ cân bằng sau đây trong một bình kín

(1)  2NaHCO3 (r)  \rightleftharpoons  Na2CO3(r) + H2O(k) + CO2(k)               

(2)  C(r)+ CO2(k)    \rightleftharpoons     2CO(k)                                     

(3)  CO2(k) + CaO(r)  \rightleftharpoons  CaCO3(r)

(4)  CO(k)+ H2O (k) \rightleftharpoons   CO2(k) + H2 (k)

Khi thêm CO2 vào hệ thì số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là: 

Câu 6: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Trong một thí nghiệm khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 37,65 gam muối khan. Vậy X là:

Câu 7: Cho 2,721 gam cao su buna-S tác dụng vừa hết với dung dịch chứa 3,53 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích giữa butađien và stiren trong loại cao su đó là 

Câu 8: Chất trong phân tử vừa chứa liên kết cộng hóa trị vừa chứa liên kết ion là 

Câu 9: Oxi hóa 4,8 gam ancol X đơn chức, bậc 1 thành axit tương ứng bằng O2, lấy toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (hỗn hợp Y) cho tác dụng với Na dư thì thu được 2,8 lít khí (đktc). Hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH a M. Giá trị của a là?

Câu 10: Có các cặp dung dịch sau :

(1)  NaCl và AgNO3;                     (2)   NaHSO4 và BaCl2               (3)  Na2CO3 và HCl;

(4)  NaOH và MgCl2 ;                    (5)   BaCl2 và NaOH;              (6)  CaCl2  và NaHCO3

Những cặp nào không xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch trong các cặp đó với nhau? 

Câu 11: Số liên kết đơn trong phân tử metyl oleat là

Câu 12: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3 . X có thể là:

Câu 13: Số chất làm mất màu nước brôm trong các chất sau là bao nhiêu?

(1) cumen  

(2) benzyl amin          

(3) anđehit axetic       

(4) ancol anlylic          

(5) phenol

(6) Vinyl axetat     

(7) fructozơ                

(8) axit stearic            

(9) axit fomic

Câu 14: Cho 2,67 gam một amino axit X (chứa 1 nhóm axit) vào 100 ml HCl 0,2M thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với 200 ml KOH 0,25M. Công thức của X là 

Câu 15: Dãy gồm các kim loại có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là 

Câu 16: Trong y học, hợp chất nào sau đây được dùng làm thuốc trị bệnh dạ dày 

Câu 17: Cho các chất: Al, ZnO, Al2(SO4)3, Al(OH)3, NaHSO4, CH3COONH4, axit glutamic, KHCO3; CH3NH3Cl; Alanin. Số chất lưỡng tính  là

Câu 18: Công thức hoá học của amophot, một loại phân bón phức hợp là:

Câu 19: Cho (CH3)2C=CH- CH3 cộng nước thu được sản phẩm chính có tên là

Câu 20: Hòa tan hết 38,4 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 8,96 lít khí Z có công thức NxOy (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Khí Z là 

Câu 21: Cho 4,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và 3 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 cho đến dư vào X thu được dung dịch  Y chứa 9,75 gam muối tan. Nếu cho 4 gam A tác dụng với dung dịch HNO3  loãng dư thì thu được V lít NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là 

Câu 22: Cation X2+ có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) bằng 80, trong đó tỉ số hạt electron so với hạt nơtron là 4:5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc

Câu 23: Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm: ZnCl2; CuSO4 và Fe2(SO4)3, thu được chất rắn ở catốt theo thứ tự lần lượt là: 

Câu 24: Số ancol bậc I ứng với công thức C4H10O là

Câu 25: Cho 2,2 gam anđehit đơn chức Y tác dụng với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 10,8 gam Ag. Xác định CTCT của Y ?

Câu 26: Cho phản ứng:

Fe3O4  + H2SO4(đặc) \rightarrow ..................... + SO2 +..... 

Tổng hệ số nguyên tối giản của các chất sản phẩm trong phản ứng sau là 

Câu 27: Một loại phân urê có 10% tạp chất trơ không chứa N. Độ dinh dưỡng của phân này là

Câu 28: Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (k)    \rightleftharpoons      N2O4                           (k).

                                         (màu nâu đỏ)        (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxylic Y thu được 2a mol CO2. Mặt khác để trung hòa hết a mol Y cần 2a mol NaOH. Gọi tên Y ?

Câu 30: Số amin ứng với công thức phân tử C4H11N mà khi cho vào dung dịch HNO2 không có khí bay ra là 

Câu 31: X. Y là hai nguyên tố thuộc thuộc cùng một phân nhóm và 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần

hoàn. Biết  Zx   + Zy   = 32. Số proton trong nguyên tử nguyên tố X, Y lần lượt là :

Câu 32: Nhỏ 147,5 ml dung dịch H2SO4 2M vào 200ml dung dịch Y gồm: KAlO2 1M và NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa. Xác định 

Câu 33: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

- Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.

- Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

- Sục H2S vào dung dịch CuCl2.

- Sục H2S vào dung dịch FeCl3.

- Cho Fe2O3 vào dung dịch HI.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử là   

Câu 34: Số chất tác dụng được với H2 trong điều kiện thích hợp trong các chất sau là bao nhiêu?

(1) Stiren               

(2) propoilen               

(3) Glucozơ                

(4) Vinyl axetilen       

(5) saccarozơ

(6) metyl acrylat    

(7) etyl xiclopropan    

(8) xiclohexan            

(9) axit fomic

Câu 35: Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa trong các thí nghiệm sau là bao nhiêu?

(1)  Nhúng thanh Zn vào dung dịch AgNO3.

(2)  Cho vật bằng gang vào dung dịch HCl.

(3)  Cho Na vào dung dịch  CuSO4.

(4)  Để miếng tôn( Fe trắng Zn) có vết xước sâu ngoài không khí ẩm

(5)  Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 2M.

(6) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư 

Câu 36: Nung 16 gam hỗn hợp G gồm: Al, Mg, Zn, Cu trong bình đựng oxi dư thu được m gam hỗn hợp oxit X. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp oxit đó cần 160 ml dung dịch HCl 3,5M. Giá trị m là 

Câu 37: Chia m gam hỗn hợp G gồm: 0,01 mol fomanđehit; 0,02 mol anđehit oxalic; 0,04 mol axit acrylic; 0,02 mol Vinyl fomat thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho vào AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu được a gam Ag.

Phần 2: Làm mất màu vừa đủ b lít nước Br2 0,5M.

Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, giá trị của a, b lần lượt là 

Câu 38: Điện phân có màng ngăn 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2  0,5M và NaCl 2,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 7,5A trong 3860 giây thu được dg X. X có khả năng hoà tan m gam Zn. Giá trị lớn nhất của m là 

Câu 39: Cho 1 ancol đơn chức X vào H2SO4 đặc, đun nóng thu được sản phẩm hữu cơ Y (không chứa S). Tỉ khối của X so với Y là 4/3. Công thức phân tử của X là 

Câu 40: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic thì thu được 100 ml ancol 460. Khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình lên men vào dung dịch NaOH dư thu được  a gam muối (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của a là 

Câu 41: Dãy gồm các kim loại tác dụng nhiều được với hơi nước khi nung nóng là: 

Câu 42: E là este thuần chức, mạch không nhánh. Đun nóng m gam E với 150 ml dung dịch NaOH 2M đến hoàn toàn thu được dung dịch X. Trung hoà X cần 200 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 22,95 gam hỗn hợp hai muối khan và 11,04 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của E là 

Câu 43: Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của nguyên tố R gấp 3 lần hóa trị của nó trong hợp chất khí với hiđro. Phần trăm khối lượng của R trong hợp chất khí với hiđro nhiều hơn trong hợp chất có hóa trị cao nhất với oxi là 54,11%. Nguyên tố R là 

Câu 44: Cho 1,792 lít hỗn hợp X gồm: propin, H2 (ở đktc, tỉ khối của X so với H2 bằng 65/8) đi qua xúc tác nung nóng trong bình kín thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối của Y so với He bằng a. Y làm mất màu vừa đủ 160 gam nước brom 2%. Giá trị gần đúng nhất của a là 

Câu 45: Cho 7,46 gam 1 peptit có công thức: Ala-Gly-Val-Lys vào 200 ml HCl 0,45M

đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan Y. Giá trị của a là

Câu 46: Cho 9,27 gam peptit X có công thức: Val-Gly-Val vào 200 ml NaOH 0,33M

đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan Z. Giá trị của m là

Câu 47: Cho 8,88 gam 1 chất chứa nhân thơm A có công thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được b gam chất rắn khan. Giá trị của b là 

Câu 48: Sục 6,72 lít CO2 (đktc)  vào 100ml dung dịch X gồm: Na2ZnO2 1M và NaOH 2M thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 49: Tên quốc tế (theo IUPAC) của hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3

Câu 50: Cho 16,8 gam Fe vào 2 lít dung dịch AgNO3, để phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy tạo thành 86,4 gam kết tủa. Nồng độ của AgNO3 trong dung dịch ban đầu là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lại Văn Khương 50 50 100% 9.07
2 Do Hai Dang 50 50 100% 2.38
3 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 4
4 QUỐC HUY 44 50 88% 13.07
5 tran dinh quy 43 50 86% 77.18
6 usain 44 50 88% 43.58
7 Nguyễn Khánh Huy 42 50 84% 7.3
8 trần đoan trang 41 50 82% 81.93
9 Mai Thị Trang 41 50 82% 84.4
10 trần văn hoan 40 50 80% 53.62
11 Nguyễn Văn Tài 42 50 84% 43.9
12 nguyen thi ngoc huyen 41 50 82% 42.17
13 Tuyen Le 39 50 78% 61.85
14 Phạm Công Sơn 41 50 82% 40.28
15 nguyễn thị quỳnh 32 35 91% 90.13
16 Kh 42 50 84% 51.1
17 TruongDinhHieu 38 50 76% 90.95
18 Nguyễn Hữu Nam 36 43 84% 91.15
19 Nguyễn Thị Huyền 40 50 80% 56.93
20 nguyen anh tuan 37 47 79% 90.2
21 cafevvn 35 50 70% 78.23
22 Quân Nguyễn Mạnh 34 50 68% 68.32
23 anhsangvabongtoi 39 50 78% 82.7
24 Lê Phạm Minh Thái 37 50 74% 6.32
25 Quy Nguyendinh 36 50 72% 89.57
26 TTQ 34 49 69% 1.65
27 nguyen thanh truc 39 50 78% 74.55
28 truong ha minh nhat 38 49 78% 66.77
29 boy ngeo co don 37 50 74% 55.15
30 Liễu Phi Phi 35 50 70% 46.85
31 le dinh quang 40 50 80% 8.1
32 hoàng tiến dũng 33 49 67% 91.17
33 Ngoc Hai 38 50 76% 87.05
34 Đinh Thị Thu Trang 32 50 64% 71.07
35 hoang hung 35 47 74% 90.17
36 nguyen van a 30 42 71% 79.68
37 Quỳnh Anh 27 40 68% 39.5
38 Gaara.PoBc 31 42 74% 90.68
39 nguyen duy nhat 35 50 70% 82.08
40 Nga Nguyen 33 50 66% 89.1
41 nguyen uyen 30 50 60% 70.95
42 Phan Linh 26 34 76% 68.58
43 hgsjdga 30 37 81% 63.68
44 nguyennhuthoa 28 42 67% 89.17
45 Minh Duc Trinh 33 50 66% 91.07
46 Trần Thơ 36 50 72% 85.73
47 lại hoàng thân 34 50 68% 38.07
48 dương văn điệp 35 50 70% 83.78
49 Tuyet Yeu Thuong 22 27 81% 26.65
50 lê văn sang 29 39 74% 51.17
51 Wan Win 18 26 69% 53.07
52 Hoang thi anh 25 36 69% 49.18
53 nguyễn thị ngọc 30 49 61% 11.4
54 Đặng Trần Thuỳ Linh 28 50 56% 42.52
55 Snowy Smile 31 50 62% 10.3
56 nguyen phat dat 24 50 48% 62.67
57 Chúa Yêu 30 50 60% 64.92
58 Vô Danh 30 45 67% 89.98
59 Còi Huy 33 50 66% 4.5
60 Cao Dinh Trong 32 50 64% 75.15
61 lê hữu linh viễn 25 38 66% 47.23
62 tranminh 31 47 66% 80.4
63 nguyễn tùng 17 25 68% 30.18
64 Do Quang Hung 32 50 64% 81.83
65 Trần Vũ Hồng Tân 28 41 68% 5.43
66 Hà Trần 19 24 79% 19.28
67 Ngô Văn Tuấn 32 50 64% 46.48
68 Tiny Cool 31 50 62% 83.78
69 Triệu Thái 32 50 64% 72.38
70 Thế Thân Thiện 22 45 49% 42.67
71 Toi dai dot 31 50 62% 84.57
72 Nguyen Cuong 24 33 73% 39.2
73 vũ duy sơn 21 32 66% 49.45
74 Ngo Quyen 29 47 62% 89.77
75 Phan Enrich 19 29 66% 49.25
76 nguyễn văn thành 31 47 66% 90.57
77 Vu Kim Anh 29 48 60% 51.73
78 nguyen thi uyen 25 43 58% 90.57
79 Khoai Lang Nướng 14 21 67% 41.32
80 Ngo van Nghi 16 23 70% 14.83
81 Hoa Bi 26 50 52% 5.85
82 Thuthu Nguyễn 24 38 63% 69.1
83 Truong Hoang 21 50 42% 29.93
84 Vạn Kiếm Quy Tông 26 44 59% 67.22
85 Long Tieu Bach 27 50 54% 61.1
86 do bac 14 24 58% 26.72
87 Viet Dung 16 23 70% 90.6
88 phạm thị nga 27 50 54% 57.27
89 Dương Tấn Khánh 31 50 62% 82.57
90 vũ duy sơn 7 8 88% 6.85
91 Đặng Thị Sen 31 49 63% 85.18
92 tran van lac 28 43 65% 69.82
93 Ngoc My 28 50 56% 72.85
94 Trần Trường Đức Anh 27 47 57% 90.12
95 Ninh Viet Tung 29 50 58% 45.43
96 Nhiep_Phong 29 40 73% 89.68
97 hữu thích 15 22 68% 18.27
98 Đông Tà À 13 17 76% 16.1
99 nguyễn văn dũng 22 33 67% 86.77
100 Củ Cải HM 27 50 54% 52.03
101 Nguyễn Hải Quân 28 50 56% 80.67
102 Ngô Hoàng Anh Đức 26 50 52% 90.07
103 Vũ Trần Đăng 31 49 63% 51.88
104 Nguyễn Thị Tố Uyên 28 50 56% 77.65
105 Cao Sang Ước Mơ 17 27 63% 90.07
106 Lethanh Nguyen 27 48 56% 4.25
107 nguyển trọng hải 27 43 63% 50.37
108 nguyen van duc 17 32 53% 47.05
109 Đào Ngọc Tuyên 27 50 54% 71.2
110 Mai Linh 27 50 54% 12.55
111 Em Iu Anh Nhieu 7 8 88% 8.6
112 Nguyễn Thị Dung 25 41 61% 86.55
113 AT Nif 18 26 69% 23.63
114 Linh Chi 21 36 58% 24.82
115 Lưu Phương 27 50 54% 62.38
116 Tran Anh 7 11 64% 10.88
117 lethanh 6 8 75% 4.18
118 Vũ Vui Vẻ 27 50 54% 89.17
119 Quốc Việt 21 40 53% 64.3
120 Nguyễn Việt Bắc 18 32 56% 58.52
121 keengs 18 29 62% 24.5
122 Kiếm Phong 27 50 54% 25.57
123 Kẹo Bông 26 50 52% 11.52
124 nguyen canh tuan 13 26 50% 81.25
125 lê anh vũ 11 15 73% 13.45
126 Đỗ Việt Dũng 14 15 93% 18.07
127 Linh Mỹ 31 50 62% 42.07
128 Trái Tim Cô Đơn 20 42 48% 64.03
129 Hai Quyen 21 44 48% 89.82
130 Cường Quốc 22 41 54% 2.95
131 trần thanh thanh 13 21 62% 53.8
132 Kim Na Na 12 24 50% 15.48
133 Cà Sữa 16 25 64% 35.75
134 nguyenducminh 23 44 52% 42.65
135 Ku Sok 11 15 73% 25.27
136 tu uyen 14 29 48% 22.4
137 Trịnh Công Anh 7 12 58% 13.58
138 Nguyễn Thị Ngọc 19 37 51% 80.55
139 huanbao 11 18 61% 36.18
140 Khanh Lang 24 50 48% 64.72
141 Trần Ngọc Cường 7 8 88% 16.62
142 Ngoc Lam 18 28 64% 54.98
143 Hoai Nguyen 21 41 51% 46.28
144 Dũng Octavious 9 17 53% 32.82
145 Nguyễn Thành Trung 19 38 50% 68.6
146 lê trọng dương 26 50 52% 88.85
147 Linh Tori 12 19 63% 7.83
148 Hoàng Hưng 5 8 63% 6.55
149 Gió Lạnh 8 16 50% 14.78
150 nguyễn quang tiến 21 50 42% 26.03
151 thanky 22 49 45% 72.6
152 thulee 5 6 83% 6.82
153 Lã Thủy 23 40 58% 90.9
154 Ngoc Lan 4 5 80% 13.68
155 nguyen van tinh 14 26 54% 47.83
156 Thành Phố Ma 19 45 42% 9.45
157 Jan Trần 19 29 66% 40.27
158 Lệ vũ 4 5 80% 2.88
159 ha thien dang 21 48 44% 80.87
160 le van thong 4 5 80% 6.57
161 nguyễn ngọc minh 24 46 52% 82.68
162 nguyen van ba 6 8 75% 91.57
163 Xuân Yến 27 50 54% 70.9
164 chau ho quoc hoa 14 31 45% 19
165 Trịnh Xuyến Chi 29 49 59% 67.18
166 Giang Trường 8 12 67% 40.65
167 Vô Danh Tiểu Tử 8 20 40% 14.48
168 Cư Ời 26 50 52% 44.27
169 Nguyễn Minh Thuận 7 9 78% 13.33
170 nguyễn huyền phượng 3 5 60% 3.53
171 Quốc Bảo 19 48 40% 8.95
172 Phan Mai 25 50 50% 70.77
173 tran van tuan 7 14 50% 14.85
174 nguyen viet tien 5 7 71% 32.45
175 Hoàng Quang 20 49 41% 11.25
176 nguyen thi phuong lan 22 43 51% 43.57
177 Bãocc Mắt 10 20 50% 32.65
178 Hiep Thu 4 6 67% 5.23
179 Minh Thuc Nguyen 19 34 56% 40.25
180 Công Công 3 3 100% 7.77
181 Yuby Keen 10 15 67% 40
182 bui thi hai yen 19 50 38% 54.88
183 Đào Ngọc Hiếu 19 50 38% 45.27
184 thiendieu 9 19 47% 25.72
185 Trương Anh 21 37 57% 45.12
186 lê thanh ngợi 23 49 47% 24.32
187 bui nguyen thanh 2 5 40% 2.33
188 Phan Hải Anh 3 3 100% 0.83
189 TRAN THI HOA 2 5 40% 3.72
190 Thiện Nguyễn 6 10 60% 5.95
191 thu 5 7 71% 23.17
192 Phạm Văn Tám 25 50 50% 65.48
193 nguyenminhtam 20 35 57% 71.48
194 Võ Hoàng Bin 4 8 50% 5.4
195 Đi Đến Ước Mơ 27 50 54% 90.08
196 phạm minh hiếu 13 37 35% 91.55
197 Trần Vỹ 6 12 50% 34.23
198 Mai Thanh Dat 13 30 43% 44.9
199 Trịnh Thủy 21 49 43% 71.67
200 Bongbong Xaphong 1 1 100% 4.05
201 Chinh Phan 24 50 48% 61.57
202 le hoang anh 4 8 50% 2.85
203 Nguyễn Mạnh Cầm 1 5 20% 1.68
204 chuong gio 2 3 67% 1.08
205 Tien Dinh Duc Dinh 20 42 48% 67.57
206 Quỳnh Mai 3 4 75% 10.02
207 cu 18 33 55% 57.73
208 Cậu Bé Tương Tư 15 27 56% 62.93
209 Lê Hồng Hưng 26 50 52% 83.67
210 Elly Thi 5 17 29% 5.95
211 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.62
212 Vũ Ngọc Anh 3 7 43% 8.73
213 Tùng Anh Dương 1 1 100% 0.25
214 phạm hiếu 1 1 100% 2.35
215 Nguyễn Văn Quốc Tuấn 20 48 42% 19.18
216 VÕ MINH TUYẾN 1 1 100% 0.18
217 phạm thị hồng huế 0 0 0% 0.1
218 Anh Nguyet Nguyen 44 50 88% 26.2
219 Ha Tri 1 2 50% 0.23
220 Phạm Thảo Quy 0 0 0% 0.57
221 Ước Mơ Tôi 26 41 63% 91.45
222 Minhduc Pham 0 0 0% 0.05
223 Ta Linh 0 0 0% 0.12
224 Kevin Trung 8 17 47% 22.2
225 tran thi nguyet 3 8 38% 5.48
226 phuockieu 0 0 0% 1.7
227 Nguyễn Mạnh Hải 8 18 44% 90.73
228 phuongnguyen 0 0 0% 0.2
229 Đạt Bùi 1 1 100% 0.32
230 nguyễn thị thúy 0 0 0% 0.05
231 Hồ Tuyết Điệp 0 0 0% 1.05
232 Nguyễn Hưng 27 50 54% 54.82
233 Nguyễn Phan 0 0 0% 0.5
234 bui yen 0 0 0% 0.18
235 Lê Ngọc Quý 25 47 53% 90.3
236 Hình Vô 0 0 0% 0.13
237 Chương 0 0 0% 0.27
238 linh nguyen 0 0 0% 0.13
239 Tìm Lại 1 2 50% 0.68
240 Phan Minh Thiện 0 0 0% 0.07
241 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.1
242 phamgiap 3 5 60% 3.53
243 hoang nhu y 0 1 0% 39.37
244 Le Minh long 0 1 0% 0.47
245 Lê Văn Dũng 0 1 0% 1.95
246 Kim Nam Hoai 9 18 50% 9.92
247 Kiệt Đỗ Tuấn 0 1 0% 0.9
248 Nhok Nhi Nhanh 2 7 29% 4.97
249 võ thanh cương 12 21 57% 36.47
250 phamxuandung 1 3 33% 0.33
251 Manh Thê 7 14 50% 8.88
252 vo chi dien 0 1 0% 0.5
253 FW[eaww3 wera 0 1 0% 0.23
254 Ngôi Sao Lẻ Loi 20 50 40% 63.83
255 Queen's Kòi 2 4 50% 5.77
256 co len toi oi 11 22 50% 18.88
257 tran huu hung 19 50 38% 14.67
258 Chaien Jaian 17 50 34% 24.27
259 Nguyễn Thị Mai 19 50 38% 78.12
260 Mai Ba Nam 1 2 50% 2.47
261 Thịnh Nguyễn 6 12 50% 10.62
262 Sâm Bổ Lượng 2 4 50% 2.08
263 sprise defend 0 2 0% 0.1
264 lương hạnh 24 50 48% 1.88
265 Phat Nguyen 16 50 32% 9.6
266 Thuong To 1 4 25% 18.2
267 Nguyễn Đăng Quý 10 20 50% 18.8
268 Pro Chang Ngoc 25 50 50% 68.1
269 thanh kakao 22 50 44% 73.23
270 Nguyễn Lan 14 29 48% 90.33
271 nguyentienxuan 3 7 43% 9.13
272 tuyên 4 11 36% 0.53
273 le anh tai 3 7 43% 2.98
274 Mai Van Minh 0 1 0% 0.55
275 nguyễn đại nhân 1 7 14% 4.27
276 nguyen cong dat 1 4 25% 0.17
277 phuu 21 50 42% 10.85
278 Như Ý Nguyễn 16 47 34% 19.52
279 Xeko Hi 22 50 44% 4.43
280 Nguyen Trung Nghia 17 48 35% 9.3
281 Tinh Van Tran 5 12 42% 10.17
282 VO DUY QUANG 1 4 25% 5.28
283 Anh Nguyễn 18 50 36% 90.2
284 thao 2 5 40% 29.67
285 Lê Dung 25 49 51% 66.97
286 Lê Thị Thu Hà 21 50 42% 10.57
287 Cuong Phan 9 25 36% 4.8
288 dinh van cuong 18 50 36% 6.02
289 nguyen duong 7 22 32% 26.42
290 Lam Ngoc Diem 6 21 29% 13.38
291 Khoai Tay 12 29 41% 5.65
292 Nguyễn Hữu Nghĩa 3 9 33% 0.37
293 Got Ohmy 22 49 45% 88.45
294 Nguyen Huu 14 46 30% 1.58
295 Khoảng Cách 6 13 46% 12.02
296 Mai Lizzaie 19 50 38% 27.22
297 nguyenthaophuong 0 5 0% 2.35
298 vutieuhuong 22 48 46% 90.43
299 Trọng Võ 0 5 0% 1.47
300 le van anh 2 7 29% 3.28
301 vũ văn nhật 9 24 38% 10.38
302 Thể Bugatti 23 50 46% 88.2
303 nguyễn đăng hiền 4 9 44% 3.63
304 Zembi Lin 22 50 44% 3.53
305 Nguyễn Hoài Sơn 24 50 48% 66.03
306 nguyen ngan 4 14 29% 5.63
307 Ku Naive 16 50 32% 2.63
308 Đức Long 18 50 36% 12.52
309 Mai Danh Ẩn Tích 16 50 32% 11.35
310 Nhi Yến 3 9 33% 5.2
311 Hà Văn Mạnh 18 50 36% 32.93
312 Nguyễn Thanh Kha 16 40 40% 90.13
313 Huỳnh Phan Bảo Hiếu 19 50 38% 16.72
314 Lãng Tử Phiêu Du 18 50 36% 11.43
315 Phan Ngọc Tân 16 32 50% 76.9
316 triệu phương 15 50 30% 20.27
317 huỳnh hải âu 16 50 32% 2.27
318 trinh le hung 15 50 30% 0.65
319 Cookie Huy 7 20 35% 43.78
320 nguyenlinh 20 50 40% 75.05
321 Đoan Ngoc 1 10 10% 0.85
322 Lầm Lì Thì Sao 18 50 36% 63.75
323 do ba thu 2 10 20% 1.1
324 pham thi kim chi 21 50 42% 90.12
325 Pi Dai 8 25 32% 4.88
326 Đặ Ng 20 50 40% 18.57
327 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 20 49 41% 86.32
328 Trương Hải Anh 17 50 34% 5.33
329 Bean LimBo 22 50 44% 75.95
330 Nguyễn Thị Thanh Thu 15 49 31% 13.92
331 lethilenhung 11 38 29% 65.77
332 Hồng Quy 18 49 37% 72.23
333 đỗ đại học 13 50 26% 1.75
334 Đợi Một Tình Yêu 15 49 31% 8.55
335 Vẫn Như Thế 15 50 30% 1.12
336 nguyen long 14 41 34% 9.67
337 Ly Lì Lợm 17 49 35% 13.32
338 hi giong su 14 49 29% 2.43
339 Loly Perua 19 50 38% 21.13
340 Nguyễn Thị Ái Duyên 16 50 32% 62.32
341 Tao Còi 17 50 34% 62.13
342 Chika Ngốc 16 50 32% 20.85
343 Nguyen Ngoc Linh 20 50 40% 45.22
344 Trần Nguyễn Linh Chi 17 50 34% 22.72
345 Do Xuan Tan 19 50 38% 64.27
346 dang minh y 3 15 20% 5.88
347 Sem Tran 17 50 34% 5.85
348 Vì Một Chữ Tình 14 49 29% 8.83
349 Xoa Het Ki Uc 16 49 33% 12.9
350 nguyen thuong huyen 17 50 34% 3.88
351 Xuân Thiên 10 33 30% 48.02
352 Tin Hoang 2 20 10% 2
353 Siêu Nhân Quang 12 49 24% 3
354 dang binh 16 50 32% 5.4
355 Toi Yeu Ls 13 50 26% 1.97
356 Trang Pig 11 50 22% 33.73
357 Nguyễn Bảo Ngọc 15 50 30% 10.1
358 nguyen chi toan 15 50 30% 11.17
359 Hoang Van Nghia 18 50 36% 33.83
360 thanglq 15 50 30% 5.58
361 Duyên Bờm 15 50 30% 12.98
362 Hoài Phú 15 50 30% 58.68
363 Trương Năm 13 50 26% 84.27
364 Nguyễn Trọng Nghĩa 14 48 29% 19.47
365 truong thanh hoang 13 49 27% 29.53
366 Hoàng Mạnh 16 49 33% 5.77
367 nguyễn hùng 12 50 24% 21.68
368 Tường Vi 15 48 31% 1.62
369 vothibichphuong 11 50 22% 2.4
370 Hong Cuc Le Nguyen 15 49 31% 7.38
371 phan nhu 12 50 24% 7.72
372 vuongtu 15 50 30% 7.55
373 haibang 14 50 28% 7.88
374 Hữu Thiện 14 50 28% 0.68
375 Thượng Đế 12 50 24% 1.38
376 Cường Phạm 14 50 28% 12.6
377 Meoden Mapmap 18 50 36% 78.13
378 asfdas 11 50 22% 1.4
379 nguyễn minh khánh 13 46 28% 17.9
380 Hoang Chuột Nhắt 12 45 27% 10
381 Nguyễn Tuấn Anh 11 50 22% 1.98
382 Xương Lượng 8 45 18% 19.75
383 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10 50 20% 1.73
384 le van long 13 50 26% 9.87
385 Jehovah Nguyen 10 50 20% 23.8
386 Hưng 11 50 22% 1.37
387 Trần Thị Hữu Nguyên 12 50 24% 18.17
388 nguyen ngoc han 12 50 24% 32.53
389 Le Hoang Giang 14 50 28% 3.87
390 doanvantien 10 49 20% 8.32
391 Gërmany Dũng 8 50 16% 12.27
392 Đặng Thu Hiền 11 50 22% 1.25
393 huynhtam 12 49 24% 2.95
394 Nguyễn Văn Hoàng 10 50 20% 2.18
395 nguyễn thu trinh 12 50 24% 21.33
396 Đoàn Quốc Khánh 9 50 18% 1.07
397 Công Thủy 9 50 18% 5.38
398 pham thanh hung 11 50 22% 2.78
399 huynh ngoc quoc 10 50 20% 14.35
400 Xem XOng XÓa 7 50 14% 16.85

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12