Đề thi thử ĐH môn Hóa 2014 trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên - Hà Nội

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1601

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 1,5 kg tinh bột, thu được rượu etylic và CO2. Cho hấp thụ lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 450 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, sau đó đun nóng phần dung dịch lại thu được 150 gam kết tủa nữa. Hiệu suất phản ứng lên men rượu là 

Câu 2:

Cho 2-metylbut-2-en tác dụng với HBr. Sản phẩm chính của phản ứng là 

Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

Câu 4:

Nung m gam hỗn hợp X gồm Zn(NO3)2 và NaNO3 ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được 8,96 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Cho khí Y hấp thụ vào nước thu được 2 lít dung dịch Z và còn lại 3,36 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (Coi như oxi không tan trong nước). Dung dịch z có 

Câu 5:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí SO2  vào dung dịch KMnO4                               

(2) Sục khí SO2  vào dung dịch H2S

(3) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước                           

(4) Cho MnO2  vào dung dịch HCl đặc, nóng

(5) Cho Fe2Ơ3 vào dung dịch H2SO4  đặc, nóng                 

(6) Cho SiO2  vào dung dịch HF

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 6: Cho các giá trị thế điện cực chuẩn: E°(Cu2+/Cu) = 0,34 V; E°(Zn2+/Zn)= -0,76V. Khẳng định nào dưới đâỵ không đúng?

Câu 7:

Hòa tan hoàn tọàn hỗn họp X gồm 0,002 mol FeS2 và 0,003 mol FeS vào lượng H2SO4 đặc nóng, dư thu được khí X. Hấp thụ X bằng lượng vừa đủ V ml dung dịch KMNO4 0,05 M. Giá tri của V là 

Câu 8: Cho m gam rượu etylic đi qua một ống sứ chứa CuO đốt nóng, làm lạnh toàn bộ hơi đi ra khỏi ống sứ thu được chất lỏng X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho phản ứng hết với Na thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần 2 cho phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Biết phản ứng oxi hóa rượu chỉ tạo thành andehit. Hiệu suất phản ứng oxi hóa rượu là

Câu 9: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ầm). Tỉ khối hơi của z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là

Câu 10: Một axit hữu cơ có công thức tổng quát (C3H6O2)n. Tên gọi của axit đó là

Câu 11: Saccaroza (C12H22O11) và glucozo (C6H12O6) đều có:

Câu 12: Hiđrocacbon X có thành phần khối lượng cacbon trong phân tử là 90,566%. Biết rằng X không làm mất màu dung dịch brom. Khi cho X tác dụng Cl2 có bột sắt làm xúc tác thì chỉ thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. Tên gọi của X là

Câu 13: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Ba và Al vào nước dư, thu được 1,344 lít khí (đktc). Mặt khác khi cho 2m gam A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 20,832 lít khí (đktc). Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn họp X ban đầu là

Câu 14:

Cho m gam Fe vào bình chứa dung dịch gồm H2SO4 và HNO3. thu được dung dịch X và 2,24 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SOdư vào bình thu được 0,896 lít khí NO và dung dịch Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 4,16 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 15: Một dung dịch X chứa 0,1 mol Na+; 0,2 moi Ba2+; x mol HCO3-­­­ và y mol Cl-. Cô cạn dung dịch X rồi lấy chất rắn đem nung đến khối lượng không đổi thu được 43,6 gam chất rắn. Giá trị của x và y lần lượt là:

Câu 16: Cho 2,74 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,02M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

Câu 17: Khối lượng oleum có công thức H2SO4.3SO4 cần cho vào 500 gam dung dịch H2SO4 70% để thu được dung dịch H2SO4 98% là

Câu 18: Cho X là một axit hữu cơ đơn chức, mạch hở, trong phân tử có một liên kết đôi C=C. Biết rằng m gam X làm mất màu vừa đủ 400 gam dung dịch brom 4%. Mặt khác, khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaHCƠ3 dư được 10,8 gam muối. Số chât thỏa mãn tính chất của X là 

Câu 19:

Hợp chất có công thức [-NH-(CH2)5-CO-]n có tên là

Câu 20: Hỗn hợp X gồm axetylen và etanal. Cho 0,7 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 4,56 gam chất rắn. Phần trăm về số mol etanal trong hỗn hợp là

Câu 21: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 22: Dùng 5,75 lít dung dịch rượu etylic 6° để lên men điều chế giấm ăn (giả sử phản ứng hoàn toàn, khối lượng riêng của của rượu etylic là 0,8g/ml). Khối lượng axit axetic có trong giấm ăn thu được là

Câu 23: Cho 10,0 lít H2 và 6,72 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào 385,4 gam nước ta thu được dung dịch A. Lấy 50,0 gam dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 7,175 gam kết tủa. Hiệu suất của phản ứng giữa H2 và Cl2 là

Câu 24:

Cho 18,2 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Al và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp chứa H2SO4 và HNO3 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 8,96 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và SO2 có tỉ khối so với hidro là 23,5. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là

Câu 25:

Nhiệt phân hoàn toàn 166g hỗn hợp MgCO3 và BaCO3 thu được V lít CO2 (đktc). Cho toàn bộ lượng khí CO2 này hấp thụ vào dung dịch chứa 1,5 mol NaOH thu được dung dịch X. Thêm dung dịch BaCl2 dư vào X thấy tạo thành 118,2g kết tủa. Phần trăm theo khối lượng của MgCO3 trong hỗn hợp đầu là

Câu 26:

Thêm bột sắt dư vào các dung dịch riêng biệt sau: FeCl3 AICl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 (loãng), H2SO4 (đặc, nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sô trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là:

Câu 27: Cho phản ứng hóa học: 2SO2 (k) + 02 (k) \rightarrow 2S03(k) \DeltaH = -198 kJ

Về mặt lí thuyết, muốn thu được nhiều SO3, ta cần tiến hành biện pháp nào dưới đây?

Câu 28:

Cho các hợp chất hữụ cơ: C2H2, C2H4, CH2O, CH2O2 (mạch hở), C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyên màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/ NH3 tạo ra kết tủa là

Câu 29: Trong số các polime cho dưới đây polime nào không phải là polime tổng hợp.

Câu 30:

Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số chất thỏa mãn tính chất trên của X là 

Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu 32:

Cho m-НО-С6Н4-СН2ОН (-C6H4- là vòng thơm) tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sản phẩm tạo ra là

Câu 33: Điện phân dung dịch CuClvới điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catot và một lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nông độ ban đầu của dụng dịch NaOH là

Câu 34:

Cho m gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là 

Câu 35: Hòa tan hết a gam hỗn họp gồm Na2СОз và KHCO3 vào nước thu được dung dịch X. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5 M vào dung dịch X, thu được dung dịch Y và 1,008 lit khí (ờ đktc). Thêm dung dịch Ва(ОН)2dư vào Y thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của a là

Câu 36: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu 37:

Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 M và H2SO4 0,01 M với 250 mi dung dịeh Ва(ОН)2 a M thu được 500 ml dung dịch X có pH = 12. Giá trị của a là

Câu 38: Để xà phòng hoá 10 kg chất béo có chỉ số axit bàng 7, người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,420 kg NaOH. Sau khi phản ứng hoàn toàn, để trung hoà NaOH dư cần 500 ml HCl 1M. Khối lượng glixerol tạo thành là 

Câu 39: Đun este đơn chức A với dung dịch NaOH đến khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Để trung hòa lượng NaOH dư trong X cần 100 ml dung dịch HC1 1M. Cô cạn dung dịch thu được 15,25 gam hỗn hợp muối khan và hơi rượu B. Dẫn toàn bộ hơi rượu Bqua CuO dư, nung nóng thu được anđehit E. Cho E tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 thu được 43,2 gam Ag. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của este A là

Câu 40: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 41:

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí thu được chất rắn X. Hoà tan hết X bằng dung dịch HNO3 0,5M được 0,448 lít khí NO. Thể tích dung dịch axit HNO3 đã dùng là

Câu 42: Hiện tượng thí nghiệm nào dưới đây được mô tả không đúng?

Câu 43: Phản ứng nào sau đây không đúng?

Câu 44: Cho hỗn hợp gồm Mg và Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp hai muối AgNO3 0,3M và Cu(N03)2 0,25M. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch A và chất rắn B. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 3,6 gam hỗn hợp X gồm hai oxit. Hoà tan hoàn toàn B trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng được 2,016 lít khí SO2 (ở đktc). Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu là

Câu 45:

Oxi hóa hoàn toàn 14,3 gam hỗn hợp bột kim loại gồm Mg, Al và Zn bằng oxi dư thu được 22,3 gam hỗn hợp các oxit. Cho lượng oxit này tác dụng với dung dịch HC1 dư thì khối lượng hỗn hợp muối khan tạo thành là

Câu 46: Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Vậy nước trong cốc thuộc loại nước

Câu 47: Hỗn hợp X gồm H2 và hai olefin là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 8,96 lít hỗn hợp X đi qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Dẫn Y qua dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 1,82 gam và thoát ra 5,6 lít hỗn hợp khí Z. Tỷ khối của Z đối với H2 là 7,72. Biết tốc độ phàn ứng cùa hai olefin với hiđro là như nhau, Công thức phân từ và % thể tích của anken có ít nguyên tử cacbon hơn trong X là

Câu 48:

Đun 4,4gam X (công thức phân tử C4H8O2) với NaOH dư thấy thoát ra hơi rượu Y. Cho Y qua CuO dư nung nóng được anđehit z. Cho z phản ứng với lượng dư dung jdich AgNO3/ NH3 thây khối lượng Ag tạo ra nhiều hơn 15 gam. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của X là 

Câu 49: Cho m gam hỗn hợp 2 axit hữu cơ no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng với 6,90 gam Na thu được 2,464 lít khí (đktc) và 19,08 gam hỗn hợp chất rắn. Tên gọi của các axit là 

Câu 50:

Khẳng định nào sau đây không đúng?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bùi Hữu Đăng Khoa 50 50 100% 2.25
2 Thanh Bằng Khúc 48 50 96% 37.17
3 usain 48 50 96% 76.75
4 Hoàng Như Quân 50 50 100% 3.25
5 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 3.27
6 english lee 50 50 100% 2.58
7 QUỐC HUY 47 50 94% 50.7
8 Dung Vu 47 50 94% 5.88
9 Nguyễn Văn Khoa 48 50 96% 44.73
10 nguyen trong ty 48 50 96% 4.97
11 Do Hai Dang 48 50 96% 3.6
12 luong ba duong 45 50 90% 91.5
13 Phan Hoàng Nam 47 50 94% 6.12
14 Kh 44 50 88% 89.78
15 Nguyen Thu Trang 47 50 94% 88.52
16 Nguyễn Văn Thọ 46 48 96% 81.45
17 Tuan Vo 43 47 91% 58.58
18 le dinh quang 45 49 92% 73.47
19 bui thanh huyen 45 50 90% 73.97
20 Tạ Hoàn Thiện Quân 45 48 94% 50.55
21 huỳnh kim thy 45 49 92% 61.5
22 anhsangvabongtoi 45 50 90% 90.27
23 Đỗ Mạnh 45 50 90% 60.7
24 TTQ 44 47 94% 64.1
25 Trần Thị Hòa 44 50 88% 75.75
26 Trần Minh Lực 44 50 88% 86.08
27 Phạm Thị Mỹ Linh 44 50 88% 74.23
28 hophanuyen 44 50 88% 9.22
29 Tũn Tũn 46 50 92% 3.75
30 lê văn sang 43 50 86% 91.48
31 hoang van cong 43 47 91% 46.62
32 Eden Hazard 43 50 86% 82.58
33 Thư Đỗ 45 50 90% 5.33
34 trần đoan trang 42 49 86% 90.1
35 Phạm Công Sơn 44 50 88% 56.43
36 Nguyễn Thị Huyền 46 50 92% 75.82
37 Hoàng Văn Thiện 41 48 85% 86.9
38 Tri Minh Aoe 41 47 87% 3.5
39 Sơn Thonglao 43 49 88% 55.05
40 Kòi Nguyễn 42 49 86% 76.3
41 Tìnhyêulàbiển Họcsinhlàthuyền Phụhuynhkhôngcóquyền Cấmthuyềnđirabiển 40 47 85% 97.53
42 Le Minh Tu 43 50 86% 5.85
43 Vĩ Đặng 43 48 90% 90.22
44 nguyễn văn sang 41 50 82% 90.07
45 Hồng Nga 39 47 83% 87.88
46 Minh Duc Trinh 42 50 84% 90.77
47 Muondoitenchodaira Makhongnghiracaitennao Chonohay 40 50 80% 48.17
48 CSH - 516 42 50 84% 81.47
49 Tam Mai Trong 39 50 78% 89.4
50 Tuấn Kiệt Võ Văn 41 50 82% 7.68
51 MinhNghia Pham 41 46 89% 37.87
52 Đoàn Nguyễn Trường Phúc 41 50 82% 80.17
53 Phạm Quyền Anh 41 50 82% 77.32
54 Tran Khanh Ly 38 50 76% 33.8
55 Quỳnh Mai 40 50 80% 66.07
56 Nga Nguyen 40 49 82% 90.28
57 vanphu 37 39 95% 90.33
58 le thi tuong vi 39 47 83% 66.67
59 linh thao 39 46 85% 60.25
60 Phan Hằng 38 46 83% 89.77
61 Thuy Lam 37 50 74% 64.28
62 Sâu Sâu 41 50 82% 83.52
63 Liễu Phi Phi 39 43 91% 52.72
64 Thảo Nhi 39 50 78% 5.53
65 Mi Mam 38 49 78% 93.95
66 nguyen anh tuan 37 46 80% 90.08
67 pham thao tram 36 48 75% 84.97
68 vuthily 35 50 70% 37.53
69 Đặng Minh Quang 37 45 82% 69.6
70 phùng văn mạnh 34 38 89% 69.22
71 nguyễn thị mỹ dung 40 50 80% 90.27
72 nhoc 36 46 78% 85.73
73 tran thi phuong linh 36 47 77% 4.05
74 nguyễn văn thành 36 47 77% 90.2
75 Hoàngan Ngô 39 50 78% 79.92
76 Đk Mio SiTy 37 48 77% 61.2
77 Bình Dương 34 43 79% 81.28
78 tran thi diem 35 44 80% 3.38
79 Đào Văn Lộc 34 42 81% 4.35
80 Trái Tim Mùa Thu 36 50 72% 89.92
81 Lê Hữu Linh Viễn 36 50 72% 4.92
82 Quỳnh Anh 36 47 77% 80.77
83 Chung Nguyen Huu 36 50 72% 80.92
84 hoang hung 36 43 84% 90.05
85 Đặng Trần Thuỳ Linh 36 49 73% 74.27
86 Nguyễn thế anh 34 50 68% 84.8
87 đặng minh khoa 36 41 88% 59.55
88 Trần Quang Học 37 50 74% 3.93
89 Tú Trinh 35 50 70% 90.03
90 Phan Ánh 39 50 78% 83.33
91 Ku Tainguyen 35 42 83% 76.6
92 Ngo Quyen 34 50 68% 89.13
93 chuthily 27 31 87% 15.07
94 Lê Thảo 38 50 76% 85.03
95 Bùi Vĩnh Dươ 25 32 78% 44.65
96 Mai Nguyễn 35 50 70% 87.37
97 Supper Ly 37 50 74% 5.15
98 kaitou kid 35 50 70% 2.63
99 nguyễn trang 31 43 72% 57.08
100 Đặng Thị Sen 37 50 74% 12.48
101 ha 36 50 72% 2.68
102 DuyAnh 36 50 72% 93.68
103 Xeko Hi 34 50 68% 2.82
104 Nguyễn Thị Lan Anh 20 23 87% 53.4
105 Đầu Đinh 33 40 83% 226.9
106 Đinh Thị Thu Trang 33 50 66% 87.82
107 cafevvn 32 50 64% 90.08
108 Đỗ Huyền Thương 35 50 70% 39.07
109 Thuong Lee 29 44 66% 10.3
110 Tra Mỹ 29 42 69% 19.77
111 nguyen quoc cuong 32 46 70% 74.28
112 Nguyễn Lê An 23 25 92% 26.43
113 vũ duy sơn 29 33 88% 67.5
114 Trịnh Xuyến Chi 35 50 70% 76.77
115 khuatbaduy 28 35 80% 89.83
116 Nguyễn Đình Ngọc 28 38 74% 86.2
117 Phong Ngo 33 49 67% 14.45
118 thanh kakao 34 50 68% 70.17
119 Nhi Yến 22 30 73% 51.82
120 Tran Thi Thu Hoai 31 49 63% 42.45
121 cà thị hà thanh 27 28 96% 22.95
122 Linh Cheng 30 43 70% 77.07
123 Van Toan Nguyen 14 14 100% 1.47
124 Dao Trang 30 50 60% 90.03
125 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 29 50 58% 90.15
126 Phạm Hiền 25 31 81% 65.47
127 Khoảng Cách 22 25 88% 35.57
128 Pro Chang Ngoc 33 50 66% 67.1
129 Sided Love 32 49 65% 31.97
130 nguyen thi kieu duyen 29 50 58% 5.65
131 dinhnguyenngan 22 25 88% 49.05
132 pham hieu 27 34 79% 83.82
133 Vu Kim Anh 28 46 61% 69.18
134 Lam tuyet anh 28 46 61% 90.17
135 Nguyen Ngoc Thai 16 21 76% 47.52
136 Nhiep_Phong 22 25 88% 55.7
137 Lê Dung 31 50 62% 85.38
138 Dương Nhỏ 31 50 62% 87.03
139 Nguyễn Hữu Sơn 29 47 62% 87.8
140 Nguyễn Thị Bích Thủy 19 22 86% 41.17
141 Hoa Trần 21 34 62% 90.25
142 pham thi quynh 28 50 56% 5.93
143 le thi ha trang 19 26 73% 50.95
144 Lê Quốc Huy 25 39 64% 88.28
145 Trọng Phúc Bùi 20 38 53% 6.85
146 Phạm Thanh Tuấn 17 26 65% 90.43
147 Minh Nhut 30 48 63% 38.12
148 tu uyen 29 49 59% 27.23
149 Lầm Lì Thì Sao 23 33 70% 73.5
150 nguyen thi ngoc tam 20 23 87% 101.52
151 nguyennhuthoa 24 39 62% 84.5
152 nguyen duc minh 28 50 56% 68.1
153 Nguyễn Đức Tiến 31 50 62% 90.08
154 Bon Bon 18 28 64% 72.75
155 Chuột Chúa 23 30 77% 34.1
156 Mun Hoànggia 22 26 85% 3.62
157 nguyen thi uyen 12 16 75% 43.37
158 Nguyễn Thế Duy 14 16 88% 10.72
159 chuông gió 27 50 54% 69.42
160 huyennguyen 26 42 62% 87.08
161 Pham Thi bac 30 50 60% 84.65
162 Linh Nguyễn 28 50 56% 82.83
163 Than Chet 26 50 52% 8.13
164 hgsjdga 20 28 71% 47.15
165 hung 17 23 74% 90.22
166 nguyenducminh 20 39 51% 51.55
167 thanhphong 29 50 58% 90.37
168 Eri Angel Kute 15 17 88% 11.03
169 Nguyễn Tuyết 26 49 53% 48.73
170 nguyen chi 24 50 48% 71.68
171 Dương Ngố 13 15 87% 9.02
172 Thư Trần 30 50 60% 6.65
173 lê hữu linh viễn 12 17 71% 36.23
174 nguyễn tùng 16 18 89% 10.95
175 Phạm Uyên 15 18 83% 9.78
176 Huỳnh Hà 27 50 54% 43.33
177 Nguyen The Tinh 22 36 61% 90.03
178 td28 23 43 53% 16.98
179 Dương Thanh Lê 30 50 60% 47.78
180 pham văn huy 14 19 74% 20.4
181 nguyễn thị oanh 27 50 54% 90.05
182 Nam Tbk 9 11 82% 25.27
183 Lê Hà Minh 25 50 50% 5.65
184 Punni Ain 23 44 52% 90.3
185 VuducDai 18 33 55% 91.25
186 lê văn hùng 15 15 100% 9.28
187 Chinh Phan 25 50 50% 59.17
188 Gjo Lang Kinh Pham 7 8 88% 90.1
189 Quốc Việt 28 50 56% 84.45
190 Thanh Lại 9 10 90% 12.7
191 Đinh việt anh 14 24 58% 52.03
192 nguyễn thị mỹ lệ 27 50 54% 77.22
193 Ngoc Lam 15 25 60% 56.55
194 vũ duy sơn 12 16 75% 9.6
195 Nghi Vo Minh 21 33 64% 6.85
196 Cao Thị Lý 6 8 75% 3.47
197 nhi 28 50 56% 89.38
198 Dang Ivan 10 13 77% 20.7
199 tran thanh huong 13 20 65% 26.85
200 nguyễn nam 12 25 48% 3.13
201 Kí Ức Ngủ Wên 26 49 53% 27.72
202 phamxuandung 8 14 57% 45.82
203 van trung 23 50 46% 2.9
204 Lê Đức Thắng 10 13 77% 15.17
205 Thanh xì trum 10 16 63% 1.72
206 Minh Nguyễn 9 15 60% 13.1
207 Januzaj 23 50 46% 89.9
208 Kool Nghiêm 6 7 86% 57.82
209 Khanh Lang 23 50 46% 65.38
210 pham thi hai yen 4 6 67% 12.98
211 Toi dai dot 9 13 69% 33.55
212 hue@gmail.com 25 50 50% 60.6
213 Danh Nguyễn 8 14 57% 26.88
214 Mùa Thu Lá Bay... 7 9 78% 48.45
215 Pham Hien 23 50 46% 4.68
216 Nguyễn Trung Ninh 10 17 59% 53.35
217 Mot Thoi DE Nho 9 10 90% 10.02
218 ha thien dang 4 8 50% 90.27
219 Johnny 11 19 58% 19.62
220 Phuong Uyen LE 5 7 71% 11.65
221 Kato Cheng 9 10 90% 6.72
222 le tuan vu 5 8 63% 10.38
223 Đinh Thị Bích Ngân 4 6 67% 26.78
224 Sailor Munk 9 13 69% 23.08
225 nguyen van tinh 21 50 42% 46.27
226 Trần Thành Ý 9 17 53% 19.05
227 Dang Thao 23 50 46% 85.93
228 minh trang 3 3 100% 90.03
229 nguyen quang muoi 3 3 100% 3.37
230 văn cường 9 15 60% 59.83
231 HOÁ HỌC 5 9 56% 1.4
232 Một Mới 6 14 43% 10.55
233 bui thi hai yen 9 20 45% 20.15
234 sang dreamy 11 20 55% 15.87
235 Summer Wind 24 50 48% 2.33
236 Thế Anh Đỗ 24 50 48% 4.72
237 Dê Núi 25 50 50% 3.25
238 Minh Thuc Nguyen 17 36 47% 67.65
239 Đỗ Việt Dũng 6 7 86% 4.05
240 Hà Huyền Trang 18 50 36% 69.1
241 nguyễn thị ngọc 3 6 50% 28.55
242 Trần Đạt Bảo Thành 2 3 67% 0.45
243 Nguyễn Nghĩa 3 4 75% 6.55
244 dang mong thi 11 21 52% 20.72
245 AT Nif 22 50 44% 29.12
246 Lucia Nguyễn 20 50 40% 77
247 cqc 21 50 42% 2.73
248 trần từ công 5 8 63% 32.95
249 Trí Nguyễn 22 50 44% 37.75
250 Vũ Vui Vẻ 2 2 100% 7.93
251 Nguyen Thanh Cong 6 14 43% 11.17
252 phamgiap 2 2 100% 1.28
253 Linh Chen 2 2 100% 0.95
254 Vũ Tuyên Nguyễn 2 2 100% 5.42
255 Duong Lemon 9 19 47% 90.08
256 Nguyen Huy hu 13 32 41% 89.28
257 phan trung duc 23 50 46% 6.93
258 Tra Sua Da Da 17 49 35% 1.45
259 thanhthuy 1 1 100% 0.27
260 chau ho quoc hoa 4 8 50% 5.67
261 Thành Thái Nguyễn 3 6 50% 7.42
262 mèo còi 11 23 48% 53.12
263 Nguyễn Thị Thanh Thu 1 1 100% 0.68
264 Quách Tỉnh 17 50 34% 35.85
265 Quân Võ 8 8 100% 21.15
266 ch 0 0 0% 0.4
267 nong thi dung 0 0 0% 2.12
268 Nhan Tran 0 0 0% 0.05
269 hoang thi khanh ly 0 0 0% 0.05
270 Hai Hoang 0 0 0% 0.33
271 Ngõng Đình Nguyệt 24 34 71% 91.03
272 Trần Vũ Hồng Tân 0 0 0% 90.53
273 tran minh hoang 1 2 50% 27.85
274 cuong 0 0 0% 0.03
275 Ho Phu 0 0 0% 0.43
276 Nguyến Trang 17 25 68% 11.32
277 dinh van thuy 0 0 0% 0.1
278 hoàng tiến dũng 0 0 0% 246.5
279 VuotHetQuaHet 34 50 68% 90.65
280 Công Rùa 0 0 0% 90.17
281 lương hạnh 22 50 44% 2.12
282 Thịnh Nguyễn 41 50 82% 78.92
283 thao 0 0 0% 11.43
284 Nguyễn Thị Hà Giang 0 0 0% 6.02
285 Minhduc Pham 0 0 0% 0.77
286 Minh Công 19 50 38% 23.78
287 Sở Tắc Quân 0 0 0% 0.23
288 Nguyễn Hồng Nhung 12 17 71% 5.88
289 trang 0 0 0% 127.37
290 le tra giang 38 47 81% 16.72
291 Nga Smile 30 36 83% 9.15
292 lamvanluyen 0 0 0% 0.43
293 Nguyễn Hữu Quyết 14 25 56% 11.08
294 Vô Vị 0 0 0% 0.15
295 Nguyễn Quang Vinh 46 48 96% 90.2
296 phamtan 7 19 37% 11.35
297 Cầu Vồng Trong Mưa 0 0 0% 4.63
298 mai xuân uyên 16 33 48% 90.1
299 duongxuanngoc 19 50 38% 66.77
300 Vũ Trần 47 50 94% 62.98
301 tuan 0 0 0% 37.08
302 Trần Thy Lệ Huyền 0 0 0% 0.28
303 Ngoc Hai 0 0 0% 0.08
304 Đổi Tên Rồi 0 0 0% 0.33
305 tran thi huyen 40 50 80% 83.47
306 Trần Văn Phước 0 0 0% 90.13
307 Nhất Phạm Vũ 0 0 0% 0.08
308 tran thi hang 0 0 0% 0.3
309 Huong Vo 0 0 0% 0.07
310 Thế Thân Thiện 0 0 0% 0.05
311 dinh van hieu 0 0 0% 0.08
312 Nguyễn Văn Lợi 0 0 0% 0.32
313 Ceobuu Nguyễn 0 0 0% 0.05
314 hoahuongduong 43 50 86% 77.38
315 chungvau 0 0 0% 90.28
316 Luân Vtl 0 0 0% 0.47
317 hhhhh 0 0 0% 0.05
318 NGO THUC 0 0 0% 0.17
319 Duy Quyền 40 50 80% 14.85
320 Nguyễn Thanh Vân 19 50 38% 44.85
321 Thịnh Nguyễn 12 26 46% 67.65
322 Nốt Nhạc Thăng Trầm 2 2 100% 2.15
323 Tran Huu Vy 0 0 0% 15.72
324 Tiến Anhxtanh 0 1 0% 5.92
325 Tuongvy Dangthi 20 50 40% 75.85
326 Vinh Tranthe 0 1 0% 0.35
327 mguyenvandung 0 2 0% 2.87
328 Thiên An 0 2 0% 0.62
329 Nguyên Híp 4 9 44% 8.77
330 Heamin Dinh 16 48 33% 2.95
331 tran dinh duy 0 1 0% 0.55
332 Phúc Thịnh 6 15 40% 21.52
333 duyen 16 41 39% 90.13
334 bui van truong 22 50 44% 61.58
335 nguyễn quang tiến 21 50 42% 20.78
336 hang quynh anh 17 50 34% 5.65
337 Jolie SC 17 49 35% 26.37
338 hoangphithieuhiep 18 50 36% 7.55
339 Yến Nguyễn 2 7 29% 4.75
340 thắm trần 4 14 29% 90.98
341 Nguyen Van Duc 6 20 30% 44.22
342 Võ Thanh Long 2 8 25% 15.45
343 Trái Tim Băng 12 28 43% 63.23
344 FapFap 6 16 38% 28.72
345 Nhật Hà 17 50 34% 4.83
346 Wong Fei 3 7 43% 10.4
347 Bùi Tiền Anh Dũng 20 50 40% 84.98
348 hoàng xuân chức 19 50 38% 33.23
349 lam son hai 19 50 38% 57.88
350 Em Iu Anh Nhieu 1 5 20% 10.73
351 TANDU C 16 49 33% 2.55
352 Ku Naive 14 50 28% 7.98
353 Nguyễn Ngọc Thủy Anh 20 50 40% 87.2
354 Nguyễn Tuấn Anh 16 49 33% 1.68
355 lan anh 8 23 35% 90.03
356 nguyễn thị mỹ tiên 13 49 27% 61.42
357 hồ việt thành 21 50 42% 84.4
358 Bốpby Hấp 16 49 33% 2.15
359 Vuong Tieu Long 18 50 36% 20.45
360 Ngọc Ánh Chuột 14 49 29% 1.72
361 Oanh Riley 16 49 33% 19.05
362 Trần Thành Ý 16 46 35% 69.05
363 Tao Còi 14 50 28% 19.57
364 Trần Trung Nghĩa 14 50 28% 1.1
365 Duy Doãn 15 49 31% 5.48
366 Lanh Nguyễn 14 50 28% 18.8
367 Hoang Nam 17 50 34% 9.63
368 kieuminhhieu 2 12 17% 0.5
369 HỒ VĂN VI 11 50 22% 5.93
370 Hậu 15 50 30% 28.08
371 Kim Oanh 13 50 26% 1.27
372 Tien Hoang 11 45 24% 3.02
373 Nguyễn Quốc Huy 16 50 32% 13.7
374 maido 14 49 29% 2.18
375 Nguyễn Minh Đức 19 50 38% 39.23
376 Hà Phương 15 50 30% 19.42
377 Tí Quậy 12 50 24% 3.2
378 Viet Bach 15 50 30% 13.22
379 vu manh dong 11 48 23% 2.22
380 Thái Hồng Dân 14 50 28% 90.07
381 Enny Tram 11 50 22% 1.88
382 vongocphuongnam 14 50 28% 36.35
383 phan trường giang 13 50 26% 40.03
384 Ánh Ryan 12 50 24% 11
385 Huy Nguyễn 14 50 28% 7.58
386 Rua 15 50 30% 9.58
387 nnxuan 11 50 22% 1.97
388 Diem Nguyen 12 50 24% 6.15
389 Linh Lém Lỉnh 11 50 22% 3.33
390 Tran Huy Hoang 10 50 20% 1.1
391 dadadada 12 50 24% 48.58
392 Thích Ăn Mày 7 41 17% 23.38
393 Vu Hoang 9 50 18% 2.13

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12