Đề thi môn Hóa khối A Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng năm 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 2333

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Oxi hóa 0,1 mol ancol etylic thu được m gam hỗn hợp Y gồm axetandehit, nước và ancol etylic (dư). Cho Na (dư) vào m gam hỗn hợp Y, sinh ra V lít khí (đktc). Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 2: Cho các chất sau: phenol, axit acrylic, etylen glicol, ancol etylic, Cu(OH)2, và dung dịch brom. Số cặp chất phản ứng được với nhau là :

Câu 3: Chọn phát biểu không đúng:

Câu 4: Cho este X có công thức cấu tạo thu gọn CH3COOC6H5 ( C6H5-: phenyl). Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 5: Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Li + N2 (k), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Ag + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r), (6) Al + NaCl (r).

Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là:

Câu 6: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 7: Hỗn hợp X gồm một anđehit và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hết a mol hỗn hợp X thu được 3a mol CO2 và 1,8a mol H2O. Hỗn hợp X có số mol 0,1 phản ứng được với tối đa 0,14 mol AgNO3 trong NH3 (điều kiện thích hợp). Số mol của anđehit trong 0,1 mol hỗn hợp X là

Câu 8: Có thể tạo thành H2S khi cho

Câu 9: Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít CO2 ở đkc .Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu được 1,12 lít CO2 ở đkc .Gía trị của V và V1 lần lượt là :

Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Y (trong điều kiện không có không khí) thu được kết tủa nào sau đây?

Câu 11: Dẫn luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa 26,72 gam chất X đun nóng, khí thoát ra khỏi ống được hấp thụ hết bởi dung dịch Ba(OH)2 thu được 39,4 gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch nước lọc thu thêm 19,7 gam kết tủa nữa. Rắn còn lại trong ống cho tác dụng với HNO3 đặc, nóng dư thu được 17,92 lít NO2 (đktc). Biết hiệu suất các phản ứng đều đạt 100%. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là.

Câu 12: Cho sơ đồ sau : X (dư) + Ba(HCO3)2 -> muối Y + muối Z + CO2 + H2O. Vậy X là :

Câu 13: Hợp chất nào sau đây được dùng để sản xuất xi măng?

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn m gam Ba vào 1 lít dung dịch HCl 2aM, thu được dung dịch G và 1,5a mol khí. Dãy gồm các chất đều tác dụng đượcvới dung dịch G là?

Câu 15:  Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 16: Chỉ dùng quỳ tím nhận biết được các chất trong dãy các chất sau đây ?

Câu 17: Cho dãy các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là

Câu 18: Lấy 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 (với số mol bằng nhau) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HI dư thu được dung dịch X. Cô cạn X được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dụng dịch AgNO3 dư được m gam kết tủa. Xác định m?

Câu 19: Hỗn hợp X gồm HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít O2 (đktc), hấp thụ hết sản phẩm cháy vào một lượng dư nước vôi trong thu được 50 gam kết tủa. Giá trị của V là:

Câu 20: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2(dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là

Câu 21: Hai chất hữu cơ có công thức cấu tạo như sau:

(A) C6H5 – O - \overset{\overset{C}{||}}{O} – CH3  (B) H3C – O - \overset{\overset{C}{||}}{O}  - C6H5

Câu 22: Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc-chức:

Câu 23: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là:

Câu 24: Cho phản ứng hoá học: FexOy+ HNO3 → Fe(NO3)3+ NO2+ H2O. Số phân tử HN03 đóng vai trò chất oxi hóa là:

Câu 25: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử X là 1s2 2s22p6 3s23p1. X có đặc điểm nào sau đây:

Câu 26: Clo có hai đồng vị 35Cl và 37Cl, nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Có bao nhiêu nguyên tử 37Cl trong 14,25 gam MgCl2 ?

Câu 27: Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

(d) Natri phenolat tham gia phản ứng thế với dung dịch Br2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ

(f) Dung dịch phenylamoni clorua làm quì tím hóa đỏ.

Các phát biểu sai là :

Câu 28: Cho cân bằng hoá học sau: 2NH3(k) ⇌ N2(k) + 3H2(k). Khi tăng nhiệt độ của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp so với hiđro giảm. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu 29: Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 1,08 gam Ag. Số mol saccarozơ và mantozơ trong hỗn hợp lần lượt là.

Câu 30: Cho hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một ancol, cả hai đều mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 4,32 gam H2O . Nếu cho m gam X tác dụng với NaOH (dư) thì thu được 0,04 mol ancol. Giá trị của m là

Câu 31: X là hỗn hợp các muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 trong đó O chiếm 55,68% về khối lượng. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 50 gam muối, lọc kết tủa thu được đem nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được m gam oxit. Giá trị của m là

Câu 32: Cho các phát biểu sau:

(1) Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.

(2) Các polime đều không tác dụng với axit hay bazơ.

(3) Protein là một loại polime thiên nhiên.

 (4) Cao su buna-S có chứa lưu huỳnh.

Số phát biểu đúng là:

Câu 33: Cho 200ml dung dịch CH3COOH 0.1M tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 0.1M ,thu được dung dịch X.Biết ở 250 C,Ka của CH3COOH là 10-4,75,bỏ qua sự phân li cuả nước.Giá trị pH của dung dịch X ở 25 độ C là:

Câu 34: Cho dãy gồm các chất: Na, O2, Cu(OH)2, Cu, C2H5OH, C6H5NH2. Số chất tác dụng được với axit axetic (trong điều kiện thích hợp) là:

Câu 35: Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, FeSO4, H2S, HCl (đặc), Na2CO3, Số phản ứng oxi hóa khử xảy ra có tạo sản phẩm khí là:

Câu 36: Dãy các muối amoni nào khi bị nhiệt phân tạo thành khí NH3 ?

Câu 37: Muối X có CTPT là CH6O3N2. Đun nóng X với NaOH thu được 1,12 lít khí Y (Y là hợp chất chứa C, H, N và có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Khối lượng muối thu được là:

Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn một muối amoni của axit cacbonic sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50 gam dung dịch H2SO4 19,6 % thì đủ tạo một muối trung hòa có nồng độ 23,913%. Công thức và khối lượng của muối ban đầu lần lượt là:

Câu 39: Cho các mệnh đề sau:

(a) Các halogen đều có số oxi hóa dương trong hợp chất.

(b) Halogen đứng trước đẩy được halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối.

(c) Các halogen đều tan được trong nước.

(d) Các halogen đều tác dụng được với hiđro.

Số mệnh đề phát biểu sai là:

Câu 40: Sắt (III) nitrat (trong nước) oxi hóa được tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây?

Câu 41: Hoà tan 4,32 gam nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 35,52 gam muối. Giá trị của V là

Câu 42: Axit photphoric và axit nitric cùng có phản ứng với nhóm chất nào sau :

Câu 43: Cho các phát biểu sau:

(1) Etanal có nhiệt độ sôi cao hơn axit axetic.

(2) Etanal cho kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(3) Etanal ít tan trong nước.

(4) Etanal có thể được điều chế từ axetilen.

Những phát biểu không đúng là:

Câu 44: Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn sau đây là sai ?

Câu 45: Cần a mol K2Cr2O7 và b mol HCl để điều chế được 3,36 lít khí Cl2 (đkc). Giá trị của a và b lần lượt là:

Câu 46:  Cho dãy các chất sau: toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là:

Câu 47: X là hỗn hợp 2 este mạch hở của cùng một ancol no, đơn chức và hai axit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X cần 6,16 lít O2(đktc). Đun nóng 0,1 mol X với 50 gam dung dịch NaOH 20% đến khi phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu 48:  Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H10. X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo kết tủa vàng. Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu được 2,2-đimetylbutan. X là

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit đơn chức Y, Z. Khi cho 1,42 gam hỗn hợp X vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 8,64 gam Ag. Hiđro hóa hoàn toàn 1,42 gam hỗn hợp X thành hỗn hợp ancol X’. Cho toàn bộ hỗn hợp X’ vào bình đựng Na dư thu được 0,336 lít H2 (đktc). Công thức của Y, Z lần lượt là:

Câu 50: Để tách riêng Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Ni, Fe ở dạng bột (vẫn giữ nguyên khối lượng của Ag ban đầu) thì dung dịch cần dùng là

Câu 51: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Y (gồm Cu và hai oxit của sắt ) bằng 260 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ, thu được dung dịch Z chứa hai muối với tổng khối lượng là 16,67 gam. Giá trị của m là:

Câu 52: Thực hiện quá trình điện phân dung dịch CuCl2 với các điện cực bằng đồng. Sau một thời gian thấy:

Câu 53: Trong số các chất và ion sau, có bao nhiêu chất và ion có tính lưỡng tính: HSO3

-,ClH3NCH2COOH, Cr(OH)3, PbO, Zn, CH3COONH3CH3.

Câu 54: Cho etan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được một hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và H2. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với etan là 0,4. Hãy cho biết nếu cho 0,4 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 đã pư là bao nhiêu?

Câu 55: Có các nhận định sau:

(1) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

(2) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit,…

(3) Chất béo chứa các gốc axit không no thường là các chất rắn ở nhiệt độ thường.

(4) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(5) Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.

(6) Khi đun chất béo lỏng với hiđro (trong điều kiện thích hợp) thì chúng chuyển thành chất béo rắn.

Các nhận định đúng là:

Câu 56: Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic no mạch hở.

- Thí nghiệm 1: đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp T thu được a mol H2O.

- Thí nghiệm 2: a mol hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1,6a (mol) CO2. Phần trăm khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong T là

Câu 57: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 58: Để nhận biết các dung dịch Al(NO3)3, Zn(NO3)2, FeCl3 chứa trong các lọ riêng biệt, ta dùng hóa chất nào sau đây?

Câu 59: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu CTCT phù hợp với X?

Câu 60: Trong các polime cho dưới đây, polime nào không phải là polime tổng hợp?

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thanh Tùng 48 50 96% 90.43
2 Thùy Tân 47 50 94% 15.53
3 Nguyễn Thị Huyền 47 50 94% 57.42
4 Trinh Minh Anh Dung 46 50 92% 4.9
5 Nguyễn Văn Long 46 50 92% 36.78
6 tran ngoc anh 45 50 90% 87.47
7 usain 45 50 90% 5.12
8 nguyen phi can 44 50 88% 91.5
9 Nguyễn Thọ Thành 47 57 82% 58.52
10 luong ba duong 43 49 88% 90.18
11 le dinh quang 44 50 88% 74.58
12 abc 42 49 86% 66.78
13 Bia ĐầuTo 43 50 86% 6.52
14 Lọ Lem Thúy 41 50 82% 65.2
15 nguyễn văn tuấn 41 50 82% 49.7
16 phạm thị thủy 41 50 82% 14.35
17 Ngô Hoàng Anh Đức 42 50 84% 90.05
18 QUỐC HUY 41 50 82% 54.85
19 MinhNghia Pham 41 50 82% 46.57
20 hothihang 39 46 85% 57.17
21 Kumiko Akimoto 40 50 80% 89.38
22 Nhật Đang Rảnh Để 40 50 80% 85.9
23 Phạm Thị Mỹ Linh 40 50 80% 67.58
24 Kòi Nguyễn 41 49 84% 40.13
25 vu lan anh 39 50 78% 8.6
26 Minh Duc Trinh 40 50 80% 77.38
27 Quỳnh Như 39 50 78% 65.68
28 Huyen Duong 39 50 78% 56.05
29 Le Thi Minh Hang 39 50 78% 2.85
30 nguyễn hoàng công 40 50 80% 67.32
31 Ty Bon Bon 40 50 80% 74.5
32 bodaycontrai 38 50 76% 61.28
33 dinhnguyenngan 38 50 76% 44.7
34 Đăng Danh 38 50 76% 75.88
35 phạm uyên 37 48 77% 74.27
36 Dương Phong Tử 38 46 83% 57.27
37 Lê Vũ Bảo Ngọc 38 46 83% 362.05
38 nguyenducminh 36 46 78% 67.92
39 jr phan 36 46 78% 61.97
40 Cong Phan 37 50 74% 1.92
41 Tri Minh Aoe 37 50 74% 87.73
42 Nguyễn Tuấn Cảnh 37 50 74% 89.23
43 Tìnhyêulàbiển Họcsinhlàthuyền Phụhuynhkhôngcóquyền Cấmthuyềnđirabiển 36 48 75% 51.23
44 đồng nguyệt hằng 36 49 73% 67.18
45 nguyen duy nhat 36 50 72% 89.18
46 than troi 37 50 74% 67.05
47 trần đoan trang 37 48 77% 90.13
48 lê nhung 35 49 71% 63.78
49 Mi Mam 36 49 73% 96.02
50 keengs 33 44 75% 25.5
51 co huy vu 35 50 70% 66.63
52 nguyen van trung 35 50 70% 88.27
53 pham huu binh 35 50 70% 54.97
54 Mây Mưa 34 49 69% 79.82
55 Trần Ngọc Hoàn 32 43 74% 92.05
56 Võ Hồng Quân 32 43 74% 43.88
57 Do Tien Duc 35 50 70% 78.18
58 nguyễn thị quỳnh 34 50 68% 12.07
59 thanhnha 34 50 68% 80.38
60 Vũ phượng 34 50 68% 53.13
61 Đào Văn Lộc 32 45 71% 5.97
62 Đoàn Nguyễn Trường Phúc 35 50 70% 88.82
63 vanphu 34 50 68% 77.63
64 Xuân Trường Vũ 34 48 71% 72.88
65 Lê Văn Tiến 33 50 66% 45.6
66 Quỳnh Mai 31 44 70% 16.18
67 Đk Mio SiTy 32 44 73% 52.62
68 thuctrinh 32 49 65% 89.63
69 CSH - 516 34 50 68% 76.33
70 thanhphong 33 47 70% 73.63
71 nguyen duc phong 31 43 72% 84.6
72 thanh kakao 34 50 68% 67.4
73 Bé Hạt Tiêu 31 46 67% 69.7
74 hoang thi mai 34 50 68% 88.63
75 Vu le Van 34 50 68% 72.1
76 Thầy Phạm Quốc Vượng 29 41 71% 90.03
77 Chung Nguyen Huu 32 50 64% 81.88
78 Đầu Đinh 32 50 64% 89.43
79 Minh Chau 27 33 82% 17.53
80 Minh Anh Hoàng Vũ 29 42 69% 69.33
81 Vũ Vui Vẻ 33 49 67% 87.9
82 Thien Nguyen 33 50 66% 89.73
83 Nguyễn Thảo Hiền 26 31 84% 28.23
84 trang 31 50 62% 86.65
85 Lê Đình Thái 32 50 64% 77.28
86 Trịnh Xuyến Chi 31 48 65% 46.67
87 Trần việt sơn 31 46 67% 86.78
88 Cobi Manu 32 50 64% 75.2
89 Tai Tinh 27 37 73% 47.98
90 conan 30 50 60% 59.37
91 Bao Binh 32 50 64% 5.98
92 Kim Hao 32 50 64% 73.87
93 th 30 49 61% 54.53
94 Nguyễn Công Tuấn Huy 32 50 64% 78.25
95 Nhung Nguyễn Thị Hồng 33 50 66% 70.92
96 Vu Truong 27 42 64% 88.75
97 Ngo Quyen 31 50 62% 80.17
98 Trúc 29 49 59% 64.95
99 asasd 30 47 64% 83.68
100 Tú Trinh 31 50 62% 76.53
101 nguyen bich ngoc 29 50 58% 60.33
102 Đỗ Thị Thanh 30 50 60% 69.88
103 hanh 31 50 62% 88.52
104 Pro Cola 22 26 85% 32.1
105 nguyennhuthoa 27 42 64% 89.18
106 pham duc trong 21 25 84% 35.43
107 do thi huong 30 50 60% 34.98
108 nguyển thị kim 23 39 59% 50.7
109 Toan Nguyen Chanh 30 50 60% 24.75
110 Nguyễn Thị Huyền Trang 30 50 60% 82.97
111 Pham Thi bac 30 50 60% 61.12
112 Thiên Tịnh 28 50 56% 88.72
113 nguyễn tùng 22 29 76% 32.07
114 Hoàng Quang Khánh 22 32 69% 90.37
115 Heo Nguyencute 24 36 67% 71.18
116 nguyen van hien 25 39 64% 60.98
117 Nhi Yến 22 30 73% 14.73
118 Nguyễn An 28 46 61% 90.08
119 Bien Chan 28 50 56% 90.18
120 Thủy Manucian 27 50 54% 61.15
121 Nguyễn Hữu Nam 24 39 62% 89.33
122 nunanunong 22 31 71% 38.22
123 Ngô Thế Vinh 28 50 56% 14.13
124 haitho_tieu@yahoo.com.vn 28 50 56% 86.98
125 Bùi Thảo 26 49 53% 90.25
126 Aiden Heo 28 50 56% 76.5
127 Quỳnh Anh 25 45 56% 59.6
128 Lâm Chấn Lột 23 40 58% 89.5
129 Nhiep_Phong 21 33 64% 90.15
130 pham thao tram 27 50 54% 73.82
131 Thảo Mon 27 50 54% 37
132 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 27 50 54% 85.18
133 Ryo Ken 24 40 60% 65.92
134 Thái Sơn Qb 27 50 54% 74.9
135 vo chi dien 25 47 53% 7.37
136 Trần Thanh Nhân Trí 19 32 59% 85.78
137 Cá Vàng 14 15 93% 1.27
138 Wan Win 24 48 50% 34.97
139 Rồng Văn Đất 26 50 52% 56.37
140 Nguyễn Thị Ngọc 26 50 52% 41.77
141 Ngôk Pé 22 43 51% 66.2
142 Toi dai dot 17 26 65% 32.88
143 dungdiudang 16 23 70% 31.17
144 phuockieu 23 47 49% 61.48
145 Nguyen Ngoc Thai 15 21 71% 28.5
146 pham thi quynh 23 43 53% 69.85
147 pham hieu 15 22 68% 10.1
148 Nguyễn Hoàng Mạnh 23 50 46% 20.5
149 bui thi hai yen 18 32 56% 44.62
150 Mèo Lùn 24 50 48% 69.58
151 Nguyen Trung Nghia 25 50 50% 26.63
152 dinh duyet 19 36 53% 71.87
153 nguyenquocanh 24 49 49% 50.73
154 ʚɞThế Kỳʚɞ 24 50 48% 43.45
155 chau ho quoc hoa 15 25 60% 11.47
156 Than Chet 24 50 48% 6.08
157 vo kim thien 24 50 48% 82.42
158 Phạm Thanh Quý 24 50 48% 64.33
159 Lê Thị Thu Hà 22 43 51% 48.62
160 Phạm Uyên 13 20 65% 12.83
161 phùng văn mạnh 13 19 68% 60.73
162 Truc Dao Bui 15 27 56% 29.58
163 vũ duy sơn 11 15 73% 21.62
164 nguyen thi thu 23 49 47% 66.07
165 vo hoang phuc 23 49 47% 83.13
166 tranthitrucphuong 22 50 44% 61
167 Phương Út 23 50 46% 38.1
168 tu uyen 23 50 46% 52.52
169 Lê Thanh Bình 15 28 54% 56.98
170 pham văn huy 23 50 46% 90.55
171 Johnny 19 40 48% 55.07
172 pham quoc nhan 23 50 46% 26.52
173 hgsjdga 16 35 46% 77.37
174 Tan Loc 17 35 49% 18.98
175 buech 21 50 42% 83.73
176 Bạch mi linh 12 20 60% 28.3
177 phùng thị thúy hằng 14 27 52% 12.62
178 Kim Na Na 16 33 48% 23.68
179 lê nguyễn thanh xuân 9 12 75% 7.03
180 Pham Minh Tai 22 50 44% 73.28
181 tranquoctoan 22 50 44% 88.9
182 Bongbong Xaphong 13 25 52% 23.13
183 Mai Thanh Dat 15 34 44% 43.48
184 Nguyễn Thị Hiền 15 29 52% 29.92
185 minh 22 50 44% 19.28
186 Sanh Sí Soạn 21 49 43% 60.73
187 Hà Trần 13 26 50% 13.4
188 Chuột Chúa 7 8 88% 3.5
189 Phùng Quốc Phòng 20 50 40% 44.23
190 Đào Phúc 23 50 46% 60.45
191 Dê Núi 10 18 56% 53.47
192 Phạm Quyền Anh 8 12 67% 7.17
193 Trần Văn Phước 7 9 78% 16.78
194 ½»£em ♠ £uố©«½ 8 12 67% 18.12
195 Mít Dai 8 12 67% 10.98
196 Hòa Hồ 7 9 78% 6.35
197 Hồng Kim Tuyến 22 49 45% 78.12
198 Bụp 8 13 62% 17.28
199 Nguyễn Văn Hòa 20 50 40% 88.33
200 Nhok Quyt Siro 8 14 57% 14.23
201 Đức Long 20 50 40% 68.12
202 vutieuhuong 20 48 42% 33.73
203 sonpham 9 17 53% 47.5
204 Doong Doong 18 48 38% 91.35
205 Lacky Ly 20 49 41% 76.33
206 lê anh phú 14 30 47% 44.43
207 huynh tuyen 12 27 44% 10.58
208 NGUYỄN DOÃN LÂM 10 21 48% 53.27
209 bui van tien 14 34 41% 31.8
210 trần thương thương 20 50 40% 87.73
211 Hai Tran Quoc 8 16 50% 30.58
212 nguyendieulinh 12 28 43% 46
213 S Ơn Sơn 5 7 71% 25.63
214 Yeu Vo Thang Ban 5 7 71% 5.43
215 Thy Nguyễn 18 50 36% 22.75
216 Lê Quốc Huy 4 5 80% 7.22
217 tranhoangtrong 6 11 55% 10.13
218 Trần Vũ Hồng Tân 5 8 63% 11.13
219 Hoàng Linh Giang 15 38 39% 70.33
220 nguyen van minh 19 49 39% 73.97
221 nguyễn thị thúy 13 33 39% 90.02
222 laikimoanh 12 30 40% 78.5
223 Nguyen Minh Hieu 3 3 100% 2
224 nguyễn văn dũng 14 36 39% 81.22
225 Tran Xuan Luan 10 24 42% 13.1
226 Tĩnh Võ 19 50 38% 88.68
227 Lê Văn Dũng 19 50 38% 31.73
228 nguyen huy tin 7 16 44% 90.18
229 Hồng Quy 7 16 44% 29.63
230 lương hạnh 19 50 38% 3.98
231 ntgiang487@gmail.com 16 41 39% 75.77
232 Duyen Khong 8 19 42% 57.98
233 Khanh Lang 11 29 38% 5.85
234 nguyen trung nghia 7 17 41% 7.23
235 Kim Vui 17 50 34% 1.32
236 nguyen thi ngoc huyen 3 5 60% 48.12
237 Quyên Kiʚɞwi 18 50 36% 67.78
238 Nguyễn Công Hiệu 6 14 43% 90.2
239 My Hang 4 8 50% 6.95
240 Tu Nguyen 3 6 50% 9.28
241 Lê Thành Tâm 4 9 44% 18.47
242 Ngọc Hoàng 3 6 50% 15.28
243 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.33
244 nguyễn thị thay 1 1 100% 1.78
245 Vuong Tieu Long 18 50 36% 17.27
246 Nho Ho 18 50 36% 17.55
247 nguyễn thanh duy 13 35 37% 41.32
248 Mot Thoi DE Nho 4 10 40% 11.75
249 Hoàng Quyên Lê 2 4 50% 6.97
250 nguyễn quang tiến 2 4 50% 2.2
251 phantrongtoai 18 50 36% 39.02
252 Long Mai Duc 18 50 36% 53.63
253 Lương Anh Tú 18 50 36% 35.17
254 hoangphithieuhiep 1 1 100% 0.35
255 hoang dai ca 2 4 50% 6.47
256 Lê Tùng 1 1 100% 0.17
257 Cường Mice 3 7 43% 8.17
258 Tuệ Nguyễn Văn 1 1 100% 0.17
259 phamgiap 1 2 50% 1.23
260 lê anh sơn 4 11 36% 8.88
261 Hiền Nguyễn 16 50 32% 20.98
262 Tun Pro 12 35 34% 49.92
263 Nguyễn Quốc Nam 1 2 50% 0.35
264 Nguyen van dung 3 8 38% 11.32
265 James Rodriguez 53 60 88% 39.87
266 Nguyen Truong An 19 26 73% 68.48
267 sơn đẹp trai 24 35 69% 36
268 l̶̡̗̣̋̿͊̉̈̈́͛͋̍̊̕͠ê̴̟̤̯͓͍̫͇̪̺͉̰̇́͒̔͊͑̑͘ ̸̡̪̲̣͈̀̈̿͐͌͋̒͜͝͠c̶̡̮͚̥͚͓̆͜͜͠ô̵̝̮̫͓̤̙̔̓̃̍͗̔̄͛̍͜͝ͅn̶̡͚͕̪̪̟̱̯͖̭͑̚͠g̶̡̹̲̥̖̭̝̽̍̓͛̾̄͗̽̈̀̄̾̕ t̵̢̗̺͎̳̥͔̮̮̺̫̲́́́̈́͗̀̓̈̾͠͝ư̶̩͇͙̻͕̝͎̦̫̏̆̈́̾̚ḁ̴̺͔̞͔̲̲̰͔͈̪̂́̇́̑͂̚͜n̷̡̡̞͋̍̒̈́̾͗̈́́̍͗̄̕ 27 60 45% 47.18
269 pham hung dung 0 0 0% 0.13
270 Zym 11 29 38% 13.05
271 Quang Anh Shyn 28 60 47% 67.02
272 võ thịnh sơn 50 59 85% 64.28
273 Tung Lam 0 0 0% 0.1
274 Quỳnh Mai 17 49 35% 32.12
275 Xuân Tú Vũ 0 0 0% 0.33
276 Dương Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.12
277 duongvanhai 0 0 0% 0.4
278 Lê Quang Vĩnh 3 11 27% 14.38
279 Phu Thien Tran 6 11 55% 90.27
280 dong 0 0 0% 1.13
281 Changtrai Đacams 0 0 0% 0.07
282 phuong 45 59 76% 77.7
283 Tung Nguyen 46 60 77% 65.72
284 Ly Jerry 18 47 38% 5.38
285 Nguyễn Đình Công 0 0 0% 0.07
286 hoangphuoclong 9 30 30% 91.77
287 Nhung Tran 0 0 0% 2.9
288 Pjpj Bonbon 3 12 25% 0.52
289 dadadada 15 45 33% 32.78
290 Tien Dinh Duc Dinh 0 0 0% 90.17
291 nguyễn phúc trọng 33 43 77% 72.23
292 Lại Tuấn 28 50 56% 66.7
293 Huấn Aguero 5 14 36% 59.12
294 pham ngoc ngan ha 0 0 0% 16.4
295 Chan Kinh 14 53 26% 47.75
296 Ricardo Đô 13 59 22% 7.73
297 Hà Nguyễn 0 0 0% 3.15
298 nguyễn văn nam 40 50 80% 11.47
299 pham thanh tuan 0 0 0% 0.08
300 phan thị thương 24 45 53% 90.2
301 Đinh Thị Thu Trang 0 0 0% 73.52
302 Lê Sơn 0 0 0% 0.22
303 Hồng Nga 0 0 0% 0.07
304 Hồ A Trọng 36 60 60% 35.85
305 Xuân Quân 0 0 0% 0.03
306 mai trung tin 12 30 40% 23.35
307 nguyen duc manh tien 1 3 33% 12.77
308 minh 1 3 33% 7.78
309 Nguyễn Thủy 7 25 28% 9.58
310 Linh Đặng 0 0 0% 0.72
311 Minh Hoa 40 52 77% 79.95
312 Trai Nha Ngheo 14 18 78% 11.15
313 Hương Trần 14 45 31% 43.75
314 Trần Văn Dũng 28 54 52% 90.77
315 ItalyMin Shim 0 0 0% 0.1
316 Trung Nguyễn 29 39 74% 90.3
317 Ngo Tuananh 0 3 0% 2.43
318 Hồng Nhung Lê 0 0 0% 0.1
319 hoangvantuyen 23 60 38% 48.73
320 Trần Quang Học 40 50 80% 2.58
321 hoang nhu y 0 1 0% 0.7
322 lam vu luan 17 50 34% 90.95
323 Phankao Phan 17 50 34% 29.35
324 dang sinh hung 0 1 0% 0.8
325 Ngân Hà 0 1 0% 0.1
326 hay bi lua 2 7 29% 11.33
327 Lờ Ong Long 13 40 33% 33.15
328 Huỳnh Trường 12 37 32% 24.78
329 David Hoang Ngoc 2 8 25% 2.67
330 levann 14 47 30% 1
331 Nguyễn Tuấn Anh 2 8 25% 90.97
332 ta thi thu xuyen 13 41 32% 91.42
333 Nguyen Thi Tuyet Mai 0 2 0% 0.23
334 Linh Li Lom 0 2 0% 7.1
335 Trái Tim Cô Đơn 2 8 25% 15.82
336 trần tý 15 50 30% 45.52
337 Nguyễn Việt Hoàng 0 2 0% 0.23
338 nguyen thi phuong lan 8 27 30% 20.2
339 phạm minh hoàng 18 50 36% 45.45
340 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 16 49 33% 28.07
341 hieu hoang 6 24 25% 18.52
342 Tuân Chelsea 13 50 26% 23.48
343 Nguyễn Ngọc Quý 4 16 25% 7.73
344 Võ Thị Thanh Nhàn 1 7 14% 0.47
345 Bảo Kul 4 16 25% 20.25
346 Hoàng Prevalent 16 50 32% 47.88
347 Anh Thư 16 50 32% 81.87
348 phuong anh 7 26 27% 34.32
349 cà thị hà thanh 8 29 28% 20.85
350 nguyen tien dai 0 6 0% 114.27
351 Nguyễn Tấn Trí 15 50 30% 2.72
352 nguyễn văn hùng 14 49 29% 42.85
353 Cỏ Bốn Lá 15 50 30% 34.9
354 Chương Chăm Chỉ 15 50 30% 28.72
355 tienphan 5 22 23% 35.02
356 duongxuanngoc 15 50 30% 69.47
357 tran ngan 15 50 30% 19.8
358 nguyen thi thao 0 7 0% 8.32
359 nguyễn thị oanh 3 18 17% 13.82
360 Màu Áo Trắng 12 50 24% 2.15
361 nguyễn phan quốc bảo 13 50 26% 9.9
362 hathuy 13 50 26% 4
363 Lê Nguyên 13 50 26% 2
364 Phung Phuong Anh 13 50 26% 50.75
365 Tetcom Bank CU Class 8 37 22% 5.72
366 Nguyen Quoc Anh 13 50 26% 0.52
367 Thảo Nguyễn 12 49 24% 1.9
368 Bái Lâm 14 49 29% 2.22
369 dang khoa 11 50 22% 51.22
370 Hiệp Thẩm Phán 11 50 22% 2.72
371 Kim Tuyen 7 34 21% 13.35
372 Quynhnhu 12 50 24% 4.02
373 Một Cái Tên 12 50 24% 1.65
374 TRẦN HOÀNG 1 19 5% 1.72
375 tong van duc 11 50 22% 13.85
376 phung anh tu 11 50 22% 39.97
377 tran dai nghia 9 49 18% 12.05
378 dương tuấn duy 11 50 22% 6.05
379 Pham Hau 10 50 20% 62.07
380 Pzo Pra 8 50 16% 1.28
381 phan van lam 7 50 14% 11.92

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12