Đề thi thử đại học môn hóa năm 2014 có lời giải

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 826

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dãy sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần độ phân cực của liên kết?

Câu 2: Trong quá trình sản xuất gang xảy ra phản ứng : Fe2O3 (r) + 3CO (k)       2Fe(r) + 3CO2(k); ∆H>0 Có các biện pháp : (1).Tăng nhiệt độ phản ứng. (2).Tăng áp suất chung của hệ. (3). Giảm nhiệt độ phản ứng. (4).Dùng chất xúc tác. Yếu tố giúp tăng hiệu suất của phản ứng trên là

Câu 3: Cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+,CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là

Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau: (I).Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. (III).Sục hỗn hợp NO2 và O2 vào nước. (IV).Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc nóng. (V).Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. (VI).Cho SiO2 vào dung dịch HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy ra là

Câu 5: Cho các kim loại: Cu,Al, Fe, Ag. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của kim loại (từ trái sang phải) là

Câu 6: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ CO2  sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là

Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1).Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. (2). Cho dung  HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (3).Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. (4).Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. (5).Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]) (6).Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm kết tủa.

Câu 8: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

Câu 9: Cho 26,8 gam KHCO3 và NaHCOtác dụng hết với dung dịch HCl dư được 6,72 lít khí (đktc). Sau phản ứng cô cạn được a gam muối khan. Giá trị của a gam là

Câu 10: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng CTPT C5H10O2 phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu 11: Có các lọ riêng biệt mất nhãn đựng các dung dịch không màu: AlCl3, ZnCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl. Thuốc thử có thể dùng để phân biệt các lọ mất nhãn trên là dung dịch

Câu 12: Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hòa tan cùng số mol mỗi chất vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là

Câu 13: Cho các chất sau: HCl, NaOH, Na3PO4­, Na2CO3, Ca(OH)2. Số chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là

Câu 14: Hòa tan 4,0 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X( hóa trị II ,đứng trước H2 trong dãy điện hóa) bằng dung dịch HCl dư,thu được 2,24 lít khí H2( đktc). Để hòa tan 2,4 gam X thì cần dùng chưa đến 250ml dung dịch HCl 1M. X là

Câu 15: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M, H2SO4 0,2M và H3PO4 0,1 M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Để trung hòa 300ml dung dịch X cần dùng vừa đủ Vml dung dịch Y. Giá trị của V là

Câu 16: Dãy nào dưới đây gồm tất cả các chất làm đổi màu quỳ tím ẩm?

Câu 17: Cho 28,8 gam bột Cu vào 200ml hỗn hợp axit HNO3 1,0M và H2SO4 0,5M thấy thoát ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất đo ở đktc). Giá trị của V là

Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng: Stiren \xrightarrow{+H_{2}O,t^{0}C} X  \xrightarrow{CuO,t^{0}C}   Y  \xrightarrow{Br_{2},H^{+}}  Z. Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

Câu 19: Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch gồm HNO3 0,6M, và H2SO4 0,5M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì thu được khối lượng muối khan là

Câu 20: Cho 100ml dung dịch  hỗn hợp CuSO4 1M và Al2(SO4)3 1,5M tác dụng với dung dịch NH3 dư, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là

Câu 21: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm CuO, Na2O, Al2O3 vào nước được 400ml dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M và chất rắn Z chỉ gồm một chất. Lọc tách Z rồi cho luồng khí H2 dư qua Z nung nóng thu được chất rắn T. Hòa tan hoàn toàn T bằng dung dịch HNO3 dư được 0,448 lít khí (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO có tỉ khối so với oxi bằng 1,0625. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 22: Nung nóng hoàn toàn 28,9 gam hỗn hợp KNO3 và Cu(NO3)2. Hỗn hợp khí sinh ra được dẫn vào nước lấy dư thì còn 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (coi oxi không tan trong nước).% khối lượng KNO3 trong hỗn hợp ban đầu là

Câu 23: Phát biểu đúng là

Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 thu được 448ml khí X (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Khí X và số mol HNO3 đã tham gia phản ứng lần lượt là

Câu 25: Đốt m gam Al trong 6,72 lít khí O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2( các thể tích đo ở đktc). Giá trị của m là

Câu 26: Tổng số chất hữu cơ mạch hở , có cùng CTPT là C2H4O2

Câu 27: Số chất không tham gia phản ứng tráng bạc là Cho các chất sau: tinh bột ; glucozơ; saccarozơ ; mantozơ; xenlulozơ.

Câu 28: Hai chất X, Y có cùng CTPT C4H10O. Biết -Khi thực hiện phản ứng tách nước (H2SO4 đặc, 1700C), mỗi chất chỉ tạo một anken. -Khi oxi hóa X, Y bằng oxi(CuO, t0), mỗi chất cho một anđêhit. -Khi cho anken tạo thành từ Y hợp nước (H+,t0) thu được hỗn hợp ancol bậc 1 và bậc 3. Tên gọi của X, Y lần lượt là

Câu 29: Dãy gồm các chất đều phản ứng với HCOOH là

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O tạo ra lần lượt là

Câu 31: Cho các chất sau: CH3COOH (X), C2H5COOH(Y), CH3COOCH3(Z), CH3CH2CH2OH (T). Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất trên là

Câu 32: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit acboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan.  Công thức của 2 axit trong X là

Câu 33: Phản ứng nào sau đây không được dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo phân tử của glucozơ?

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 6,645 gam hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được 18,655 gam kết tủa. Tên hai kim loại kiềm trên là

Câu 35: Hỗn hợp X gồm 2 ancol. Đốt cháy hoàn toàn 8,3 gam X bằng 10,64 lít O2 thu được 7,84 lít CO2, các thể tích khí đều đo ở đktc. Hai ancol trong X là

Câu 36: Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch HCl thì dùng hết 80ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835 gam muối khan, Khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là

Câu 37: Hiện tượng quan sát được khi cho dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch FeCl3

Câu 38: Liên kết hóa học giữa nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết

Câu 39: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Câu 40: Hỗn hợp X có 2 este đơn chức là đồng phân của nhau. Cho 5,7 gam hỗn hợp X, tác dụng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Y có hai ancol bền, cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Y kết hợp vừa hết với ít hơn 0,06 gam H2. Công thức este là

Câu 41: Thủy phân m gam tinh bột sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất quá trình sản xuất ancol etylic là 80% thì m có giá trị là

Câu 42: X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí gồm X và O2 dư ở 1500C có áp suất 2atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 1500C vẫn áp suất 2atm. Người ta trộn 9,6 gam X với hiđro rồi cho qua bình đựng Ni nung nóng (H= 100%) thì thu được hỗn hợp Y. Khối lượng mol trung bình của Y có thể là

Câu 43: Hỗn hợp X có C2H5OH, C2H5COOH, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2(đktc). Mặt khác 13,2 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có p gam Ag kết tủa. Giá trị của p là

Câu 44: Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH trộn theo tỉ lệ 1:1. Cho 10,6 gam hỗn hợp X tác dụng với 11,5 gam C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa đạt 80%). Giá trị của m là

Câu 45: Hợp chất hữu cơ X công thức phân tử dạng CxHyOz trong đó oxi chiếm 29,09% về khối lượng . Biết X tác dụng với NaOH theo tirleej mol 1: 2 và khi brom hóa X chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất. Tên gọi của X là

Câu 46: Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ X, Y kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 1,29gam hỗn hợp M, cho toàn bộ sản phẩm cháy (Chỉ có CO2 và H2O) vào bình nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 4,17 gam và tạo ra 6,0 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

Câu 47: Đun nóng 7,6 gam hỗn hợp gồm C2H2, C2H4 và H2  trong bình kín với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hòn toàn hỗn hợp Y rồi dẫn sản phẩm cháy thu được lần lượt qua bình (1) đựng H2SO4 đặc, bình (2) đựng Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình (1) tăng 14.4 gam , bình (2) tăng  m gam. Giá trị của m  là

Câu 48: Oxi hóa m gam một hỗn hợp X gồm fomanđêhit và axetanđehit bằng oxi ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các axit hữu cơ. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng x. Khoảng biến thiên của x bằng

Câu 49: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit. Cho 11,6 gam X tác dụng với dung dịch chứa AgNO3/NH3 dư thu được 54 gam Ag kết tủa. Hiđro hóa hoàn toàn 11,6 gam X cần dùng vừa hết 6,72 lít khí H2(đktc). Các anđehit trong X là:

Câu 50: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần dùng hết 110ml dung dịch NaOH1M thu được hỗn hợp hai muối và 2,9 gam anđêhit T. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 viet tien 48 50 96% 50.82
2 Nguyễn Thanh Tùng 49 50 98% 58.28
3 QUỐC HUY 48 50 96% 38.82
4 usain 47 49 96% 36.65
5 Phạm Văn Huân 46 50 92% 59.22
6 HOÁ HỌC 46 50 92% 3.62
7 Hoài Chuột 45 50 90% 59.62
8 Nguyễn Thị Huyền 45 50 90% 53.98
9 Đặng Thị Sen 44 50 88% 49.4
10 hothihang 44 48 92% 43.13
11 Tri Minh Aoe 43 49 88% 37.53
12 pham 43 49 88% 48.45
13 nguyendieulinh 43 50 86% 45.68
14 vo thi tuong vy 43 50 86% 41.12
15 Ngô Hoàng Anh Đức 43 50 86% 60.07
16 Mi Mam 40 43 93% 60.22
17 Minh Hoàng 41 50 82% 10.83
18 Gly-Ala-Val-Glu-Lys-Tyr 41 50 82% 53.57
19 Bột Bé 40 47 85% 60.15
20 Huy Hùng 41 50 82% 55.55
21 Kim Đạt Phạm 40 49 82% 8.45
22 Nguyễn thị thuỷ 40 50 80% 59.22
23 Vu le Van 40 50 80% 54.05
24 dfdsfgsdfsdfsd 39 49 80% 60.87
25 nguyen duy nhat 38 44 86% 60.17
26 Mít Dai 40 50 80% 59.62
27 Võ Văn Thạnh 39 50 78% 2.77
28 Tuan Vo 40 50 80% 56.83
29 Quỳnh Mai 38 47 81% 49.5
30 Hoàng Quyền 38 50 76% 59.18
31 Ngo Quyen 38 48 79% 60.22
32 do thi bich 37 50 74% 59.38
33 Hân Hoàng Sohma 34 39 87% 44.8
34 Lê Minh Trung 34 42 81% 53.08
35 hoang hung 33 40 83% 60.08
36 Anh Người Ấy 36 50 72% 55.68
37 Củ Cải HM 36 50 72% 42.95
38 SaoLanh Ha 36 50 72% 55.83
39 thanh kakao 37 50 74% 58.52
40 Trịnh Xuyến Chi 34 44 77% 60.13
41 tu uyen 37 50 74% 56.03
42 Cold Ymj 36 50 72% 5.82
43 ho thi kim linh 33 41 80% 60.08
44 My Thảo 35 50 70% 56.73
45 Lâm Chấn Lột 35 50 70% 59.33
46 Bùi Vĩnh Dươ 35 50 70% 44.67
47 Jerry Truyen 36 50 72% 53.85
48 hoang thi mai 34 49 69% 59.12
49 tranminh 33 44 75% 42.35
50 Trái Tim Mùa Thu 35 49 71% 59.82
51 Nguyễn Duy Nhật 33 46 72% 60.1
52 men 35 50 70% 45.27
53 Chung Nguyen Huu 33 50 66% 62.85
54 conan 33 50 66% 54.73
55 Nhiep_Phong 26 30 87% 59.03
56 pham thi kim chi 34 50 68% 60.07
57 Hoàn Thị Hảo 34 50 68% 57.17
58 Phạm Đình Thượng 33 50 66% 30.2
59 Phương Thảo 26 32 81% 13
60 Son Lv 26 32 81% 60.18
61 nguyen khac hieu 28 35 80% 60
62 Bongbong Xaphong 30 47 64% 60.07
63 Nguyễn Đình Ngọc 27 38 71% 60.22
64 Nguyen Ngoc Thai 29 45 64% 60.18
65 Thanh Duy Do 32 50 64% 57.45
66 phạm uyên 23 26 88% 17.45
67 tranthilinh 29 42 69% 59.57
68 nguyenducminh 29 45 64% 12.57
69 Phạm Thị Thúy 31 50 62% 59.93
70 pham thao tram 31 50 62% 47.82
71 Xuân Quân 31 50 62% 60.08
72 Nguyễn Thị Liên 31 50 62% 59.33
73 Đỗ Thị Thu Hà 31 50 62% 46.68
74 Minh 23 28 82% 60.67
75 nguyễn thị mỹ lệ 28 47 60% 54.48
76 ôn đại học 30 50 60% 32
77 Phương Út 29 50 58% 44.82
78 Huỳnh Trường 24 33 73% 52.5
79 hoaphan 26 43 60% 59.95
80 Doong Doong 26 43 60% 59.47
81 Goc Nho Con Tim 25 40 63% 60.07
82 Trần Ngọc Cường 19 23 83% 27.13
83 tranhoangtrong 23 36 64% 54.98
84 hgsjdga 22 30 73% 48.48
85 Byz Biz Cdht 23 36 64% 59.77
86 pham ngoc ngan ha 24 37 65% 58.28
87 nguyen phuong duyen 29 50 58% 60.08
88 Mai Tan Tai 21 29 72% 40.82
89 phuockieu 22 32 69% 60.13
90 Thầm Lặng 21 29 72% 60.3
91 boy kute chung tinh 24 39 62% 60.08
92 nguyễn tùng 18 21 86% 10.22
93 Cốc Cốc 25 43 58% 61.38
94 Duyen Khong 28 50 56% 41.93
95 Le Huyen 28 50 56% 3
96 Hồng Kim Tuyến 18 23 78% 24.92
97 ta thanh lang 26 48 54% 60.13
98 Ryo Ken 22 36 61% 60
99 vo chi dien 23 43 53% 60.07
100 quan 27 50 54% 57.8
101 Zym 17 22 77% 6.45
102 tran mong kha 18 26 69% 16.9
103 QUỐC TUẤN 16 23 70% 35.48
104 nguyen thi tieu nhi 17 23 74% 36.62
105 dungdiudang 18 26 69% 33.6
106 Dang Dinh Quang 24 48 50% 2.67
107 Nguyễn Thị Lan Anh 16 21 76% 20.85
108 hung 24 43 56% 60.13
109 nguyen van tinh 26 50 52% 47.3
110 lehai son 17 25 68% 22.93
111 nguyen trung nghia 26 50 52% 36.7
112 tuấn anh 17 25 68% 60.13
113 Hột Mít Lùn 19 32 59% 60.1
114 Lê Thị Yến 24 50 48% 58.62
115 le van quy 24 50 48% 3.3
116 laikimoanh 17 27 63% 37.28
117 Du Du 18 30 60% 56.22
118 Ngốc Miền Tây 14 19 74% 66.1
119 VuducDai 22 43 51% 60.2
120 Nguyễn Văn Tiên 25 50 50% 55.6
121 Phạm Thanh Tuấn 16 26 62% 60.05
122 Tuyet Yeu Thuong 13 17 76% 18.32
123 Nguyễn Hữu Mạnh 24 50 48% 43.73
124 Lê Thị Thu Hà 23 50 46% 53.62
125 Bá Hoàng 14 21 67% 12.02
126 Toi dai dot 13 18 72% 21.98
127 duongvanhai 12 15 80% 7.57
128 Nguyen Thanh Cong 12 15 80% 17.72
129 Nhi Yến 16 27 59% 26.5
130 Mai Huy 15 25 60% 56.7
131 Nguyễn Văn Hùng 24 50 48% 21.02
132 Anh Thư 12 16 75% 32.85
133 Johnny 24 50 48% 28.97
134 Nguyễn Văn Tây 13 19 68% 25.27
135 Trương Hải Anh 22 50 44% 46.6
136 Tim Huynh 22 50 44% 57.65
137 Lê Văn Dũng 22 50 44% 50.98
138 tran le 13 20 65% 8.03
139 d 17 33 52% 38.42
140 Kha Long Tuấn 15 30 50% 42.1
141 Hà Giang 16 33 48% 56.67
142 Trúc My 16 30 53% 60.23
143 Nguyen Trung Nghia 11 16 69% 4.9
144 nguyenvantuyen 9 10 90% 36.68
145 daothanhbichtram 23 50 46% 18.65
146 Bunka No Nihon 13 22 59% 52.45
147 phùng văn mạnh 10 13 77% 29.08
148 ta thi thu xuyen 18 36 50% 61.58
149 nguyen quoc vinh 21 50 42% 57.17
150 Trần Xù 21 50 42% 56.48
151 Mưa Rào 11 18 61% 23.57
152 Anh Abnhs 12 21 57% 46.52
153 phamminhhoang 22 50 44% 49.65
154 nguyễn quang tiến 21 50 42% 29.28
155 Trần Hải Bằng 20 50 40% 54.33
156 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 20 50 40% 53.52
157 nguyễn trà oanh 12 23 52% 60.12
158 phạm thị nga 11 20 55% 18.25
159 Nguyễn Thị Huyền Trang 20 50 40% 58.07
160 Cỏ Bốn Lá 19 48 40% 18.32
161 Pham Minh Tai 10 19 53% 40.17
162 Thu Phong 14 31 45% 60.1
163 phùng thị thúy hằng 19 49 39% 46.4
164 Nguyễn Lê An 8 13 62% 17.82
165 Bùi Trung Hoàng 19 50 38% 57.9
166 Mot Thoi DE Nho 7 11 64% 12.6
167 phạm đức ngân 8 14 57% 45.55
168 thế mạnh 12 26 46% 54.33
169 Đức Comfortable 8 14 57% 15.98
170 Thy Roem 13 30 43% 36.4
171 ItalyMin Shim 17 42 40% 59.25
172 sy 13 31 42% 60.12
173 cao xuan nguyen 8 17 47% 60.18
174 thao 4 5 80% 15.3
175 lê ngọc anh 5 8 63% 8.87
176 Lê Mạnh Cường 8 18 44% 5.18
177 Sơn 6 12 50% 15.22
178 ndt 17 45 38% 60.07
179 nguyen mhu 19 49 39% 39.8
180 thuymeloly 7 15 47% 45.68
181 Nguyễn Phi Long 19 49 39% 45.15
182 Sói Tây Tho 7 15 47% 14.72
183 trinh gia huy 19 50 38% 45.67
184 Hồng Quy 8 19 42% 62.37
185 Nguyễn Việt Bắc 19 50 38% 56.93
186 nguyen van phuc 14 37 38% 49.87
187 tin 19 50 38% 49.53
188 pham son 19 50 38% 60.02
189 Nguyễn anh sơn 3 4 75% 3.48
190 Đinh Phạm Đức Huy 10 23 43% 18.13
191 Trung Nguyen 8 19 42% 17.97
192 Dũng Trọc 18 50 36% 33.42
193 Thánh Họ 5 11 45% 40.25
194 Lương Trấn Hưng 3 5 60% 19.92
195 nguyen viet dung 17 50 34% 24.68
196 Võ Thị Thanh Nhàn 7 17 41% 27.58
197 Nguyen Dang Ai 17 50 34% 58.93
198 Vuong Tieu Long 14 36 39% 43.22
199 quoc huy 4 8 50% 17.67
200 phantanson 13 36 36% 60.17
201 Lưu Ngọc Tân 6 18 33% 19.22
202 Lê Nguyễn Tấn Hoàng 4 10 40% 7.33
203 Leonel Messi 1 1 100% 0.33
204 Minh Phuong 16 49 33% 12.72
205 Nguyễn Tuấn Anh 1 1 100% 0.48
206 Dương Quỳnh 18 50 36% 42.7
207 HUONGBEOU 1 1 100% 6.9
208 Thales Dương 8 22 36% 48.3
209 nhi nhi nhi nhi 1 1 100% 0.82
210 S Ơn Sơn 1 1 100% 2.58
211 le huy 2 5 40% 17.52
212 trần thị tú anh 1 2 50% 13.58
213 Học mãi 17 50 34% 14.62
214 nguyen thi thanh loan 1 2 50% 1.85
215 Jayce Nguyen 2 5 40% 3.72
216 bui van thien 7 20 35% 60.13
217 Hoang van Hung 17 50 34% 62.68
218 Vũ Tuấn 12 48 25% 10.43
219 Phạm Duy Thắng 14 28 50% 60.15
220 nguyễn thanh nhân 22 39 56% 60.25
221 Kien Cao Cang 0 0 0% 60.08
222 dao ps 11 18 61% 60.08
223 phan hong nhung 18 50 36% 9.2
224 Bin Võ 1 9 11% 2.75
225 Mong Ji 7 14 50% 9.4
226 foahfowehgrwgj 0 0 0% 0.05
227 Tuan Anh Pham 5 18 28% 20.63
228 huynh hoai tien 14 29 48% 60.12
229 Truong Vinh Ky 0 0 0% 67.43
230 Tiến Hân 7 21 33% 60.12
231 Tùng Captain 27 39 69% 60.2
232 Pham Vandai 4 13 31% 38.02
233 Le Minh 0 0 0% 60.07
234 Lê Trường Giang 6 30 20% 2.3
235 Quỳnh Kon 1 3 33% 2.07
236 đắc phương thảo 1 6 17% 3.3
237 Bảo Hét Nan Đét 10 23 43% 55.45
238 Tùng's 38 50 76% 4.68
239 Gioan Huyen 15 50 30% 8.35
240 KenNy Đông 4 7 57% 14.53
241 tran quynh 12 28 43% 60.65
242 Duy Chien 27 27 100% 60.5
243 Heo Mập 0 0 0% 0.13
244 Hoàng Kiều Trang Thư 37 50 74% 60.07
245 An An 0 0 0% 0.73
246 lê anh sơn 1 3 33% 1.88
247 Khánh Tiên 2 6 33% 52.67
248 Nguyen Dien Cong 0 0 0% 61.93
249 nguyen thi nga 15 20 75% 60.45
250 le thong 7 11 64% 60.5
251 mai tung lâm 32 39 82% 60.92
252 Kevin Huu Tin 5 7 71% 4.1
253 Thanh Huyền 41 47 87% 59.8
254 do thi thanh huyen 3 9 33% 18.9
255 Trinh Thep 19 47 40% 44.62
256 Đào Thị Bich 41 46 89% 50.1
257 Chu Minh Ngọc 20 50 40% 22.97
258 Thao Kim 13 49 27% 41.18
259 An Nguyen 12 49 24% 23.53
260 Mậm Giò 13 22 59% 11.58
261 Ngọc Dũng Nguyễn 18 50 36% 40.37
262 Ngọc Anh 17 24 71% 60.15
263 Robin Persie 18 38 47% 61.27
264 Trần Văn Dũng 27 42 64% 60.72
265 nguyenminhtri 28 50 56% 60.27
266 Thao Bù Madridista's 2 5 40% 11.17
267 Văn Vũ Nguyễn 0 1 0% 0.7
268 Thanh Xuân 2 5 40% 7.6
269 Protactini Nguyễn 31 48 65% 60.62
270 Thành Te Tởn 8 11 73% 12.57
271 tranquoctoan 0 0 0% 61.7
272 Hải Đông 13 19 68% 58.55
273 Hiệp Nguyễn 14 22 64% 48
274 trúc 18 26 69% 60.07
275 BạnBè GọiTớ Là Thắng 12 18 67% 33.22
276 Van Pham 2 6 33% 4.83
277 lê vinh 5 9 56% 16.97
278 Nghĩa Hiệp 0 2 0% 61.33
279 Minh Tri 23 34 68% 60.25
280 nguyen 34 48 71% 28.25
281 ʚɞViệt Thắngʚɞ 3 9 33% 15.92
282 Bé Oanh Lanh Chanh 18 50 36% 21.55
283 nguyen thanh nhan 0 0 0% 60.2
284 Trí Jame 6 16 38% 17.1
285 Lê Sơn 0 0 0% 0.05
286 Bui Doi Cho Gioi 13 50 26% 5.45
287 Hà Ngọc 24 50 48% 23.22
288 Tuyen Minh 33 43 77% 60.18
289 nguyễn đức dũng 38 47 81% 60.37
290 Let's Me Go 26 50 52% 30.55
291 thắm-nguyên Chi-nhung 18 50 36% 6.97
292 võ thịnh sơn 44 49 90% 52.2
293 Tâm Phạmʚɞ 12 50 24% 14.37
294 Thạnh Polime 46 49 94% 56.35
295 Tuyết Trắng 12 49 24% 20.12
296 thành 19 33 58% 25.57
297 Nguyễn Trí 8 13 62% 60.72
298 Trai Nha Ngheo 20 22 91% 11.73
299 Ngọc Thúy 0 0 0% 0.3
300 PHẠM QUỐC THẮNG 9 14 64% 11.57
301 Đặng Thu Hiền 0 0 0% 63.9
302 hoainguyen 0 1 0% 2.08
303 Vũ Vũ Thi 9 15 60% 60.18
304 Xuan Huy 22 33 67% 60.67
305 Van Der Kien 1 3 33% 5.45
306 Loan long 5 7 71% 9.3
307 Hoang Diep 18 49 37% 51.73
308 Nguyễn Minh Hiếu 36 42 86% 40.07
309 Đắc Ha's 10 18 56% 23.42
310 Khờ Kiêu Kì 1 6 17% 4.43
311 huanbao 7 13 54% 60.48
312 Phan Trọng Ngọc Thái 11 20 55% 15.42
313 Trung Đức 13 50 26% 36.45
314 Nguyễn Thị Huyền 14 50 28% 20.92
315 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 17 50 34% 40.32
316 Hồng Cư 3 10 30% 2.33
317 Lê Trí Nguyên Chương 0 1 0% 0.63
318 hieu hoang 5 16 31% 18.83
319 nhut anh 15 50 30% 58.28
320 Jenyfer Nguyen 4 14 29% 16.58
321 Dang Khoa 4 14 29% 12.88
322 Trịnh Võ Thị Yến 16 48 33% 14.62
323 nguyenhung 16 50 32% 15.28
324 quang huy 0 2 0% 1.62
325 nguyen tien dai 5 17 29% 67.6
326 Nho Lanh Chanh 0 3 0% 3.5
327 Trần Thị Hoài Nhu 4 15 27% 6.7
328 Thành Nguyễn 2 9 22% 9.68
329 Sanh Sí Soạn 1 6 17% 3.75
330 NGUYỄN DOÃN LÂM 7 25 28% 52.97
331 jollynhi 16 50 32% 14.53
332 lan anh 16 50 32% 12.48
333 daongocvuong 6 23 26% 60.03
334 Toi Yeu Ls 14 50 28% 14.52
335 Nguyen Vjet 1 8 13% 1.78
336 Ng Ngoc 0 6 0% 1.5
337 lương quốc huy 1 10 10% 25.82
338 cà thị hà thanh 15 50 30% 28.48
339 asdfghjkl 13 50 26% 9.6
340 Nguyển Ngọc Linh 14 48 29% 31.57
341 tvhmccs 13 50 26% 16.08
342 tran phong 14 50 28% 10.32
343 lelananh 14 50 28% 33.03
344 Hương 1 12 8% 8.3
345 lee ki 14 50 28% 29.62
346 caysoi37@gmail.com 14 50 28% 1.2
347 xen long 14 50 28% 21.57
348 Cô Bích 14 50 28% 9.98
349 Hiền Nguyễn 13 50 26% 14.15
350 Trương Ếch 12 49 24% 1.2
351 Anh Rubi 11 50 22% 28.63
352 rinjio 13 48 27% 16.45
353 Chi Dân 12 50 24% 13.52
354 k viet 12 50 24% 18.67
355 Sat Thu Mau Lanh 12 50 24% 10.83
356 nguyen van dung 12 50 24% 21.35
357 kiên chí linh 12 50 24% 7.17
358 Anh Tran 12 50 24% 41.3
359 thiên thư 12 50 24% 9.73
360 vu xuan thang 12 50 24% 21.1
361 nguyen thanh long 12 50 24% 12.88
362 lê thị phương 12 50 24% 2.53
363 Tiên Tớc Nơ 12 50 24% 24.45
364 thạch 12 50 24% 2.37
365 Lam Lam 11 49 22% 2.25
366 Tony Nguyễn 11 50 22% 1.73
367 Nguyễn Tuẫn Vũ 11 50 22% 40.08
368 Bonyboy Tran 11 50 22% 4.15
369 hjust ayun 10 48 21% 23.05
370 Heo Cưng 9 50 18% 15.18
371 nguyenthanhphat 7 39 18% 4.1
372 Dành Cho Em 8 49 16% 6.92
373 Ongngoai Xitrum 9 50 18% 3.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12