Đề thi thử đại học môn Hóa trường THPT chuyên - Đại học SPHN lần 2 năm 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 59 câu - Số lượt thi : 1697

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Cho 1,37 gam Ba vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,01 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là

Câu 2:

Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuS04. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất ran z. Cho toàn bộ z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

Câu 3:

Hoà tan 1,35 gam M trong dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít hôn hợp khí gôm NO và NO2 (đlctc) có tỉ khối so với H2 bằng 21. Tìm kim loại M

Câu 4:

Hỗn hợp X gồm MgO, CaO, Mg và Ca. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ thu được 3,248 lit khí (đktc) và dung dịch Y trong đó có 12,35 gam MgCl2 và a gam CaCl2. Giá trị a là

Câu 5:

Khi cho 13,8 gam glixerol (X) tác dụng với axit fomic thì thu được hợp chất hữu cơ (Y) có khối lượng bằng 1,18 lần khối lượng chất (X) ban đầu. Biết hiệu suất của phản ứng là 73,35 %. Vậy tổng số nguyên tử có trong (Y) là:

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tac dụng với khí clo (theo tỉ lệ mol 1:1 ) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là 

Câu 7:

Cho 0,125 mol anđehit mạch hờ X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 27 gam Ag. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 0,25 mol X cân vừa đủ 0,5 mol H2. Dãy đồng đẳng của X có công thức chung là

Câu 8:

Cho 4,6 gam Na vào cốc chứa 45,6 gam nước, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A.

Nồng độ % của dung dịch A là

Câu 9:

Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư) thu được 15 gam muối, số đồng phân cấu tạo của X là

Câu 10: Vật làm bằng hợp kim Zn-Cu trong môi trường không khí ẩm (hơi nước có hoà tan O2) đã xảy ra quá trình ăn mòn điện hoá. Tại anot xảy ra quá trình

Câu 11: Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cr. số chất và ion có cà tính oxi hóa và khử là

Câu 12: Cố một số nhận xét về cacbohidrat như sau:

(1) saccarozo, tinh bột và xenlulozo đều có thể bị thủy phân

(2) Glucozo, fluctozo, saccarozo đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

(3) Tinh bột và xenlulozo là đồng phân cấu tạo của nhau

(4) Phân tử xenlulozo được cấu tạo bởi nhiều gốc anpha - glucozo

(5) Thủy phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozo

Số nhận xét đúng là:

Câu 13: Cho các chất: andehit acrylic, axit fomic, phenol, poli etilen, stiren, toludin, vinyl axetilen. Số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với dung dịch nước brom là?

Câu 14: Số đồng phân este no, đơn chức ứng với công thức phân tử C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2 tương ứng là

Câu 15: Trong nhóm kim loại kiềm thổ, các kim loại dễ phản ứng với nước ở điều kiện thường là:

Câu 16: Trộn dung dịch chứa x mol AlClvới dung dịch chứa y mol NaOH, để thu được kết tủa thì cần có:

Câu 17: Dẫn từ từ V lít khí CO2 vào một cốc chứa 200 ml dung dịch hai bazơ KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được m gam kết tủa trắng. Nếu V nằm trong khoảng 0,336 ≤ V ≤ 1,568 thì m sẽ nằm trong khoảng nào? 

Câu 18: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được m gam Ag, giá trị của m là

Câu 19: Để khử hoàn toàn 200ml dung dịch thuốc tím 0,2M tạo thành chất rắn màu đen cần V lít khí eten ở đktc. Giá trị tối thiểu của V là:

Câu 20: Chia mẫu hợp kim X gồm Zn và Cu thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy còn lại 1 gam không tan.

- Phần 2 luyện thêm 4 gam Al thì được hợp kim Y trong đó hàm lượng % của Zn trong Y giảm 33,33% so với X

Tính thành phần % của Cu trong hợp kim X biết rằng nếu ngâm hợp kim Y trong dung dịch NaOH một thời gian thì thể tích khí hidro vượt quá 6 lít (ở đktc).

Câu 21: Xenlulozo trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozo (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozo). Nếu dùng 2 tấn xenlulozo thì khối lượng xenlulozo trinitrat điều chế được là

Câu 22: Số ancol bậc II là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức C5H12O là

Câu 23: Điểm giống nhau của glucozơ và saccarozơ là

Câu 24:

Hiđrocacbon X có công thức: (CH3)3C-CH(C2H5)-CH2-CH(CH3)2. Tên gọi của X theo danh pháp Quốc tế (IUPAC) là

Câu 25: Trong các khoáng chất của canxi, chất nào có thể dùng trực tiếp làm phân bón ?

Câu 26:

Khi đun nóng hỗn hợp rượu gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ờ 140 C) thì sô ete thu được tối đa là

Câu 27: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

Câu 28: Có bao nhiêu chất chứa vòng benzen có cùng công thức phân từ C7H8O ?

Câu 29:

Hỗn hợp X gồm kim loại kiềm M và một kim loại hoá trị (II) M' . Cho X vàọ nước thấy các kim loại tan hoàn toàn và tạo thành dung dịch Y. Thêm dung dịch HCl vào dung dịch Y thây xuât hiện kêt tủa. Hai kim loại trên có thể là các kim loại nào trong các kim loại sau:

Câu 30:

Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây ?

Câu 31:

Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHC03 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biêt các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị khong đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chât tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

Câu 33: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. số tơ tổng hợp là 

Câu 34: Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen. Cho 6,9 gam X vào 360 ml dung dịch NaOH 0,5 M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam X cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu đươc 15,4, gam C02. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là 

Câu 35: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dich X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kêt tủa là 

Câu 36: Số tripeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp các \alpha-amino axit: glyxin, alanin, phenylalanin và valin mà mỗi phân tử đều chứa 3 gốc amino axit khác nhau là

Câu 37:

Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn họp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hâp thụ toàn bộ sản phâm cháy băng dung dịch NaOH dư khối lương dung dịch tang thêm 40,08 gam. Tổng khối lượng của hai axit cacboxylic không no trong m gam X là

Câu 38: Phần trăm khối lượng của nguyên tố nitơ trong alanin là

Câu 39: Cho các dãy chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là

Câu 40: Cho X là este của glixerol với axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Đun nóng 7,9 gam X với dung dịch NaOH tới khi phản ứng xày ra hoàn toàn thu được 8,6 gam hôn hợp muôi. Tính sô gam glixerol thu được?

Câu 41: Thuỷ phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucôzo và saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đỏ cho thêm dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, thu được 8,64 gam Ag. Thành phần % về khối lượng của glucôzơ trong hôn hợp X là

Câu 42: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khỉ H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là:

Câu 43:

Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dich HNO3 đăc, nóng là

Câu 44: Trong các kim loại kiềm: Li, Na, K và Cs, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Câu 45: Với các công thức phân tử: C2H4, C3H6, C4H8 và C5H10, số chất mạch hở có đồng phân cis - trans là

Câu 46: Một loại nước cứng khi đun sôi thì  mất  tính cứng.  Nước đó thuộc loại nước

Câu 47:

Điện phân 100ml dung dịch A chứa AgN03 0,2M, Cu(N03)2 0,1M và Zn(N03)2 0,15M với cường độ dòng điện I = 1.34A trong 72 phút, số gam kim loại thu được ở catot sau điện phân là

Câu 48: Cho phương trình hóa học cùa phản ứng:

2Cr+3Sn^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+3Sn

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng ?

Câu 49: Hợp chất X công thức phân tử C4H10O, khi cho X qua ống sứ chứa CuO đun nóng thì sinh ra xeton. Tên gọi của X là:

Câu 50:

Cho suất điện động chuẩn (E°) của các pin điện hoá: E°(x-y) = 1,1V; E°(x-z) = 0,5V, E°(t-z) = 0,18V

(X Y Z T là bốn kim loại). Tính suất điện động chuẩn của pin điện hóa T - Y (E° (t - y)) là:

Câu 51: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo dạng mạch hở ?

Câu 52:

Cho dung dịch Fe(NỌ3)2 lần lượt tác dụng với các dung dịch: Na2S, H2SO4 loãng, H2S; H2SO4 đặc; NH3, AgNỌ3, Na2CỌ3, Br2. số trường hợp xảy ra phản ứng là

Câu 53: Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch chi chứa một chất tan và có pH = 12. Chứng tỏ:

Câu 54:

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Câu 55:

Hai este đều mạch hở và là đồng phân của nhau, có cùng công thức phân tử C6H10O2. Khi cho hỗn hợp hai este này tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được hỗn hợp gôm hai rượu đơn chức có số nguyên tử cacbon bằng nhau trong đó có một rượu no và một rượu không no. Tên gọi của hai este là

Câu 56: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:

Câu 57: Nếu vật làm bàng hợp kim Fe - Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn 

Câu 58: Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả như sau: nA => (A)n. Trong đó n là:

Câu 59: Điện phân dung dịch NaCl (dùng điện cực trơ và có màng ngăn xốp) thì:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Bùi Hữu Đăng Khoa 50 50 100% 2.87
2 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 3.05
3 tran ngoc anh 48 50 96% 58.98
4 luong ba duong 44 50 88% 85.67
5 Phạm Công Sơn 46 50 92% 42.4
6 tran van lac 45 50 90% 64.97
7 Phạm Thị Mỹ Linh 44 50 88% 79.25
8 43 50 86% 2.85
9 Thanh Bằng Khúc 45 50 90% 50.05
10 QUỐC HUY 42 50 84% 86.38
11 Lê Quốc Tùng 42 50 84% 81.6
12 Phong le Quang 41 50 82% 58.72
13 trần đoan trang 40 50 80% 73.68
14 Susu Truong 44 50 88% 7.4
15 Vũ Trung Hiếu 43 50 86% 72.32
16 Quỳnh Như 43 50 86% 57.6
17 phạm thị nga 41 50 82% 76.62
18 Nguyễn Thị Huyền 43 50 86% 56.02
19 Hồng Nga 43 50 86% 85.02
20 Nguyễn Thị Thùy Dương 43 48 90% 4.78
21 hoang hung 40 48 83% 89.65
22 Nga Nguyen 40 50 80% 87.42
23 chungvau 42 50 84% 78.43
24 dương thảo uyên 41 45 91% 92.32
25 ngocanh 40 49 82% 3.5
26 doan thanh thang 42 46 91% 77.75
27 Huyền Mjjeje 33 36 92% 11.77
28 Ty Bon Bon 45 50 90% 70.22
29 TIÊNTRẦN 41 47 87% 67.55
30 Mi Mam 38 50 76% 90.72
31 Quỳnh Mai 40 50 80% 67.15
32 Đặng Minh Quang 40 50 80% 48.25
33 nguyen anh tuan 42 50 84% 88.88
34 khanh ly 42 50 84% 10.58
35 Ngo Quyen 40 48 83% 90.52
36 lê hoàng lâm 40 50 80% 84.5
37 trương thành lợi 41 50 82% 57.4
38 Ngô Thanh Tuyền 36 50 72% 77.43
39 le dinh quang 39 50 78% 66.97
40 Từ Duy Nam 40 47 85% 52.98
41 Tran Khanh Ly 41 50 82% 19.23
42 tran trung kien 38 48 79% 71.52
43 Hoàn 40 50 80% 88.13
44 nguyen duc phong 36 42 86% 67.4
45 SV Nghèo 40 50 80% 59.57
46 Alô RùaRùa 40 49 82% 66.07
47 tran thi diem 40 47 85% 2.72
48 Đặng Thị Sen 39 49 80% 3.42
49 Bùi Thị Tỉnh 39 44 89% 61.03
50 anhsangvabongtoi 41 50 82% 79.25
51 Quỳnh Anh 37 47 79% 49.07
52 Danh Trần 39 50 78% 3.43
53 Pro Chang Ngoc 37 50 74% 49.38
54 dang thi my 38 50 76% 65.05
55 Meoden Mapmap 36 50 72% 11.9
56 Khoảng Cách 32 37 86% 43.03
57 Trái Tim Mùa Thu 38 50 76% 76.38
58 Thư Đỗ 38 49 78% 7.32
59 Phan Hằng 36 45 80% 65.3
60 Nguyễn Hữu Sơn 35 50 70% 89.12
61 Kòi Nguyễn 39 50 78% 58.62
62 Đầu Đinh 34 44 77% 91
63 đô hưu 36 50 72% 57.02
64 huỳnh kim thy 38 47 81% 55.85
65 TTQ 36 50 72% 56.67
66 nguyen si quang 34 50 68% 54.7
67 Trương Quang Đô 36 50 72% 4.48
68 han tae woong 34 47 72% 88.33
69 Góc Nhỏ Trong Tim 38 50 76% 84.82
70 Viet Anh Ta 36 50 72% 36.32
71 Trịnh Xuyến Chi 37 50 74% 69.93
72 Liễu Phi Phi 35 43 81% 61.77
73 my love 33 50 66% 7.23
74 Dương Thanh Lê 36 50 72% 67.58
75 Ngô Hoàng Anh Đức 41 50 82% 90.07
76 Tri Minh Aoe 37 48 77% 51.38
77 Cao Thị Lý 32 39 82% 59.33
78 phùng văn mạnh 27 32 84% 85.8
79 boy ngeo co don 39 50 78% 66.97
80 Nguyễn Nga 32 50 64% 16.82
81 pham thao tram 37 50 74% 66.07
82 nguyendieulinh 36 49 73% 76.78
83 khuatbaduy 38 47 81% 86.55
84 leducduan 34 47 72% 60.87
85 Nguyễn Tất Tường 30 40 75% 89.28
86 lê văn sang 33 42 79% 44.27
87 Thảo Nhi 33 50 66% 13.32
88 Lầm Lì Thì Sao 28 41 68% 77.57
89 DuyAnh 35 50 70% 44.78
90 kaitou kid 33 50 66% 2.38
91 Lê Văn Tiến 35 50 70% 46.55
92 Hoàng Văn Thiện 36 47 77% 84.65
93 hgsjdga 37 53 70% 90.27
94 Lam tuyet anh 30 38 79% 10
95 Trần Ngọc Hoàn 27 39 69% 71.1
96 tu uyen 34 50 68% 3.03
97 Trần Vũ Hồng Tân 32 50 64% 61.3
98 Chuột Chúa 28 33 85% 28.53
99 Còi Huy 34 45 76% 61.28
100 Anh Duong 33 49 67% 3.78
101 Nguyễn thị thuỷ 32 50 64% 85
102 Buivan Quan 34 50 68% 8.3
103 Khánh Sỹ 29 50 58% 27.72
104 do thi bich 34 50 68% 90.05
105 cafevvn 33 50 66% 89.52
106 Minh Thế 32 50 64% 72.3
107 nguyen chi 29 50 58% 56.3
108 Đinh Thị Thu Trang 31 50 62% 48.63
109 Linh Nguyễn 36 50 72% 55.87
110 dungdiudang 36 50 72% 81.7
111 Trần Linh 33 50 66% 59.58
112 Phan Nguyễn 31 44 70% 10.28
113 Tú Trinh 33 49 67% 63.2
114 Teukie YuMin 28 50 56% 4.2
115 Tôi Là Ai 30 50 60% 67.42
116 nguyen van a 30 41 73% 90.05
117 keengs 31 45 69% 62.37
118 Huỳnh Hà 29 50 58% 4.65
119 Trần Quang Học 34 50 68% 3.15
120 Đi Đến Ước Mơ 35 50 70% 89.87
121 tranhoangtrong 28 40 70% 56.37
122 Hoàng Quang Khánh 33 50 66% 61.95
123 Dao Trang 32 50 64% 73.48
124 hugh 20 32 63% 90.13
125 Mai Huy 29 38 76% 79.27
126 ½»£em ♠ £uố©«½ 29 50 58% 57.58
127 Linh Nguyen 34 50 68% 71.35
128 pham tuong vi 22 24 92% 26.3
129 Hường Phạm 24 29 83% 92.95
130 Hoài Ngất 22 25 88% 23.58
131 Khanh Lang 26 50 52% 60.28
132 hồ văn luận 31 50 62% 7.55
133 Sao Get Anh 32 50 64% 73.53
134 vuthily 31 50 62% 7.78
135 nguyen thi ngoc huyen 28 48 58% 51.28
136 Bùi Đăng Vinh 33 50 66% 71.77
137 lại hoàng thân 20 29 69% 43.68
138 nguyennhuthoa 28 43 65% 81.58
139 Bùi Tiến Đạt 29 43 67% 63.22
140 vũ duy sơn 27 35 77% 55.33
141 Thuthu Nguyễn 24 32 75% 59.25
142 Jerry Truyen 31 50 62% 61.53
143 hoaphan 22 33 67% 72.58
144 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 29 49 59% 90.32
145 trần vũ 28 39 72% 40.55
146 nguyễn tùng bình 28 44 64% 47.9
147 Tu Du 21 27 78% 23.02
148 Phạm Hữu Hậu 26 40 65% 84.62
149 Chung 29 50 58% 68.23
150 Len Con BuonChan 27 50 54% 49.6
151 Tuyet Yeu Thuong 20 24 83% 16.32
152 Cobi Manu 31 49 63% 86.9
153 trần từ công 28 40 70% 90.33
154 Lê Dung 23 33 70% 51.05
155 Vô Vị 26 50 52% 90.68
156 Nguyen Ngoc Thai 28 49 57% 71.12
157 Đũa Mốc 29 49 59% 64.58
158 nhi 31 50 62% 79.68
159 Lan Anhh 31 50 62% 60.32
160 tranminh 32 46 70% 68.8
161 zen 20 28 71% 23.85
162 nguyen van duc 23 42 55% 72.82
163 tran thi phuong linh 27 50 54% 60.97
164 nguyen tien manh 12 18 67% 60.53
165 KHang Đoàn 18 22 82% 90.15
166 nguyễn thị mỹ lệ 31 50 62% 79.5
167 Thế Thân Thiện 25 49 51% 39.95
168 lương hạnh 31 50 62% 4.57
169 Phúc Châu 22 41 54% 90.17
170 LeNgoc Tai 17 25 68% 15.88
171 thunhu 31 50 62% 80.35
172 Dương Phong Tử 21 37 57% 57.48
173 Linh Đặng 11 14 79% 62.47
174 Nguyen Ngoc Thuy Anh 28 50 56% 81.5
175 Nhiep_Phong 19 26 73% 72.52
176 Phạm Thành Vinh 27 50 54% 8.73
177 Tranthidiem 18 25 72% 30.43
178 Son Lv 16 21 76% 43.77
179 hoang Nam 24 41 59% 64.22
180 Đạt KoKomi 30 50 60% 87.47
181 Anh Dũng 32 50 64% 65.6
182 phạm mạnh hùng 14 20 70% 9.7
183 AT Nif 28 50 56% 47.5
184 Nguyễn Thị Huyền Trang 25 50 50% 83.8
185 Ann Nguyen 27 50 54% 77.4
186 Tý Chuột 26 50 52% 80.63
187 Nguyễn thế anh 7 8 88% 5.62
188 thanh kakao 29 50 58% 63.37
189 HOÁ HỌC 10 10 100% 2.33
190 Vuong Tieu Long 19 49 39% 46.57
191 Wan Win 28 48 58% 71.93
192 leductho 21 40 53% 90.15
193 Trịnh Hoàng Anh 26 50 52% 24.32
194 cuongno1 25 50 50% 30.75
195 nguyenvantuyen 10 13 77% 22.07
196 Kh 26 50 52% 66.8
197 Linh Nguyễn 28 50 56% 62.38
198 lê hữu linh viễn 11 22 50% 35.65
199 Đậu Hoàng Tùng 10 14 71% 27.7
200 thao 9 17 53% 29.1
201 NGUYỄN THỊ HOÀI 27 50 54% 48.65
202 Đại Học Mong 20 50 40% 71.9
203 Minh Nhut 29 49 59% 3.42
204 ngô bảo hân 19 34 56% 84.67
205 pham thi quynh 18 32 56% 90.08
206 Cường Quốc 26 49 53% 5.85
207 Dang Dinh Quang 13 20 65% 50.35
208 chau ho quoc hoa 21 43 49% 47.1
209 nguyen thi hong nhung 25 50 50% 72.92
210 NgocHoa 3 4 75% 11.33
211 Đậu Hoàng Tùng 11 18 61% 23.97
212 vn plut 21 50 42% 46.88
213 lan anh 19 50 38% 52.32
214 usain 4 6 67% 8.53
215 Pham Thi bac 10 16 63% 22.47
216 Dương Ngố 11 18 61% 12.23
217 cao xuan nguyen 11 20 55% 91.07
218 Vũ Vui Vẻ 4 4 100% 5.12
219 Nguyễn Minh Đức 22 49 45% 30.43
220 nguyễn khánh 24 49 49% 28.73
221 Trái Tim Cô Đơn 12 30 40% 92.4
222 Thể Bugatti 21 44 48% 81.62
223 nguyen thi uyen 3 3 100% 16.43
224 phamxuandung 3 3 100% 13.2
225 tran van tuan 10 16 63% 45.53
226 nguyễn thị nhi 16 36 44% 21.87
227 Sided Love 8 13 62% 60.08
228 Trai Da Tinh 5 11 45% 0.68
229 hung 26 50 52% 86.57
230 Nhok Chung Tình 22 50 44% 54.62
231 Thao Chu Thi 25 50 50% 89.9
232 Adreal Vo 5 7 71% 2.6
233 Nguyễn Thị Thanh Ngân 4 6 67% 1.42
234 Tran Anh 10 17 59% 8.18
235 khanh thien 25 47 53% 80.2
236 Quỳnh Mai 2 2 100% 14.58
237 Tú Lu Xury 3 4 75% 93.83
238 Toi dai dot 2 2 100% 2.87
239 Nguyễn Văn Hòa 13 26 50% 63.93
240 Do Quang Hung 25 50 50% 56.8
241 Nguyễn Duy Anh 2 3 67% 7.68
242 Phạm Thị Bích Thủy 1 1 100% 2.95
243 dang sinh hung 1 1 100% 0.12
244 Tran Nguyen Anh Tuan 1 1 100% 0.12
245 doan thi thu hoa 1 1 100% 1.48
246 Toàn Huỳnh 1 1 100% 10.87
247 vũ duy sơn 1 1 100% 2.4
248 tường thế dức 3 5 60% 6.88
249 đặng minh khoa 1 1 100% 1.23
250 pham tien dat 21 50 42% 73.58
251 Tran Huu Vy 1 1 100% 17.45
252 quyetduck123 1 1 100% 4.53
253 Tuấn Kiệt Võ Văn 0 0 0% 0.1
254 Hoàng Huy Nguyễn 0 0 0% 1.65
255 Hai Hoang 0 0 0% 0.17
256 Thanh xì trum 0 0 0% 0.05
257 Giang Tôm 0 0 0% 91.8
258 hoàng tiến dũng 0 0 0% 90.1
259 Nguyễn Duy Quý 3 10 30% 28.63
260 Vũ Trần 55 59 93% 75.93
261 Minhduc Pham 0 0 0% 0.05
262 maido 0 0 0% 0.1
263 Phu Hoang 0 0 0% 0.62
264 Leduy Minh 0 0 0% 0.12
265 bui phuong quynh 0 0 0% 0.58
266 lưu thi thủy 0 0 0% 0.4
267 luu van quy 0 0 0% 0.52
268 Nguyễn Thị Hà Giang 0 0 0% 32.92
269 Nhi Jandy 0 0 0% 0.1
270 Xuân Trường Vũ 0 0 0% 0.67
271 Bảo BoBn 0 0 0% 1.78
272 nguyen duc cuong 0 0 0% 0.18
273 Heo Nguyencute 0 0 0% 0.07
274 Trần Vỹ 0 0 0% 1.78
275 phạm thanh thủy trúc 21 50 42% 58.57
276 nguyen van chung 0 0 0% 0.45
277 nguyenthan13031992@gmail.com 0 0 0% 0.25
278 Ngoc Trang 0 0 0% 0.5
279 Anh Huy 0 0 0% 0.45
280 tuan 0 0 0% 2.72
281 Quân Võ 51 59 86% 19.9
282 mèo còi 0 0 0% 0.53
283 huyennguyen 0 0 0% 0.32
284 võ thịnh sơn 50 55 91% 53.43
285 Bùi Quang Hiệp 1 2 50% 2.28
286 Công Tử Lang Thang 0 0 0% 0.03
287 khanh 0 0 0% 0.33
288 Cau Ut 0 0 0% 1.82
289 lethanh 0 0 0% 7.6
290 Hồng Thắm 10 18 56% 90.2
291 hương lê 2 4 50% 9.1
292 Trần Ngọc Cường 0 1 0% 1.17
293 Anh Ton 3 8 38% 10.48
294 Hồ Vĩnh Huân 4 12 33% 37.13
295 Cường Beo 0 1 0% 27.68
296 vu thi hong nhung 2 4 50% 21.43
297 Doãn Lâm 0 1 0% 4.35
298 Nguyen Ngoc Yen Ngan 0 1 0% 1.88
299 nguyen van tinh 21 50 42% 66.72
300 Công Rùa 0 1 0% 91.37
301 Đinh Thế Thái 2 4 50% 10.38
302 Bé Ngốc 9 25 36% 18.77
303 Chi Mai Ly 1 3 33% 0.2
304 Mai Thanh Dat 21 49 43% 60.58
305 Nhi Yến 4 12 33% 4.43
306 viet duac 1 3 33% 0.08
307 Nguyễn Công Thành 21 41 51% 36.12
308 lê thanh phong 2 8 25% 2
309 Oanh Riley 20 50 40% 27
310 123123 6 14 43% 27.67
311 Tu Thanh 20 50 40% 12.28
312 Đặng Thu Hiền 23 50 46% 68.65
313 lethuchang 0 3 0% 13.5
314 tranvantuong2411 6 19 32% 17.82
315 Nguyen Thanh Cong 23 50 46% 64.42
316 TANDU C 1 4 25% 0.17
317 Miu Miu 9 21 43% 21.62
318 Nguyen Cong Thanh 12 27 44% 19.32
319 Tra Mỹ 9 21 43% 23.58
320 La Văn Nam 17 50 34% 69.22
321 Louis Trần 7 20 35% 37.18
322 Gia Bảo Lương 11 31 35% 30.1
323 Đàm Ngọc Sơn 17 50 34% 73.42
324 Cuong Nguyen 17 47 36% 4.35
325 Hứa VN Bình 2 8 25% 1.12
326 nguyenkimchi 3 10 30% 0.48
327 Ghéo Tù 20 50 40% 9.57
328 cqc 15 50 30% 1.15
329 Nguyễn Minh Tú 21 50 42% 3.35
330 Trâm Nguyễn 15 50 30% 39.92
331 what the fuck 1 7 14% 1.13
332 Phúc Thịnh 8 24 33% 43.7
333 Vũ Ngọc Anh 3 16 19% 35.97
334 Đinh Trọng Hiền 3 16 19% 24.58
335 Lê Thị Ngọc Linh 21 50 42% 1.73
336 Huyền Trang Võ 18 48 38% 57.18
337 Võ Thanh Long 19 50 38% 36.35
338 Duy Minh 20 50 40% 3.03
339 Trương Tú 2 15 13% 34.52
340 nguyen duy son 10 30 33% 37.25
341 vutieuhuong 19 50 38% 69.98
342 huỳnh hải âu 15 50 30% 3.53
343 Hà Phương 16 50 32% 25.68
344 Pzo Pra 16 50 32% 16.02
345 Hùng 16 50 32% 1.57
346 trần trung kiên 14 49 29% 20.48
347 Chinh Phan 19 50 38% 50.02
348 nguyenducminh 16 50 32% 6.77
349 Thầy Phạm Quốc Vượng 9 35 26% 0.63
350 Lê Lệnh Nhất 15 50 30% 1.3
351 Nguyễn Thanh Tâm 13 49 27% 56.67
352 Re Tee 13 50 26% 2.82
353 huynh quoc toan 14 50 28% 7.35
354 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 14 50 28% 67.1
355 nguyenthibich 15 50 30% 9.12
356 hồ việt thành 17 50 34% 44.33
357 Trương Thủy 14 50 28% 2.73
358 Tí Quậy 10 40 25% 38.67
359 Dai Nguyen 15 50 30% 31.33
360 nguyen tat thanh 12 49 24% 2.27
361 Nguyen Van Viet 13 50 26% 2.03
362 le huu tai 12 49 24% 15.33
363 Kim Huong Duyen 10 49 20% 21.93
364 dmaster 11 50 22% 0.8
365 Angel Thao 10 50 20% 1.63
366 Legen Demon 13 50 26% 21.92
367 huynhminhvuong 9 50 18% 1.52
368 Tuongvy Dangthi 9 50 18% 90.05
369 quach long 11 50 22% 1.32
370 Phạm Linh 9 49 18% 18.9
371 dadadada 12 48 25% 19.98
372 Duy Bảo 9 50 18% 33.87
373 Nguyễn Ngọc Liên 7 49 14% 2.25
374 Khỏe Bờm 7 50 14% 27.68
375 Bi Nino 9 50 18% 1.33

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12