Đề thi thử Đại học môn Sinh trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành- Kon Tum

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 55 câu - Số lượt thi : 1568

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đặc điểm mà phần lớn gen cấu trúc của sinh vật nhãn chuẩn khác với gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là: 

Câu 2: Ở gà, gen t nằm trên NST giới tính X qui định chân lùn. Trong một quần thế gà người ta đếm được 320 con chân lùn trong đó có 1/4 là gà mái. số gen t có trong những con gà chân lùn nói trên là:

Câu 3:

Nếu chỉ xét riêng về nhân tố sinh thái nhiệt độ thì loài nào có vùng phân bõ rộng nhất trong các loài sau:

Câu 4: Điểm giống nhau giữa đột biến gen trong tế bào chất và đột biến gen trong nhân là

Câu 5:

Loại gen khi bị đột biến không làm thay đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào là

Câu 6:

Gen đột biến sau đây luôn biếu hiện kiểu hình kể cả khi ở trạng thái dị hợp là: 

Câu 7: Hiện tượng làm cho vị trí gen trên nhiễm sắc thể có thể thay đổi là 

Câu 8: Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do

Câu 9: Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là

Câu 10: Hiện tượng nào sau đây của nhiễm sắc thể chỉ xảy ra trong giảm phân và không xảy ra ờ nguyên phân?

Câu 11:

Thể lệch bội có điểm giống với thể đa bội là

Câu 12:

Cho cặp p thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục giao pnẩn các cây Fi với nhau, thu được F2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết, hãy cho biết sổ cây mang kiểu gen AaBbDd ở F2 là bao nhiêu?

Câu 13: Phép lai thuận nghịch là

Câu 14:

Nếu p thuần chủng về hai cặp gen tương phản phân li độc lập thì tỉ lệ của các thể đồng hợp thu được ở F2 là

Câu 15: Tỉ lệ kiểu hình không xuất hiện ở con lai từ phép lai 2 cặp tính trạng di truyền độc lập là

Câu 16: Cây có kiểu gen AaBbCcDd khi tự thụ phấn sẽ cho tì lệ các cá thế đồng hợp tử trội về tãt cả các cặp alen trên tổng số các cá thể là bao nhiêu? Biết rằng các gen qui định các tính trạng nằm trên các NST khác nhau.

Câu 17: Khi cho một cây p tự thụ phấn, người ta thu được Fi có 225 cây quả dẹt, 150 cây có quả tròn và 25 cây có quả dài. Nếu cho cây p nói trên lai với cây mang kiểu gen Aabb thì tỉ lệ kiểu hình thu được ờ con lai bằng

Câu 18:

Cảc tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện: 

Câu 19:

Trong thí nghiệm của Moocgan tiến hành ờ ruồi giẩm, giả sử các gen liên kết hoàn toàn ở cả hai giới, nếu cho Fi tạp giao với nhau thì tì lệ kiểu hình xuãt hiện ờ Fi là

Câu 20: Câu có nội dung đúng sau đây là: 

Câu 21: Cơ sở giải thích tỉ lệ phân hóa đực : cái xấp xỉ nhau ở mỗi loài là do: 

Câu 22: Điểm có ở ADN ngoài nhân mà không có ở ADN trong nhân là: 

Câu 23: Có thể phát hiện gen trên nhiễm sắc thể thường, gen trên nhiễm sắc thể giới tính và gen trong tế bào chất bằng phép lai nào sau đây?

Câu 24: Loại biến dị chỉ di truyền qua sinh sản sinh dưỡng và không di truyền qua sinh sản hữu tính là: 

Câu 25: Ở một quần thể sau khi trải qua ba thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát , quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? 

Câu 26:

Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60%. Sau một số thế hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ của thế dị hợp còn lại bằng 3,75%. Số thế hệ tự phổi đã xảy ra ờ auần thể tính đến thời điểm nói trên bằng: 

Câu 27:

Ở người, gen A qui định da bình thường trội hoàn toàn so với alen đột biến a qui định da bị bạch tạng. Khảo sát một thành phố có 10 triệu dân, người ta thấy có 1000 người bị bạch tạng. Nếu quần thế đang ở trạng thái cân bằng di truyền thì trong thành phố có số người chứa ít nhất một alen lặn là: 

Câu 28:

Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb X AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Sổ cá thế con có mắt lồi, màu trắng là: 

Câu 29:

Mục đích chủ yếu của việc gây đột biến nhân tạo ở vật nuôi và cây trồng là: 

Câu 30: Dạng sinh vật được xem như "nhà máy sản xuất" các sản phẩm sinh học từ công nghệ gen là: 

Câu 31: Trong kỹ thuật chuyển gẹn, sau khi đưa phân tử ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận (thường là vi khuẩn), hoạt động của ADN tái tổ hợp là: 

Câu 32: Kết quả được xem là quan trọng nhất của việc ứng dụng kí thuật chuyển gen là: 

Câu 33: Các bệnh di truyền ở người phát sinh do cùng một dạng đột biến là: 

Câu 34:  

Ở người, có các kiểu gen qui định nhóm máu sau đây:

IAIA, IAI° qui định máu A.    

IBIB, IBI° qui định máu B.

IAIB qui định máu AB.

I°I° qui định máu 0.

Có 2 anh em sinh đôi cùng trứng, người anh cưới vợ máu A sinh đứa con máu B người em cưới vợ máu B sinh đứa con máu A. Kiểu gen, kiểu hình của 2 anh em sinh đôi nói trên là: 

Câu 35:

Việc ứng dụng di truyền học vào lĩnh vực y học đã giúp con người thu

được kết quả nào sau đây?

Câu 36:

Hai cơ quan tương đồng là: 

 

Câu 37:

Loại biến dị không được xếp cùng loại với các loại biến dị còn lại là: 

 

Câu 38:

Xét phép lai P: AaBbDđ X AaBbDd với mỗi gen qui định một tính trạng. Kết quả ít được nghiệm đúng trong thực tế là: 

Câu 39:

Hai tỉ lệ kiểu hình thuộc hai kiểu tác động gen không alen khác nhau là: 

Câu 40:

Một gen đột biến đã mã hóa cho một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 198 aa. Phân tử mARN được tổng họp từ gen đột biến nói trên có tỉ lệ A:U:G:X lần lượt là 1:2:3:4, số lượng nuclêôtit trên phân tử mARN này là bao nhiêu? 

Câu 41:

Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:

(1)  Xuất hiện ờ môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

(2)  Có sự biến đổi tuần tự của quân xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

(3)  Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi

về các điêu kiện tự nhiên của môi trường.

(4)  Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.

Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là:

Câu 42:

Cho 2 cá thể có kiểu hình khác nhau giao phối; Fi thu được tiếp tục ngẫu phối đến F4 thu được 180 cây hoa trắng và 140 cây hoa đỏ. Biết tinh trạng hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng, gen qui định tính trạng nằm trên NST thường. 71 lệ cây đồng hợp tử trội ở F4 là:

Câu 43:

Điểm khác nhau trong tác động bổ sung gen không alen giữa 3 tỉ lệ kiểu hình ờ F2 gồm 9: 7; 9: 6:1 và 9: 3: 3: 1 là

Câu 44:

Ở người, yếu tố có thể được xem là một nguyên nhân góp phần làm tăng xuất hiện bệnh di truyền ở trẻ được sinh ra là

Câu 45:

Hội chứng Tơcnơ ở người có biểu hiện: 

Câu 46:

Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác động cônsixin là hóa chất gây đột biến đa bội: 

Câu 47:

Một quần thể bị cách li kích thước nhỏ thường dễ trải qua hình thành loài mới hơn một quần thế kích thước lớn là do: 

Câu 48:

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các virut để tổng hợp các gen từ nhiều vi trùng gây bệnh. Các virut này: 

Câu 49:

Một quần thể có cấu trúc như sau P: 17,34%AA: 59,32%Aa: 23,04%aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F3?

Câu 50:

Phân tử mARN sơ khai và mARN trưởng thành được phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực thì loại mARN nào ngắn hơn? Tại sao? 

Câu 51:

Ở một loài thực vật, AA: Hoa đỏ; Aa: Hoa hồng; aa:Hoa trắng, cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là: 0,2AA: 0,8Aa. Cho tự thụ phấn qua 3 thế hệ, tỉ lệ kiểu hình ở F3 là:

Câu 52:

Nhịp độ tiến hóa được chi phối bởi nhân tố chủ yếu nào?

Câu 53:

Ở cá chép, kiểu gen Aa qui định cá không có vẩy, kiếu gen aa qui định cá có vẩy, kiếu gen AA làm trứng không nở. Cho cá chép không vẩy lai với nhau , theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là

Câu 54:

Lai giữa hai cây thuần chùng thân cao với thân thấp, F1 đều có thân cao

Cho F1 lai với một cây khác, F2 thu được 56.25 % cây thân cao: 43.75% cây thân

thấp. Tính trạng chiều cao của cây di truyền theo qui luật nào?

Câu 55:

Một quần xã có độ đa dạng càng cao thì:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Law Rose 50 50 100% 7.43
2 Phạm Tuấn Linh 50 50 100% 2.3
3 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.1
4 Do Hai Dang 50 50 100% 3.85
5 Nguyễn Gia Bình 49 50 98% 3.98
6 Nguyễn Thanh Tùng 49 50 98% 17.13
7 Mai Thị Trang 48 50 96% 11.98
8 Nguyễn Thị Huyền 48 50 96% 23.88
9 Suong Nhok 47 50 94% 35.2
10 giang 47 50 94% 19.83
11 Bọm Bảnh Bao 47 50 94% 5.8
12 khuat hoang chuong 47 50 94% 43.22
13 Ty Bon Bon 47 50 94% 31.72
14 thaongan 45 45 100% 3.2
15 Tuan Vo 46 49 94% 34.42
16 nguyen duy nhat 46 50 92% 69.93
17 baohan 46 50 92% 3.32
18 Ku Tũn 46 50 92% 30.38
19 Nguyễn Việt CƯờng 46 50 92% 29.63
20 bùi xuân thắng 46 50 92% 18.32
21 Tạ Hoàn Thiện Quân 46 50 92% 7.95
22 Phan Gia 46 50 92% 25.2
23 nam 46 50 92% 5.1
24 cucarot 46 50 92% 24.93
25 Thái Đức An 46 50 92% 4.5
26 CSH - 516 45 50 90% 3.63
27 New Choice 45 50 90% 27.55
28 Chỉn Mìn Sướng 45 50 90% 18.58
29 Kh 45 50 90% 33.32
30 trương thị phương thao 45 50 90% 26.83
31 Nguyễn Thị Tư 45 50 90% 33.23
32 nnh 45 50 90% 36.95
33 Nguyễn Văn Minh 45 50 90% 20.18
34 Minh Hiển 45 50 90% 35.58
35 Đào Thị Sim 44 49 90% 15.83
36 MinhNghia Pham 44 49 90% 22.5
37 Luân Liều Lĩnh 44 50 88% 20.95
38 Ngô Hoàng Anh Đức 44 50 88% 90.05
39 QUỐC HUY 44 50 88% 17.2
40 vu 44 50 88% 15.78
41 Nguyễn Thị Thoại Hằng 44 50 88% 25.28
42 Susu Truong 44 50 88% 3.05
43 Phạm Hiền 43 49 88% 35.18
44 vũ thị diệu 43 49 88% 33.03
45 Tiet Nguyen 43 50 86% 29.75
46 Nguyễn Duy 43 50 86% 31.25
47 Củ Cải HM 43 50 86% 27.05
48 Ngo Lien 43 50 86% 36.78
49 vo thi tuong vy 43 50 86% 4.4
50 Mi Mam 43 50 86% 39.92
51 Đào Thị Hải Yến 43 50 86% 19.65
52 Haithanh Dang 43 50 86% 15.97
53 Than Nguyen 43 50 86% 32.68
54 Vinh Dam 42 48 88% 3.33
55 lai ngu roi 42 49 86% 42.73
56 đào văn hiếu 42 50 84% 25.82
57 dungdiudang 42 50 84% 38.17
58 phamxuanthach 42 50 84% 55.87
59 tran ngoc anh 42 50 84% 56.88
60 Tiến Ngố 42 50 84% 37.92
61 dang thi my 42 50 84% 46.25
62 hihihaha 42 50 84% 32.67
63 anhsangvabongtoi 42 50 84% 17.25
64 hoang hung 42 50 84% 51.27
65 nguyễn hoàng công 42 50 84% 80.32
66 Đăng Danh 41 48 85% 49.9
67 Quỳnh Như 41 49 84% 45.17
68 Byz Biz Cdht 41 49 84% 37.73
69 Linh Cheng 41 50 82% 26.02
70 Hang Nguyen 41 50 82% 43.27
71 Aktf Htte 41 50 82% 56.63
72 Hương Mộc Miên 41 50 82% 6.77
73 conan 41 50 82% 22.88
74 Tien Danh Nguyen 41 50 82% 2.13
75 Góc Nhỏ Trong Tim 41 50 82% 7
76 Ngo Quyen 41 50 82% 50.6
77 nguyễn huyền trang 39 45 87% 4.75
78 nhat 40 48 83% 64.67
79 nguyen van hien 40 49 82% 50.37
80 phạm uyên 40 49 82% 72.43
81 Thu Thuy Lam 40 49 82% 34.97
82 Lê Hoàng Thiên Phương 40 50 80% 40.82
83 Thanh Lại 40 50 80% 27.23
84 do thi thuy 40 50 80% 91.55
85 Muondoitenchodaira Makhongnghiracaitennao Chonohay 40 50 80% 30.92
86 Bao Binh 40 50 80% 29.48
87 Minh Nhàn 40 50 80% 35.22
88 Nhi Jandy 40 50 80% 44.38
89 thu thao 40 50 80% 40.73
90 tranhanh 39 47 83% 19.37
91 Diễm Quỳnh 40 50 80% 29.07
92 Sim Nguyen 40 50 80% 27.58
93 Nguyễn công hiếu 40 50 80% 2.9
94 Đinh Linh 38 45 84% 27.63
95 Thảo Dương 39 50 78% 46.28
96 thidaihoc 39 50 78% 52.85
97 THỌ TRƯỜNG LĨNH 39 50 78% 33.42
98 Thảo Tiểu Thư 39 50 78% 25.82
99 Sò Tò Mò 39 50 78% 25.73
100 Trần Vỹ Phượng 39 50 78% 39.15
101 Phan Linh 39 50 78% 42.32
102 trần vũ 39 50 78% 57.55
103 thanhphong 38 49 78% 55.08
104 hoang 38 50 76% 56.32
105 Lưu hiếu thảo 38 50 76% 49.65
106 Tuyen Le 38 50 76% 44.28
107 Ngan Cung 38 50 76% 31.8
108 Vũ Vui Vẻ 38 50 76% 42.27
109 Còi Huy 38 50 76% 25.48
110 Trần Quang Học 38 50 76% 2.48
111 Dương Lê Mỹ Phương 38 50 76% 43.53
112 Tú Trinh 38 50 76% 37.25
113 Huyen Duong 38 50 76% 27.33
114 Ngắm Gái Ra Tiền 38 50 76% 25.52
115 Trần Hữu Hoàng 34 38 89% 90.55
116 Optimuz Prime 34 40 85% 23.77
117 Lê Văn Dũng 37 50 74% 18
118 nguyenvanthuy 37 50 74% 33.2
119 Phạm Công Sơn 37 50 74% 29.02
120 Duyen Khong 37 50 74% 63.68
121 nguyen ngoc thu 37 50 74% 35.88
122 Xuan Nhan Tran 37 50 74% 33.12
123 Lee Shin 35 44 80% 7.28
124 Tran Tran 36 49 73% 34.45
125 Phạm Thị Mỹ Linh 33 40 83% 49.68
126 Cận Ngôn Băng Khiết 36 49 73% 38.25
127 Bác Ba Phi 36 50 72% 53.72
128 nguyễn thị thu hường 36 50 72% 73.57
129 hoangphithieuhiep 36 50 72% 34.77
130 nhi nhi nhi nhi 36 50 72% 15.8
131 Shiniga Mi 36 50 72% 40.9
132 Alex Cuong 36 50 72% 86.22
133 nguyen phi can 33 42 79% 90.3
134 Nguyễn Phi Long 34 45 76% 73.33
135 Phuoc Nhi 35 49 71% 33.38
136 đoàn thị hưởng 35 50 70% 54.63
137 Unko Suru 35 50 70% 28.58
138 Trần Thanh Nhân Trí 35 50 70% 62.87
139 Bùi Thảo 35 50 70% 43.8
140 Cận Huy 35 50 70% 62.2
141 Trịnh Xuyến Chi 35 50 70% 42.82
142 Nguyễn Đình Ngọc 35 50 70% 44.38
143 Quỳnh Anh 35 50 70% 30.8
144 Cẩm Linh 35 50 70% 36.92
145 trần trung 35 50 70% 35.3
146 doan thi kim ngan 33 45 73% 34.88
147 Nguyễn Mạnh Khương 33 45 73% 37.48
148 Thu Uyên 34 48 71% 89.43
149 hugh 33 46 72% 56.25
150 Chung 34 50 68% 51.97
151 Đặng Thị Sen 34 50 68% 31.38
152 Ngọc Nam Võ 34 50 68% 50.62
153 nguyen trung nghia 33 49 67% 22.2
154 vuthily 33 50 66% 33.47
155 Thuthu Nguyễn 32 47 68% 38.25
156 Tôi Thích Điều Này 33 50 66% 77.73
157 Dinh Tong 32 48 67% 3.32
158 Thiên Thần Love 24 25 96% 35.8
159 le cong phuoc 28 37 76% 82
160 foahfowehgrwgj 32 50 64% 18.72
161 Nụ Cười Của Gió 31 50 62% 90.4
162 Hoa Mộc Miên 28 43 65% 52.42
163 Chung Nguyen Huu 21 23 91% 27.87
164 vuvanthuam 30 50 60% 35.23
165 Lê Hoàng Minh 30 50 60% 68.47
166 Trần Minh Nhật 24 34 71% 14.58
167 Đồ Mi 27 43 63% 69.95
168 Quốc Trương 28 46 61% 69.45
169 Love Rain 29 50 58% 32.92
170 Nguyễn Thanh Tâm 29 50 58% 37.02
171 Quỳnh Mai 29 50 58% 47.52
172 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 28 48 58% 12.87
173 Nhox Chuot 28 50 56% 5.03
174 trinh le hung 28 50 56% 53.25
175 Nhựt Phạm 28 50 56% 46.02
176 Nguyễn Thị Thu Trang 28 50 56% 26.83
177 nguyễn ngọc minh 28 50 56% 53.07
178 Anh Mũm Mĩm 27 50 54% 21.3
179 may mắn 27 50 54% 43.37
180 Trinh Le Le 27 50 54% 37.38
181 nguyen huynh yen nhi 17 20 85% 15.28
182 Nguyễn Duy Nhật 26 47 55% 41.43
183 maithuy 26 48 54% 31.35
184 Huỳnh Bá Thông 16 19 84% 17.67
185 Võ Quốc Hưng 26 50 52% 34.5
186 Hải Hà Nguyễn 26 50 52% 43.73
187 Han Thuong 26 50 52% 28.93
188 Đinh Thị Bích Ngân 26 50 52% 37.3
189 huỳnh kim thy 17 23 74% 12.62
190 Mai Lee 25 48 52% 49.68
191 Tui Tên Ty 25 50 50% 91.3
192 Alina Phan 25 50 50% 33.47
193 nguyễn thảo 25 50 50% 24.85
194 lương hạnh 25 50 50% 3.27
195 Doan Quoc Huy 24 50 48% 21.9
196 Duyên Cry 24 50 48% 70.73
197 nguyen thi tien kieu 24 50 48% 24.3
198 phạm thanh thủy trúc 24 50 48% 38.68
199 le anh phuong 13 18 72% 21.23
200 JackieSu 11 13 85% 3.52
201 Thúy K Thúy K 14 23 61% 14.55
202 Cố Nhớ Để Quên 15 27 56% 10.43
203 Long Mai 11 15 73% 14.78
204 le tuan vu 10 13 77% 8.83
205 Hien Mai 8 8 100% 3.83
206 tin 22 50 44% 59.97
207 Vịt Con Lon Ton 19 41 46% 31.45
208 Cẩm Tiên Phan 14 28 50% 24.17
209 võ quốc hưng 12 22 55% 14.65
210 Tun Tis Pham 21 50 42% 15.77
211 Cỏ Bốn Lá 21 50 42% 22.93
212 Nguyễn Thị Huyền Trang 21 50 42% 5.02
213 men 21 50 42% 11.87
214 Bạch mi linh 8 11 73% 8.45
215 uiyiii 6 6 100% 19.93
216 Minh Xau Trai 8 12 67% 26.28
217 Thợxây Vovinam 20 50 40% 3.95
218 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 20 50 40% 9.05
219 Cá Sấu Chúa 20 50 40% 12.6
220 oanh 20 50 40% 49.37
221 lâm thị mai thy 7 11 64% 16.52
222 Mot Thoi DE Nho 6 10 60% 14.37
223 Nguyen Minh Hieu 5 7 71% 2.47
224 Khanh Lang 5 7 71% 2.48
225 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 19 50 38% 11.97
226 dadadada 19 50 38% 2.8
227 ho loi 4 6 67% 2.13
228 Nguyễn Anh 7 15 47% 9.45
229 Hoang Minh 10 24 42% 12.33
230 phan thị bảo minh 4 6 67% 2.53
231 Vũ Văn Tuấn 8 18 44% 10.78
232 Hoàng Lê 5 9 56% 4.42
233 Hồ Tuấn Thành 11 28 39% 20.38
234 Nguyễn Hoàng Sang 18 50 36% 19.55
235 Minh Phuong 4 8 50% 3.43
236 Hiếu Lê 18 50 36% 0.55
237 Phạm Bích Thủy 4 8 50% 3.25
238 Lam Lam 18 50 36% 17.57
239 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 3 5 60% 21.38
240 Ngô Văn Cần 2 2 100% 2.53
241 Dam kim ngoc 18 50 36% 29.17
242 lê anh vũ 3 5 60% 28.62
243 Péheo Siêuquậy 5 12 42% 7.4
244 Sat Thu Mau Lanh 6 15 40% 10.85
245 Phạm Thị Bích Thủy 3 6 50% 5.07
246 Nguyen Binh 11 30 37% 58.2
247 Ly Le 17 48 35% 35.98
248 MAI QUẾ HƯƠNG 1 1 100% 0.47
249 Pham Trung 17 49 35% 20.87
250 usain 1 1 100% 1.83
251 nguyễn thị mai phượng 4 10 40% 56.93
252 Hoàng Tử Ngheo 17 50 34% 31.25
253 lò thị nguyệt minh 17 50 34% 32.48
254 nguyen van trang 17 50 34% 1.95
255 Nguyễn Gia Phước 2 5 40% 60.02
256 Nhox De Ba 3 8 38% 8.43
257 dong hoang my hang 26 55 47% 11.6
258 Con Nít Ranh 25 55 45% 90.22
259 Trần Anh Hùng 45 55 82% 45.5
260 Tiểuu Nhi Nhi 22 43 51% 61.78
261 Quân Võ 2 2 100% 1.65
262 Rohono Zoro 40 48 83% 39.05
263 Mr.E 45 55 82% 57.25
264 Phương Loan 52 55 95% 4.02
265 Ngọc Lee 14 55 25% 5.48
266 Nguyễn Thị Mến 0 0 0% 1.02
267 TTHT 0 0 0% 0.05
268 Bé Oanh Lanh Chanh 18 55 33% 14.98
269 Lê Thanh Hà 0 0 0% 1.48
270 Hân Nguyễn 32 55 58% 60.27
271 Long Đăng 44 55 80% 45.22
272 LoVing Rreat Royal 46 55 84% 47.25
273 Vô Danh 52 55 95% 65.15
274 Vân Lê 45 55 82% 47.48
275 Công Tử Lang Thang 0 0 0% 0.03
276 Hạt Tiêu 37 55 67% 40.5
277 Vũ Vũ Thi 39 55 71% 90.15
278 lý dương 47 55 85% 27.93
279 Minh Thi Sae 0 0 0% 0.17
280 Công Tử Nam 21 43 49% 32.88
281 Tần 0 0 0% 0.17
282 Thùy Linh 25 42 60% 28.75
283 Đỗ Hoàng Sang 21 40 53% 46.6
284 nguyễn thị hương 9 18 50% 8.62
285 Kẹo Mút 25 44 57% 30.23
286 phạm tây 13 23 57% 7.97
287 Tran anh 42 54 78% 71.62
288 James Rodriguez 48 55 87% 28.53
289 Thu Thu 17 30 57% 54.1
290 Chủ Nợ 1 1 100% 0.53
291 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 0 0 0% 91.35
292 William Turner 5 15 33% 9.2
293 le tra giang 42 55 76% 43.88
294 nguyen thi ngoc diem 11 12 92% 3.88
295 Trinh Vo 0 0 0% 0.47
296 Lê Phương Thảo 49 55 89% 32.27
297 Thien Lee 0 0 0% 0.32
298 Thảo Phạm 15 27 56% 34.47
299 Pham Ngoc Khanh 48 55 87% 32.12
300 Hằng Lê 46 55 84% 7.53
301 Nhungg's Kami 22 50 44% 24.22
302 nguyen thi thu hien 38 53 72% 54.28
303 Trâm Hà 22 29 76% 19.23
304 Phạm Thị Quyên 40 55 73% 51.23
305 Songluan 46 55 84% 38.42
306 minh thu 41 55 75% 18.2
307 tran hai yen 25 46 54% 90.73
308 Jannet 17 40 43% 26.37
309 Nguyễn Lê Thành Đạt 0 0 0% 0.05
310 Socking Pig 19 55 35% 12.75
311 nguyen van chung 0 0 0% 0.58
312 Hannah Nguyen 43 55 78% 36.05
313 dinh truong sinh 43 54 80% 37.98
314 nguyễn 35 46 76% 36.32
315 Đạt Jackson Nguyễn 25 40 63% 38.87
316 Nguyễn Tấn Nghĩa 37 55 67% 12.65
317 Long Tieu Bach 27 31 87% 4.1
318 le thi xuan xuan 35 55 64% 61.98
319 Huyền Nguyễn 37 55 67% 9.52
320 Trần Danh Duy 47 55 85% 5.17
321 Mỹ Linh 23 55 42% 58.73
322 My Duyen Ngo 35 55 64% 75.05
323 Lã Thị Thu Huyền 50 54 93% 37.35
324 nhàn nguyễn 48 49 98% 43.75
325 Hoa Moc Lan 45 55 82% 39.18
326 nguyen quoc tri 50 54 93% 25.3
327 Trọng Lâm 46 55 84% 22.22
328 HOÁ HỌC 1 4 25% 0.3
329 cqc 16 50 32% 1.3
330 Nguyen Minhthao 9 30 30% 12.17
331 le truong duy 15 50 30% 74.67
332 Nguyễn Thành Công 0 5 0% 0.85
333 nguyễn Thị Liên 15 50 30% 39.92
334 Dương Ichi Kudo 15 50 30% 7.83
335 Huu Minh Ho 15 50 30% 6.75
336 Nguyễn Văn Dũng 15 50 30% 8.75
337 tran vu duyen 8 30 27% 18.68
338 Hoàng Giang 14 50 28% 17.02
339 Huỳnh Thiên Hạc 14 50 28% 19.42
340 Nguyễn Gia Bình 13 49 27% 2.83
341 Nguyễn Thị Thanh Thảo 13 50 26% 23.27
342 cao trần giang 12 47 26% 6.4
343 John Truong Hello 13 50 26% 12.93
344 hoàng bảo lương 9 40 23% 2.02
345 Ku Naive 12 49 24% 1.42
346 Lê Thị Lệ Hà 11 47 23% 4.68
347 EM KhôNg KẦn NỮa 12 50 24% 17.92
348 Tuan Nguyen 12 50 24% 1.33
349 lê nguyễn minh hoàng 12 50 24% 14.43
350 YU PI 12 50 24% 4.08
351 Tram Truong 11 50 22% 25.47
352 nguyenthiphuonganh 11 50 22% 12.43
353 Nguyễn Thị Thùy Linh 11 50 22% 1.75
354 danh thanh tong 11 50 22% 21.45
355 ho minh tinh 11 50 22% 1.43
356 Lê Thanh Bình 10 50 20% 1.02
357 leminhthang 10 50 20% 1.58
358 Nguyễn Đình Tuấn 10 50 20% 0.98
359 Vũ Ti 10 50 20% 2.6
360 nguyen van dung 9 49 18% 5.07
361 Xênh Xui Xẻo 7 50 14% 2.83

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12