Đề Thi Thử Đại Học môn Hóa Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ lần III năm 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 2536

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm ancol benzylic, metanol, propenol và etilen glicol tác dụng hết với Na thuđược 1,344 lít H2 (ở đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,048 lít khí CO2 (ở đktc) và 5,58 gam H2O. Giá trị của m là

Câu 2: Chia 0,16 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức A và hai chức B ( MA< MB) thành hai phầnbằng nhau. Hiđro hóa phần 1 cần vừa đúng 3,584 lít H2 ( đktc). Cho phần 2 tác dụng với một lượng dưdung dịch AgNO3/ NH3 thu được 25,92 g Ag và 8,52 g hỗn hợp hai muối amoni của hai axit hữu cơ. Cácphản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp X là:

Câu 3: Đun nóng 10,71 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng,vừa đủ và đun nóng, sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 8,61gam kết tủa, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng phenyl clorua có trong hỗn hợp X là

Câu 4: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H16O4. Khi thủy phân trong môi trường kiềm thu đượcmột muối mà từ muối này điều chế trực tiếp được axit dùng sản xuất tơ nilon-6,6. Số công thức cấu tạothoả mãn là

Câu 5: Trong các phát biểu sau :(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảygiảm dần.(2) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.(3) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.(4) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.(5) Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.(6) Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Số phát biểu đúng là

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y(không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức.Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1 là

Câu 7: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 và H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđro bằng 8). Đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X trên, sau đó cho sản phẩm cháy hấp thu hoàn toàn trong dd Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là 

Câu 8: Cho chất X vào dd NaOH đun nóng thu được khí Y ; cho chất rắn X vào dung dịch HCl sau đó cho Cu vào thấy Cu tan ra và có khí không màu bay lên hóa nâu trong không khí. Nhiệt phân X trong điều kiện thích hợp thu được một oxit phi kim. Vậy X là chất nào sau đây ?

Câu 9: Cho m gam hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H6O2 tác dụng hoàn toàn với 200 mldung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Công thức cấutạo của X và giá trị của m là

Câu 10: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa đồng thời H2SO4 và HNO3 thu được dung dịch X và 4,48 lítNO(duy nhất). Thêm tiếp H2SO4 vào X thì lại thu được thêm 1,792 lít khí NO duy nhất nữa và dung dịchY. Dung dịch Y hoà tan vừa hết 8,32 gam Cu không có khí bay ra (các khí đo ở đktc). Khối lượng của Fe đã cho vào là

Câu 11: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol axeton; 0,08 mol propenal; 0,06 mol isopren và 0,32 mol hiđrocó Ni làm xúc tác thu hỗn hợp khí và hơi Y. Tỉ khối của Y so với không khí là 375/203. Hiệu suất hiđro đã tham gia phản ứng cộng là

Câu 12: Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí NO (duy nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 77,44 gam muối khan. Giá trị của V là

Câu 13: Trộn 0,54g bột nhôm với hỗnh Fe2O3, CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Hòa tan chất rắn A sau phản ứng trong dd HNO3 dư thu được 0,896 lít (dktc) hỗn hợp khí B gồm NO, NO2. Tính tỉ khối của B so với hidro. 

Câu 14: Nung nóng hỗn hợp gồm 15,8 gam KMnO4 và 24,5 gam KClO3 một thời gian thu được 36,3 gam hỗn hợp Y gồm 6 chất. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl đặc dư đun nóng lượng khí clo sinh ra cho hấpthụ vào 300 ml dung dịch NaOH 5M đun nóng thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được chất rắn khan cácphản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng chất rắn khan thu được là

Câu 15: Trong các thuốc thử sau: (1) dung dịch H2SO4 loãng, (2) CO2 và H2O, (3) dung dịch BaCl2, (4)dung dịch HCl.

Thuốc thử có thể dùng phân biệt được các chất rắn riêng biệt gồm: CaCO3, BaSO4 , K2CO3, K2SO4 là

Câu 16: Với xúc tác men thích hợp chất hữư cơ A bị thuỷ phân hoàn toàn cho hai aminoaxit thiên nhiên Xvà Y với tỷ lệ số mol của các chất trong phản ứng như sau:1 mol A + 2 mol H2O ® 2 mol X + 1 mol Y.Thuỷ phân hoàn toàn 20,3 gam A thu được m1 gam X và m2 gam Y. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y cần 8,4lít O2 ở đkc thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,23 lít N2 ở 270C, 1 atm. Y có CTPT trùng vớiCTĐG. Xác định X,Y và giá trị m1, m2?

Câu 17: Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại ancol thì tỉ lệ nCO2 : nH2O tăng dần khi số nguyên tử C trong ancol tăng dần. Công thức của dãy đồng đẳng ancol là:

Câu 18: Cho a gam Phôtphotriclorua (PCl3) vào nước được dung dịch X. Để trung hòa hết dung dịch X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 0,3 M. Tính a?

Câu 19: Cho 0,01 mol một este X phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M, sản phẩm tạo ra chỉ gồm một muối và một ancol đều có số mol bằng số mol este, đều có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh. Mặt khác xà phòng hoá hoàn toàn 2,58g este X bằng dung dịch KOH vừa đủ, thì vừa hết 200ml KOH 0,15M và thu được 3,33 gam muối. X là:

Câu 20: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm với 9,66 gam hỗn hợp X gồm FexOy và nhôm, thu được hỗn hợprắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 0,672 lít khí (đktc), dung dịch D và chất không tan Z. Sục CO2 đến dư vào dung dịch D lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức của oxit sắt là

Câu 21: Khi crăckinh dầu mỏ người ta thu được hỗn hợp 2 hiđrocacbon X, Y là đồng phân của nhau,chúng có phân tử khối là 86. Halogen hoá mỗi đồng phân chỉ cho 3 dẫn xuất monohalogen. X, Y có têngọi là

Câu 22: Hai hiđrocacbon X và Y đều có công thức phân tử C6H6 và X có mạch cacbon không nhánh. X làm mất màu dung dịch nước brom và dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường. Y không tác dụng với 2 dung dịch trên ở điều kiện thường nhưng tác dụng được với H2 dư tạo ra Z có công thức phân tử C6H12. X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư tạo ra C6H4Ag2. X và Y là

Câu 23: Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Hãy cho biết trong các hóa chất sau: Cu, Mg, Ag, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3, KI, H2S có bao nhiêu hóa chất tác dụng được với dung dịch X.

Câu 24: Thực hiện các thí nghiệm sau:(1). Sục khí C2H2 vào dung dịch KMnO4. (2). Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2(3). Chiếu sáng vào hỗn hợp khí (CH4; Cl2). (4). Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3.(5). Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3. (6). Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá- khử xảy ra là

Câu 25: Theo quy tắc bát tử trong phân tử NH4Cl có số kiểu liên kết khác nhau là

Câu 26: X, Y, Z là 3 nguyên tố thuộc cùng chu kỳ của bảng tuần hoàn. Biết oxit của X khi tan trong nước tạo thành một dung dịch làm hồng quỳ tím, Y phản ứng với nước làm xanh giấy quỳ tím, còn Z phản ứng được với cả axit kiềm. Trật tự giảm dần tính khử của 3 nguyên tố trên là:

Câu 27: Từ NH2(CH2)6NH2 và một chất hữu cơ X có thể điều chế tơ Nilon-6,6. CTCT của X là:

Câu 28: Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau: CO2 (k) + H2 (k) CO (k) + H2O (k) ; DH > 0.Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:(a) Tăng nhiệt độ; (b) Thêm một lượng hơi nước;(c) giảm áp suất chung của hệ; (d) dùng chất xúc tác;(e) thêm một lượng CO2;Trong những tác động trên, có bao nhiêu tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận?

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X hai amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được CO2 vàH2O có tỉ lệ \frac{V_{CO_{2}}}{VH_{2}O} = \frac{7}{13}. Nếu cho 24,9 g hỗn hợp X tác dụng với HCl dư được bao nhiêu gam muối khan?

Câu 30: Peptit X được cấu tạo bởi một amino axit trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong dung dịch NaOH (được lấy dư 20% so với lượng phản ứng),cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng nhiều hơn X là 75 g. Số liên kết peptittrong phân tử X là

Câu 31: Phản ứng giữa 2 chất nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: H + OH- -> H2O

Câu 32: Cho các phát biểu sau:(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết a-1,4-glicozit.(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu 33: Cho viên Zn vào dung dịch H2SO4, sau đó thêm vài giọt CuSO4 vào. Viên Zn bị ăn mòn theo kiểu:

Câu 34: Đốt cháy 3,2 gam một este E đơn chức, mạch hở được 3,584 lít CO2 (đktc) và 2,304 gam H2O.Nếu cho 15 gam E tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được14,3 gam chất rắn khan. Vậy công thức của ancol tạo nên este trên có thể là

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe, Cu ( tỉ lệ mol 1:1 ) bằng axít HNO3, thu được Vlít ( ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối hơi của X đối với H2 bẳng 19. Giá trị của V là? 

Câu 36: Cho dung dịch K2S lần lượt vào các dung dịch riêng biệt sau: FeCl2, CuCl2, Pb(NO3)2, ZnCl2,FeCl3, MnCl2. Số kết tủa khác nhau tạo ra trong các thí nghiệm trên là:

Câu 37: Cho dung dịch (riêng biệt) các chất sau: axeton; axit acrylic; axit axetic; vinyl axetat, saccarozơ,glucozơ, fructozơ, etyl fomat, o-crezol, axit fomic, but-3-en-1,2-diol và anđehit axetic. Số dung dịch vừa mất màu dung dịch nước brom, vừa phản ứng với Cu(OH)2/NaOH (trong điều kiện thích hợp) là:

Câu 38: Hoà tan hoàn toàn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Chotoàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M + NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu đượcm gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu 39: Cho hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Al tác dụng vừa đủ với V lít dd HNO3, 0,5 M thu được 2,8 lít khí NO bay lên duy nhất( ĐKTC). Giá trị của V là? 

Câu 40: Cho các cặp chất sau:(1). Khí Cl2 và khí O2. (6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.(2). Khí H2S và khí SO2. (7). Hg và S.(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH. (9). CuS và dung dịch HCl.(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3. (10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

Câu 41: Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỷ lệ mol tương ứng là 3:2) với H2SO4 đặc ở 140oC thuđược m gam ete, biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40% . Giá trị của m là

Câu 42: Cho sơ đồ sau:  C4H8O\overset{+NaOH}{\rightarrow} Y \overset{+O_{2},xt}{\rightarrow}  Z   \overset{+NaOH}{\rightarrow} T \overset{NaOH,CaO,t^{0}}{\rightarrow} C2H6.

 X có CTCT:

Câu 43: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch FeCl3 là:

Câu 44: Cho phương trình hoá học:FeSO4 + KMnO4 + KHSO4 ->  Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O.Tổng hệ số (số nguyên tố, tối giản) của các chất phản ứng có trong phương trình là:

Câu 45: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 nồng độ 1,5 mol/lít, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp X gồm NO và N2O (ở đktc). Tỉ khối của X so với hidro bằng 16,4. Giá trị của a là:

Câu 46: Cho một số tính chất: có vị ngọt (1); tan trong nước (2); tham gia phản ứng tráng bạc (3); hòa tanCu(OH)2 ở nhiệt độ thường (4); làm mất màu dung dịch brom (5); bị thủy phân trong dung dịch axit đunnóng (6); Các tính chất của fructozơ là

Câu 47: Cho 2 công thức phân tử C4H10O và C4H11N, số đồng phân ancol bậc 2 và amin bậc 2 lần lượt là

Câu 48: Cho 4 hợp chất thơm A, B, C, D có nhiệt độ sôi tương ứng như sau: 80; 132,1; 181,2;184,40C.Công thức A, B, C, D tương ứng là :

Câu 49: Nung 44 gam hỗn hợp X gồm Cu và Cu(NO3)2 trong bình kín cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Chất rắn Y phản ứng vừa đủ với 600 ml dung dịch H2SO4 0,5 M và thấy Y tan hết. Khối lượng Cu và Cu(NO3)2 có trong hỗn hợp X là :

Câu 50: Để nhận biết các khí: CO2, SO2, H2S, N2 cần dùng các dung dịch:

Câu 51: Để thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau: axit axetic ® axit cloaxetic ® glyxin. Cần thêm các chấtphản ứng

Câu 52: Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đơn chức hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X cần dùng 0,24 mol O2 thu được 0,24 mol CO2 và m gam nước. Lựa chọn công thức của 2 axit?

Câu 53: Trong 1 lít dung dịch CH3COOH 0,01M có tổng số phân tử chưa phân li và ion là: 6,26.1021 Biết số Avogađro: 6,02.1023. Độ điện li của CH3COOH bằng:

Câu 54: Cho các phản ứng sau:

(1) Cu(NO3)2 \overset{t^{0}}{\rightarrow}

(2) H2NCH2COOH + HNO2 \overset{t^{0}}{\rightarrow}

(3) NH3 + CuO \overset{t^{0}}{\rightarrow} 

(4) NH4NO2 ->

(5) C6H5NH2 + HNO2 \overset{HCl(0-5^{0})}{\rightarrow}

(6) (NH4)2CO3 \overset{t^{0}}{\rightarrow}

Số phản ứng thu được N2 là

Câu 55: Hoà tan một oxit kim loại M (có hoá trị III) trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 25%, sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 29,5181%. Công thức oxit đó là

Câu 56: Để phân biệt SO2 và SO3 (hơi) bằng phản ứng trao đổi ta có thể dùng chất nào sau đây?

Câu 57: Cho các chất sau: C2H5OH, C6H5OH, C6H5NH2, dung dịch C6H5ONa, dung dịch NaOH, dungdịch CH3COOH, dung dịch HCl. Cho từng cặp chất tác dụng với nhau ở điều kiện thích hợp, số cặp chất cóphản ứng xẩy ra là

Câu 58: Phenol (C6H5-OH) tác dụng được với những chất nào trong các chất sau: (1) Na ; (2) NaOH ; (3)HCl ; (4) NaHCO3 ; (5) dd Br2 ; (6)CH3COOH; (7) HCHO; (8)(CH3CO)2O

Câu 59: Cho E^{0}_{Au^{3+}/Au} = +1,5V; E^{0}_{Sn^{2+}/Sn} = -0.14V. Phản ứng xảy ra khi pin hoạt động và suất điện động của pin là:

Câu 60: Trong các chất sau: dung dịch NaOH, C2H5OH, et xăng, dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2. Số chất hoà tan xenlulozơ là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen khac hieu 59 60 98% 4.07
2 Khanh Doan 50 50 100% 5.07
3 Ngọc Giang 47 50 94% 9.22
4 Ty Bon Bon 45 50 90% 85.8
5 Hải Nguyễn 44 50 88% 72
6 viet tien 50 50 100% 5.32
7 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 13.17
8 Nga Nguyen 50 50 100% 12.38
9 nvb 50 50 100% 3.13
10 Nguyễn Tất Tường 50 50 100% 42.63
11 Minh 49 49 100% 81.08
12 Do Hai Dang 49 49 100% 14.53
13 Cún Iêu 49 50 98% 11.55
14 Lê Thị Ngọc Linh 49 50 98% 3.13
15 tran ngoc anh 49 50 98% 14.95
16 Trinh Minh Anh Dung 49 50 98% 5.95
17 Nguyen Thu Trang 48 50 96% 89.6
18 Nguyễn Thị Huyền 48 50 96% 65.92
19 Phạm Coutinho 48 50 96% 6
20 Quỳnh Anh 47 50 94% 53.32
21 Hoàng Quốc Tuấn 46 50 92% 5.05
22 Kh 46 50 92% 5.22
23 nguyễn hoàng công 46 50 92% 44.2
24 huan 46 50 92% 5.18
25 Nguyễn Tiến Dũng 39 50 78% 76.05
26 nguyễn thị quỳnh 45 50 90% 3.17
27 demon face 44 50 88% 90.4
28 giang 44 50 88% 76.03
29 Lê Thị Thu Mai 44 50 88% 3.6
30 Em Yêu Hà Nội 44 50 88% 4.57
31 Le Thi Minh Hang 44 50 88% 2.15
32 hoang son 43 50 86% 78.65
33 Huy 43 50 86% 86.87
34 tran dinh quy 42 50 84% 89.92
35 Phu Le Nguyen 42 50 84% 94.2
36 Cuongcongminh Truong 42 50 84% 80.57
37 Phùng Khánh Chi 42 50 84% 4.77
38 mnsdcssccsnckwk 39 42 93% 79.2
39 le dinh quang 41 49 84% 90.05
40 usain 41 50 82% 4.65
41 luong ba duong 41 50 82% 90.08
42 HOÁ HỌC 41 50 82% 4.15
43 Minh Duc Trinh 41 50 82% 71.87
44 huynh loan 41 50 82% 87.67
45 nguyen thi ngoc huyen 40 50 80% 3.97
46 Tuyết Sương Trần 39 47 83% 16.78
47 anhsangvabongtoi 40 50 80% 84.6
48 Kòi Nguyễn 40 50 80% 80.97
49 lê nhung 39 48 81% 90.07
50 trương thị phương thao 39 48 81% 73.17
51 MinhNghia Pham 33 49 67% 40.35
52 Triệu Thái 39 50 78% 83.32
53 Ngoc Hoang 38 48 79% 86.27
54 Hồng Nga 35 39 90% 89.23
55 doan thanh thang 38 48 79% 86.97
56 Hoàng Dung Lê 31 44 70% 2.97
57 Đặng Thị Sen 38 49 78% 83.2
58 phạm thị thủy 38 50 76% 65.17
59 Nụ Cười Của Gió 38 50 76% 89.45
60 Đặng Bích Nụ 38 50 76% 74.68
61 khanh ly 38 50 76% 3.42
62 Jnj Scoundrel 38 50 76% 91.23
63 Tien Danh Nguyen 38 50 76% 2.3
64 Quỳnh Mai 36 45 80% 62.45
65 Lê Văn Tiến 37 50 74% 63.38
66 Nguyễn Hồng Nhung 37 50 74% 89.05
67 trần đoan trang 36 48 75% 90.32
68 vanphu 32 36 89% 7.17
69 Hoang Van 32 37 86% 67.53
70 lê minh nhật 34 43 79% 89.5
71 nguyen chi hoang 36 50 72% 71.78
72 Nguyễn Thị MInh Thư 35 47 74% 63.65
73 Vĩ Đặng 36 50 72% 88.92
74 Bùi Hiền 36 50 72% 31.97
75 Tuan Vo 35 50 70% 90.07
76 Ngô Thanh Thịnh 35 50 70% 77.12
77 Mi Mam 32 42 76% 97.7
78 Huỳnh Thị Xuân Trang 30 47 64% 90.07
79 Thịnh Phan Văn 31 40 78% 88.65
80 Phương Thảo 34 49 69% 90.18
81 Optimuz Prime 32 43 74% 80.77
82 keengs 32 43 74% 89.98
83 Nguyễn Thị Kim Oanh 33 46 72% 87.67
84 nguyen thi thu 34 50 68% 88.5
85 leducduan 34 50 68% 90.12
86 Do Tien Duc 31 42 74% 79.3
87 Đk Mio SiTy 32 45 71% 63.38
88 Tri Minh Aoe 31 42 74% 88.48
89 Nguyen Hoang Hieu 30 40 75% 84.92
90 hoang hung 30 40 75% 78.77
91 hue@gmail.com 33 50 66% 12.95
92 đào văn hiếu 33 50 66% 85.13
93 Vũ Vui Vẻ 32 47 68% 85.52
94 Bảo Bảo 33 50 66% 89.15
95 Ngô Hoàng Anh Đức 33 50 66% 90.05
96 Tung Huynh 33 50 66% 88.1
97 DT Nguyen 33 50 66% 3.6
98 tranductrung 29 46 63% 90.48
99 nguyễn văn sang 27 33 82% 90.05
100 To Xuan Trung 32 48 67% 4.48
101 Nguyễn Thị Hà 29 50 58% 68.62
102 Thanh Bằng Khúc 25 28 89% 42.72
103 Nguyễn Duy Nhật 32 49 65% 18.32
104 pham thao tram 32 50 64% 71.73
105 nguyễn thị oanh 32 50 64% 90.08
106 Đặng Trần Thuỳ Linh 32 50 64% 89.02
107 nguyen thi thuy 32 50 64% 65.6
108 Huy Hong 30 46 65% 90.17
109 mai 31 50 62% 88.52
110 Pham Thi bac 31 50 62% 84.33
111 abidkhan 31 50 62% 90.02
112 Trần Ngọc Cường 19 23 83% 32
113 Trang Hà 25 33 76% 40.7
114 nguyen duy nhat 28 43 65% 91.67
115 Thành Phạm 22 25 88% 20.85
116 Trung Trong Trắng 30 50 60% 90.28
117 toàn 30 50 60% 73.77
118 Mai Chi Nguyễn 30 50 60% 60.48
119 conan 25 50 50% 74.78
120 thidaihoc 29 47 62% 90.15
121 Nguyễn Thị Lan Anh 18 24 75% 65.48
122 nguyennhuthoa 25 36 69% 90.1
123 Ngân Giang 25 36 69% 72.3
124 nguyen duc phong 25 36 69% 88.55
125 nunanunong 29 49 59% 90.07
126 Quynh Trang 20 30 67% 11.27
127 Lê Khánh Linh 29 50 58% 69.37
128 phuockieu 28 47 60% 41.87
129 Vân Đoàn 29 50 58% 6.18
130 đình tuấn 29 50 58% 74.5
131 Dao Trang 29 50 58% 83.07
132 khanh 29 50 58% 89.08
133 Võ Hồng Quân 20 23 87% 57.1
134 Ngo Quyen 28 49 57% 90.42
135 Thanh Lại 21 28 75% 50.52
136 vũ duy sơn 21 28 75% 32.15
137 Cười Cái Coi 26 44 59% 90.1
138 The Kop 28 50 56% 8.65
139 Mai Thanh Huyền 23 35 66% 8
140 Chuột Chúa 15 23 65% 19.58
141 Tuy Nguyen 19 24 79% 28.58
142 Trần Minh Lực 18 22 82% 15.82
143 SOk Con Smile 27 49 55% 88.07
144 cafevvn 27 50 54% 36.65
145 pham tuong vi 17 20 85% 38.13
146 ho thi kim linh 22 35 63% 80.87
147 Thảo Nhi 27 50 54% 6.43
148 Lâm Chấn Lột 19 40 48% 191.97
149 Hoàng Quyền 21 34 62% 16.4
150 Vì Ai Em Ngốc 20 31 65% 62.08
151 nguyễn tùng 16 19 84% 24.92
152 Anh Dũng 18 26 69% 48.07
153 pham hieu 17 23 74% 40.22
154 phamthiTuyen 26 50 52% 84.52
155 Công Tử Họ Lê 26 50 52% 2.82
156 Vì Sao Cô Đơn 24 45 53% 32.05
157 lê trọng dương 16 21 76% 47.1
158 Lê Bầu 25 49 51% 90.05
159 Vu le Van 22 40 55% 70.5
160 Cong Phan 25 50 50% 1.4
161 thuhien 25 50 50% 88.63
162 Tuyet Dang 23 44 52% 37.53
163 Conangcua Gio 25 50 50% 90.2
164 hoangducnghiep 25 50 50% 51.52
165 Phạm Uyên 15 21 71% 14.95
166 thanhphong 16 24 67% 53.57
167 Luôn Tiến Bước 15 22 68% 46.22
168 do thi bich 22 43 51% 90.05
169 Trần Vũ Hồng Tân 20 37 54% 80.85
170 Trịnh Xuyến Chi 24 49 49% 56.28
171 Dương Công Thi 24 50 48% 24.85
172 thanh kakao 15 23 65% 34.3
173 Đi Đến Ước Mơ 23 47 49% 90.07
174 chau ho quoc hoa 23 47 49% 59.48
175 Than Chet 24 50 48% 4.87
176 Wan Win 18 33 55% 90.1
177 luong quynh trang 12 15 80% 37.65
178 nguyen thi my xuan 13 19 68% 18.08
179 vo chi dien 19 38 50% 90.05
180 Nguyễn thị thuỷ 13 20 65% 34.42
181 DUONGCONGSI 20 42 48% 85.02
182 Tạ Hoàn Thiện Quân 10 13 77% 5.42
183 lehuutue 14 26 54% 69.97
184 Lê Văn Dũng 22 50 44% 28.55
185 le nguyen 12 20 60% 79.38
186 Hay Cuoi Hanh Phuc 10 14 71% 19.15
187 Mai Huy 9 13 69% 10.72
188 tran doan hung 9 12 75% 61.12
189 Vũ Hữu Bảo 15 30 50% 90.15
190 Sương Kọt 12 21 57% 28.45
191 th 12 21 57% 40.7
192 Minh Tâm Trần 8 9 89% 2.67
193 CSH - 516 16 33 48% 52.65
194 Toi dai dot 9 12 75% 27.87
195 Son Lv 10 16 63% 47.1
196 Nụ Cười Của Nắng 19 43 44% 90.32
197 hoang minh anh 16 34 47% 88.67
198 tu uyen 8 10 80% 22.03
199 Đào Văn Lộc 8 10 80% 60.78
200 Hữu Lý 10 16 63% 20.78
201 Cao Hồng Quân 21 50 42% 37.18
202 nguyenthibich 10 17 59% 8.95
203 Phạm Hiền 9 14 64% 49.65
204 phạm ngọc quý 21 50 42% 51.43
205 Đạt_Hunter 21 50 42% 79.68
206 Huỳnh Thiên Hạc 21 50 42% 50.05
207 Cỏ Bốn Lá 21 50 42% 15.37
208 duongxuanngoc 21 50 42% 75.27
209 Vu Minhnhat 6 6 100% 16.68
210 thythy 20 48 42% 11.22
211 phùng văn mạnh 7 9 78% 89.37
212 Hai Mươi Tỷ 9 15 60% 45.4
213 ta thanh lang 20 48 42% 59.8
214 Sided Love 9 15 60% 90.05
215 nguyen van phuc 7 20 35% 2.7
216 Nguyễn Thị Giang 7 10 70% 90.08
217 trần xuân hùng 8 13 62% 35.37
218 Lan Anh Tran Huynh 7 10 70% 13.27
219 trần tuấn dũng 17 50 34% 3.97
220 vutieuhuong 13 28 46% 54.47
221 Dương Phong Tử 8 14 57% 37.22
222 Linda Hông 20 50 40% 22.12
223 Huan Cao 20 50 40% 81.68
224 nguyen van tinh 20 50 40% 7.2
225 Duc Manh Nguyen 7 11 64% 47.37
226 Cobi Manu 7 11 64% 35.08
227 nguyenkiet 7 11 64% 8.7
228 Trần Hoàng Hải Quân 20 50 40% 37.65
229 Bé Chíp 20 50 40% 36.48
230 Summer Wind 20 50 40% 31.38
231 Bùi Tiền Anh Dũng 10 20 50% 32.85
232 lai ngu roi 8 14 57% 57.13
233 Nguyen Ngoc Thai 9 17 53% 28.97
234 Thanh Ngộ Nguyễn 19 48 40% 85.58
235 nguyen thuy trang 5 6 83% 14.73
236 Ku Ken 8 15 53% 64.92
237 Minh Nhật 6 9 67% 24.93
238 Nguyen Kien 6 9 67% 90.12
239 Hoang Ha 7 13 54% 45.62
240 Minh Hêu 6 10 60% 2.37
241 Trần Bích Hường 7 13 54% 31.92
242 tienphan 8 16 50% 50.73
243 Dang Khoa 4 4 100% 8.33
244 Ly Kon 19 50 38% 38.17
245 bui thi hai yen 19 50 38% 69.8
246 hgsjdga 13 32 41% 90.43
247 Dương Hoàng Hiệp 19 50 38% 6.28
248 hoàng tiến dũng 4 5 80% 91.47
249 Running Man 19 50 38% 80.92
250 Đức Viễn 4 5 80% 14.27
251 vohuuquoc 19 50 38% 14.95
252 HP TÀn PhAi 18 47 38% 90.22
253 nguyễn quang tiến 5 8 63% 12.65
254 lê thị lương 3 5 60% 31.23
255 vutranhiep 4 5 80% 10.1
256 tranhoangtrong 7 14 50% 19.05
257 Vo Danh 19 50 38% 88.08
258 Xuân Diễm 3 3 100% 15.05
259 nhut anh 10 30 33% 6.3
260 luong thi my duyen 8 18 44% 85.05
261 Thuthu Nguyễn 5 9 56% 31.67
262 lam vu luan 17 45 38% 90.48
263 vũ duy sơn 3 3 100% 7.58
264 le huu tai 3 3 100% 3.87
265 Trần Tiến 18 48 38% 7.53
266 Rim Ru Bi 4 7 57% 6.47
267 Nguyen Duc Long Vuong 17 46 37% 1.3
268 Ghéo Tù 11 28 39% 0.93
269 Nguyễn Thanh Phong 6 13 46% 24.77
270 Ha Anh Nguyen 5 10 50% 31.97
271 Đức Long 18 49 37% 85.35
272 cường voi 5 10 50% 1.87
273 Phạm Thanh Tuấn 3 4 75% 37.98
274 Ngôk Pé 18 49 37% 88.93
275 dadadada 18 50 36% 35.98
276 Phạm Thị Kiều Tiên 5 11 45% 10.55
277 Yeu Vo Thang Ban 3 5 60% 5.27
278 Mai Hà 18 50 36% 71.7
279 Min Hấp 17 47 36% 52.12
280 Hưng Reus 18 50 36% 33.67
281 Dương Hoàng Phương 2 2 100% 6.43
282 Tí Heo Kon 18 50 36% 64.85
283 Bich Hong Bich 4 8 50% 9.83
284 Đức Hiếu 18 50 36% 25.35
285 Ngọc Huyền Huỳnh 2 2 100% 0.85
286 Ngọc Nam Võ 18 50 36% 11.47
287 Lee Bảo 2 3 67% 18.22
288 doan hong nhung 2 3 67% 11.63
289 a 6 15 40% 42.02
290 Tien Dinh Duc Dinh 7 18 39% 54.85
291 trần tiến huân 2 3 67% 10.77
292 dungdiudang 3 6 50% 13.65
293 Ngo Top 3 6 50% 24.78
294 Hoàng Rain 17 48 35% 9.88
295 Nguyen Dang Ai 15 42 36% 90.07
296 Lê Văn Tuấn 21 50 42% 30.95
297 Nguyen Huy hu 9 24 38% 29.47
298 nguyen van duc 3 6 50% 28.7
299 Mai Thanh Dat 2 3 67% 59.8
300 Vũ Trọng Đôn 2 3 67% 5.5
301 phamxuandung 1 1 100% 11.15
302 Bùi Trọng Hiếu 2 4 50% 10.5
303 Lê Thị Ngọc 1 1 100% 1.35
304 Oriole Nacked Maid 1 1 100% 2.25
305 Nguyen Thanh Hang 1 1 100% 13.88
306 asasd 1 1 100% 10.8
307 Nguyễn Thị Huyền Trang 4 10 40% 18.55
308 Nguyễn Hoàng Mạnh 1 1 100% 9.63
309 hoangphithieuhiep 1 1 100% 0.75
310 Trần việt sơn 1 1 100% 2.53
311 tranminhkhuong 1 1 100% 1.47
312 Rồng Văn Đất 1 1 100% 5.53
313 sonpham 1 1 100% 6.22
314 Tô Thị Hương Thảo 1 1 100% 7.93
315 nguyen duc manh tien 1 1 100% 7.63
316 nguyen the tai 1 1 100% 4.53
317 dang sinh hung 1 1 100% 7.88
318 Dương Đại Lộc 1 1 100% 3.4
319 nguyen van hien 1 1 100% 0.23
320 nguyen thanh nhan 17 49 35% 36.43
321 van thanh 1 1 100% 17.62
322 Lê Minh Tân 1 1 100% 4.58
323 lê tú 17 49 35% 20.7
324 trần thương thương 17 49 35% 90.12
325 Trần Hữu Đức 1 1 100% 0.9
326 hodinhkhai 17 50 34% 20.18
327 Vũ Thị Lan Hương 1 5 20% 8.17
328 Bông Bướng Bỉnh 17 50 34% 64.15
329 asd 2 5 40% 19.13
330 cà thị hà thanh 5 14 36% 26.47
331 Mèo Lùn 8 23 35% 42.62
332 tran hoai mai phuong 17 50 34% 34.5
333 Cơn Gió Thần Tốc 17 50 34% 54.62
334 Tu Du 1 2 50% 1.68
335 trần văn thực 1 2 50% 21.33
336 Lê Hữu Linh Viễn 2 5 40% 13.97
337 To Quang Anh 7 20 35% 62.7
338 Bùi Chiến Thắng 4 11 36% 54.83
339 Vũ Thị Mỹ Linh 1 2 50% 9.27
340 Lê Vũ Bảo Ngọc 1 2 50% 15.65
341 nguyenducminh 2 5 40% 15.03
342 huynh thi tuyet oanh 17 50 34% 58.65
343 Thu Phong 2 5 40% 24.37
344 anhphuc 17 50 34% 3.47
345 Jen Jen 17 50 34% 86.52
346 nguyen anh tuan 0 0 0% 0.07
347 Nguyễn Đình Công 0 0 0% 85.45
348 Lầm Lì Thì Sao 0 0 0% 0.57
349 Nguyen Thanh Cong 0 0 0% 2.42
350 Dương Minh 0 0 0% 0.07
351 nguyen hoai linh 15 58 26% 7.6
352 Nguyễn Trung Ninh 2 6 33% 16.73
353 Yêu's Người's Không's Yêu's 51 60 85% 23.98
354 Hung 0 0 0% 0.23
355 Hân Lý 0 0 0% 0.15
356 Lemon Hoàng 0 0 0% 2.52
357 phạm uyên 0 0 0% 0.2
358 Angelie Misa 6 33 18% 91.18
359 nguyen van hoc 16 48 33% 4.58
360 dong 0 0 0% 0.05
361 Anh Thanh Niên 0 0 0% 0.12
362 nguyễn đình ngọc 16 31 52% 78.98
363 hoang thi mai 0 0 0% 90.07
364 Bửu Ngọc Trương Lê 44 60 73% 14.53
365 Thai Hoang Anh 0 0 0% 0.55
366 nguyen van trung 0 0 0% 90.05
367 NGUYỄN DOÃN LÂM 0 0 0% 1.72
368 Nguyễn Hươg 34 50 68% 17.17
369 dương văn hiển 0 0 0% 7.35
370 Lưu Phương 0 0 0% 0.15
371 chau anh 0 0 0% 0.05
372 tranvantuong2411 0 0 0% 3.58
373 Phan Trần Khánh Linh 44 60 73% 8.7
374 Pin Pin 3 9 33% 0.52
375 Quang Anh Shyn 19 43 44% 62.93
376 lehuuquyen 1 3 33% 6.67
377 Trái Tim Cô Đơn 0 0 0% 4.33
378 Phạm Thanh Quý 0 0 0% 90.15
379 Mộng Trinh 0 0 0% 90.22
380 laivanhung 0 0 0% 0.1
381 Đăng Danh 0 0 0% 90.25
382 Bảo Trân 1 1 100% 1.22
383 Trần Thy Lệ Huyền 0 0 0% 0.1
384 Tran Huu Vy 0 0 0% 15.2
385 Doãn Lâm 0 0 0% 4.07
386 Nhiep_Phong 0 0 0% 90.1
387 Minh Phương Lê 0 2 0% 0.85
388 Cẩm Vân Cn 0 0 0% 0.55
389 Tạ Đức Thịnh 2 8 25% 1.28
390 Oan Hồn Vất Vưởng 0 0 0% 2.83
391 Vũ Trần 36 41 88% 90.32
392 Hoàn 0 0 0% 90.1
393 vo kim thien 0 0 0% 90.32
394 Duyên Trần 4 6 67% 2.58
395 phanthuha 51 60 85% 15.93
396 Nguyễn Hữu Tài 4 12 33% 11.87
397 Nguyễn Xuân Anh 0 0 0% 3.67
398 Minh Công 21 50 42% 23.73
399 Hà Nguyễn 0 0 0% 5.5
400 hophuong 0 0 0% 98.75
401 trang 0 0 0% 90.05
402 Bùi Quỳnh 9 15 60% 35.28
403 Nguyen Truong Giang 47 60 78% 80.9
404 Thanh Huyền 13 17 76% 88.55
405 Lai QTthi 39 57 68% 58.28
406 kiều hải anh 4 12 33% 107.3
407 Quang Thắng 0 0 0% 0.43
408 ZXCVBNM 0 0 0% 1.62
409 trần vũ hoàng 1 1 100% 0.27
410 Lê An 0 0 0% 3
411 Xuân Quân 0 0 0% 0.07
412 khuat hoang chuong 0 0 0% 0.07
413 Sâm Bổ Lượng 2 6 33% 4.63
414 hoahuongduong 47 50 94% 88.28
415 vanbinh 6 7 86% 4.1
416 thắm-nguyên Chi-nhung 28 60 47% 8.63
417 Thế Anh Lương 0 0 0% 0.05
418 Vippro Canhnghiem 2 6 33% 1.18
419 ItalyMin Shim 0 0 0% 0.17
420 Hương Bùi 24 46 52% 86.47
421 dothiphuong 0 0 0% 89.73
422 nguyen van a 3 9 33% 29.65
423 Nguyễn Đình Ngọc 0 0 0% 11.15
424 Long Mai Duc 0 0 0% 89.98
425 Vo Nat 7 8 88% 20.68
426 Mẹt Bụng Bự 24 59 41% 2.4
427 pham 0 1 0% 0.15
428 le quoc huy 16 49 33% 32.83
429 Goc Nho Con Tim 0 1 0% 17.3
430 Lê Sơn 0 1 0% 0.25
431 nguyen van thanh 18 50 36% 65.97
432 Hoàng Văn Thiện 0 1 0% 6.58
433 Nhân Hoàng 3 10 30% 6.7
434 Trần Bá Thắng 5 16 31% 3.1
435 VU Pham 1 4 25% 41.08
436 Tuấn Bigbang 0 1 0% 1.58
437 Tieu Thu Ho Tran 16 49 33% 14.93
438 lê hoàng lâm 0 1 0% 0.55
439 Thiện VO 0 1 0% 0.37
440 Ngô lê thanh hải 0 1 0% 0.08
441 vũ duy sơn 0 1 0% 2.62
442 Anh Abnhs 0 1 0% 21.73
443 nguyen tuan manh 0 1 0% 11.2
444 vanthai 0 1 0% 0.23
445 NgocHoa 16 49 33% 5.17
446 nguyen van minh 0 1 0% 7.88
447 Nguyệt Thiên Thần Vũ 0 1 0% 0.07
448 dinh duyet 1 4 25% 21.05
449 Trần Thắng 1 4 25% 8.8
450 hoang dai ca 0 2 0% 11.95
451 nguyendieulinh 16 50 32% 14.72
452 Phạm Đình Thái 1 5 20% 90.08
453 An An 3 11 27% 28.27
454 nguyen kim thau 0 2 0% 16.15
455 tranquoctoan 16 50 32% 1.4
456 Dai Nguyen 16 50 32% 70.98
457 Tim Huynh 16 50 32% 89.07
458 Sanh Sí Soạn 16 50 32% 63.27
459 dang phuoc cong 0 2 0% 0.42
460 pham viet anh 16 50 32% 28.3
461 Nguyen van dung 2 8 25% 19.02
462 bui van truong 1 5 20% 11.5
463 nguyen tien dai 16 50 32% 70.72
464 Kim Tan Nè 16 50 32% 22.9
465 Hồ Vĩnh Huân 5 18 28% 67.83
466 Quang Duy 15 48 31% 51.58
467 Hồ Anh Tuấn 1 6 17% 9.75
468 nguyen di hai 0 3 0% 16.37
469 Hoàng Thiện Nhân 2 10 20% 2.75
470 Sheary Lữ 6 22 27% 4.12
471 lê lê 4 16 25% 30.3
472 Boy Cô Đơn 5 19 26% 43.33
473 Nguyễn Văn Sơn 2 10 20% 0.82
474 nguyen thi thu diem 15 49 31% 3.7
475 nguyen trung nghia 15 50 30% 25.23
476 Meoden Mapmap 15 50 30% 13.27
477 Oishi Vô Tư Đi 15 47 32% 6.08
478 Nguyễn Trần Lan Thảo 14 48 29% 16.13
479 Con Nhợn Hâm 4 18 22% 3.47
480 duongvanhai 14 48 29% 5.05
481 nguyễn thị thùy linh 3 15 20% 13.62
482 luutieuthu 13 47 28% 2.88
483 lelananh 14 50 28% 14.65
484 Cuong Nguyen 14 50 28% 7.85
485 Vi Lê 14 50 28% 27.82
486 Phankao Phan 14 50 28% 1.45
487 Phan Mai Linh 14 50 28% 1.23
488 Chân Ngắn 14 50 28% 9.82
489 Trần Văn Hạnh 0 9 0% 20.08
490 trần mạnh toàn 13 48 27% 2.15
491 Viên Kẹo Ngọt Ngào 10 39 26% 0.72
492 Huỳnh Phan Bảo Hiếu 13 48 27% 1.82
493 kiên chí linh 11 49 22% 2.8
494 Hoàng Quang Khánh 15 50 30% 1.93
495 phạm minh hoàng 15 50 30% 40.75
496 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 13 50 26% 82.57
497 Hoàng Văn Thái 13 50 26% 5.38
498 Trần Đức Duy 13 50 26% 6.4
499 Hoàng Công Hoan 13 50 26% 1.32
500 hanjeki 12 47 26% 23.08
501 que van huy 13 50 26% 15.38
502 hoang nhu y 13 50 26% 7.67
503 nguyen minh tri 13 50 26% 9.12
504 Hiền Nguyễn 13 50 26% 7.62
505 phung anh tu 0 12 0% 7.68
506 bùi đình chiên 9 40 23% 21.57
507 Zym 6 20 30% 11.45
508 Nguyễn Duy Anh 2 19 11% 3.7
509 Hoàng Quang 7 35 20% 1.38
510 Nguyễn Đức Cảnh 12 50 24% 5.43
511 Vi Em 7 35 20% 6.23
512 nguyen cuong 12 50 24% 3.85
513 ToNg PhUc 12 50 24% 24.12
514 nguyễn văn hùng 12 50 24% 17.48
515 Cuongchemistry Nguyen 12 50 24% 1.85
516 Nghi Bibica 12 50 24% 6.73
517 Le Thu Uyen 12 50 24% 9.12
518 Lương Khắc Tùng 16 50 32% 51.93
519 Mai Trang 11 49 22% 1.42
520 Lê Tiến Dũng 11 49 22% 3.58
521 Nguyễn Quốc Huy 11 49 22% 2.82
522 Tran Anh Han 11 50 22% 12.15
523 Bong Bóng Xà Phòng 11 50 22% 0.93
524 Trần Mai Nga 11 50 22% 9.57
525 Pham Hau 11 50 22% 1.1
526 Apolo Let 11 50 22% 4.88
527 Một Cái Tên 10 47 21% 1.52
528 tống văn sơn 11 50 22% 3.72
529 phuong anh 11 50 22% 4.23
530 Hà Minh 11 50 22% 2.6
531 Hà Quốc Pháp 11 50 22% 16.6
532 tong van duc 10 48 21% 42.42
533 Coby Theanh 9 45 20% 27.65
534 July Pham 7 40 18% 8.02
535 Thay Tên 10 49 20% 14.12
536 Gaara.PoBc 13 50 26% 1.08
537 Dê Núi 10 50 20% 0.88
538 Nguyễn Việt Hoàng 10 50 20% 5.72
539 nguyenlongthanh 7 43 16% 1.5
540 Mộ Dung Dịch 9 50 18% 2.63
541 Phi Phong 11 50 22% 1.8
542 Pzo Pra 7 50 14% 1.2
543 Dong Nguyen 7 50 14% 1.43
544 Tran Luc 7 50 14% 13.15
545 Tony Hoang 6 50 12% 2.67
546 minh duoc 6 50 12% 30.58

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12