Đề thi thử đại học môn Hóa trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội lần I năm 2014

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 2597

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Phản ứng điện phân dung dich CuCl2 (với điện cực trơ) vả phản ứng ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn - Cu vào dung dịch HCI cỏ đặc điềm chung là

 

Câu 2: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C3H6O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. sổ phàn ứng xảy ra là

 

Câu 3: Phân tử khối trung binh của caosu tụ nhiên và thủy tinh hữu cơ plexiglat là 36720 và 47300 (dv ). Số mắt xích trung bình trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên là

 

Câu 4: Cho X là một amino axit. Đun nóng 100ml dung dịch X 0,2M với 80ml dung dịch  NaOH 0,25M thi thấy vừa đủ và tạo thành 2,5 gam muối khan. Mặt khác để phản ửng với 200 gam dung dịch X 20,6% phải dùng vừa hết 400ml dung dịch HCl 1M. số đồng phân cáu tạo có thể có của X là

Câu 5: Câu nào không đúng trong các câu sau?

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là ( biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

Câu 7: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ X mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y sau tới cảc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu dược 12,4 gam kim loại. Giá trị của X là A

Câu 8: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozo thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành acol etylic là

Câu 9: Cho các phản ứng sau :

(1)  X + 2NaOH \overset{t^{0}}{\rightarrow} 2Y + H2O  (2) Y + HClloãng → Z + NaCl

Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C6H10O5. Khi cho 0,1 mol Z tác dụng với Na (dư) thì số mol H2 thu được là : 

Câu 10: Đẻ hòa tan X mol một kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng khí NO2. Vậy M có thể là kim loại nào trong các kim loại sau ? 

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO4 trong dung dịch Y là 15,22%. Nồng độ phần trăm của ZnSO4 trong dung dịch Y là 

Câu 12: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là ? 

Câu 13: Cho m gam bột Cu và 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z, Giá trị của m là

Câu 14: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây ?

Câu 15: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Câu 16: Cho các phát biểu sau :

(a)  Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH

(b)  Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn benzen

(c)  Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic

(d)  Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

Câu 17: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M thu được 1 muối và 336ml hơi 1 ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch trong bình giảm 2,66gam. Công thức 2 hợp chất hữu cơ trong X là

Câu 18: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Câu 19: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dd NaOH, vừa phản ứng được với dd HCl ?

Câu 20: Thủy phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozo và 0,01 mol matozo một thời gian thu được dd X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì Ag thu được là 

Câu 21: Cho 100 ml dd FeCl2 1,2 M tác dụng với 200ml dd AgNO3 2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

Câu 22: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau :

(a)  Fe3O4  (1:1)  (b) S và Zn (2;1)  (c)Zn và Cu (1;1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)   (e) FeCl2 và Cu (2:1)   (g) FeCl3 và Cu (1:1)

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dung dịch HCl loãng , nóng là

Câu 23: Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phần este mạch hở là

Câu 24: Khi điện phân NaOH nóng chảy ( điện cực trơ) tại anot xảy ra

Câu 25: Đi peptit X có công thức H2NCH2CONHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là

Câu 26: Phản ứng trùng hợp tổng quát được mô tả nhu sau nA → (A)n. Trong đó n là

Câu 27: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xelulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

Câu 28: Cho m gam Fe vào bình chứa dd gồm H2SO4 và HNO3, thu được dd X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp dung dịch H2SO4 dư vào bình thu được 0,448 lít khí NO và dd Y. Biết trong cả hai trường hợp NO là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu (không tạo thành sản phẩm khử của N+5). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 29: Cho hỗn hợp Al và Fe vào dd chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd X chứa 3 muối. Các muối trong dd X là

Câu 30: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là

Câu 31: Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là

 

Câu 32: Điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng (anot tan) và điện phân dd CuSO4 với anot bằng graphit (điện cực trở) đều có đặc điểm chung là

Câu 33: Tiến hành trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dd brom dư thì lượng brom phản ứng là 36 gam. Hiệu suất phản ưng trùng hợp và khối lượng poli etilen (PE) thu được là

Câu 34: Gluxit (cacbonhiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

Câu 35: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc 1 có cùng công thức phân tử C4H11N là

Câu 36: Amino axit X có phân tử khối bằng 89. Tên của X là

Câu 37: Công thức phân tử tổng quát  của các amino axit no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm chức amino và hai nhóm chức cacboxyl là

Câu 38: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam Ala; 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là

Câu 39: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO, Cu tác dụng với dd HCl (dư) thu được dd Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dd NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa gồm

Câu 40: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm 3 α-aminoaxit: Glyxin, alanin và valin là

Câu 41: Phát biểu sau đây không đúng

Câu 42: Cho 11,6g FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí (CO2,NO) và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch X thì hòa tan tối đa bao nhiêu gam bột Cu ( biết có NO bay ra)

Câu 43: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+) và dd chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu 44: Thủy phân este X mạch hở  có công thức phân tử C4H6O2 sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số đồng phân este X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 45: Đun nóng dd chứa 27gam glucozơ với AgNO3 trong NH3 dư, số Ag thu được là

Câu 46: Hãy cho biết dạng tinh thể trong các chất sau : NaCl.Al, kim cương và nước đá

Câu 47: Nhúng một thanh sắt vào dd hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là

Câu 48: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức phản ứng vừa đủ với 500 ml dd KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit hữu cơ và một rượu. Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na dư sinh ra 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm

Câu 49: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau ?

Câu 50: Cho các kim loại sau : Fe, Al. Ag, Cu, Au . Sắp xếp chúng theo thứ tự dẫn điện tăng dần ta được dãy

Câu 51: Cho các giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa - khử

Cặp oxi hóa/ khử     M2+/M              X2+/X               Y2+/Y     Z2+/Z

E0(V)                      -2,37                -0,76                -0,13     +0,34

Pin có suất điện động chuẩn lớn nhất và nhỏ nhất là 

Câu 52: Đun nóng glixerol với hỗn hợp 4 axit : axit axetic, axit srearic, axit panmitic và axit oleic có mặt H2SO4 đặc xúc tác thu được tối đa bao nhiêu chất béo no ?

Câu 53: Điện phân (với điệc cực trơ) một dd goàm NaCl và CuSO4 có cùng số mol , đến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân, Sản phẩm thu được ở anot là

Câu 54: Cho các phát biểu sau 

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozo và fructozo

(b) Trong môi trường axit, glucozo và fructozo có thể chuyển hóa lẫn nhau

(c) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng với AgNO3 trong NH3

(d) Trong dd gluctozo và fructozo đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dd mà xanh lam

(e) Trong dd fructozo tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

(g) Trong dd glucozo tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh ( dạng α và β )

Số phát biểu đúng là

Câu 55: Điện phân dd chứa m gam hỗn hợp NaCl và Cu(NO3)2 đến khi dd hết màu xanh thì ở anot thu được 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí A, Biết tỉ khối của A so với H2 là 29. Giá trị m là

Câu 56: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn 

Câu 57: E0pin(Zn-Cu) = 1,1 V; E0Zn2+/Zn = -0,76V; E0Ag+/Ag = +0,80V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu-Ag là 

Câu 58: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucôzơ có cấu tạo dạng mạch hở

Câu 59: Khi thủy phân hoàn toàn một tetrapeptit X mạch hở chỉ thu được amino axit chứa 1 nhóm-NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được 34,95 gam muối. Giá trị của m là

Câu 60: Để trung hòa 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7, cần dùng dd chứa m gam NaOH, Giá trị của m là 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lại Văn Khương 50 50 100% 5.2
2 Dang Cenation 50 50 100% 6.97
3 jr phan 48 50 96% 9.78
4 Lê Thị Ngọc Linh 48 50 96% 1.82
5 Võ Hồng Quân 48 50 96% 4.48
6 Haithanh Dang 47 50 94% 69.07
7 Phạm Hoàng Long 47 50 94% 36.28
8 Minh Chau 46 50 92% 52
9 hà thịnh 46 50 92% 27.6
10 QUỐC HUY 46 50 92% 33.42
11 tran ngoc anh 47 50 94% 67.07
12 nam 47 50 94% 6.1
13 Nguyễn Thị Huyền 45 50 90% 59.47
14 Sâu Sâu 44 50 88% 46.05
15 Thanh Trúc Phan Ngọc 44 50 88% 55.85
16 dfdsfgsdfsdfsd 44 50 88% 77.02
17 Lọ Lem Thúy 45 50 90% 62.7
18 trần đoan trang 45 50 90% 83.27
19 ½»£em ♠ £uố©«½ 44 50 88% 4.32
20 Kh 43 50 86% 89.4
21 phạm thị thủy 43 50 86% 45.65
22 Minh Duc Trinh 44 50 88% 68.08
23 huỳnh kim thy 44 50 88% 32.07
24 Hoàng Linh 42 50 84% 51.75
25 le dinh quang 43 50 86% 62.47
26 Tri Minh Aoe 43 50 86% 64.73
27 FiMo Love 42 50 84% 59.35
28 sử nữ thùy dương 43 50 86% 48.98
29 Hồng Nga 43 50 86% 63.62
30 Anh Quân 41 50 82% 45.58
31 nguyễn thị quỳnh 42 50 84% 52.9
32 hatung 42 50 84% 9.12
33 Nguyễn Khánh Huy 41 50 82% 12.2
34 Cong Phan 41 50 82% 3.02
35 ZonZon Zon 41 50 82% 7.55
36 nguyen thi ngoc huyen 41 50 82% 74.87
37 dao tuan anh 41 47 87% 52.08
38 keengs 41 49 84% 39.42
39 huan123 42 50 84% 87.2
40 Ngô Thanh Thịnh 40 50 80% 37.28
41 nguyen thi uyen 40 50 80% 90.4
42 Đăng Danh 40 50 80% 26.15
43 Nhật Đang Rảnh Để 41 50 82% 56.02
44 võ luân 41 50 82% 5.57
45 Kien Cao Cang 40 50 80% 62.3
46 Suong Nhok 40 50 80% 66.62
47 Lê Văn Tiến 41 50 82% 43.8
48 Tìnhyêulàbiển Họcsinhlàthuyền Phụhuynhkhôngcóquyền Cấmthuyềnđirabiển 40 50 80% 86.03
49 chungvau 41 50 82% 52.05
50 Huy Hong 41 50 82% 89.23
51 Liễu Phi Phi 38 45 84% 66.62
52 dothiphuong 41 49 84% 78.35
53 Buivan Quan 41 50 82% 43.9
54 Tuan Vo 41 48 85% 61.63
55 Giang Thành 39 50 78% 22.72
56 nguyen thi thuy 39 50 78% 50.73
57 Quỳnh Anh 40 50 80% 60.62
58 Nguyễn Thảo Hiền 39 50 78% 66.2
59 Hoàng Mạnh Linh 39 50 78% 9.13
60 cafevvn 39 50 78% 57.47
61 luong ba duong 40 49 82% 60.35
62 Minh Hoàng 40 50 80% 5.38
63 Trúc 38 50 76% 58.28
64 tam 34 39 87% 90.65
65 Hai Tran Quoc 38 50 76% 8.77
66 Do Tien Duc 39 50 78% 85.12
67 Đầu Đinh 39 50 78% 90.17
68 nguyễn huỳnh sơn 38 50 76% 47.13
69 Đk Mio SiTy 37 50 74% 58.25
70 tran thi phuong linh 38 49 78% 4.4
71 Kim Hao 38 50 76% 63.72
72 Trần Vũ Hồng Tân 38 49 78% 72.35
73 Thịnh Phan Văn 37 50 74% 73
74 nguyễn văn lý 39 48 81% 43.47
75 Nguyễn Hữu Sơn 38 50 76% 89.63
76 Bing Mik 37 50 74% 40.25
77 tranhoangtrong 33 41 80% 3.45
78 Kòi Nguyễn 37 49 76% 60.98
79 lê anh vũ 37 50 74% 55.73
80 Akatsuki 36 50 72% 61.53
81 Vũ Vui Vẻ 35 48 73% 59.32
82 CSH - 516 37 50 74% 88.1
83 Hải Yến 37 50 74% 61.37
84 Ngo Quyen 36 50 72% 82.55
85 Hân Hoàng Sohma 34 44 77% 52.17
86 Trái Tim Mùa Thu 35 50 70% 89.8
87 Tam Mai Trong 35 50 70% 70.58
88 Hang Nguyen 36 50 72% 72.33
89 Hồng Nhungg 35 50 70% 85.55
90 Bình Dương 36 50 72% 68.88
91 Le Thi Minh Hang 36 50 72% 7.28
92 phạm ngọc quý 36 50 72% 51.03
93 Ngô Thế Vinh 34 50 68% 4.85
94 Nghi Vo Minh 34 50 68% 2.78
95 Trịnh Xuyến Chi 35 50 70% 62.3
96 Linh Nguyễn 35 50 70% 70.7
97 phạm uyên 35 48 73% 53.52
98 Khoảng Cách 30 34 88% 46.57
99 haitho_tieu@yahoo.com.vn 34 50 68% 70.37
100 Heo Nguyencute 33 45 73% 59.03
101 Ngoc Hoang 34 50 68% 76.27
102 Mít Dai 35 50 70% 34.27
103 Nhiep_Phong 27 32 84% 90.28
104 đô hưu 35 50 70% 35.07
105 Jnj Scoundrel 34 50 68% 65.62
106 nguyễn thị thay 35 50 70% 56.62
107 Đặng Thị Sen 34 50 68% 55.6
108 phạm thị nga 35 50 70% 52.5
109 Quốc Dũng 34 50 68% 75.85
110 Từ Kim Trúc 33 50 66% 49.68
111 Huyen Duong 34 50 68% 45.02
112 Jerry Truyen 34 50 68% 18.93
113 Phạm Ngọc Nho 33 50 66% 15.07
114 phamthiTuyen 34 50 68% 69.83
115 Vũ phượng 33 50 66% 53.02
116 nguyenducminh 34 50 68% 59.65
117 Son Lv 30 39 77% 74.57
118 Tuy Nguyen 30 40 75% 41.17
119 Hoàn 34 50 68% 78.08
120 Ngôk Pé 31 45 69% 86.83
121 ho thi kim linh 34 50 68% 80.35
122 nguyen duc phong 29 37 78% 57.8
123 Than Chet 32 50 64% 5.88
124 Huỳnh Thị Xuân Trang 34 50 68% 66.62
125 Phan dang hoang nguyen 32 50 64% 86.17
126 Thu Len 33 50 66% 68.02
127 Ngoc Mai Vuong 33 50 66% 48.8
128 Nguyễn Tân 33 50 66% 88.63
129 Se Virgo 30 41 73% 74.18
130 Phong Huyền 29 43 67% 67.68
131 phuockieu 31 50 62% 67.45
132 Đi Đến Ước Mơ 32 50 64% 90.17
133 Lê Khánh Linh 32 50 64% 74.6
134 hoàng tiến dũng 31 50 62% 59.48
135 thanhnha 32 50 64% 63.97
136 vũ duy sơn 29 43 67% 66.8
137 Dương Thanh Lê 30 50 60% 72.88
138 Tra Mỹ 26 35 74% 40.35
139 langtutihon 30 50 60% 77.77
140 huyennguyen 28 42 67% 77.95
141 ngo thi yen nhi 29 43 67% 61.28
142 ʚɞThế Kỳʚɞ 29 48 60% 67.3
143 huong 31 50 62% 31.82
144 Vu Truong 26 40 65% 90.33
145 Hong Mieu 19 19 100% 91.75
146 lương hạnh 31 50 62% 3.83
147 nguyen thi thu 31 50 62% 62.32
148 Trâm Nguyễn 29 50 58% 55.2
149 nguyennhuthoa 28 44 64% 76.77
150 Nguyễn Phúc Lộc 29 50 58% 62.78
151 Trần Thanh Tuyền 29 50 58% 70.5
152 Nguyen Ngoc Thai 30 50 60% 79.6
153 Pham Thi bac 30 50 60% 89.98
154 Aiden Heo 30 50 60% 69.12
155 Tôi Là Ai 29 50 58% 67.97
156 Nguyen Ngoc 23 34 68% 90.07
157 vutieuhuong 28 49 57% 90.2
158 nguyễn văn thành 30 50 60% 71.33
159 Anh Thư 29 49 59% 90.57
160 Nguyễn Thanh Tùng 28 50 56% 60.47
161 Thảo Mon 28 50 56% 60.45
162 Minh Khôi 29 50 58% 87.87
163 Văn Tùng 21 30 70% 52.75
164 hoang Nam 25 42 60% 50.67
165 hoàng thị quỳnh 29 50 58% 61.1
166 Bảo Khùng 29 50 58% 73.98
167 chinh 28 50 56% 38.43
168 Oriole Nacked Maid 20 25 80% 29.13
169 Tuấn Kiệt Võ Văn 18 19 95% 74.33
170 nguyen van hien 21 32 66% 34.32
171 Thầm Lặng 23 38 61% 47.58
172 Lan Hương Lan Hương 27 50 54% 57.97
173 Cam Phương 29 50 58% 59.55
174 Xuan Nguyen Nhu 20 30 67% 41.27
175 Tuyet Yeu Thuong 20 23 87% 13.9
176 mai khoa 22 31 71% 51.53
177 ZXCVBNM 26 49 53% 53.85
178 Miu Miu 22 34 65% 4.27
179 Duong Hoa 28 50 56% 86.65
180 Ku Lương 26 44 59% 8.9
181 Tú Trinh 28 50 56% 65.65
182 Phương Út 26 50 52% 41.93
183 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 27 50 54% 88.38
184 Nguyen Quoc 27 50 54% 69.3
185 nguyen ngoc nhu y 23 38 61% 33.75
186 Truc Ha Nguyen 26 50 52% 58.48
187 Gjo Lang Kinh Pham 19 29 66% 90.08
188 Tim Huynh 26 50 52% 69.57
189 nguyen le phuong anh 29 50 58% 46.97
190 Trần Phạm Phương Thảo 27 48 56% 57.27
191 nguyễn thị phương thảo 28 48 58% 90.1
192 Lê Thanh Tùng 23 41 56% 90.22
193 chau ho quoc hoa 25 50 50% 42.03
194 Khang Vũ 26 49 53% 24.67
195 Hoàng Linh Giang 27 50 54% 90.28
196 nguyen duy nhat 13 14 93% 39.82
197 nguyen van thanh 26 50 52% 84.9
198 vuthily 27 50 54% 5.2
199 Vũ Hữu Bảo 26 50 52% 68.47
200 bui thi hai yen 26 49 53% 62.15
201 nguyen van tinh 25 50 50% 67.88
202 Quynh Trang 26 50 52% 32.93
203 Nguyen Ngoc Thuy Anh 25 50 50% 81.38
204 thuylinh 25 45 56% 67.6
205 Tran Huu Vy 19 29 66% 63.2
206 Nguyễn Thị Huyền Trang 26 50 52% 84.03
207 Linh Liv 26 50 52% 67.6
208 Mai Huy 20 33 61% 86.7
209 Nguyễn Đình Công 15 21 71% 64.97
210 Kí Ức Gió 19 31 61% 33.38
211 ngoc 24 47 51% 15.97
212 boy ngeo co don 25 50 50% 79.23
213 NO NAME 14 21 67% 12.33
214 nguyenthibich 25 50 50% 4.4
215 Bạch mi linh 21 39 54% 73.22
216 Thu Phong 21 39 54% 90.35
217 nguyen hy 23 50 46% 32.85
218 hay bi lua 25 50 50% 42.2
219 Siêu Nhân Bắn Chim 25 50 50% 50.6
220 Nguyễn Thị Lan Anh 14 19 74% 14.47
221 ........... 12 14 86% 3.52
222 Nguyen Thanh Cong 23 50 46% 59.8
223 Bụp 15 24 63% 40.17
224 Trần Thanh Nhân Trí 13 18 72% 65.43
225 nguyễn quang tiến 18 36 50% 21.33
226 Hoàng Thị Vân Anh 18 32 56% 39.35
227 hovandieu 24 50 48% 77.33
228 Lùn Lanh Lợi 12 16 75% 16.08
229 huynh tuyen 23 50 46% 32.85
230 Lee Shin 12 16 75% 9.2
231 Petunia Huynh 24 50 48% 85.47
232 trần thị tú anh 23 50 46% 81.83
233 Lê Thanh Bình 13 23 57% 90.07
234 Xuân Quân 13 17 76% 7.33
235 hoang thi minh 24 50 48% 65.23
236 foahfowehgrwgj 23 48 48% 63.58
237 tranquoctoan 22 50 44% 53.73
238 Bùi Thảo 22 50 44% 90.3
239 Mai Tan Tai 10 12 83% 60.93
240 Linh Kute Smile 24 50 48% 55.77
241 pham thi quynh 21 44 48% 115.8
242 nguyen van minh 21 44 48% 55.68
243 nguyễn văn ánh 12 18 67% 56.62
244 Bảo Vương 12 22 55% 90.5
245 hoàng mạnh trường 22 49 45% 68.05
246 Hoàng Prevalent 22 49 45% 57.73
247 Lê Vũ Bảo Ngọc 8 11 73% 31
248 do thi thanh huyen 21 50 42% 77.73
249 Sy Phu 22 47 47% 60.78
250 ngô bảo hân 18 37 49% 90.15
251 mailam 15 30 50% 18.62
252 Pham Hai Phong 15 33 45% 67.33
253 Man Dang 12 21 57% 46.13
254 Zym 15 26 58% 6.28
255 phanhoanggioi 23 50 46% 58.8
256 dadadada 11 22 50% 17.15
257 Hữu Lý 16 29 55% 34.75
258 Cuộc Sống Tẻ Nhạt 22 49 45% 94.42
259 Cô Bích 20 50 40% 27.65
260 nguyen van linh 7 8 88% 6.4
261 Đồng Dương 7 8 88% 16.97
262 huynhminhvuong 22 50 44% 5.02
263 hoang xuan minh 9 14 64% 0.18
264 Tony Khánh 19 47 40% 87.85
265 Toi dai dot 8 11 73% 23.38
266 vo hoang phuc 20 50 40% 62.42
267 thanhphong 8 11 73% 24.72
268 Quang Pham 20 50 40% 34.38
269 Dan La Goc 19 49 39% 80.05
270 Phung Phuong Anh 11 21 52% 36.37
271 Hà Minh Anh 16 36 44% 90.52
272 Kim Vui 20 50 40% 37.8
273 Ngocanh Rubi 21 50 42% 92.33
274 Chuot Nhat 21 50 42% 70.68
275 Nhi Yến 9 17 53% 6.33
276 Vũ Quý Sơn 5 8 63% 15.42
277 nguyen duc manh tien 9 17 53% 31.25
278 khánh 16 36 44% 44.35
279 Hòa Mimi 16 38 42% 63.28
280 Nguyễn Thị Thủy 7 10 70% 23.52
281 Heo Pupu 6 9 67% 28.75
282 Thu Nguyen 19 50 38% 23.88
283 tran le 12 23 52% 9.58
284 lại hoàng thân 5 6 83% 26.75
285 Mai Thanh Dat 14 33 42% 50.37
286 Johnny 11 25 44% 12.95
287 Vĩ Phạm Anh 6 10 60% 13.2
288 Hòa Tù 5 7 71% 30.48
289 nguyen van kha 6 10 60% 25.03
290 dinhnguyenngan 4 4 100% 5.03
291 thao 4 4 100% 12.65
292 Vinh Persi 18 43 42% 89.57
293 David Hoang Ngoc 7 17 41% 3.35
294 phùng văn mạnh 7 13 54% 71.72
295 Khanh Lang 7 14 50% 2.97
296 Dang Dinh Quang 13 30 43% 18.15
297 nguyen thi ha 18 50 36% 21.85
298 Quinh Chane 6 11 55% 14.87
299 Bui Huy Quang 7 17 41% 2.78
300 Hoang Van 21 50 42% 82.03
301 nguyenhoanganh 3 3 100% 93.53
302 pham thanh tuan 5 9 56% 40.65
303 Le Trong Phuong 3 3 100% 1.47
304 nguyen van duc 5 10 50% 19.62
305 nghiêm thị bích ngọc 19 50 38% 2.28
306 nguyen trung nghia 17 49 35% 10.18
307 123123 3 4 75% 12.15
308 Kang Soo Neul 18 49 37% 1.6
309 Cá Sấu Chúa 16 43 37% 32.55
310 nguyenkiet 3 4 75% 2.33
311 Anh Cuonghp 6 13 46% 18.48
312 Dang Thao 4 7 57% 13.17
313 tran doan hung 6 16 38% 7.85
314 nguyen di hai 5 10 50% 25.23
315 nguyen van phuc 6 12 50% 16.6
316 Tiến Anhxtanh 4 7 57% 2.93
317 Trả Kó Nẽ 6 12 50% 12.07
318 nhi nhi nhi nhi 3 4 75% 1.8
319 bui van tien 16 44 36% 63.08
320 Phạm Mạnh Cường 2 2 100% 12.55
321 phung anh tu 18 50 36% 52.4
322 trinh gia huy 17 50 34% 45.77
323 phạm mạnh hùng 2 2 100% 1.87
324 Hồ Mai Đâng Khoa 18 50 36% 15.12
325 usain 2 3 67% 4.53
326 Tuấn Anh 17 50 34% 17.97
327 PeMy Fkf 18 48 38% 37.73
328 tuan 6 15 40% 34.82
329 Nỗi Đau Mình Anh 15 42 36% 90
330 Quỳnh Mai 17 45 38% 15.43
331 Phạm Hải 19 50 38% 31.73
332 Khóc Cho Người Đi 4 9 44% 9.88
333 thanh 4 9 44% 90.12
334 Vũ Thị Lan Hương 6 15 40% 21.85
335 Trường Zin 2 3 67% 12.87
336 nguyên hùng an 2 3 67% 1.9
337 Trần Như Thường 3 6 50% 5.6
338 hồ việt thành 17 50 34% 32.97
339 Dương Thu Trang 16 48 33% 32.07
340 Nguyễn Bảo Nguyên 2 4 50% 70.87
341 nguyenvantruong 1 1 100% 2.58
342 Vũ Xuân Hiệp 1 1 100% 4.97
343 đào xuân phi 5 13 38% 40.88
344 Nguyen Minh Hieu 1 1 100% 0.83
345 phạm minh hoàng 1 1 100% 2.47
346 Nguyễn Thu Huyền 1 1 100% 1.65
347 le cong phuoc 17 49 35% 108.23
348 Một Cái Tên 16 49 33% 3
349 nguyễn trà oanh 18 50 36% 52.32
350 Nguyên Võ 1 1 100% 0.82
351 asasd 1 1 100% 0.87
352 Le van Ha 2 4 50% 5.57
353 trang 1 1 100% 7
354 Bongbong Xaphong 1 1 100% 0.27
355 Phạm Thị Mỹ Linh 1 1 100% 0.97
356 Nguyễn Ngọc Quý 1 1 100% 0.6
357 Ngọc Hoàng 3 8 38% 0.42
358 le van itachi 17 50 34% 1.6
359 Nguyễn An 3 8 38% 30.87
360 phamgiap 1 2 50% 1.93
361 dungdiudang 1 2 50% 6.2
362 Chuột Chúa 1 2 50% 3.33
363 Carrot 1 2 50% 3.1
364 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 4 11 36% 84.47
365 Chú Lùn Thứ Tám 17 50 34% 58.63
366 Tu Nguyen 3 8 38% 23.98
367 Bé Ngốc 8 21 38% 26.27
368 hoangphuoclong 10 28 36% 90.7
369 sơn đẹp trai 30 38 79% 36.82
370 Công Trịnh 0 1 0% 1.83
371 Nguyễn Hữu Nam 0 0 0% 90.1
372 Tuyết Trắng 0 2 0% 0.5
373 thuymeloly 0 0 0% 8.8
374 Trần Quang Học 37 50 74% 5.7
375 mèo còi 0 0 0% 91.38
376 nong thi dung 0 0 0% 0.05
377 Hiếu Đôrêmon 0 1 0% 1.15
378 Nhật thực 37 58 64% 49.97
379 như quỳnh 26 39 67% 91.07
380 nguyen van an 0 0 0% 0.93
381 Ba Hà Lê 9 27 33% 44.52
382 Chung 0 0 0% 90.62
383 nguyen 47 58 81% 47.57
384 Tuyet Lan Nguyen 0 0 0% 0.07
385 Doong Doong 0 0 0% 91.98
386 huynh hoai tien 26 38 68% 5.23
387 Tung 1997 0 1 0% 0.3
388 Không's Có Gì's 18 60 30% 26.63
389 Vô Danh 20 60 33% 2.87
390 Louis Hamilton 0 0 0% 0.2
391 nguyenvanthanh 4 15 27% 4.13
392 Nguyễn Thị Thảo Quyên 0 0 0% 1.15
393 Hồng Thắm 7 17 41% 90.13
394 Nguyễn Hươg 33 50 66% 24.22
395 Công Rùa 0 0 0% 93.48
396 quangcuong 22 39 56% 38.48
397 nguyendieulinh 17 49 35% 28.57
398 Độn Đần Đạt 11 23 48% 73.93
399 Bùi Bình Minh 5 11 45% 1.88
400 Nguyễn Hưng 31 40 78% 18.37
401 Lee Bảo 1 3 33% 22.13
402 vũ thị diệu 0 0 0% 59.77
403 Linh Li Lom 0 0 0% 90.12
404 trúc 29 48 60% 90.12
405 Nguyen thi ly 15 51 29% 20.35
406 nguyễn văn hoàng 49 60 82% 87
407 Hoang Kim Hung 53 59 90% 68.35
408 phan hong ngoc 0 0 0% 92.28
409 tran hai yen 11 15 73% 90.9
410 võ thị thủy tiên 18 28 64% 14.43
411 hồng Sơn 15 60 25% 23.97
412 Sky Ngân 22 60 37% 11.48
413 NGUYỄN DOÃN LÂM 0 0 0% 0.13
414 Em Là Em 3 13 23% 5.15
415 Thales Dương 0 0 0% 0.05
416 Phuong Anh 0 0 0% 90.07
417 Lê Sơn 0 0 0% 2.08
418 Thai Hoang Anh 0 0 0% 0.07
419 nguyễn phúc trọng 33 46 72% 75.03
420 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 0 0 0% 0.2
421 Nguyễn Quang Minh 9 21 43% 35.4
422 nguyễn đức cường 2 2 100% 1.77
423 Hoàng Lan Anh 27 59 46% 41.92
424 Loan Le 0 0 0% 0.47
425 Quốc Huy 46 60 77% 34.43
426 Thien Thach Love Lucky 10 60 17% 7.12
427 thiên thư 0 0 0% 41.63
428 nguyenngoclam 42 58 72% 86.8
429 My Nguyễn 23 60 38% 27.45
430 Hà Nguyễn 0 0 0% 3.17
431 zingvinh 14 40 35% 1.07
432 Võ Thị Phương Quỳnh 7 21 33% 37.1
433 Quân Võ 44 60 73% 40.92
434 Thanh Huyền 39 50 78% 82.68
435 Pls1nhe 0 0 0% 0.13
436 Lê Thúy Quỳnh 0 0 0% 0.95
437 Trần Trường Đức Anh 0 0 0% 90.17
438 Phong Nhân 20 58 34% 65.25
439 Nkỏ Ju Ckuột 1 3 33% 1.33
440 Tô Xuân 0 0 0% 90.15
441 mai 1 3 33% 2.12
442 Pham Manh 0 0 0% 90.05
443 Hau Hoang 1 3 33% 2.8
444 mai trung tin 12 35 34% 27.47
445 Đỗ Trinh 2 12 17% 4.23
446 hieu hoang 7 18 39% 21.72
447 daothanhminh 28 50 56% 72.02
448 ole ola 2 3 67% 1.48
449 Lemon Hoàng 0 0 0% 91.5
450 hải yến 38 55 69% 90.45
451 Thanh Son Pham 0 0 0% 1.35
452 Nguyễn Thị Hằng 0 0 0% 0.17
453 Linhh Linhh 7 14 50% 9.93
454 Tí Lười 1 3 33% 4.02
455 Bu Bu 13 60 22% 2.9
456 đậu đại học nha 34 50 68% 47.25
457 nguyen huu dam 11 33 33% 28.95
458 ThÀnh Cơ MÀ 22 59 37% 10.95
459 Thiet Ha 0 1 0% 0.72
460 Leonel Messi 0 1 0% 0.25
461 duongvanlong 0 1 0% 0.65
462 nguyen thi bich ngoc 17 50 34% 14.52
463 HOÀNG THỊ DUNG 0 1 0% 0.73
464 Tuệ Nguyễn Văn 3 10 30% 20.73
465 Hiền Nguyễn 17 50 34% 112.75
466 dang sinh hung 0 1 0% 0.08
467 hoang dai ca 2 7 29% 98.45
468 Heo Cưng 0 1 0% 0.92
469 nguyen chi 3 10 30% 12.3
470 Tuân Chelsea 6 19 32% 4.47
471 Danh Tự Sáu Chữ 0 1 0% 2.98
472 lê thị nguyệt 0 1 0% 2.3
473 lelananh 17 50 34% 8.93
474 nguyenthanhluan 15 50 30% 71.18
475 Tiên Kiếm 16 50 32% 0.93
476 Fani Phuong 17 50 34% 21.45
477 lê hữu khoái 2 8 25% 10.08
478 pham ngoc ngan ha 3 11 27% 1.55
479 Dang Khoa 2 8 25% 6.18
480 nguyen van hieu 16 50 32% 36.37
481 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 16 50 32% 71.17
482 Conangxuixeo Nguyen 0 2 0% 4.47
483 tranvantuong2411 0 2 0% 3.13
484 Ny Mụp 0 3 0% 5.7
485 Nguyễn Thị Thùy Trang 16 50 32% 51.5
486 Trần Vỹ 0 3 0% 15.27
487 lương quốc huy 1 6 17% 13.87
488 Phạm Long 13 40 33% 7.27
489 Phạm Đình Thái 0 3 0% 81.7
490 Kenny Nguyen 16 50 32% 13.12
491 Vuong Tieu Long 0 3 0% 2.15
492 vn plut 16 50 32% 26.6
493 hai 16 50 32% 8.77
494 phamxuandung 15 48 31% 72.18
495 Tram Truong 16 50 32% 84.82
496 Ta Huu 1 7 14% 0.2
497 tâm hâm hấp 16 50 32% 1.52
498 Bich van Truong 15 48 31% 25.43
499 nguyenphuongthao 8 27 30% 22.75
500 xyz 8 27 30% 50.83
501 tuan nguyen 14 50 28% 1.9
502 Sky Stars 15 48 31% 23.08
503 mai xuân uyên 11 39 28% 2.02
504 Lê Ngọc Anh 14 50 28% 1.28
505 Quynh Quyt 2 11 18% 19.02
506 Đinh Trọng Hiền 8 30 27% 32.37
507 Anh Duc 13 49 27% 31.72
508 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 15 50 30% 4.02
509 Trần Xù 6 23 26% 20.6
510 Nguyễn văn nam 0 7 0% 0.42
511 Nguyễn Việt Hoàng 15 50 30% 1.65
512 Killen Lyshar 15 50 30% 33.1
513 huỳnh công thiện 15 50 30% 23.32
514 Tuyền Phạm 15 50 30% 47.08
515 Nguyễn Mạnh Dũng 14 50 28% 1.53
516 tranhoanganh 14 50 28% 1.1
517 Dương Thị Ngân 13 50 26% 6.35
518 phạm thị hải yến 13 50 26% 36.72
519 NHATRANG 12 48 25% 8.93
520 Mèo Khoai Môn 14 50 28% 8.18
521 Luxubu Huy 14 50 28% 4
522 Người Lạ 12 50 24% 10.72
523 nguyen tien dai 14 50 28% 61.9
524 Nguyễn Tuấn Anh 12 50 24% 29.73
525 Khánh Nguyễn 12 50 24% 44.57
526 Lê Văn Tuấn 12 50 24% 56.05
527 tran ngan 13 50 26% 46.7
528 Trần Nhật Quang 12 49 24% 13.25
529 Nycola Kenken 13 50 26% 27.48
530 Kim Tan 12 50 24% 3.68
531 Trường Nguyễn 12 50 24% 1.23
532 Thien Lee 12 50 24% 9.53
533 Nguyễn tiến Tùng 12 50 24% 22.93
534 nguyen mhu 10 50 20% 92.97
535 Nhung Tran 11 50 22% 14.67
536 Hoàng Công 12 50 24% 12.87
537 Em Là Vậy Sao 11 49 22% 23.4
538 Nguyễn Tấn Trí 12 50 24% 5.2
539 Nguyễn Quang Quyền 11 49 22% 5.1
540 đinh thị thanh huyền 11 50 22% 3.97
541 tran xuan hung 11 50 22% 14.22
542 minh 11 50 22% 1.22
543 lee ki 10 49 20% 3.72
544 Tony Nguyễn 10 50 20% 2.97
545 nguyen van dung 8 48 17% 2.47
546 Trần Hạnh 10 50 20% 3.72
547 Thánh Họ 10 50 20% 3.45
548 Deimon Trần 8 50 16% 10.97
549 Trí Nguyễn 9 49 18% 18.12
550 Minh Vuong 8 50 16% 12.63
551 lê thị phương 8 50 16% 2.17
552 HaMy NP 6 49 12% 6.35
553 Thầy Phạm Quốc Vượng 6 50 12% 2.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12