Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 - trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Lần 2

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 1873

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Để trên dây dài L với hai đầu cố định tồn tại sóng dừng, thì sóng truyền trên dây có bước sóng lớn nhất là:

Câu 2: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa

Câu 3: Một sóng cơ truyền trên sợi dây rất dài nằm ngang. Hai điểm P và Q nằm trên sợi dây và cách nhau một khoảng 5λ/4 (λ là bước sóng). Biết sóng truyền từ P đến Q. Chọn kết luận đúng.

Câu 4: Người dân ở Việt Nam chủ yếu sử dụng điện xoay chiều một pha có thông số 220 V - 50 Hz. Dây nguội được nối đất có điện thế bằng 0. Hỏi điện thế của dây nóng biến thiên trong khoảng nào ?

Câu 5: Với sai số dưới 1% thì coi sinα = α(rad). Dao động tự do của một con lắc đơn được xem là một dao động điều hòa khi và chỉ khi biên độ góc α0 của nó thỏa mãn điều kiện:

Câu 6: Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos( 100πt - π/3) = A chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Cho biết R = 100 Ω; π.C = 50 µF; π.L = 1 H. Khi điện áp hai đầu tụ là 200√2 V và đang tăng thì điện áp 2 đầu đoạn mạch đó là:

Câu 7: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 100 Ω; π.C = 50 µF; π.L = 1 H. Hệ số công suất của mạch bằng

Câu 8: Một con lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang với cơ năng W khi đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó đang đứng yên. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa với cơ năng W' bằng

Câu 9: Một dây đàn phát ra các họa âm có tần số 2964 Hz và 4940 Hz. Biết âm cơ bản có tần số nằm trong khoảng 380 Hz ÷ 720 Hz. Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu họa âm có tần số nằm trong khoảng 8 kHz ÷ 11 kHz ?

Câu 10: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

Câu 11: Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là qvà dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Cho cặp số dương x và n thỏa mãn: n2 – x2 = 1. Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng I0/n thì điện tích của 1 bản tụ có độ lớn

Câu 12: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 13: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nặng có khối lượng 100 g. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo dãn 3 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20√30 cm/s hướng lên. Lấy g = 10 m/s2. Trong khoảng thời gian 1/3 chu kỳ kể từ khi truyền vận tốc cho vật, quảng đường vật đi được là:

Câu 14: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó cuộn dây thuần cảm. Điện áp giữa 2 đầu AN và MB có dạng: uAN = 100cos(100π.t) V và uMB = 100√3.cos(100π.t − π/2V). Điện áp cực đại 2 đầu đoạn mạch AB là: 

Câu 15: Một con lắc đơn có dây dài 1 m, khi dao động trên Mặt Trăng có chu kì 4,9 s. Gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng là:

Câu 16: Một sóng truyền trên sợi dây với tần số f = 10 Hz. Tại một thời điểm nào đó sợi dây có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vịtrí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang đi xuống qua vịtrí cân bằng. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là:

Câu 17: Trên một sợi dây AB hai đầu cố định đang có sóng dừng. Khi tần số sóng là fthì thấy trên dây có 11 điểm nút (tính cả A, B). Muốn trên dây có thêm 2 điểm nút, thì tần số sóng phải là:

Câu 18: Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng hình sin cách nhau λ/6 (λ là bước sóng, M gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t1 nào đó, li độ của các phần tử ở M và N lần lượt là uM = + 3,0 cm và uN = − 3,0 cm. Biên độ sóng là:

Câu 19: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện q và lò xo có độcứng 10 N/m. Khi vật đang ở vị trí cân bằng trên mặt bàn nằm ngang nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều có phương dọc theo trục lò xo, E = 2,5.104V/m. Sau đó con lắc dao động điều hòa biên độ 8 cm. Giá trị của q là:

Câu 20: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi căng ngang dài 1,2 m. Trên dây có ba điểm liên tiếp M, N, P dao động cùng biên độ. MN = NP = 10 cm. Số điểm nút trên dây là

Câu 21: Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từO. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng. Bỏ qua sự phản xạ và hấp thụ âm của môi trường. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30 dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là

Câu 22: Một anten parabol đặt tại điểm A trên mặt đất, phát ra sóng điện từ truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 30ohướng lên. Sóng này phản xạ trên tầng điện li rồi trở lại mặt đất ở điểm B. Xem mặt đất và tầng điện li là những mặt cầu đồng tâm có bán kính lần lượt R1= 6400 km và R2= 6500 km. Bỏ qua sự tự quay của Trái Đất. Cung AB có độ dài

Câu 23: Một vật dao động với chu kỳ T biên độ10 cm. Tại thời điểm t = t1 vật có li độ x1= 5 cm và tốc độ v1 đến thời điểm t2 = t1+ T/4 vật có tốc độ 5 √3 cm/s. Tốc độ v1 bằng

Câu 24: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm thuần L và tụ điện C. Khi điện dung của tụ điện là C1= 112 pF thì mạch phát ra sóng điện từcó bước sóng 100 m. Để mạch phát ra sóng điện từ có bước sóng 200 m, thì điện dung của tụ phải có giá trị

Câu 25: Một vật có khối lượng 1 kg dao động điều hòa với cơ năng 125 mJ theo phương trình x = cos(ωt +φ) cm. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 25 cm/s và gia tốc a (a < 0). Pha ban đầu φcó giá trị là

Câu 26: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1, S2cách nhau 10 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Tần số của các nguồn là f = 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 75 cm/s. Gọi C là điểm trên mặt chất lỏng thỏa mãn CS1= CS2= 10 cm. Xét các điểm trên đoạn thẳng CS2, điểm mà phần tử tại đó dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 một đoạn nhỏ nhất bằng

Câu 27: Trong mạch dao động LC, khi hoạt động thì điện tích cực đại của tụ là Q0= 1 nC và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0= 10 mA. Tần số dao động của mạch là:

Câu 28: Gọi k là độcứng của lò xo, m là khối lượng của vật; L là hệ số tự cảm của cuộn dây, C là điện dung của tụ. Hai đại lượng nào sau đây có chung đơn vị?

Câu 29: Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ 250 vòng/phút. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với chu kì bằng

Câu 30: Trong mạch dao động lí tưởng, tụ điện có điện dung C = 3nF. Tại thời điểm t1thì cường độ dòng điện trong mạch là 5 mA. Sau một phần tư chu kỳ kể từ thời điểm t1 hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 10 V. Hệ số tự cảm của cuộn dây là

Câu 31: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha A và B. Với λ là bước sóng thì AB = 11,8λ. Hỏi trong khoảng giữa đoạn nối A và B có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí trung điểm hai nguồn ?

Câu 32: Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li và có thể truyền tới mọi điểm trên mặt đất ?

Câu 33: Đặt vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số ổn định. Nếu tăng dần điện dung C của tụ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đầu tăng sau đó giảm. Như vậy ban đầu trong mạch phải có:

Câu 34: Con lắc lò xo dao động xung quanh vị trí cân bằng dọc theo trục lò xo. Khi đi qua vịtrí cân bằng, vật có tốc độ 20√10 cm/s. Gia tốc của vật khi tới biên có độ lớn 2 m/s2. Thời điểm ban đầu t = 0, vật có li độ− 10√2 cm và đang chuyển động ra biên. Với hàm cosin, pha ban đầu của vật là

Câu 35: Cho một dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng I (A) chạy qua một cuộn cảm có hệ số tự cảm là 0,398 H. Nếu trong 1 giây dòng điện đổi chiều 120 lần thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là:

Câu 36: Rôto của một máy phát điện xoay chiều 1 pha gồm phần cảm có 4 cặp cực phải quay với tốc độ góc là bao nhiêu để  tần số của dòng điện tạo ra bởi máy phát là 50 Hz ?

Câu 37: Qui luật biến thiên theo thời gian của cường độ dòng điện chạy trong mạch chỉ chứa tụ điện được biểu diễn bằng đồ thị bên. Cho biết điện dung C của tụ thỏa mãn π.C = 0,1 mF. Biểu thức điện áp hai đầu tụ là

Câu 38: Từ thông gửi qua một tiết diện của lõi sắt nằm trong cuộn sơ cấp một máy biến áp có dạng Φ1= 0,9cos(100π.t) mWb. Biết lõi sắt khép kín các đường sức từ. Nếu điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 40 V thì số vòng của cuộn này là:

Câu 39: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 40: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Cuộn cảm có điện trởr = R. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A, B và điện áp hiệu dụng giữa hai điểm N, B bằng nhau. Hệ số công suất trên cuộn dây là cosφ= 0,6. Hệ số công suất của cả đoạn mạch là:

Câu 41: Mạch dao động gồm cuộn dây cảm thuần L và tụ phẳng không khí, phát ra sóng điện từcó bước sóng 100 m. Nếu lấp đầy khoảng không gian giữa hai bản tụ bởi điện môi có hằng số điện môi ε= 4 thì mạch phát ra sóng điện từ có bước sóng

Câu 42: Mai xo của một ấm đun nước có điện trởthuần R = 10 Ω mắc vào mạng điện xoay chiều 200V - 50 Hz. Biết dòng điện qua mai xo lệnh pha so với điện áp 2 đầu mai xo là π/4. Bỏ qua tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. Để đun sôi 1 kg nước từ 200C có nhiệt dung riêng 4200 J-1.kg.K-1 cần mất một thời gian là:

Câu 43: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều tạo ra ?

Câu 44: Nếu điện áp hai đầu một đoạn mạch là u = 220cos(100π.t) V thì có dòng điện qua mạch đó có cường độ là i = 200sin(100π.t + π/6) mA. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu 45: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Bước sóng của sóng do mỗi nguồn trên phát ra đều bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm nằm trên đoạn thẳng AB mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại là

Câu 46: Hai dao động cùng phương lần lượt có phương trình x1= acos(πt − π/3) và x2= 8cos(πt) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình x = Acos(πt + φ). Thay đổi a cho đến khi biên độ A đạt giá trị cực tiểu thì

Câu 47: Nối 2 bản của tụ điện với một nguồn điện không đổi rồi ngắt ra. Sau đó nối 2 bản đó với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, thì thời gian tụ phóng điện là ∆t. Nếu lặp lại các thao tác trên với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 2L, thì thời gian tụ phóng điện là

Câu 48: Điện năng được truyền từ1 nhà máy phát điện nhỏ đến một khu công nghiệp (KCN) bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U thì ởKCN phải lắp một máy hạ áp với tỉ số 54/1 để đáp ứng 12/13 nhu cầu điện năng của KCN. Nếu muốn cung cấp đủ điện năng cho KCN thì điện áp truyền đi phải là 2U, khi đó cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào ? Coi hệ số công suất luôn bằng 1

Câu 49: Đặt điên áp xoay chiều u = U0 cos(100πt + π/6)V vào 2 đầu cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L= \frac{1}{2\pi } H. Ở thời điểm t = 0, điện áp u = 125 √3 V. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

Câu 50: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30 √3 Ω được mắc nối tiếp với tụ C = \frac{10^{-3}}{3\pi }F hiệu điện thế tức thời ở hai đầu tụ là uC = 120√2 cos(100 πt) V. Điện áp tức thời 2 đầu điện trở R là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 TRẦN ĐẠI NGHĨA 50 50 100% 2.87
2 Phạm Nam 50 50 100% 2.87
3 trần văn hoan 50 50 100% 18
4 Phạm Hoàng Long 50 50 100% 8.38
5 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 67.58
6 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.12
7 Do Hai Dang 49 50 98% 8
8 Phan cuong 49 50 98% 3.43
9 nguyen van trung 45 50 90% 87.1
10 Kh 45 50 90% 76.13
11 luong ba duong 44 50 88% 3.32
12 tran dinh quy 44 50 88% 90.13
13 trang 43 50 86% 79.97
14 Le Hoang 41 45 91% 90.08
15 nguyễn thị thay 42 50 84% 74.02
16 bui thanh huyen 42 50 84% 72.6
17 CSH - 516 42 50 84% 71.77
18 Minh 38 39 97% 89.15
19 Dương Phong Tử 41 48 85% 73.72
20 Minh Duc Trinh 41 50 82% 85.5
21 phạm thị thủy 41 50 82% 52.7
22 Marco HàNhàn 40 48 83% 122.45
23 nguyễn thị quỳnh 39 46 85% 2.38
24 Hoàng Mạnh Linh 40 50 80% 4.62
25 Lưu Quang Tuấn 36 39 92% 90.2
26 Gstt Nguyen Xuan 37 43 86% 70.2
27 lê văn sang 41 50 82% 65.85
28 Đại Ngốk 38 50 76% 81.15
29 Minh Meo Meo Muoi 38 50 76% 64.32
30 SV Nghèo 36 45 80% 90.13
31 Nga Nguyen 37 48 77% 90.18
32 han tae woong 37 49 76% 89.58
33 Trần Quốc Thế 36 46 78% 3.18
34 Niềmtinvào Tươnglai 37 50 74% 90.03
35 tam 32 35 91% 90.35
36 Lâm Nhật Hảo 37 50 74% 66.18
37 Đào Văn Lộc 34 43 79% 9
38 lê trọng dương 36 50 72% 87.67
39 Tuan Vo 36 50 72% 83.33
40 tran trung kien 36 50 72% 87.93
41 Phạm Văn Huân 35 50 70% 4.47
42 Phạm Quyền Anh 35 50 70% 66.12
43 Phạm Công Sơn 35 50 70% 69.22
44 Mây Mây 35 50 70% 79.67
45 Hoàng Minh 35 50 70% 74.5
46 thanh kakao 35 50 70% 76.55
47 nguyen van an 29 33 88% 67.48
48 Chung Nguyen Huu 32 42 76% 69.67
49 Hồng Nga 33 45 73% 80.3
50 trần đoan trang 33 46 72% 90.25
51 Vũ Huyền 34 50 68% 85
52 Thịnh Đặng 34 50 68% 88.13
53 Hien Su O 34 50 68% 89.4
54 nguyễn sĩ ninh 34 50 68% 86.05
55 đình tuấn 34 50 68% 82.35
56 Lê Boss 31 42 74% 41.47
57 phamxuanthach 31 42 74% 76.73
58 TRương Duy Bảo LỘc 33 49 67% 73.7
59 vu ngoc anh 34 49 69% 90.05
60 Judas 33 50 66% 76.7
61 nguyenthu 33 50 66% 58.93
62 Mc Carthy 33 50 66% 8.37
63 Le Minh Tu 33 50 66% 5.75
64 Nguyễn Thị Tư 36 50 72% 86.47
65 dương văn điệp 33 50 66% 88.68
66 Nguyễn Hữu Nam 29 40 73% 89.42
67 Lu chi cuong 32 50 64% 83.38
68 nguyenvantuyen 29 41 71% 83.72
69 Trịnh Công Anh 25 30 83% 30.12
70 trương tấn thăng 34 48 71% 8.22
71 Bimbim Trần 31 49 63% 82.15
72 Nguyễn Văn Anh Trung 25 31 81% 2.37
73 Do Ngu 31 50 62% 64.63
74 Lê Thị Yến 31 50 62% 8.28
75 Pham Thi bac 31 50 62% 77.33
76 To Xuan Trung 26 35 74% 55.83
77 nguyễn ngọc đại 31 50 62% 4.32
78 Thái Sơn Qb 30 48 63% 79.58
79 trần văn thắng 28 42 67% 68.62
80 keengs 29 45 64% 75.87
81 ta thi thu xuyen 27 40 68% 86.77
82 nguyenducminh 30 49 61% 63.05
83 Pham Thi Thu Dung 27 36 75% 27.43
84 Hắcbặch Song Sát 25 34 74% 76.82
85 Nguyen Ngoc Thuy Anh 30 50 60% 86.78
86 Loc Vo 25 35 71% 66.92
87 văn tín 25 35 71% 90.23
88 Ừkthi Tớla Con Nhanghèo 30 50 60% 82.58
89 Nô Trần 31 50 62% 79.05
90 TTQ 28 45 62% 66.82
91 Đk Mio SiTy 23 31 74% 37.63
92 Nguyen Kien 22 28 79% 90.08
93 huynh thanh 23 31 74% 23.17
94 Công Công 28 39 72% 85.1
95 Thanh Son Pham 29 50 58% 71.52
96 Nguyễn Sỹ Hiếu 29 50 58% 84.63
97 Duyên Phan 29 50 58% 4.37
98 Bùi Mạnh Hoàn 21 27 78% 58.35
99 Anh Dũng 22 30 73% 67.22
100 TìnhYêu DiệuKỳ 32 50 64% 87.48
101 Nguyen Ngoc Linh 28 49 57% 46.52
102 Đặng Trần Thuỳ Linh 28 49 57% 88.67
103 Cong Tu Ngheo Tien 28 50 56% 68.77
104 dung 28 50 56% 4.83
105 Trần Vân Anh 28 50 56% 89.8
106 nguyễn thị oanh 28 50 56% 87.03
107 Đinh Văn Huy 28 50 56% 79.45
108 Lê Văn Tiến 28 50 56% 59.87
109 Duc Thai Le 22 32 69% 50.5
110 lê anh sơn 28 50 56% 79.75
111 Nguyễn Thị Ngọc 22 33 67% 54.05
112 hoang thi mai 22 34 65% 74.28
113 Nguyễn Đình Ngọc 23 37 62% 73.62
114 Wan Win 22 34 65% 77.53
115 Huỳnh Nguyên 28 48 58% 90.05
116 Lê Văn Dũng 30 50 60% 56.85
117 nguyen tien dat 22 36 61% 68.68
118 Ngôk Pé 21 33 64% 87.18
119 nguyennhuthoa 22 36 61% 77.58
120 Thu Phong 20 31 65% 77.8
121 Lê Văn Trí 16 19 84% 4.13
122 Ngọc Dũng 17 22 77% 47.55
123 Nấm Ngọt Ngào 15 16 94% 2.03
124 Đoàn Việt Dũng 22 37 59% 91.2
125 Nguyen Ngoc 18 26 69% 56.38
126 Võ Văn Thạnh 26 50 52% 79.78
127 pham tuong vi 26 50 52% 89.28
128 Dương Hoàng Phương 30 50 60% 83.08
129 Tri Minh Aoe 19 31 61% 56.98
130 Tuan Anh 19 31 61% 66.83
131 vuonghien 22 40 55% 93.82
132 Sol BadGy 20 34 59% 52.48
133 Hoài Nam 25 50 50% 6.88
134 Thao Tran 24 47 51% 59.5
135 văn cường 25 50 50% 66.03
136 ngô toàn 25 50 50% 89.22
137 Vũ Thu Trang 19 32 59% 23.38
138 phùng văn mạnh 14 18 78% 74.25
139 Xuxu Ket 13 15 87% 43.4
140 ngố nguyen 26 49 53% 50.97
141 Minh Hoàng 14 19 74% 2.15
142 Thanh Thanh Le 24 50 48% 4.88
143 Trần Ngọc Kim Ngân 22 44 50% 74.32
144 Harry 24 50 48% 58.32
145 thangbkhn 24 50 48% 53.22
146 cuong 16 27 59% 52.77
147 đồng nguyệt hằng 14 21 67% 29.83
148 Le Duc Thien 18 33 55% 31.42
149 Tuyet Yeu Thuong 13 18 72% 24.45
150 Bông Bằng Lăng Đỏ 14 22 64% 44.9
151 Huy Phong VU 12 16 75% 17.52
152 Trần Phùng Nam Sơn 13 20 65% 90.05
153 Ta Viet Anh 23 50 46% 58.37
154 VuducDai 23 50 46% 79.65
155 ngocanh 23 50 46% 35.92
156 vutieuhuong 16 29 55% 115.87
157 Khoảng Cách 12 18 67% 77.08
158 Yuby Keen 14 24 58% 44.67
159 Hoàng Trung Phong 11 15 73% 60.63
160 nguyễn văn dũng 11 15 73% 59.87
161 Virgo Kam 23 50 46% 8.5
162 Dương Tấn Khánh 12 18 67% 74.4
163 Nhiep_Phong 12 18 67% 46.32
164 Mai Anh 10 13 77% 21.1
165 hoang123 27 50 54% 4.07
166 bui van tien 11 16 69% 45.05
167 pham tien dat 13 22 59% 35.17
168 nguyen xuan hanh 10 13 77% 13.72
169 Phạm Thanh Tuấn 9 11 82% 82.17
170 ndt 25 50 50% 78.67
171 Vo Tien Khoa 22 50 44% 65.45
172 leductho 22 50 44% 89.48
173 hoàng thọ hoàng 10 14 71% 22.5
174 Hồ Mai Đâng Khoa 24 50 48% 77.9
175 ntdung 22 50 44% 82.33
176 nguyễn thị thuận yến 22 50 44% 65.45
177 nguyen si quang 22 50 44% 47.45
178 Lee Hoan 22 50 44% 32
179 phạm quang huy 9 12 75% 27.85
180 thuong huynh 11 18 61% 44.28
181 chungvau 12 21 57% 37.4
182 usain 8 10 80% 5.17
183 Anh Trung 8 10 80% 31.52
184 nguyễn tùng 11 19 58% 88.42
185 Le Son 16 25 64% 66.18
186 vu trong don 8 10 80% 10.18
187 TRAN THI THUY DUNG 20 40 50% 90.28
188 nguyet mai 21 50 42% 77.15
189 dong 21 50 42% 10.87
190 phùng thị thúy hằng 21 50 42% 75.67
191 nhoc 10 17 59% 40.7
192 Nguyễn Văn Tài 7 8 88% 2.72
193 Nguyển Phúc Khang 21 50 42% 71.17
194 Peter Parker 21 50 42% 68.6
195 đỗ thị thủy 21 50 42% 53.25
196 nguyen duy nhat 8 12 67% 50.73
197 Chuồn Ớt 8 13 62% 13.05
198 Johnny 9 11 82% 4.48
199 Văn Hồng Hà 24 50 48% 50.63
200 Dươngg Emm 10 19 53% 31.65
201 linhly 20 49 41% 51.97
202 nguyen van quan 8 13 62% 38.7
203 Trần Đức 8 14 57% 48.02
204 Quynh Trang 12 26 46% 26.35
205 khuatbaduy 17 31 55% 72.2
206 Trọng Long 9 17 53% 90.17
207 phạm ngọc anh 20 50 40% 89.2
208 Coud Dang 8 14 57% 13.65
209 Nguyễn Thiện 6 8 75% 6.37
210 nguyen cuong 6 8 75% 32.97
211 Trang Ngô 25 50 50% 80.42
212 Hồng Liên 8 14 57% 90.55
213 Đinh Thị Thu Trang 8 14 57% 16.9
214 Phan Thị Hoa Lài 24 50 48% 80.88
215 le thanh loc 8 15 53% 36.23
216 Không Tên 7 8 88% 4.85
217 Bon Bon 8 15 53% 20.3
218 nguyen van tinh 19 48 40% 41.62
219 nguyễn văn thật 6 9 67% 34.02
220 tran thi linh 7 12 58% 9.28
221 Hành Trình Không Tên 10 21 48% 53.55
222 nkoz trax 6 10 60% 49.3
223 Bột Vivien 19 49 39% 59.87
224 Ngô Đăng Hoàn Thiện 6 10 60% 9.53
225 tiendat 5 7 71% 31.25
226 Nguyễn Văn Hiệp 8 16 50% 27.22
227 Nguyễn Thế Duy 5 7 71% 7
228 le ngoc long 6 10 60% 13.73
229 Nguyễn thị Anh thư 19 50 38% 91.87
230 cao van tam 19 50 38% 81.1
231 Tim Lee 19 50 38% 4.98
232 nguyễn mạnh cường 11 26 42% 1.82
233 Trần Đức Duy 19 50 38% 65.18
234 Trần Ngọc Cường 4 5 80% 4.38
235 Chinh Phan 19 50 38% 88.05
236 Bằng Lăng Tím 7 14 50% 24.9
237 Do Thi Hang 6 11 55% 12.53
238 huynh long chau 4 5 80% 2.15
239 Lê Trần Thế Toản 6 11 55% 31.6
240 phamtan 10 23 43% 30.97
241 nguyen thi thu 19 50 38% 7.67
242 Nguyễn Thơ 13 26 50% 53.48
243 Banh Trang Tron 7 14 50% 13.15
244 Vì Sao Thế 19 50 38% 54.97
245 Mai Hà 8 18 44% 91.35
246 linh nguyễn 3 3 100% 53.07
247 le van quy 6 12 50% 21.42
248 Khanh Linh 4 6 67% 2.35
249 Cookie Huy 7 15 47% 52.75
250 Thanh Huyen 6 12 50% 10.9
251 phạm uyên 3 3 100% 3.15
252 nguyễn quốc long 4 6 67% 6.27
253 Minh Thuc Nguyen 6 12 50% 17.95
254 Hội Hâyhôha 5 9 56% 34.1
255 Vladimir Linh 7 15 47% 44.65
256 Bùi Việt Anh 6 12 50% 16.55
257 Doãn Phụng 5 9 56% 28.5
258 Nhất Thiên Thanh 5 9 56% 8.33
259 Nguyễn Mai 7 15 47% 31.87
260 Nhi Yến 3 4 75% 6.73
261 nguyễn ngọc lan nhi 3 4 75% 5.75
262 Cơn Gió Thần Tốc 5 10 50% 7.5
263 Lê Mạnh Hùng 8 19 42% 39.22
264 Anh Abnhs 3 4 75% 6.92
265 Tin Tin 22 50 44% 10.17
266 Ế Vì Thích Thế 6 13 46% 43.6
267 thần thánh 3 4 75% 0.73
268 Pé Thoa Kute Kusi 8 19 42% 2.43
269 Keni Nguyen 16 32 50% 62.93
270 tantai 2 2 100% 0.92
271 Lầm Lì Thì Sao 6 14 43% 45.62
272 Nguyen Thi Linh 2 2 100% 2.33
273 mr la 9 23 39% 22.95
274 Nhung Nguyễn Thị Hồngg 3 5 60% 2.9
275 Thái Bùi 2 2 100% 2.72
276 Tuân Chelsea 8 20 40% 99.08
277 Tuttut Tuttut 2 2 100% 0.22
278 mai ba lam nghi 3 5 60% 2.4
279 Bin Lýs 18 50 36% 60.33
280 Nguyễn Nam SƠn 2 2 100% 0.52
281 Hoàng Văn Chung 17 50 34% 1.32
282 Kim Nam Hoai 3 5 60% 3.45
283 sonpham 5 8 63% 15.6
284 lê thị thảo 18 50 36% 51.97
285 pham 6 14 43% 21.42
286 Vu Truong 7 17 41% 30.6
287 Trần Linh 3 5 60% 11.37
288 nguyễn quang tiến 2 3 67% 8.63
289 Bui Van Nhat 6 14 43% 9
290 Trần Mạnh Hùng 6 11 55% 9.17
291 lê hồng tín 2 3 67% 4.23
292 Nguyen Thanh Long 3 6 50% 13.73
293 Trái Tim Băng 6 15 40% 35.33
294 huuquyen 2 3 67% 1.83
295 vanthai 4 9 44% 2.92
296 Phạm Đức Toàn 3 6 50% 4.85
297 minh 2 3 67% 5.42
298 Thiên Thần Love 2 3 67% 4.2
299 Nguyễn Vũ 2 3 67% 1.37
300 Hải Anh 1 1 100% 1.17
301 phamgiap 3 7 43% 6.72
302 Nguyễn Văn Nam 2 4 50% 0.77
303 Thanh Nga 3 7 43% 5.92
304 bibi 3 7 43% 12.28
305 phamgiahuy 2 4 50% 3.3
306 babababa 6 12 50% 9.55
307 phạm thị nga 1 1 100% 1.45
308 Liễu Phi Phi 4 10 40% 20.43
309 Thúy Single 1 1 100% 1.03
310 pham hieu 2 4 50% 1.82
311 Ali 2 4 50% 13.07
312 vu hong son 4 10 40% 27.47
313 td28 14 40 35% 87.77
314 Trinhquang Huy 3 7 43% 21.02
315 Bí Mật 4 10 40% 5.27
316 Tiến Thành 2 4 50% 3.85
317 Lười Có Tiếng 1 1 100% 0.43
318 Đào Duy Tùng 1 1 100% 0.25
319 Danh Nguyễn 1 1 100% 90.33
320 Giện Tha 3 7 43% 105.73
321 d 1 1 100% 0.88
322 Mùa Thu Lá Bay... 17 50 34% 31.63
323 Nguyễn Việt Hoàng 1 2 50% 2.73
324 Tùng Tí Tởn 4 11 36% 17.37
325 Bich Hong Bich 1 2 50% 2.42
326 chau ho quoc hoa 7 20 35% 15.63
327 ʚɞViệt Thắngʚɞ 4 8 50% 13.78
328 Hồng Kim Tuyến 21 50 42% 63.3
329 Đinh Trọng Thực 1 2 50% 1.7
330 trần thị tú anh 1 1 100% 0.13
331 Nguyễn Văn  7 20 35% 51.78
332 nguyen van kha 2 5 40% 9.17
333 Võ Thị Thanh Nhàn 6 17 35% 27.55
334 Nguyễn Xuân Được 2 5 40% 0.82
335 tran van tuan 7 20 35% 26.12
336 Mai Thanh Dat 1 2 50% 1.92
337 Thanh Cao 2 5 40% 0.37
338 Vinh Omega 1 2 50% 1.48
339 Trường Zin 1 2 50% 1.37
340 Alex Ròm S 17 50 34% 42.75
341 mavando 0 0 0% 6.75
342 hgsjdga 32 41 78% 90.6
343 Vô Danh 9 21 43% 41.57
344 Lâm Chấn Lột 0 0 0% 90.27
345 Phạm Nguyễn Như Bình 8 17 47% 28.22
346 Ngo Huy Hoang 0 0 0% 0.55
347 Nguyen Truong An 32 36 89% 90.72
348 Anh Hoàng 25 32 78% 79.52
349 pham thanh tuan 0 0 0% 0.07
350 dadadada 5 15 33% 11.27
351 Tôn công quyết 0 0 0% 0.25
352 pham ngoc ngan ha 0 0 0% 90.75
353 Quang Anh Shyn 23 36 64% 54.52
354 thành 13 19 68% 10.25
355 Ta Đánh Mất Nhau 22 37 59% 88.42
356 kim hào 0 0 0% 19.22
357 Nguyễn Văn Hòa 0 0 0% 0.05
358 Hoàng Aanh 15 50 30% 4.53
359 Đình Việt Phan 19 48 40% 6.27
360 Nguyen Van Viet 1 3 33% 5.2
361 hhh 21 38 55% 4.78
362 Giang Trường 4 12 33% 17.47
363 l̶̡̗̣̋̿͊̉̈̈́͛͋̍̊̕͠ê̴̟̤̯͓͍̫͇̪̺͉̰̇́͒̔͊͑̑͘ ̸̡̪̲̣͈̀̈̿͐͌͋̒͜͝͠c̶̡̮͚̥͚͓̆͜͜͠ô̵̝̮̫͓̤̙̔̓̃̍͗̔̄͛̍͜͝ͅn̶̡͚͕̪̪̟̱̯͖̭͑̚͠g̶̡̹̲̥̖̭̝̽̍̓͛̾̄͗̽̈̀̄̾̕ t̵̢̗̺͎̳̥͔̮̮̺̫̲́́́̈́͗̀̓̈̾͠͝ư̶̩͇͙̻͕̝͎̦̫̏̆̈́̾̚ḁ̴̺͔̞͔̲̲̰͔͈̪̂́̇́̑͂̚͜n̷̡̡̞͋̍̒̈́̾͗̈́́̍͗̄̕ 26 50 52% 9.63
364 Đức Anh 8 9 89% 32.32
365 huỳnh công tiến 15 48 31% 34.05
366 Xuân Trường 13 31 42% 47.45
367 Hoa Nhât Quân 3 9 33% 3.47
368 Việt Salem 19 50 38% 77.8
369 trần văn hoan 0 0 0% 0.37
370 Ông Nội Mày 11 47 23% 12.42
371 Ngocanh Rubi 0 0 0% 92.58
372 Trai Tim Gio 14 50 28% 6.03
373 Phạm Đình Thái 1 3 33% 91.22
374 Sơn Hoàng 6 18 33% 41.03
375 lê anh 0 0 0% 0.13
376 Phạm Thị Hương 0 0 0% 0.23
377 danh 16 50 32% 39.15
378 Nguyễn Trường Nhật 13 26 50% 56.17
379 daothanhminh 13 36 36% 18.92
380 nguyễn hữu diễm trinh 0 0 0% 90.03
381 Khoa Nguyen 22 30 73% 54.5
382 nguyenhongson 9 47 19% 33.45
383 Mai Long 10 18 56% 24.4
384 dangkhoa 0 0 0% 90.08
385 El Phat 7 10 70% 4.88
386 Nguyen tien dat 1 2 50% 1.12
387 đào đức tài 0 0 0% 72.75
388 lê đức mạnh 10 23 43% 15.33
389 nguyen thi my 0 0 0% 0.9
390 Châu Mino 18 46 39% 27.37
391 Minh Thành Trần 0 0 0% 0.08
392 hongphuongariano 27 37 73% 6.2
393 tuan 0 0 0% 1.85
394 Nguyễn Như Hoàng 4 6 67% 1.97
395 nguyen hai linh 22 30 73% 23
396 Thich Tang Nhan 0 0 0% 92.85
397 Văn Tuấn Trần 0 0 0% 2.22
398 Hà My Nguyễn 0 0 0% 1.25
399 Oanh Nguyễn 42 50 84% 20.07
400 Debian Rain 0 0 0% 25.53
401 Miêu Miêu 0 0 0% 0.42
402 Heo Cưng 4 10 40% 90.45
403 Phương Sơn 7 23 30% 17.3
404 Le Thanh Tung 11 26 42% 72.33
405 Nhi Jandy 0 0 0% 0.1
406 Úm Ba La Ta Là Siêu Nhân 37 50 74% 89.38
407 tô tô 44 49 90% 4.07
408 Đinh Hải 18 21 86% 90.72
409 Nguyễn Hữu Hùng 34 50 68% 45.42
410 Tún Nguyễn 0 0 0% 1.02
411 maido 0 0 0% 0.05
412 tran van vu 36 43 84% 89.75
413 Trong To 25 50 50% 50.77
414 Tran Thanh Huyen 38 45 84% 89.95
415 Huệ Nguyễn 20 50 40% 56.25
416 nguyen thi ngoc tram 7 21 33% 45.48
417 trinh thi duyen 6 19 32% 11.97
418 Nữ Tướng Cướp 0 0 0% 0.22
419 chuong 0 0 0% 0.08
420 trần hoàng yến 16 50 32% 19
421 Le Dinh Phu 9 16 56% 32.18
422 Linh Nguyễn 2 6 33% 5.48
423 Trinh Thep 5 33 15% 35.7
424 Hoathy Nguyen 0 0 0% 0.05
425 Xuân Quân 0 0 0% 0.18
426 Hoàng Quang Khánh 0 0 0% 0.25
427 Doong Doong 0 0 0% 91.47
428 Hải Đông 18 24 75% 59.43
429 phan hong nhung 14 49 29% 21.1
430 tranthihoai 12 50 24% 7.42
431 Heoconpharung Nguyen 0 0 0% 0.18
432 lee luyen 0 0 0% 0.08
433 Xuân Phạm 24 50 48% 7.77
434 Mai Danh 17 49 35% 66.02
435 Thịnh Nguyễn 6 19 32% 63.75
436 Bắp Ngố 3 10 30% 0.73
437 lunlun 16 49 33% 5.43
438 Nguyễn Huỳnh Mai Nhi 0 1 0% 0.45
439 nguyen thi thanh loan 3 10 30% 5.8
440 tran doan hung 0 1 0% 0.6
441 lê thị minh trang 0 1 0% 1.07
442 Bùi Trung Hoàng 16 49 33% 61.55
443 Tiffany Nguyen 7 16 44% 19.28
444 Tran Manh 0 1 0% 0.33
445 hoang dai ca 3 7 43% 9.48
446 Heo Bugi 0 1 0% 0.08
447 Khánh Nhi Trần 16 49 33% 3.68
448 le duc hieu 0 1 0% 1.37
449 Tau Yêu Hằng Minh 19 50 38% 13.65
450 nguyenhuu 0 1 0% 0.58
451 Cá Mập Trắng 15 46 33% 8.7
452 Quang EA 3 10 30% 0.72
453 Duy Khoa 0 1 0% 0.62
454 Lee Kevin 0 2 0% 1.33
455 Can Nguyen 0 2 0% 0.15
456 hoàng tiến dũng 5 13 38% 27.97
457 trương Thanh Đô 0 2 0% 2.35
458 bam van cc7 16 50 32% 13.38
459 Boy Tan Vo 0 2 0% 8.87
460 Pham Dang Bang 5 13 38% 11.18
461 Hòa Tù 16 50 32% 59.93
462 Tân Memly 7 23 30% 90.5
463 phạm ngọc quý 16 50 32% 21.02
464 Tuấn Anh 16 50 32% 14.22
465 Sanh Sí Soạn 0 2 0% 5.02
466 tuti 16 50 32% 76.88
467 Hoa Mộc Miên 16 50 32% 25.43
468 chien 16 50 32% 52.88
469 Steven Kieu 14 44 32% 8.78
470 Tĩnh Võ 18 50 36% 88.9
471 Hải Yến 16 50 32% 1.65
472 nguyen van bon 16 50 32% 14.38
473 nguyễn thị mỹ tiên 16 50 32% 65.85
474 Tkjckthichjeu Anhlieuemte 16 50 32% 71.62
475 HOÁ HỌC 0 2 0% 0.47
476 Tiên Kiếm 16 50 32% 64.6
477 Jane Thanh Van 0 3 0% 0.28
478 cà thị hà thanh 3 9 33% 9.18
479 Asura Từ 5 14 36% 60.72
480 Nhớ Người 2 10 20% 13.03
481 lê thị mỹ dung 18 49 37% 57.85
482 Ngọc Hoàng 2 10 20% 6.95
483 Cua Đá 15 49 31% 15.03
484 lê anh hào 8 28 29% 36.95
485 Long Mai Duc 3 10 30% 25.55
486 nguyen thi thuy 15 50 30% 7.82
487 Nguyễn Thành Đạt 15 50 30% 23.23
488 nguyen viet dung 9 25 36% 57.8
489 Nguyên Trực 15 50 30% 88.88
490 Trần Hoàng Hải Quân 14 47 30% 25.27
491 Tống Thị Vân Anh 15 50 30% 22.75
492 tran trinh 15 50 30% 64.52
493 phamthiTuyen 15 50 30% 6.7
494 thảo thảo 15 50 30% 60.68
495 Nguyễn Văn Quốc Tuấn 1 8 13% 2.55
496 Tí Em 0 6 0% 0.37
497 Chuột Đại Ka 4 18 22% 5.52
498 Loc Tran 14 48 29% 2.95
499 trần thương thương 20 50 40% 90.17
500 Linh Đặng 0 6 0% 0.4
501 tranquocvinh 18 50 36% 58.37
502 Le Huu Long 6 24 25% 57.27
503 Trần Thị Mỹ Duyên 11 39 28% 1.13
504 Do Mo 14 49 29% 6.58
505 Nguyen Minhthao 14 49 29% 8.4
506 tuan ho 20 50 40% 88.32
507 Jack Hard 4 19 21% 22.8
508 pham viet anh 14 50 28% 6.77
509 Duy Chau Nguyen Huu 14 50 28% 9.28
510 To Manh cuong 14 50 28% 7.23
511 Người Lẻ Loi 14 50 28% 0.65
512 Lý Duy Thiệp 14 50 28% 1.78
513 ngu0iv0hinh278@gmal.com 14 50 28% 4.25
514 Gạo Yêu Chuột 14 50 28% 10.72
515 Nguyễn Trang 14 50 28% 64.48
516 phuu 14 50 28% 26.02
517 Công Kỳ 14 50 28% 2.35
518 Ti-gon Trang 14 50 28% 9.33
519 vo minh huy cuong 14 50 28% 3.42
520 Tống Giang 14 50 28% 4.78
521 Hà Thủy 14 50 28% 1.03
522 Phan Viên Lam 7 29 24% 20.8
523 Le Vu Hieu 13 50 26% 2.67
524 Ngô Trung 5 24 21% 76.97
525 Su Su 13 49 27% 66.02
526 Duong Quang Hung 7 31 23% 18.83
527 danle 13 50 26% 1.93
528 Thu Thảo 13 50 26% 18.9
529 Myn Lee 16 50 32% 20.02
530 Huy Xonnan 12 47 26% 3.25
531 Nguyễn Thị Châm Anh 13 50 26% 77.27
532 Heart Steel 13 50 26% 44.95
533 Tài Huỳnh 13 50 26% 1.05
534 Pzo Pra 13 50 26% 7.5
535 huỳnh công thiện 13 50 26% 21.92
536 Đắc Tâm - Hỗ trợ chung 13 50 26% 5.62
537 Lượng Trần 12 48 25% 40.5
538 Cà Rốt 12 49 24% 15.37
539 Nguyễn Thị Lý 12 49 24% 8.37
540 Lương Khắc Tùng 12 50 24% 88.85
541 Hoang Cong Huy 12 50 24% 1.25
542 nguyễn ngọc bảo 12 50 24% 2.4
543 Kẹo GiÒn 12 50 24% 7.75
544 mr xf 12 50 24% 3.08
545 phạm tiến dũng 12 50 24% 2.72
546 Kẻ Máu Lạnh 12 50 24% 6.18
547 cqc 12 50 24% 3.93
548 Lacky Ly 12 50 24% 3.2
549 Nguyễn Khắc Gia Bảo 12 50 24% 19.12
550 Chau Ngoc Bao 12 50 24% 1.13
551 Nguyen Quoc Anh 17 50 34% 29.27
552 nguyễn đình tuân 3 24 13% 2.13
553 do thi thanh huyen 16 48 33% 87.25
554 Miên Kim 11 49 22% 5.35
555 nguyễn ngọc 12 49 24% 11.05
556 tuyen phan 11 50 22% 11.05
557 Nguyễn Nghĩa 11 50 22% 1.55
558 Ngọc Ruby 11 50 22% 1.07
559 Phạm Tuyết Nhi 11 50 22% 38.4
560 lê nghèo 15 50 30% 52.23
561 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 15 50 30% 23.62
562 tran gia hoa 10 50 20% 45.72
563 Nguyễn Tuấn Anh 10 50 20% 66
564 nguyễn văn long 10 50 20% 6.13
565 Pham Thuy 10 50 20% 18.52
566 nguyen tan luc 10 50 20% 29.87
567 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10 50 20% 0.87
568 phan thi thu ngan 14 50 28% 13.15
569 Juan Xong Ko Bik 12 50 24% 1.73
570 Thao Dinh 6 41 15% 1.17
571 Giang Thu Vu 9 50 18% 8.8
572 phuockieu 9 50 18% 6.93
573 Sided Love 9 50 18% 81.15
574 vanthang 13 50 26% 18.67
575 Chau Tran 8 50 16% 30.35
576 Đức David 12 50 24% 5.73
577 nguyen huy cong 15 50 30% 89.48
578 nguyen hung 9 48 19% 9.08
579 minh 6 50 12% 1.08
580 nguyễn thị mai 9 49 18% 3.2
581 hoàng công minh 9 50 18% 1.5
582 vuthily 9 50 18% 0.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12