Đề thi thử đại học môn Sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 2022

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Một quần thể khởi đầu (I0) đậu Hà Lan đều cho hạt màu vàng, gồm 20% số cây có kiểu gen BB, 80% số cây có kiểu gen Bb. Nếu cho tự thụ phấn liên tiếp, thì ở thế hệ I3 thành phần kiểu gen sẽ là:

Câu 2:

Plasmit của vi khuẩn có đặc điểm:

Câu 3: Cơ chế phát sinh biến dị tổ hợp là gì?

Câu 4: Cơ sở di truyền học của lai cải tiến giống là:

Câu 5:

Trong chọn giống người ta dùng phương pháp tự phối bắt buộc hay giao phối cận huyết nhằm mục đích chính là để

Câu 6:

Các nhóm xạ khuẩn thường có khả năng sản xuất chất kháng sinh nhờ có gen tổng hợp kháng sinh, nhưng người ta vẫn chuyển gen đó sang chủng vi khuẩn khác, là do:

Câu 7:

Câu nói nào sau đây là chính xác nhất?

Câu 8: Đột biến mất đoạn khác với chuyển đoạn không tương hỗ ở chỗ:

Câu 9:

Ở một cá thể động vật có sự rối loạn phân li của một cặp NST tương đồng trong giảm phân của các tế bào sinh giao tử (2n), thì nó sẽ

Câu 10:

Trong nghiên cứu tiến hóa ở các chủng tộc người và ờ các loài linh trưởng, hệ gen ti thể và vùng không tương đồng trên NST Y có ưu thế bởi vì:

Câu 11:

Ở ớt, thân cao (do gen A) trội so với thân thấp (a); quả đỏ (B) trội so với quả vàng (b). Hai gen nói trên cùng nằm trên 1 NST thường. Cho các cây P dị hợp tử cả 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ phân tính: 1 cao, vàng: 2 cao, đỏ: 1 thấp, đỏ. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 12:

Sự khác biệt rõ nhất về dòng năng lượng và dòng vật chất trong hệ sinh thái là:

Câu 13:

Đặc điểm nào không phải là của người Nêanđectan?

Câu 14: Điều nào không chính xác khi nói về biến dị tổ hợp?

Câu 15: Cho biết khối lượng của từng loại loại nuclêôtit của một cặp NST (đơn vị tính: 10° đvC) ghi trong bảng 1 ở bên:

Bảng 1

Các NST (I; II; III; IV) trong bảng là kết quả của đột biến từ NST đã cho. Hãy xác định tổ hợp các đột biến nào phù hợp nhất với số liệu trong bảng dưới đây?

Câu 16:

Giả sử loài B biến mất khỏi một hệ sinh thái trong đó, mối quan hệ giữa các loài thành viên có thể được mô tả bằng sơ đồ lưới thức ăn trong hình bên cạnh. Nếu loài B biến mất sẽ dẫn đến điều nào dưới đây?

Câu 17:

Trên một đoạn ADN có 5 rơplicon hoạt động sao chép, trên mỗi rơplicon đều có 10 đoạn okazaki. Số đoạn primer (ARN mồi) đã và đang hình thành là:

Câu 18: Trong một thí nghiệm ở ruồi giấm, thế hệ I đều có cánh dài thuần chủng (W), trong đó một con bị đột biến giao tử, xuất hiện gen lặn (v). Có thể thấy ruồi cánh ngắn xuất hiện sớm nhất ở:

Câu 19: Thể tứ bội phát sinh từ loài gốc lưỡng bội 2n = 24 được hiểu chính xác là:

Câu 20:

Giả sử 1 phân tử 5-brôm uraxin xâm nhập vào một tế bào (A) ờ đỉnh sinh trường của cây lưỡng bội và được sử dụng trong tự sao ADN. Trong số tế bào sinh ra từ tế bào A sau 3 đợt nguyên phân thì số tế bào con mang gen đột biến (cặp A-T thay bằng cặp G-X) là:

Câu 21: Lai 2 thứ cà chua tứ bội: AAAa (quả đỏ) X Aaaa (quả đỏ), tỉ lệ của kiểu gen Aaaa ở F1 là: 

Câu 22:

Điểm chủ yếu trong cơ chế phát sinh thể đa bội là:

Câu 23:

Trong các trường hợp đột biến gen dưới đây, trường hợp nào có thể gây biến đối nhiều nhất trong prôtêin tương ứng?

Câu 24:

Để xác định một đột biến giao tử nào đó là đột biến trội hay đột biến lặn thì căn cứ vào:

Câu 25: Trong bảng sau là những thông tin về thường biến. Sự ghép nhóm nào là đúng?

Câu 26:

Điểm nào sau đây chỉ có ở kĩ thuật cấy gen mà không có ở gây đột biến gen?

Câu 27:

Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữa các dòng thuần chủng nhằm mục đích:

Câu 28:

Khẳng định nào không đúng:

Câu 29:

Trong kĩ thuật lai tế bào, các tế bào trần là:

Câu 30:

Mục đích của việc gây đột biến nhân tạo ở vật nuôi và cây trồng là:

Câu 31:

Bệnh di truyền này nhiều khả năng tuân theo quy luật di truyền nào hơn cả?

Câu 32:

Tế bào cùa một thai nhi chứa 47 nhiễm sắc thể và quan sát thấy 2 thể Barr. Có thể dự đoán rằng:

Câu 33: Côaxecva được hình thành từ sự kết hợp của:

Câu 34:

Quá trình giao phối có ý nghĩa gì đối với quá trình tiến hóa 

Câu 35:

Hãy chọn tổ hợp đúng cho các mũi tên 1; 2; 3 trong sơ đồ về thí nghiệm của S.Milơ 

Câu 36:

Trong một số quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền dưới đây, xét 1 lôcut có 2 alen A, a, quần thể nào có tỉ lệ kiểu gen dị hợp cao nhất?

Câu 37:

Vốn gen của 1 quần thể không thay đổi qua nhiều thế hệ. Điều kiện nào là cần thiết để hiện tượng đó xảy ra?

Câu 38: Ở một loài bướm màu cánh do 1 lôcut có 3 alen qui định: C- cánh đen > C1  cánh xám > c2 cánh trắng. Trong 1 đợt điều tra 1 quần thế lớn người ta thu được tần số các alen như sau: C=0,5 ; c1 =0,4; c2 =0,1.

Nếu quần thể này tiếp tục giao phối ngẫu nhiên,  tần số các cá thể bướm có cánh đen, cánh xám và cánh trắng là:

Câu 39: Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hóa nhỏ là:

Câu 40:

Khái niệm "biến dị cá thể" của Đacuyn tương ứng với những loại biến dị nào trong quan niệm hiện đại?

Câu 41: Thuyết tiến hóa của Kimura được đề xuất dựa trên cơ sở của những phát hiện khoa học nào?

Câu 42: Độ dị hợp, tức là tần số các cá thể dị hợp ở 1 lôcut nhất định, thường được dùng để đo độ biến động di truyền trong một quần thể. Giả sử một quần thể thực vật sống 1 năm gồm khoảng 50 cá thể. Năm nay tần số alen ở 1 lôcut tương ứng là pA = 0,9; qa = 0,1. Động lực tiến hóa nào sau đây có thế làm tăng độ dị hợp trong thế hệ tiếp theo?

Câu 43: Theo Darwin thì điều nào quan trọng nhất làm cho vật nuôi, cây trồng phân li tính trạng?

Câu 44: Thuyết tiến hóa tổng hợp đã giải thích sự tăng sức đề kháng của ruồi đối với DDT. Phát biểu nào dưới đây không chính xác?

Câu 45:

Điều nào không đúng khi giải thích sự song song tồn tại cùa các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao?

Câu 46:

Theo quan điểm tiến hóa, cá thể nào dưới đây có giá trị thích ứng cao nhất?

Câu 47:

Trong các nhân tố tiến hóa, nhân tố tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa là:

Câu 48:

Ở một ruồi giấm cái có kiểu gen \frac{Bv}{bV}, khi theo dõi 2000 tế bào sinh trứng trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện 360 tế bào có xảy ra hoán vị gen giữa v và V. Như vậy khoảng cách giữa B và V là:

Câu 49:

Ở một loài thực vật, hai cặp alen Aa và Bb qui định 2 cặp tính trạng tương phản, giá trị thích nghi của các alen đều như nhau. Khi cho các cây P thuần chủng khác nhau giao phấn thu được F1. Cho F1 giao phấn, được F2.. Nếu kiếu hình lặn (do kiểu gen aabb) ở F2 chiếm 3,725% thì kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 50: Sự tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể (NST) trong giảm phân được hiểu là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lam Nguyen 50 50 100% 1.37
2 Nguyễn Thanh Tùng 50 50 100% 6.83
3 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 2.27
4 Trần Mạnh Thắng 48 50 96% 4.28
5 Tô Thảo 48 50 96% 22.17
6 tranquoctoan 47 50 94% 44.38
7 maithuy 47 50 94% 6.45
8 nhi nhi nhi nhi 46 50 92% 19.35
9 Dương Tùng 45 50 90% 2.03
10 DTNT 45 50 90% 34.52
11 huyen 45 50 90% 3.63
12 Hồ Tuấn Thành 43 49 88% 40.2
13 bùi xuân thắng 43 50 86% 16.22
14 Võ Hoàng Hùng 42 50 84% 4.83
15 Nguyễn Lê Thành Đạt 42 50 84% 5.92
16 Thái Đức An 41 50 82% 8.33
17 Đồ Mi 40 50 80% 24.42
18 ĐCMVKL VẬY NHÉ 40 50 80% 5.62
19 Bọm Bảnh Bao 40 50 80% 31.53
20 Mai Thị Trang 39 50 78% 88.48
21 Tiet Nguyen 39 50 78% 45.1
22 Ngô Hoàng Anh Đức 39 50 78% 90.05
23 Cố Gắng 39 50 78% 20.02
24 nguyễn thị mỹ lệ 38 50 76% 41.52
25 doan thi kim ngan 38 50 76% 16.05
26 Ngô Thanh Thịnh 38 50 76% 20.98
27 Doan Quoc Huy 32 33 97% 108.1
28 phamxuanthach 37 50 74% 59.27
29 Nguyễn Thị Huyền 37 50 74% 37.93
30 Cá Vàng 37 50 74% 2.33
31 Huỳnh Thị Xuân Trang 37 50 74% 42.03
32 cucarot 37 50 74% 27.88
33 Nguyễn thị thu thảo 37 50 74% 33.03
34 Huyen Duong 36 50 72% 41.67
35 Haithanh Dang 36 50 72% 66.2
36 dinhthikimthoa 36 50 72% 38.85
37 Quỳnh Mai 36 50 72% 17.65
38 Minh Hiển 36 50 72% 43.72
39 ngoc 36 50 72% 7.08
40 Mi Mam 36 50 72% 3.93
41 tran ngoc anh 36 50 72% 64.47
42 anhsangvabongtoi 35 50 70% 43.95
43 Aktf Htte 35 50 70% 26.77
44 lê nhung 35 50 70% 35.98
45 Cao Thị Ánh Ngọc 35 50 70% 47.02
46 Đào Thị Hải Yến 35 50 70% 24.02
47 nguyễn huyền trang 35 50 70% 2.87
48 nguyen van hien 33 47 70% 63.93
49 Tien Danh Nguyen 34 50 68% 1.68
50 Minh Thùy Trần 34 50 68% 32.45
51 Hoàn Thị Hảo 34 50 68% 19.42
52 Phạm Hiền 33 49 67% 46.97
53 Suong Nhok 33 50 66% 18.43
54 Thanh Lại 33 50 66% 29.9
55 khanh ly 33 50 66% 40.85
56 Hải Yến 32 48 67% 36.77
57 Danh Trần 32 49 65% 43.88
58 Đen Em 32 50 64% 40.45
59 nguyenthithanhhuyen 32 50 64% 41.58
60 Ngọc Nam Võ 32 50 64% 15.02
61 Đặng Thành Nam 32 50 64% 47.1
62 hoang van cong 32 50 64% 7.48
63 trần vũ 32 50 64% 17.28
64 Phan Linh 31 50 62% 57.3
65 nguyễn hoàng công 31 50 62% 25.9
66 Diễm Quỳnh 31 50 62% 47.45
67 Lê Khánh Linh 31 50 62% 39.03
68 Tran Tran 31 50 62% 33.65
69 Nguyễn Duy Lộc 31 50 62% 40.33
70 Minh Nhut 31 50 62% 3.62
71 Thanh Tâm Phạm 31 50 62% 32.12
72 Lam tuyet anh 31 50 62% 53.52
73 Sâu Sâu 31 50 62% 23.38
74 Yhbt Kimi 30 49 61% 5.12
75 Muondoitenchodaira Makhongnghiracaitennao Chonohay 23 28 82% 24.27
76 Từ Hiếu 30 50 60% 81.02
77 Quỳnh Như 30 50 60% 58.4
78 Conan Nguyễn 30 50 60% 12.27
79 Bùi Thảo 30 50 60% 58.08
80 Tú Trinh 30 50 60% 31.48
81 đào văn hiếu 30 50 60% 34.48
82 thanh nhan 30 50 60% 39.78
83 Nguyễn Phi Long 30 50 60% 39.68
84 Đào Thị Sim 30 50 60% 17.92
85 Nguyễn Mạnh Khương 26 40 65% 38.13
86 Võ Thị Mỹ Linh 23 31 74% 3.97
87 hoang 29 50 58% 31.87
88 Trần Quang Học 29 50 58% 5.42
89 Đăng Danh 29 50 58% 67.77
90 Trang Anh 29 50 58% 55.72
91 Kumiko Akimoto 29 50 58% 54.72
92 Phạm Công Sơn 29 50 58% 42.18
93 Dương Đình Quý 29 50 58% 76.72
94 thidaihoc 29 50 58% 54.82
95 Ty Bon Bon 29 50 58% 52.97
96 rồng vàng 27 46 59% 81.02
97 Minh Hoài Kp 24 37 65% 78.75
98 Huynh Thi 28 49 57% 19.83
99 Nguyễn Thị Thoại Hằng 28 50 56% 39.02
100 Byz Biz Cdht 28 50 56% 42.1
101 Phạm Toàn 28 50 56% 49.87
102 Lê Văn Dũng 28 50 56% 42.5
103 thanhphong 28 50 56% 51.77
104 Trịnh Xuyến Chi 28 50 56% 28.68
105 mai 28 50 56% 21.2
106 Lê Quốc Tùng 28 50 56% 52.47
107 Hoàng Quyền 28 50 56% 19.75
108 nunanunong 28 50 56% 64.83
109 Kh 28 50 56% 46.95
110 Xuan Nhan Tran 28 50 56% 32.15
111 Linh An 26 45 58% 0.33
112 NgocHoa 25 42 60% 91.13
113 Ku Tainguyen 26 46 57% 21.07
114 nguyenthilanhue 27 49 55% 41.45
115 TIÊNTRẦN 21 32 66% 17.8
116 đoàn thị hưởng 27 50 54% 52.17
117 Ngắm Gái Ra Tiền 27 50 54% 29.23
118 phamthiTuyen 27 50 54% 56.53
119 Ngo Quyen 27 50 54% 44.05
120 Phạm Thị Mỹ Linh 27 50 54% 89.92
121 Nấm Xanh 27 50 54% 18.53
122 huan123 27 50 54% 15.78
123 dungdiudang 27 50 54% 43.82
124 Oanh Nga 27 50 54% 8.33
125 nguyen phi can 25 46 54% 62.48
126 leducduan 26 49 53% 29.42
127 Lee Shin 18 25 72% 14.1
128 Hồ Mỹ Duyên 26 49 53% 57.37
129 Hải Hà Nguyễn 26 50 52% 31.22
130 Đầu Đinh 26 50 52% 55.38
131 lê hữu linh viễn 26 50 52% 30.7
132 Trần Vỹ Phượng 26 50 52% 36.53
133 THỌ TRƯỜNG LĨNH 26 50 52% 42.87
134 Sim Nguyen 26 50 52% 38.87
135 khuat hoang chuong 26 50 52% 11.63
136 Nguyen Ha 26 50 52% 39.97
137 Dương Lê Mỹ Phương 26 50 52% 82.97
138 nguyễn văn sang 26 50 52% 52.88
139 Truong Thi Nhu Hao 26 50 52% 14.28
140 trương thành lợi 26 50 52% 31.3
141 Góc Nhỏ Trong Tim 26 50 52% 69.55
142 Optimuz Prime 21 36 58% 25.02
143 Xa Mãi Xa 17 24 71% 22.33
144 phùng xuân phương 20 34 59% 35.18
145 thu thao 25 50 50% 50.88
146 nguyễn thị hải yến 25 50 50% 34.8
147 Thái Đức Thi 25 50 50% 35.15
148 Bich van Truong 25 50 50% 28.83
149 Quỳnh Anh 24 47 51% 28.7
150 Nụ Cười Của Gió 25 50 50% 79.63
151 Law Rose 25 50 50% 60.92
152 Chung Nguyen Huu 25 50 50% 58.58
153 nguyen thi kim phuong 25 50 50% 69.17
154 Võ Thị Kim Anh 21 39 54% 23.8
155 Mèo Ngông Nghênh 24 49 49% 4.88
156 Hoàng Thị Nhung 16 25 64% 14.43
157 phan nhi 24 49 49% 31.63
158 Vũ Thị Hương Giang 24 49 49% 46.93
159 Mưa Đá 24 50 48% 34.68
160 nguyễn thị thu hường 24 50 48% 90.12
161 thái thanh hoài 24 50 48% 50.95
162 Sò Tò Mò 24 50 48% 30.98
163 nong thanh nhan 24 50 48% 7.58
164 Bao Linh Nguyen 24 50 48% 39.83
165 Thanh Tan Mai 15 24 63% 13.55
166 Tiến Ngố 16 27 59% 19.17
167 Tống Mỹ Linh 20 40 50% 32.63
168 Chubi Trần 23 49 47% 18.28
169 conan 23 49 47% 25.13
170 nam 11 13 85% 19.97
171 tạ thị huyền 23 50 46% 22.35
172 NGUYỄN THỊ HIỀN 17 32 53% 80.52
173 Anh Mũm Mĩm 23 50 46% 23.38
174 hoangphithieuhiep 23 50 46% 49.58
175 Kang Soo Neul 23 50 46% 70.08
176 vũ thị diệu 14 23 61% 13.28
177 Phi Lâm 23 50 46% 31.63
178 Đoàn Khánh 23 50 46% 39.62
179 Trần Thanh Nhân trí 22 48 46% 74.88
180 Goc Nho Con Tim 20 43 47% 46.1
181 Trần Bích Hường 9 10 90% 13.98
182 may mắn 19 40 48% 49.07
183 Mai Lee 18 38 47% 48.57
184 Thảo Mon 22 50 44% 30.93
185 Trai Nui 22 50 44% 34.35
186 Đặng Thị Sen 22 50 44% 28.13
187 lê anh phú 22 50 44% 54.27
188 Hoàng Lê 10 15 67% 14.62
189 Quyen Vo Minh 21 48 44% 5.27
190 nguyen trung nghia 8 10 80% 7.48
191 nguyen hong khuyen 8 10 80% 4.53
192 Ngo Lien 10 16 63% 7.82
193 Tiểu Bình 21 50 42% 62.67
194 Nguyễn Văn Tiên 21 50 42% 30.42
195 lương hạnh 21 50 42% 2.9
196 Ha Xuan Truong 21 50 42% 26.47
197 Le Kieu Linh 21 50 42% 37.08
198 Nguyễn Duy Nhật 20 47 43% 33.67
199 Nguyen Hoang An 11 20 55% 23.38
200 nguyễn ngọc phượng 9 14 64% 11.2
201 Nguyen Trung Nghia 12 24 50% 18.05
202 Lê Lan Anh 8 12 67% 9.33
203 lâm thị mai thy 20 49 41% 60.1
204 nguyễn ngọc lan nhi 17 40 43% 29.15
205 Cố Nhớ Để Quên 12 25 48% 23.93
206 dao tuan anh 8 13 62% 9.37
207 le thi tuong vi 8 13 62% 8.3
208 Nhỏ Hương 8 13 62% 8.25
209 Đỗ Thị Ly 14 32 44% 19.45
210 Lưu hiếu thảo 20 50 40% 41.2
211 Nguyễn Thị Hồng Uyên 20 50 40% 30.13
212 traphihoc 20 50 40% 61.5
213 Tuấn Anh 8 14 57% 3.7
214 Hoa Trần 20 50 40% 60.87
215 Nguyễn Thanh Tâm 20 50 40% 12.2
216 nguyễn ngọc minh 20 50 40% 29.52
217 Bi Han Đờ Som 20 50 40% 51.9
218 leminhthang 20 50 40% 43.22
219 vuvanthuam 18 44 41% 26.82
220 Bim Bim 20 50 40% 51.18
221 Cuongcongminh Truong 7 12 58% 90.85
222 DuyAnh 11 24 46% 21.85
223 miuzizi 19 49 39% 5.92
224 Samy Lê 19 49 39% 26.57
225 phạm uyên 5 8 63% 5.22
226 Đoàn Thị Thu Đức 16 41 39% 35.22
227 ho thi ngoc 6 11 55% 6.35
228 Luân Liều Lĩnh 6 11 55% 8.82
229 huynh tuyen 19 50 38% 21.47
230 Duyen Khong 19 50 38% 47.92
231 Nguyễn Thị Minh Trâm 19 50 38% 27.93
232 Han Thuong 18 47 38% 25.75
233 pham duc trong 4 5 80% 3.58
234 JackieSu 5 9 56% 4.75
235 Vũ Vui Vẻ 6 12 50% 7.22
236 Thuong Lee 6 12 50% 4.4
237 Tên Là Tên 5 10 50% 6.83
238 ngoc 18 49 37% 48.93
239 Nguyễn Duy 5 10 50% 7.5
240 phanhoanggioi 4 7 57% 5.73
241 nguyễn thị thúy 5 10 50% 8.97
242 Huỳnh Bá Thông 10 25 40% 14.55
243 Vũ Thị Lan Hương 10 26 38% 16.75
244 anhvu 4 8 50% 4.22
245 Chỉn Mìn Sướng 18 50 36% 27.32
246 Huong Lanh 18 50 36% 3.53
247 Le Khac Hoang 18 50 36% 13.6
248 Khoảng Lặng 6 14 43% 13.87
249 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 18 50 36% 59.8
250 nguyen le phuong anh 18 50 36% 19.95
251 đỗ anh hoàng 2 2 100% 15.33
252 Pham Dang Bang 3 5 60% 2.5
253 foahfowehgrwgj 9 23 39% 73.53
254 leductho 5 12 42% 10.13
255 Võ Thanh Long 4 10 40% 5.47
256 Mai Hà 8 22 36% 76.02
257 Lê Minh Tân 1 1 100% 7
258 Mot Thoi DE Nho 1 1 100% 1.7
259 Phạm Thị Bích Thủy 1 1 100% 1.03
260 Dương Ichi Kudo 14 40 35% 0.77
261 Phúc Nguyễn Thanh 17 50 34% 3.72
262 Phan Thị Trang 17 50 34% 79.13
263 tran doan hung 2 5 40% 3.32
264 nguyen thi thanh loan 1 2 50% 1.13
265 Nhok Ko Tên 17 50 34% 10.45
266 Thuthu Nguyễn 17 50 34% 55.8
267 Bột Vivien 17 50 34% 12.17
268 nguyenthiphuong 12 35 34% 44.85
269 Sat Thu Mau Lanh 1 2 50% 68.88
270 Anh Đẹp Gái 42 50 84% 23.63
271 Trương Tất Long 0 0 0% 0.18
272 nguyễn chí 9 16 56% 15.82
273 Văn Chung 29 48 60% 39.25
274 Thương Hoài Nguyễn 21 50 42% 40.73
275 hoang ngoc nam 0 0 0% 0.03
276 Nguyen Minh Hieu 0 0 0% 0.28
277 Toi dai dot 4 12 33% 11.9
278 Nhungg's Kami 16 50 32% 35.35
279 Béo Cô 0 0 0% 0.97
280 Lê An 0 0 0% 0.15
281 Pham Thi Thuy Duong 0 0 0% 0.28
282 Nguyencao Khai 0 0 0% 0.58
283 Uyên Lê 21 49 43% 32.82
284 Ngọc Lee 21 50 42% 9.95
285 Pham Thuy 18 49 37% 40.9
286 Tên Gì Ta 34 49 69% 52.68
287 Quốc Bình 0 3 0% 3.17
288 dinh truong sinh 22 36 61% 34
289 nguyenviethung 0 0 0% 0.37
290 nguyen van chung 0 0 0% 0.23
291 thế công 16 44 36% 82.03
292 Nguyễn Thị Yến Nhi 16 50 32% 3.5
293 Nguyễn Thị Mến 0 0 0% 0.38
294 Thà Danh 10 50 20% 3.05
295 Thao Ho 0 0 0% 0.57
296 Phạm Hồng Anh 35 50 70% 10.25
297 Quốc Việt 0 0 0% 0.13
298 bui thi hai yen 0 0 0% 0.52
299 Phương Loan 45 50 90% 4.72
300 võ thịnh sơn 41 50 82% 44.32
301 nguyen tien dai 0 0 0% 0.08
302 Hoa Moc Lan 34 50 68% 45.83
303 Wendy Darling 2 6 33% 4.2
304 ho minh tinh 0 0 0% 1.07
305 Kim Yến 2 16 13% 12.33
306 Bùi Hằng 23 50 46% 17.08
307 Pham Son 0 0 0% 0.23
308 Tự Cường 21 50 42% 67.57
309 Bo Việt 19 49 39% 90.47
310 Bao Tử Hầm Tỏi 0 0 0% 0.63
311 camuyen 0 0 0% 0.23
312 Trần Trọng Quyết 0 0 0% 0.33
313 ZestHax 1 4 25% 1.42
314 Trần Danh Duy 35 50 70% 10.32
315 Vũ Thị Ly 40 49 82% 53.77
316 Nguyễn Thị Tư 0 0 0% 0.35
317 nguyễn thảo 0 0 0% 0.3
318 Trang Nguyen 31 40 78% 34.83
319 Thu thảnh 20 48 42% 45.5
320 Hằng Bùi 12 22 55% 31.95
321 Thuy Duong 25 49 51% 40.83
322 Huu Minh Ho 0 0 0% 0.23
323 Nguyễn Ngọc 33 50 66% 29.38
324 Vũ Vũ Thi 15 38 39% 90.2
325 Chỉ Vậy Thôi 4 12 33% 20.97
326 Trương Thành Nhân 0 0 0% 0.08
327 Hannah Nguyen 22 50 44% 26.65
328 Jupi Hana 23 50 46% 33.65
329 ngo ai phuong 44 50 88% 50.2
330 nguyễn thị thanh hằng 0 0 0% 3.03
331 phan 0 0 0% 0.1
332 Nguyễn Minh Hiếu 41 50 82% 28.12
333 Thảo Thảo 13 49 27% 6.9
334 le tra giang 24 46 52% 49.83
335 Tra My Ngo 13 50 26% 33.02
336 Nhựt Phạm 0 0 0% 1.43
337 viet duac 0 0 0% 0.05
338 Mr.E 29 50 58% 58.8
339 Phí Đức 14 33 42% 62.63
340 The Mountain 23 49 47% 38.92
341 vu 0 0 0% 0.17
342 Quân Võ 14 26 54% 14.33
343 Hân Nguyễn 20 47 43% 30.93
344 nguyễn văn an 0 0 0% 0.18
345 Thảo Phạm 4 8 50% 5.82
346 Chu Văn Toàn 0 0 0% 0.28
347 James Rodriguez 34 50 68% 52.03
348 le thuy duy 1 3 33% 2.95
349 truong ngoc hien 1 3 33% 1.23
350 Alex Phú Ngôo 0 0 0% 0.13
351 diemly 21 50 42% 45.08
352 thu huong 30 50 60% 69.45
353 Phong Nhân 25 50 50% 42.52
354 Trang Suoh 24 50 48% 49.97
355 Hồng Thắm 15 30 50% 23.22
356 nguyễn hồng thái 39 50 78% 24.03
357 Kỳ Trân 28 50 56% 44.17
358 Nguyên thi thanh truc 18 35 51% 71.27
359 Quàng Thị Hoành 0 2 0% 3.6
360 Trường Đức Lương 3 11 27% 2.22
361 Pham Ngoc Khanh 29 50 58% 33.27
362 Linhh Linhh 15 26 58% 14.42
363 Thu Uyên 0 0 0% 0.1
364 Võ Thị Kim Anh 0 0 0% 0.33
365 Hoàii Thươngg 5 32 16% 2.8
366 Hiếu Hiếu Anh Đào 0 0 0% 0.1
367 tovanbac 0 0 0% 0.13
368 Trần Anh Hùng 17 31 55% 38.22
369 Nam Ơ Ất 0 0 0% 0.05
370 Còi Huy 0 0 0% 0.15
371 Trịnh Như Hảo 6 13 46% 6.77
372 William Turner 2 6 33% 4.13
373 Thụy Nguyễn 23 48 48% 36.45
374 phạm thị ngọc bích 30 50 60% 83.08
375 Rùa Vũ 0 0 0% 1.68
376 Nguyentrongnhan 0 0 0% 0.28
377 kim soo hyun 20 32 63% 52.87
378 Vy Xù 0 0 0% 0.15
379 Quế Linh 14 50 28% 25.47
380 Hằng Lê 27 50 54% 9.3
381 Anh Đã Trở Lại 3 10 30% 5.53
382 Thu Thuy 23 50 46% 36.08
383 Ruốc Bông Bảy Màu 18 24 75% 30.28
384 nguyễn thị thùy dung 18 50 36% 21.38
385 Nguyễn Dương Thanh Trí 18 50 36% 12.12
386 Long Tieu Bach 29 50 58% 14.43
387 Cẩm Tiên Phan 0 0 0% 0.08
388 chu 0 0 0% 0.05
389 TRẦN QUỐC TOẢN 0 0 0% 0.25
390 Le Huu Truong Giang 31 50 62% 22.65
391 Lê Bảo Như 30 49 61% 39.55
392 Mỹ Linh 19 50 38% 68.3
393 Nguyễn Thị Xuân 12 36 33% 22.93
394 Thùy Linh 25 50 50% 17.4
395 Đinh Minh Phụng 13 30 43% 36.47
396 nguyễn như quỳnh 11 19 58% 20.9
397 Ngố 0 0 0% 0.27
398 chau anh 0 0 0% 0.12
399 phan thị bảo minh 0 0 0% 0.15
400 clup a1 0 0 0% 2
401 Chúc Ly 0 0 0% 0.55
402 Giangg Là Tớ's 20 50 40% 73.2
403 DinhThiOanh 23 42 55% 36.57
404 Đắc Tâm - Hỗ trợ chung 0 1 0% 0.93
405 Nguyễn Long 3 10 30% 9.82
406 Thế Anh 0 1 0% 2.17
407 gialinh 0 1 0% 0.63
408 Quỳnh Mai 1 4 25% 9.55
409 Phạm Uyên 0 1 0% 1
410 Võ Thị Trúc Phượng 16 50 32% 10.58
411 Mi Mint 2 8 25% 6.75
412 Du Du 5 17 29% 15.28
413 nguyen van dung 16 50 32% 6.1
414 dadadada 16 50 32% 2.08
415 Can Nguyen 4 14 29% 1.27
416 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 16 50 32% 17.45
417 Nguyễn Thị Huyền Trang 0 2 0% 13.67
418 Đai Bang Xanh 11 36 31% 31.33
419 Chinh Phan 0 3 0% 1.98
420 Công Tử Lang Thang 2 9 22% 3.97
421 Hoàng Trung Phong 15 49 31% 1.3
422 Lê Thanh Bình 6 22 27% 14.37
423 mai ha 1 7 14% 1.13
424 Lê Thị Lệ Hà 15 49 31% 2.25
425 Nguyen Ngoc Thai 1 7 14% 4.42
426 HOÁ HỌC 0 4 0% 0.12
427 Tun Tis Pham 15 50 30% 13.02
428 zian 15 50 30% 2.65
429 ly van thiet 15 50 30% 42.55
430 Nga Ngơ Ngác 1 8 13% 5.92
431 Đổi Thay 15 50 30% 19.52
432 Bốpby Hấp 15 50 30% 9.47
433 quyetduck123 14 47 30% 32.03
434 Võ Hoài Hiếu 15 50 30% 25.8
435 Lộc Nguyễn Đôn 8 30 27% 14.02
436 Ngoc Ngoc 14 49 29% 33.47
437 le huu tai 14 50 28% 13.12
438 Le Kubin 14 50 28% 2.52
439 Minh Huệ Mht 14 50 28% 16.53
440 Tui Tên Ty 14 50 28% 19.47
441 hiền 9 36 25% 32.97
442 Ngô Thị Ngọc Mỹ 10 40 25% 49.18
443 tran vu duyen 8 34 24% 17.98
444 nguyễn thị mai phượng 13 50 26% 34.27
445 Tuan Nguyen 13 50 26% 2.25
446 Trương Ngoc Hiển 12 48 25% 3.83
447 nguyễn Thị Liên 12 50 24% 56.68
448 Khanh Lang 11 48 23% 25.38
449 lê nguyễn minh hoàng 11 49 22% 33.4

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12