Đề thi thử đại học môn Hóa trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2990

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho 6,175 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 0,448 lit hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 18,5. Cô cạn dung dịch X thu được b gam muối. Giá trị của a và b lần lượt là

Câu 2: Nung nóng hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong môi trường không có không khí (xảy ra phản ứng nhiệt nhôm, hiệu suất 100%). Các chất sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu được 6,72 lít khí H2 (đktc), cũng lượng chất này nếu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 26,88 lít khí H2 (đktc). Khối lượng bột Al và Fe3O4 trong hỗn hợp đầu lần lượt là

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân este của X là

Câu 4: Xét ba nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron lần lượt là: X: 1s22s22p63s1, Y: 1s22s22p63s2, Z: 1s22s22p63s23p1. Sắp xếp hiđroxit của X, Y, Z theo thứ tự tăng dần lực bazơ là

Câu 5: Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, BaCl2 cần dùng 2 hoá chất là

Câu 6: Cho cân bằng: CH4(k) + H2O(k) ↔ CO(k) + 3H2(k). Khi giảm nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là

Câu 7: Hợp chất hữu cơ thơm X có công thức CxHyO2 chứa 6,45% H về khối lượng. Khi cho cùng một số mol X tác dụng với Na và NaOH thì số mol hidro bay ra bằng số mol NaOH phản ứng. Số đồng phân X thỏa điều kiện trên là

Câu 8: Cho 4,48 lit CO2 hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,6M và Ba(OH)2 1,2M sinh ra kết tủa và dung dịch X. Cô cạn (ở nhiệt độ cao) dung dịch X thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Câu 9: Một oxit kim loại bị khử hoàn toàn cần 1,792 lit khí CO (đktc) thu được m gam kim loại R. Hòa tan hết m gam R bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,032 lit khí NO2 duy nhất (đktc). CTPT của oxit là

Câu 10: Cho các phản ứng: (1) O3 + dung dịch KI, (2) F2 + H2O, (3) MnO2 + HCl (to), (4) Cl2 + CH4, (5) Cl2 + NH3 dư, (6) CuO + NH3 (to), (7) KMnO4 (to), (8) H2S + SO2,

 (9) NH4Cl + NaNO2 (to), (10) NH3 + O2 (Pt, 800oC). Số phản ứng có tạo ra đơn chất là

Câu 11: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức, đều có chứa C, H, O, đều có %O = 53,33%.

-m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, t0 thu được tối đa 12,96 gam Ag.

-m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 336ml H2 ở đktc (Ni, t0).

Tỉ lệ khối lượng của hai chất hữu cơ trong m gam hỗn hợp X là

Câu 12: Cho các công thức phân tử: C4H10O, C4H9Cl, C4H11N, C4H8. Công thức phân tử có số đồng phân cấu tạo nhiều nhất là

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu 14: Tổng số hạt mang điện trong anion XY32 - bằng 82. Số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử X nhiều hơn số hạt proton trong hạt nhân nguyên tư Y là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là

Câu 15: Cho các phát biểu:

(1) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(2) Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

(3) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

(4) Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(5) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.

(6) Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm tạo axit béo và glixerol.

Số phát biểu đúng là

Câu 16: Oxi hóa 0,16 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic, 1 andehit, ancol dư và H2O. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng hết với Na dư, thu được 1,008 lit khí H2 (đktc). Phần 2 cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 19,44 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là

Câu 17: Hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin. Biết:- Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V lit dung dịch HCl 1M.- Cho m gam X phản ứng vừa đủ với V/2 lit dung dịch NaOH 2M.Phần trăm khối lượng của axit glutamic trong X là

Câu 18: Cho các chất sau: phenol, glixerol, glucozơ, saccarozơ, mantozơ, fructozơ, benzanđehit, anđêhit acrylic, axit axetic, propanal, axit fomic, xenlulozơ, etyl fomat, axetilen, vinylaxetilen. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là

Câu 19: Một loại phân ure chứa 95% (NH2)2CO, còn lại là (NH4)2CO3. Độ dinh dưỡng của loại phân này là

Câu 20: Cho este X có công thức phân tử là C4H6O2 phản ứng với dung dịch NaOH, to theo sơ đồ sau: X + NaOH -> muối Y + anđehit Z. Cho biết phân tử khối của Y nhỏ hơn 70. X là

Câu 21: Hỗn hợp X gồm tripeptit A và tetrapeptit B đều được cấu tạo bởi glyxin và alanin. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong A và B theo thứ tự là 19,36% và 19,44%. Thủy phân hoàn 0,1 mol hỗn hợp X bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 36,34 gam hỗn hợp muối. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là

Câu 22: Chia đôi V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm axetilen và hidro. Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu được 9 gam nước. Dẫn phần 2 qua ống sứ đựng bột Ni đun nóng, thu được khí X. Dẫn X lần lượt qua dung dịch dư AgNO3 trong NH3 và dung dịch dư brom đựng trong các bình A và B nối tiếp. Ở bình A thu được 12 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng khí Y đi ra từ bình B được 4,5 gam nước. Giá trị của V và số mol brom đã phản ứng tối đa trong B là

Câu 23: Cho các phát biểu dưới đây:

(1) Các halogen (F, Cl, Br, I) có số oxi hóa từ −1 đến +7.

(2) Flo là chất chỉ có tính oxi hóa.

(3) F2 đẩy được Cl2 ra khỏi dung dịch muối NaCl.

(4) Tính axit của các hợp chất với hiđro của các halogen tăng theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.

Các phát biểu luôn đúng là

Câu 24: Trong phân tử hidroclorua có liên kết hóa học thuộc loại

Câu 25: Khi hòa tan cùng một lượng kim loại R vào dung dịch HNO3 đặc nóng (dư) hoặc dung dịch H2SO4loãng (dư) thì thể tích khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được gấp 3 lần thể tích khí H2 ở cùng điều kiện to và áp suất. Khối lượng muối sunfat thu được bằng 62,81% khối lượng muối nitrat tạo thành. Kim loại R là

Câu 26: Cho từ từ kim loại Ba lần lượt vào 6 dung dịch mất nhãn là: NaCl, NH4Cl, FeCl3, AlCl3, (NH4)2CO3, MgCl2. Có thể nhận biết được bao nhiêu dung dịch sau khi các phản ứng đã xảy ra xong?

Câu 27: Hỗn hợp X chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

Câu 28: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, có màng ngăn đến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,16 gam Fe3O4 và ở anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Khối lượng dung dịch giảm sau khi điện phân là

Câu 29: Khi nói về kim loại kiềm thổ, phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,002 mol FeS2 và 0,003 mol FeS vào lượng dư dung dịch H2SO4đặc nóng thu được Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Hấp thụ hết lượng SO2 trên bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch KMnO4 thu được dung dịch X có pH = 2. Thể tích của dung dịch X là

Câu 31: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng 300 ml dung dịch KOH 1M, t°. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức của X là

Câu 32: Cho công thức cấu tạo của chất X: HOOC-CH(CH3)-NH-CO-CH2-NH2 và các phát biểu sau: (1). X là đipeptit tạo thành từ alanin và glyxin. (2). X có tên là alanylglyxin (Ala-Gly).

(3). X có phản ứng màu biure. (4). X làm quì tím ẩm hoá đỏ.

(5). Đun nóng X trong dung dịch HCl dư đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp hai α-aminoaxit.Số phát biểu đúng là

Câu 33: Cho các chất: Al2O3, Fe2O3, NaHCO3, Al, KHS, (NH4)2CO3, CH3COONa, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

Câu 34: Sự điện phân dung dịch CuCl2 (với điện cực trơ) và sự ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn - Cu vào dung dịch HCl có đặc điểm chung là

Câu 35: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức A và một ancol no đơn chức B (A và B đều mạch hở và có khối lượng phân tử bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X được 0,2 mol khí CO2. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 0,84 lít H2 ở (đktc). Tỉ lệ khối lượng của hai chất A và B trong hỗn hợp X là

Câu 36: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí gồm CO2, hơi H2O và N2 trong đó CO2 chiếm 58,33% về thể tích. Tỷ lệ số mắt xích isopren và acrilonitrin trong polime trên là

Câu 37: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng với H2 dư (xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm isopentan ?

Câu 38: Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí SO2, NO2, HF. Người ta dùng chất nào sau đây là tiết kiệm nhất để loại bỏ các khí đó ?

Câu 39: Chọn phát biểu đúng

Câu 40: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X (các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là

Câu 41: Đun nóng 34,2 gam mantozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng. Trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được 37,8 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozơ là

Câu 42: Hỗn hợp X gồm 3 ancol A, B, C đều no, hở, khối lượng mol theo thứ tự lập thành 1 cấp số cộng với công sai 30. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 13,44 lit CO2(đktc) và 16,2 gam H2O. Số mol ancol C bằng 1/3 số mol hỗn hợp X. Phần trăm khối lượng ancol C trong X là

Câu 43: Cho từng chất C, Fe, BaCl2, Fe3O4, FeCO3, FeS, H2S, HI, AgNO3, HCl, Fe2O3, FeSO4 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là

Câu 44: Hòa tan hết 0,15 mol P2O5 vào 200 gam dung dịch H3PO4 9,8%, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng hết với 750 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Khối lượng muối trong Y là

Câu 45: Có 4 nhận xét sau

(1) Hỗn hợp Na2O + Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong nước dư.

(2) Hỗn hợp Fe2O3 + Cu (tỉ lệ mol 1: 1) tan hết trong dung dịch HCl dư.

(3) Hỗn hợp KNO3 + Cu (tỉ lệ mol 2: 1) tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng dư.

(4) Hỗn hợp FeS + CuS (tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch HCl dư.

Số nhận xét đúng là

Câu 46: Cho các dung dịch: HCl (X1); KNO3 (X2); HCl và Fe(NO3)2 (X3); Fe2(SO4)3 (X4). Dung dịch có thể tác dụng với bột Cu là

Câu 47: Có các kết luận sau:

(1) Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin.

(2) C8H10O có 4 ancol thơm khi bị oxi hóa tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

(3) C4H8 có 4 đồng phân làm mất màu dung dịch brom.

(4) C4H11N có 4 đồng phân khi tác dụng với HCl tạo ra muối dạng RNH3Cl.

Số kết luận đúng là

Câu 48: Cho các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3, dung dịch CuSO4 và H2S, dung dịch FeCl2 và H2S, dung dịch FeCl3 và H2S, dung dịch Fe(NO3)2 và HCl, dung dịch BaCl2 và dung dịch NaHCO3, dung dịch KHSO4 và dung dịch Na2CO3. Số cặp chất xảy ra phản ứng khi trộn lẫn vào nhau là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 le van quy 50 50 100% 2.73
2 Sided Love 50 50 100% 62.83
3 Huỳnh Tấn Thành 50 50 100% 90.3
4 Bóng Đèn 49 50 98% 67.67
5 Tuyết Sương Trần 48 49 98% 44.48
6 Xuân Nghĩa 48 50 96% 54.22
7 Nguyễn Văn Long 48 50 96% 41.48
8 vn 49 50 98% 1.47
9 usain 48 50 96% 3.52
10 Xuanthanh Nguyen 45 50 90% 90.05
11 Pham Thi Thu Dung 47 50 94% 75.23
12 Em Yêu Hà Nội 44 50 88% 8.83
13 Đỗ Minh Chiến 48 50 96% 2.47
14 Haithanh Dang 46 50 92% 86.28
15 Lê Thiện 45 50 90% 66.1
16 Phạm Coutinho 48 50 96% 64.2
17 Vũ Thị Oanh 46 50 92% 7.92
18 phạm thị thủy 46 50 92% 58.45
19 pham thanh tung 44 50 88% 49
20 đồng nguyệt hằng 43 49 88% 77.5
21 thap that 42 50 84% 34.3
22 dfdsfgsdfsdfsd 42 50 84% 91.27
23 Muondoitenchodaira Makhongnghiracaitennao Chonohay 42 50 84% 68.63
24 Ngô Hoàng Anh Đức 45 50 90% 90.03
25 QUỐC HUY 40 50 80% 67.22
26 Ngô Thanh Thịnh 40 50 80% 57.35
27 hothihang 41 48 85% 63.58
28 Nguyễn Văn Tài 43 50 86% 58.93
29 bui thanh huyen 44 50 88% 58.4
30 Lê Thị Ngọc Linh 41 50 82% 39.07
31 chungvau 44 50 88% 81.4
32 jr phan 43 50 86% 62.62
33 Huyền Nguyễn Mỹ 40 50 80% 70.55
34 Nguyễn Thị Huyền 42 50 84% 64.75
35 phạm uyên 40 47 85% 81.88
36 trần đoan trang 40 49 82% 88.52
37 Suong Nhok 41 50 82% 99.05
38 Minh Chau 40 50 80% 90.05
39 Le Thi Minh Hang 41 50 82% 10.03
40 bui phuong quynh 37 50 74% 87.53
41 Lọ Lem Thúy 41 47 87% 4.2
42 Quỳnh Mai 40 50 80% 45.82
43 Nhock Hack 39 49 80% 52.92
44 Nguyễn Tiến Dũng 38 50 76% 89.07
45 Thắng Nguyễn Đình 39 50 78% 5.45
46 Đăng Danh 39 50 78% 75.87
47 Jayce Nguyen 35 48 73% 86.75
48 Phạm Hiền 35 49 71% 87.85
49 doan thanh thang 39 47 83% 89.53
50 hoang hung 37 44 84% 90.07
51 Dang Cenation 50 50 100% 6.15
52 tranthitrang 50 50 100% 6.93
53 Kien Cao Cang 39 50 78% 71.32
54 MinhNghia Pham 41 50 82% 45.37
55 Sao Băng Lạnh Giá 37 50 74% 82.58
56 do thi huong 37 50 74% 18.88
57 Hồng Nga 37 45 82% 89.88
58 Cung R Nỗi Nhớ 36 50 72% 87.28
59 Minh Duc Trinh 48 50 96% 68.17
60 Xuân Trường Vũ 37 48 77% 70.98
61 dothiphuong 38 44 86% 89.13
62 nguyễn hoàng công 39 50 78% 91.3
63 Bùi Vĩnh Dươ 37 50 74% 57.07
64 Phạm Công Sơn 47 50 94% 61.5
65 Mi Mam 37 50 74% 90.68
66 lê nhung 35 50 70% 8.15
67 Jnj Scoundrel 35 50 70% 87.97
68 phamxuanthach 46 50 92% 89.78
69 hoang son 35 49 71% 10.8
70 Nguyễn Thị Tư 33 43 77% 90.05
71 Hoàng Mạnh Linh 35 50 70% 62
72 Thảo Nhi 35 50 70% 4.47
73 tran ngoc anh 45 50 90% 89.47
74 Trần việt sơn 36 50 72% 91.85
75 Nguyen Tien Manh 34 50 68% 61.45
76 Vĩ Đặng 44 50 88% 86.95
77 vu 44 50 88% 58.77
78 abidkhan 30 39 77% 71.73
79 Nhật Đang Rảnh Để 43 50 86% 90.05
80 nguyen duy nhat 34 50 68% 95.37
81 Mây Mưa 35 49 71% 77.35
82 Lệ Sa 32 50 64% 71.58
83 Bùi Hữu Đăng Khoa 31 39 79% 1.98
84 Vũ Huyền 36 50 72% 79.48
85 Trần Trường Đức Anh 34 50 68% 80.2
86 Đào Văn Lộc 32 46 70% 1.88
87 abc 41 48 85% 74.65
88 Ngo Quyen 41 49 84% 15.55
89 Tú Trinh 32 50 64% 20.28
90 Tìnhyêulàbiển Họcsinhlàthuyền Phụhuynhkhôngcóquyền Cấmthuyềnđirabiển 30 46 65% 90.55
91 Dương Thanh Lê 34 50 68% 76.98
92 le dinh quang 41 50 82% 88.47
93 nguyen phi can 41 50 82% 89.82
94 Pham Tung Lam 31 43 72% 90.1
95 Nguyễn Hữu Nam 27 33 82% 90.12
96 nguyen tuan manh 27 33 82% 90.22
97 boy ngeo co don 35 50 70% 87.88
98 Nguyen Hoang Hieu 29 37 78% 65.35
99 Do Tien Duc 40 49 82% 86.7
100 Lê Văn Dương 33 50 66% 14.83
101 lương hạnh 32 50 64% 2.73
102 Tuy Nguyen 29 40 73% 72.83
103 Dương Phong Tử 31 45 69% 81.52
104 nguyen thi ngoc huyen 32 50 64% 3.73
105 Đầu Đinh 39 49 80% 90.27
106 Ty Bon Bon 34 50 68% 88.33
107 Hoàngan Ngô 39 50 78% 79.62
108 Minh Anh Hoàng Vũ 35 45 78% 88.08
109 kaitou kid 34 50 68% 2.38
110 lengoctrong 31 50 62% 86.58
111 Kòi Nguyễn 38 49 78% 61.42
112 leejongsuk 32 50 64% 90.13
113 nguyễn thị quỳnh 38 50 76% 2.12
114 SaoLanh Ha 33 50 66% 55.5
115 Ngô Thế Vinh 24 32 75% 64.45
116 nguyễn thiên Quang 30 50 60% 5.3
117 Huỳnh Thị Xuân Trang 28 43 65% 90.05
118 hoàng tiến dũng 30 50 60% 90.08
119 Ngoc Hoang 31 45 69% 68
120 Anh Hoang 37 50 74% 87.8
121 đào văn hiếu 37 50 74% 88.98
122 Huyen Duong 37 50 74% 65.98
123 Nguyễn Thị Huyền Trang 29 50 58% 4.65
124 Nguyễn Hoàng Mạnh 31 50 62% 78.83
125 Pham Dang Bang 25 30 83% 22.75
126 caotrunghieu 29 50 58% 86.85
127 ngô toàn 30 50 60% 76.67
128 Toan Nguyen Chanh 31 50 62% 85.8
129 Minh Meo Meo Muoi 33 50 66% 69.28
130 Ngôk Pé 25 34 74% 90.32
131 Võ Hồng Quân 34 45 76% 64.48
132 Deki Sugi 32 40 80% 90.03
133 Chung Nguyen Huu 16 19 84% 49.53
134 Nguyễn Thị Lan Anh 23 28 82% 54.33
135 văn tín 26 38 68% 90.4
136 Quỳnh Anh 34 50 68% 69.2
137 keengs 28 33 85% 36.1
138 Trịnh Xuyến Chi 32 45 71% 64.33
139 Tuấn Kiệt Võ Văn 25 38 66% 20.42
140 ho thi kim linh 26 40 65% 66.42
141 hoang thi minh 29 50 58% 71.78
142 Vũ Vui Vẻ 33 49 67% 90.2
143 Hien Mai 24 37 65% 65.95
144 nguyễn văn thành 29 50 58% 79.85
145 Lemon Hoàng 29 50 58% 82.48
146 nguyễn tùng 20 24 83% 40.07
147 lai ngu roi 20 27 74% 27.82
148 Nhựt Toon 31 44 70% 80.77
149 Aiden Heo 33 50 66% 84.3
150 nguyen van hien 31 44 70% 89.33
151 tran VHT 26 41 63% 60.52
152 nguyen duc phong 29 39 74% 91.45
153 Vu le Van 16 21 76% 41
154 Ba Quốc Trí 15 15 100% 28.45
155 pham thao tram 30 50 60% 75.78
156 dungdiudang 27 34 79% 51.75
157 Than Chet 27 50 54% 6.17
158 CSH - 516 32 50 64% 73.32
159 Kim Hao 32 50 64% 74.5
160 Eden Hazard 24 26 92% 68.12
161 Lam Vu 27 50 54% 72.65
162 Tri Minh Aoe 32 50 64% 90.15
163 Hoàn 30 50 60% 80.83
164 tran ngocba 31 50 62% 88.83
165 Nguyễn Đình Ngọc 26 34 76% 78.12
166 Lê Văn Tuấn 24 50 48% 42.33
167 nguyennhuthoa 27 37 73% 87.08
168 NGUYỄN DOÃN LÂM 23 36 64% 94.5
169 Thái Sơn Qb 27 50 54% 84.37
170 thanh kakao 31 50 62% 71.75
171 Bing Mik 31 50 62% 7.95
172 nguyễn huỳnh sơn 31 50 62% 84.63
173 Wan Win 28 41 68% 79.32
174 Minh Tân Bayern 24 46 52% 88.83
175 Bình Dương 26 42 62% 90.05
176 vu thikimdung 17 20 85% 5.93
177 Son Lv 26 35 74% 90.27
178 nnguyen thi hieu 26 50 52% 62.65
179 Nguyen Thi Tu Trinh 30 50 60% 73.05
180 Huỳnh Nguyên 30 50 60% 90.03
181 Hồng Nhungg 27 50 54% 69.77
182 Toàn Huỳnh 16 25 64% 86.35
183 Bon Bon 16 29 55% 65.52
184 thanhphong 30 50 60% 83
185 tranminh 24 32 75% 40.78
186 Lê Khánh Linh 26 39 67% 66.25
187 Vu Truong 21 32 66% 90.07
188 Cá Vàng 17 19 89% 29.15
189 nguyen van tinh 28 50 56% 47.58
190 Lê Mạnh Doanh 18 23 78% 15.67
191 nguyen phuong duyen 27 50 54% 88.52
192 Hải Thọ 19 28 68% 59.25
193 tu uyen 19 34 56% 29.12
194 Đoàn Nguyễn Trường Phúc 29 50 58% 89.23
195 Đinh Thị Thu Trang 29 50 58% 72.8
196 nguyen chi 29 50 58% 86.58
197 nguyendieulinh 15 25 60% 49.43
198 Đi Đến Ước Mơ 27 45 60% 90.1
199 Cuongcongminh Truong 21 27 78% 44.57
200 Sao Get Anh 28 49 57% 86.83
201 conan 26 50 52% 90.03
202 Huy Cường Vũ 13 16 81% 38.88
203 Mai Tan Tai 12 15 80% 21.05
204 Phạm Uyên 18 25 72% 17.6
205 Phan Dũng 28 50 56% 79.8
206 Diễm Quỳnh 28 50 56% 86.67
207 Nguyen Ngoc 13 20 65% 43.55
208 Shini Gami 22 50 44% 55.62
209 Jerry Truyen 27 49 55% 62.7
210 Dang Thao 24 50 48% 82.57
211 nguyenducminh 27 49 55% 63.33
212 trang 27 50 54% 88.22
213 Tiểu Yết 27 50 54% 81.37
214 Khang Vũ 27 50 54% 67.18
215 Lee Shin 22 35 63% 75.18
216 Johnny 18 25 72% 13.72
217 TRương Duy Bảo LỘc 25 50 50% 53.27
218 Hoàng Minh 26 50 52% 68.28
219 Happy Cat 25 50 50% 61.13
220 Hoang Ha 8 10 80% 39.5
221 Nguyễn Bảo Nguyên 11 16 69% 23.13
222 Nguyễn Thành Tâm 10 12 83% 2.37
223 le xuan hoang 15 23 65% 55.23
224 võ đình tài 24 50 48% 73.4
225 Đạt Nguyễn 13 17 76% 49.65
226 vũ duy sơn 19 28 68% 48.72
227 Phạm Quang Hợp 11 13 85% 40.83
228 hanh 12 15 80% 12.75
229 Nguyễn Thanh Tùng 26 50 52% 83.48
230 Giới Hạn 26 50 52% 53.68
231 nguyenvantruong 10 14 71% 23.55
232 Trúc 19 29 66% 90.1
233 lê hoàng lâm 24 50 48% 22.48
234 Rồng Văn Đất 8 9 89% 19.73
235 Lê Văn Tiến 18 27 67% 34.3
236 tô quốc cường 23 49 47% 90.4
237 dương đức lương 18 30 60% 88.35
238 Pham Thi bac 24 50 48% 90.03
239 Dờ Âm Dâm 7 8 88% 61.32
240 Xuân Yến 20 32 63% 33.9
241 Nguyen Thi Kim Quyen 24 50 48% 16.32
242 Tuyet Yeu Thuong 18 27 67% 34.78
243 but hien len hoi 19 49 39% 9.67
244 Lầm Lì Thì Sao 19 32 59% 90.17
245 pham văn huy 27 50 54% 77.68
246 nguyen ngoc 14 27 52% 7.83
247 nguyen thi hong nhung 25 50 50% 53.78
248 ta thi thu xuyen 20 36 56% 71.83
249 vuthily 24 45 53% 28.93
250 phamvanan 28 50 56% 89.07
251 Trần Hữu Hoàng 14 18 78% 211.7
252 Nhiep_Phong 13 23 57% 89.43
253 hodinhkhai 25 50 50% 40.97
254 Anh Dũng 13 16 81% 22.18
255 Mèo Ướt 6 9 67% 10.5
256 cafevvn 25 50 50% 74.22
257 S Ơn Sơn 9 15 60% 38.07
258 nguyen xuan hanh 9 13 69% 1.13
259 Tien Nguyen Huu 19 34 56% 90.13
260 Anh Trần Royal 7 10 70% 4.58
261 Từ Kim Trúc 7 14 50% 21.18
262 Chung 24 50 48% 55.37
263 phuockieu 22 49 45% 90.05
264 Le Son 5 8 63% 0.4
265 nguyen dang khoa 7 10 70% 89.18
266 chau ho quoc hoa 5 5 100% 9.6
267 Nguyễn An 22 50 44% 77.28
268 Hoa Dại 14 33 42% 82.23
269 Lan Anhh 13 18 72% 16.83
270 son 24 50 48% 85.87
271 ngô linh 4 4 100% 0.25
272 Cuong Supro 10 18 56% 38.63
273 Phan Hải Anh 5 6 83% 14.77
274 Nguyễn Xuân Anh 6 10 60% 27.5
275 Đức Long 23 50 46% 75.68
276 nguyễn trà oanh 21 49 43% 34.35
277 Nguyễn Văn Thông 23 50 46% 75.85
278 phùng văn mạnh 11 15 73% 57.5
279 Đức Huy 11 17 65% 19.55
280 Hữu Nguyễn 4 6 67% 10.08
281 Nguyen Dang Ai 21 50 42% 23.78
282 Nhi Yến 14 25 56% 21.22
283 Dương Hoàng Phương 5 7 71% 13.82
284 đoàn thị hưởng 20 50 40% 5.9
285 trần xuân hùng 13 23 57% 46.72
286 Tran Hoang Lam 20 38 53% 81.23
287 thangbkhn 14 27 52% 39.9
288 Đk Mio SiTy 18 34 53% 38.35
289 Keith Ivan 22 50 44% 78.4
290 Tim Lee 22 50 44% 88.02
291 lê trọng dương 10 14 71% 18.32
292 Khoi Nguyen 9 10 90% 11.75
293 Lê Thanh Bình 14 27 52% 83.52
294 pham thanh tuan 24 50 48% 84.28
295 hoang dai ca 3 3 100% 2.57
296 tranthilinh 14 24 58% 52.68
297 Phu Thien Tran 7 10 70% 34.68
298 Kitty Nguyen 4 4 100% 2.5
299 foahfowehgrwgj 4 8 50% 29.23
300 Thanh Hà 3 4 75% 10.08
301 Bùi Thảo 17 39 44% 90.15
302 Heart Steel 19 48 40% 9.27
303 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 25 50 50% 86.45
304 Huy Ly Băng 18 46 39% 8.6
305 Thanh Shiva 3 5 60% 18.62
306 nguyen van minh 21 50 42% 58.9
307 hoàng thị quỳnh 21 50 42% 81.6
308 Phạm Văn Hiển 21 50 42% 31.77
309 NoLove NoLike 9 14 64% 35.65
310 Danh Nguyễn 6 9 67% 3.47
311 Goc Nho Con Tim 4 6 67% 27.73
312 Phi Linh 11 26 42% 75.3
313 truong my nhung 9 18 50% 37.47
314 Hà Minh Anh 5 10 50% 34.35
315 Trương Tất Long 4 6 67% 17.4
316 Van Hoang Tran 25 50 50% 70.67
317 Nguyễn Thu Huyền 8 18 44% 31.82
318 Nguyễn Triều Thiên Trang 3 5 60% 2
319 Linh Nguyễn 7 14 50% 35.08
320 Lùn Lanh Lợi 7 11 64% 8.48
321 Tuấn Nguyễn Văn 20 50 40% 21.28
322 phạm thị hải yến 21 50 42% 22.12
323 Trần Hồng Phong 5 12 42% 3.33
324 Vũ Quý Sơn 5 8 63% 14.35
325 Le van Ha 2 2 100% 12.65
326 vũ thị diệu 20 50 40% 6.17
327 hoàng thi 8 17 47% 19.68
328 pham viet anh 20 50 40% 23.82
329 le thi hang 6 9 67% 9.67
330 Bui Trong Hieu 4 7 57% 20.82
331 truongmongngoc 5 15 33% 7.28
332 asasd 7 12 58% 33.9
333 Huỳnh Xuân Quỳnh 24 50 48% 85
334 nguyen thi thanh loan 15 36 42% 2.6
335 nguyen the tai 4 6 67% 9.13
336 phạm nguyễn minh nhật 4 8 50% 9.13
337 Thuthu Nguyễn 6 10 60% 20.63
338 Pham Anh Nquyen 19 50 38% 44.05
339 Nhung Kim 19 50 38% 44.17
340 dadadada 21 50 42% 51.2
341 Nguyễn Tất Tường 6 11 55% 105.23
342 Doan Quoc Huy 4 5 80% 90.18
343 bui van tien 19 50 38% 76.57
344 Hồng Quy 2 3 67% 3.5
345 Nguyễn Văn Dũng 19 50 38% 78.92
346 Vũ Thị Lan Hương 23 48 48% 50.52
347 Girlneya Bui 22 49 45% 62.18
348 trinh gia huy 16 50 32% 17.77
349 huynhngan 18 49 37% 13.35
350 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 19 50 38% 76.93
351 Ngọc Hoàng 19 50 38% 85.17
352 Lê Hoàng Thiên Phương 21 50 42% 60.65
353 Tau Yêu Hằng Minh 16 49 33% 6.07
354 thao 2 4 50% 20
355 nguyen thi phuong lan 6 12 50% 10.78
356 Trần Vỹ 4 6 67% 31.67
357 Thy Chu 2 4 50% 1.38
358 Trái Tim Cô Đơn 4 6 67% 78.33
359 Trần Thị Cẩm Hà 10 24 42% 90.28
360 Star Thai Hai 11 19 58% 27.47
361 Thu Nguyen 2 2 100% 14.53
362 Bảo Vương 8 16 50% 90.17
363 Trần Bình 11 20 55% 17
364 Trâm Cầy 21 50 42% 89.45
365 Ngoan Diep 13 25 52% 48.03
366 Nkók Kon Tuổi Ckuột 1 1 100% 14.17
367 Lacky Ly 7 16 44% 71.32
368 Juan Xong Ko Bik 1 1 100% 0.33
369 dao li 14 29 48% 60.13
370 nguyen viet dung 3 5 60% 3
371 pham tuong vi 4 7 57% 11.33
372 Dang Dinh Quang 9 22 41% 23.32
373 Thần Điêu 7 18 39% 40.4
374 Xu Xu Xu 20 50 40% 89.63
375 huy nguyen 2 5 40% 17.58
376 Trường Zin 1 1 100% 0.67
377 Toi dai dot 1 1 100% 4.22
378 học dở đó giờ 19 49 39% 7.55
379 lê anh sơn 1 1 100% 4.63
380 cam chau 5 9 56% 34.58
381 ta thanh lang 20 50 40% 74.42
382 Thuần Phạm 18 50 36% 34.82
383 Cao Hồng Quân 8 20 40% 79.82
384 phanhoanggioi 18 50 36% 64.73
385 Da aries 8 18 44% 55.23
386 Se Virgo 25 50 50% 14.95
387 phạm hoàng hưng 17 38 45% 91.18
388 NGUYEN TRONG HAI 8 21 38% 33.92
389 huynh tuyen 19 50 38% 26.33
390 Đại Ca Đi Học 1 3 33% 9.1
391 Kem Ly 2 5 40% 2.88
392 nguyễn thị mỹ lệ 21 50 42% 76.87
393 Oanh Quỳnh 1 3 33% 5.87
394 vutieuhuong 19 50 38% 80.2
395 Zym 10 21 48% 8.72
396 NO NAME 12 21 57% 17
397 Duyen Khong 23 50 46% 54.05
398 Đại Ngốk 1 1 100% 8.07
399 Hồ Văn Hưởng 1 1 100% 0.23
400 Ku Ken 6 13 46% 11.82
401 Nguyễn Lê An 9 19 47% 38.3
402 tranhoangtrong 1 1 100% 1.13
403 Khóc Cho Người Đi 4 8 50% 5.83
404 Thu Phong 2 6 33% 28.55
405 tran van tuan 4 8 50% 30.82
406 Luc Phung 4 10 40% 27.5
407 n1 1 1 100% 5.07
408 Hòa Mimi 11 31 35% 85.05
409 Doong Doong 1 2 50% 10.07
410 bùi Gia tiến 1 2 50% 0.85
411 Quang 17 50 34% 1.5
412 lê hữu khoái 3 6 50% 11.25
413 Ngocanh Rubi 1 3 33% 0.15
414 vn plut 17 50 34% 69.75
415 võ hoàng minh 6 14 43% 14.68
416 Luân Lí Lắc 7 15 47% 12.43
417 Sâu Béo 19 50 38% 12.67
418 Thy Nguyễn 17 50 34% 19.98
419 Nguyen the tai 1 3 33% 5.62
420 Nữ Tướng Cướp 1 3 33% 5.05
421 Nguyễn Việt Bắc 9 28 32% 49.23
422 Nguyen van dung 0 0 0% 0.1
423 Thạnh Polime 47 49 96% 57.15
424 Đinh Hoàng Gia Hưnq 13 48 27% 13.58
425 Nguyễn Thái Tài 26 49 53% 19.72
426 My Ly Pham 17 25 68% 90.58
427 Kieu Anh Nguyen 12 48 25% 15.1
428 nguyễn văn hoàng 25 30 83% 91.67
429 Tau Thíck Mi 21 25 84% 11.53
430 Lê Quỳnh Như 32 48 67% 44.52
431 nguyễn hữu trọng 16 28 57% 90.88
432 An An 13 21 62% 10.4
433 Anh Thư 6 15 40% 26.03
434 nguyễn thị thanh xuân 13 48 27% 28.55
435 nguyenvanthanh 9 46 20% 4.7
436 mai van hieu 31 37 84% 91.62
437 Nguyễn Đức Thảo 43 49 88% 60.8
438 Tung Lam 0 0 0% 0.15
439 lan anh 16 50 32% 19.03
440 Xuân Quân 0 0 0% 0.13
441 Nguyễn Trí 13 27 48% 90.95
442 Vũ Xuân Hiệp 1 2 50% 1
443 Sâu Sâu 0 0 0% 90.05
444 Boku No Pico 15 45 33% 64.02
445 Hiếu Knight 19 45 42% 90.87
446 Tôn công quyết 0 0 0% 12.48
447 Nguyễn Tuấn Cường 0 0 0% 0.87
448 Ryo Ken 0 0 0% 90.23
449 nguyễn đình ngọc 24 48 50% 90.75
450 Nguyễn Khánh Vy 25 48 52% 25.22
451 Quang Minh Nguyễn 0 2 0% 4.23
452 Thái Thị Thảo Dung 0 0 0% 92.73
453 Dê Núi 0 0 0% 9
454 Trần Văn Dũng 22 44 50% 91.1
455 nguyễn đức thắng 25 44 57% 67.38
456 Trung Nguyễn 14 47 30% 27.9
457 quangcuong 12 26 46% 28.2
458 jaybui 0 0 0% 0.03
459 Nguyễn Đình Ngọc 24 26 92% 90.25
460 Nguyễn Duy Anh 15 18 83% 12.83
461 Dương vô cương 14 48 29% 54.95
462 comchaytk 0 0 0% 0.03
463 Kha Phạm 0 0 0% 1.35
464 Thai Hoang Anh 0 0 0% 0.08
465 Hoàng Hiệp 0 0 0% 0.07
466 nguyễn phúc trọng 10 15 67% 46.42
467 dangquangvu 1 3 33% 0.75
468 pham ngoc ngan ha 0 0 0% 2.03
469 hoahuongduong 39 49 80% 81.55
470 luong ba duong 0 0 0% 89.73
471 tran thi huyen 37 48 77% 82.93
472 Ku Lương 0 0 0% 90.12
473 Nghĩa Vũ 0 0 0% 90.15
474 Tùng Trần 16 49 33% 8.9
475 Bảo Kul 0 0 0% 0.02
476 phuocloc 0 0 0% 0.68
477 linh nguyễn 0 0 0% 20.75
478 Minh Tri 16 24 67% 90.18
479 Meomeolha Anh 27 49 55% 83.45
480 Hoàng Quang Khánh 0 0 0% 1.45
481 Duy Chien 13 20 65% 24.18
482 Nguyễn Hươg 39 49 80% 20.4
483 Bóng Ma 13 34 38% 57.7
484 Phan Trần Khánh Linh 37 48 77% 7.95
485 hai 0 0 0% 90.22
486 Quỳnh Ly's 4 12 33% 15.43
487 nguyễn văn nam 34 49 69% 13.67
488 sans souci 1 2 50% 0.32
489 Sương Muối 3 8 38% 7.75
490 nguyen thi uyen 0 0 0% 90.62
491 đặng thị thanhdan 0 0 0% 90.15
492 Kim Na Na 2 4 50% 12.07
493 Thuỷ Tiên 14 47 30% 50.77
494 Quang Shynoda 10 48 21% 2.48
495 hongphuongariano 23 48 48% 9.17
496 Bùi Mạnh Hoàn 0 0 0% 2
497 thắm-nguyên Chi-nhung 17 48 35% 9.7
498 Nguyễn Văn Phước 35 47 74% 81.82
499 Đức Comfortable 1 4 25% 12
500 PHAN VAN KHANH 0 0 0% 0.85
501 Võ Văn Thạnh 0 0 0% 0.12
502 Thales Dương 0 0 0% 92.17
503 KING OF KINGS 30 49 61% 54.58
504 tran kim yen 0 0 0% 11.72
505 hoang thi mai 0 0 0% 90.08
506 pham hieu 0 0 0% 91.1
507 mai trung tin 8 23 35% 28.7
508 Vũ Trần 41 48 85% 91.53
509 Thanh Huyền 28 38 74% 88.58
510 nguyen anh tuan 0 0 0% 0.15
511 Trần Thị Mai Linh 1 1 100% 3.25
512 Minz Trần 0 0 0% 0.4
513 Nguyễn Văn Hùng 1 7 14% 1.8
514 Nguyen Ngoc Khoa 28 43 65% 5.33
515 Ngoc Trinh Luong 0 0 0% 90.22
516 phamxuandung 0 0 0% 90.17
517 Trần Ngọc Hoàn 0 0 0% 95.22
518 Phung Phuong Anh 0 0 0% 0.05
519 James Rodriguez 41 48 85% 37.1
520 My Nhat 32 48 67% 28.03
521 nguyễn minh anh 0 0 0% 0.15
522 nguyen tien dai 0 0 0% 0.12
523 Ngoc Võ 9 23 39% 21.07
524 Cậu Út Caramen 0 0 0% 0.87
525 minh 0 0 0% 111.23
526 Tử Đằng 15 25 60% 20.2
527 Đăng Chứ 3 9 33% 3.13
528 Nguyễn Việt Hoàng 19 50 38% 3.63
529 Anphongso Liguorio 0 1 0% 0.62
530 nguyễn ngô minh quang 1 3 33% 1.2
531 ngogiaphuc 0 1 0% 21.17
532 Lê Bá Hiển 0 1 0% 35.12
533 Lê Thị Thu Hà 15 41 37% 42.32
534 Văn Trưởng Nguyễn 0 1 0% 2.32
535 hoa 0 1 0% 6.23
536 Lê Thành Tâm 0 1 0% 3.88
537 Lê Thị Mai Huỳnh 0 1 0% 0.77
538 Trần Như Thường 1 4 25% 0.83
539 Sat Thu Mau Lanh 0 1 0% 0.2
540 Thế Nhữ 1 3 33% 0.22
541 do thi thanh huyen 18 48 38% 64.87
542 Phạm Thị Bích Thủy 0 1 0% 6.53
543 phạm mạnh hùng 1 4 25% 2.92
544 nguyen trung nghia 18 49 37% 29.08
545 Po Seidon 1 4 25% 4.78
546 Nguyễn Thanh Tâm 0 2 0% 5.62
547 Nguyễn Thảo Hiền 1 2 50% 2.13
548 phamgiap 1 5 20% 2.68
549 Lê Tất Đạt 0 2 0% 0.53
550 HP TÀn PhAi 8 26 31% 90.22
551 thân thị thanh vinh 6 14 43% 13.72
552 tong thi xuan 1 4 25% 6.32
553 Phạm Đình Thái 1 5 20% 34.37
554 Thái Hồng Dân 4 14 29% 29.98
555 tonguyen 10 26 38% 74.22
556 Trangsun 10 28 36% 90.13
557 Tien Dinh Duc Dinh 15 47 32% 85.75
558 Võ Nguyễn Thái Duy 16 50 32% 13.8
559 Bi Bo 0 2 0% 2.92
560 pham quoc nhan 16 50 32% 31.97
561 hung tong 2 8 25% 23.87
562 Quinh Chane 2 8 25% 11.7
563 Đoàn Khánh Ly 16 50 32% 31.55
564 Thùy Trâm 0 1 0% 0.48
565 Kend 0 1 0% 1.83
566 Nguyễn Lương Thủy Diệu 0 1 0% 11.3
567 Hàn Quỳnh Nguyễn 3 12 25% 32.13
568 Như Anh 0 1 0% 4.4
569 Tran Huu Vy 0 1 0% 8.18
570 Trung Trong Trắng 22 50 44% 87.93
571 vo kim thien 0 1 0% 10.02
572 Viet Anh 0 1 0% 3.9
573 Đỗ Quốc Việt 1 3 33% 0.8
574 nguyen van hieu 4 15 27% 7.63
575 dinh van thuy 0 1 0% 2.57
576 Thanh Thôi 0 1 0% 0.37
577 Khanh Lang 23 50 46% 76.58
578 dang sinh hung 0 1 0% 0.12
579 Công Rùa 0 1 0% 91.95
580 Nguyen Phuc Tin 0 1 0% 8.45
581 thai vy 0 1 0% 6.68
582 Thái Nguyễn 0 1 0% 13.87
583 Hiếu Nguyễn Trung 4 15 27% 6.92
584 YU PI 0 1 0% 0.55
585 Đinh Trọng Hiền 8 28 29% 56.33
586 hay bi lua 7 15 47% 14.82
587 Lê Thị Thu Hoài 10 25 40% 5.03
588 Đoàn Ngọc Thiên Bảo 1 4 25% 28.58
589 Summer Wind 18 50 36% 36.43
590 Nguyen Trung Hieu 2 6 33% 9.78
591 Thanh Hậu 19 50 38% 84.47
592 Hoài Linh Tinh 2 6 33% 14.75
593 Nguyễn Quang Quyền 18 50 36% 5.35
594 Lâm Chấn Lột 22 50 44% 90.05
595 đinh thị thanh huyền 19 50 38% 22.42
596 Mc Carthy 20 50 40% 73.17
597 bui cong tu 1 3 33% 5.22
598 Mai Thanh Dat 13 44 30% 50.95
599 Dai Nguyen 15 50 30% 56.78
600 phamvancanh 15 50 30% 66.12
601 Lâm Trọng Nghĩa 7 21 33% 19.87
602 Trái Tim 1 4 25% 2.75
603 nguyen thanh nhan 19 47 40% 61.78
604 nguyễn quang tiến 18 48 38% 16.78
605 nguyễn văn dũng 0 2 0% 3.15
606 nguyễn hùng 7 24 29% 10.95
607 Nguyễn Thị Thanh Thu 3 17 18% 39.05
608 nguyen le phuong anh 19 50 38% 32.62
609 tran khol 17 48 35% 2
610 Khánh Nguyễn 15 50 30% 26.15
611 danh thi mong trinh 8 23 35% 70.17
612 Heo Nguyencute 0 7 0% 0.23
613 Vũ Khánh 19 50 38% 44.53
614 lam vu luan 7 24 29% 90.02
615 Tuấn Nguyễn 5 21 24% 11.65
616 Phong 1 5 20% 10.92
617 Rubby Ngốx 17 50 34% 15.4
618 Vuong Tieu Long 16 49 33% 20.67
619 Đinh Thị Đào 1 8 13% 9.25
620 Sôcôla Đen 19 50 38% 90.07
621 dongche 17 50 34% 76.27
622 nguyễn thị mỹ tiên 14 50 28% 38.87
623 nguyen phuong 14 50 28% 3.43
624 Lê Thị Yến 14 50 28% 6.88
625 trần văn minh 4 14 29% 59.52
626 nguyen van hieu 5 15 33% 30.77
627 trúc 16 50 32% 83.25
628 võ tấn phúc 0 3 0% 3.12
629 Duyên Nguyễn 5 17 29% 46.05
630 Trang Leo 18 47 38% 42.87
631 Hiếu Lê 4 15 27% 11.25
632 Trần Hạnh 13 49 27% 53.17
633 BòSữa ĐầuGấu 1 6 17% 7.38
634 Le Hanh 18 50 36% 46.42
635 Shiniga Mi 13 50 26% 31.13
636 Tuệ Nguyễn Văn 13 49 27% 31.12
637 Sinh Lee 16 50 32% 50.62
638 phung anh tu 13 50 26% 40.2
639 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 13 50 26% 4.17
640 Nguyễn Thị Diễm Ngân 0 11 0% 1.9
641 Duyên Cry 6 24 25% 8.78
642 daothingocmai 13 50 26% 5.45
643 quoc huy 3 15 20% 47.07
644 lê thị loan 2 11 18% 32.22
645 nguyen ha duy 6 22 27% 20.68
646 Hoang Minh Quyet 17 50 34% 8.88
647 huynhminhvuong 17 50 34% 26.88
648 Quàn Đại Ca Anh 16 50 32% 3.18
649 Truc Ha Nguyen 19 50 38% 59.5
650 Minh Ái Vũ 20 49 41% 56.35
651 Bạch mi linh 3 13 23% 25.03
652 trần thương thương 17 50 34% 90.35
653 Nguyễn Đức 16 50 32% 14.2
654 lelananh 15 50 30% 36.98
655 tran xuan hung 15 50 30% 26.12
656 Cá Sấu Chúa 14 49 29% 48.12
657 Koobmeejham Apha Hang 3 18 17% 2.03
658 trankha 9 26 35% 21.18
659 nguyen quoc bao 1 10 10% 0.43
660 Ha Quyết 12 50 24% 3.6
661 can van nguyen 12 50 24% 1.43
662 Phúc Châu 12 50 24% 84.63
663 Đoàn Khánh Chi 12 50 24% 3.6
664 De Mons 12 50 24% 3.28
665 mr la 4 26 15% 34.13
666 Tài Huỳnh 12 50 24% 1.27
667 Kathy Smile 12 50 24% 1.27
668 duongxuanngoc 12 50 24% 31.03
669 kim fung 12 50 24% 6.42
670 Tuân Chelsea 13 50 26% 3.07
671 bui thi hai yen 12 50 24% 59.95
672 Nsut Phúc Búa 12 50 24% 1.43
673 Phương Út 17 50 34% 46.35
674 Trần sĩ phú 1 8 13% 21.82
675 Trương Hoàng Việt 8 33 24% 21.02
676 Trương Quốc Anh Tuấn 14 50 28% 13
677 dinh ngoc ha 9 29 31% 55.85
678 phamduytan 5 30 17% 19.87
679 Jonah Bùi 7 22 32% 45.35
680 nguyen hai tam 17 49 35% 1.98
681 Lê Thị Ngọc 18 50 36% 69.42
682 nguyễn thị khánh chi 16 50 32% 57.73
683 le thi thuy trang 11 50 22% 30.38
684 Nguyen thi hoa 6 19 32% 22.12
685 nguyen mhu 12 49 24% 0.3
686 doan manh cuong 17 50 34% 35.82
687 Hoàng Prevalent 14 46 30% 91.37
688 cà thị hà thanh 7 30 23% 19.55
689 Tuan Cuong 10 50 20% 2
690 Pika Pika 10 50 20% 1.12
691 lau cam chau 10 50 20% 2.35
692 Sống Khác 14 50 28% 12.52
693 le van itachi 10 50 20% 1.07
694 Thiensu Adam 8 30 27% 79.7
695 Bùi Mạnh Hùng 9 48 19% 4.63
696 phanluan 16 50 32% 3.6
697 Jason Pentaper 17 50 34% 74.9
698 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 13 50 26% 59.98
699 To Manh cuong 14 49 29% 11.78
700 Văn Tùng 16 50 32% 3.27
701 Paddysun Paddysun 14 49 29% 2.3
702 Misu Trần 9 50 18% 41.08
703 Chi Pheo 16 50 32% 88.88
704 Nguyễn Vương 9 50 18% 5.63
705 Nycola Kenken 16 50 32% 2.4
706 Nguyễn Thành Đạt 15 50 30% 38.03
707 Heo Cưng 2 16 13% 90.43
708 Nguyen Binh 16 49 33% 1.65
709 Song De Di Tiep 14 48 29% 10.95
710 ĐCMVKL VẬY NHÉ 12 50 24% 1.25
711 Cô Bích 13 50 26% 26.03
712 Võ Thị Phương Trâm 19 50 38% 39.93
713 k viet 13 50 26% 6.53
714 Beast 8 49 16% 20.33
715 Thần Chết 15 49 31% 8.02
716 Huỳnh Trường 14 50 28% 45.57
717 dương tuấn duy 13 49 27% 1.02
718 thuydung 15 50 30% 29.37
719 Lee Pig Ngố 11 50 22% 1.83
720 nguyen van trang 10 49 20% 2.1
721 Hạnh Phúc Nhé 16 50 32% 19.17
722 Nguyễn Văn Thi 13 50 26% 10.15
723 Cỏ Bốn Lá 12 50 24% 52.33
724 Cơn Gió Mong Manh 14 49 29% 12.25
725 Trái Tim Của Gió 12 48 25% 8.12
726 nguyen hy 12 50 24% 37.85
727 hieu hoang 12 47 26% 16.9
728 Ngài Ngốc Nghếch 14 50 28% 79.72
729 Người Lạ 14 50 28% 25.78
730 Luvitica Kakeru 14 50 28% 3.4
731 nguyễn Thị Liên 10 50 20% 86.77
732 Bửu Bamboo 13 50 26% 69.97
733 Bich van Truong 11 50 22% 13.98
734 Nguyễn Thế Hiển 11 50 22% 2.68
735 Nguyễn Tuấn Anh 10 50 20% 84.08
736 Uyên Nhi Trần 13 50 26% 2.38
737 Pé Hảo 13 49 27% 11.68
738 đỗ anh hoàng 12 50 24% 30.55
739 vjc 13 50 26% 1.42
740 Xixi Rô 9 47 19% 2.05
741 Kang Soo Kyung 13 50 26% 1.47
742 Nguyễn Quốc Huy 10 49 20% 1.45
743 Pắk Song Hík 9 40 23% 23.88
744 Luân Liều Lĩnh 11 50 22% 3.08
745 Chuot Nhat 12 50 24% 40.93
746 Duc Ly 13 50 26% 4.63
747 tran thi linh 11 50 22% 3.65
748 Danghuynh Hidetoshi 15 50 30% 65.75
749 Nguyen Thu Huyen Nguyen 4 29 14% 1.68
750 Lê Tú 12 49 24% 21.28
751 nguyễn quốc hoàn 9 49 18% 8.53
752 thuy khung 13 50 26% 6.48
753 ngtrungthanh 11 50 22% 0.8
754 nguyễn lực 12 50 24% 12.02
755 Eo Chang Hy 11 49 22% 35.38
756 Nguyễn Thị Lý 11 50 22% 2.13
757 Trieu Nhi 11 49 22% 10.6
758 Ngọc Hoàng 12 49 24% 11.67
759 Quang Duong 14 50 28% 24.62
760 truong hoang khuyen 11 48 23% 1.83
761 Sanh Sí Soạn 13 50 26% 57.98
762 SG Duy 10 50 20% 29.27
763 nguyễn quốc huy 12 50 24% 0.93
764 Trương Năm 10 50 20% 20.38
765 Hiền Nguyễn 10 50 20% 114.83
766 Black Rose 12 50 24% 10.4
767 Trang SÚn 6 48 13% 4.62
768 cc 13 50 26% 14.77
769 Haloaki Võ 10 50 20% 2.28
770 Ti Tốt Tính 12 49 24% 43.08
771 Phạm Thu Thảo Nguyên 12 50 24% 27.2
772 Nguyen Hong Nhien 10 49 20% 1.15
773 huynh duc manh 7 50 14% 4.88
774 nguyen hoang 12 50 24% 1.58
775 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 9 50 18% 0.6
776 lương ngọc quảng 11 50 22% 2.45
777 huỳnh văn thành 9 50 18% 23.72
778 Đức Trung 10 50 20% 9.98
779 Hoàng Yến 8 50 16% 38.27
780 Hà Minato 7 50 14% 2.7
781 Mèocon Hồ 6 50 12% 1.43

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12