Đề thi thử Đại học môn Sinh 2014 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 2843

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một quần thể thực vật thế hệ F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9/16 hoa có màu : 7/16 hoa màu trắng. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa có màu đem tự thụ phấn thì xác suất thu được thế hệ con lai không có sự phân li về kiểu hình là bao nhiêu ?

Câu 2: Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, thể dị hợp cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbCc thì xác suất sinh con da nâu là:

Câu 3: Ở người, gen tổng hợp 1 loại mARN được lặp lại tới 200 lần, đó là biểu hiện điều hoà hoạt động ở cấp độ:

Câu 4: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp:

Câu 5: Khi giao phấn giữa hai cây cùng loài, người ta thu được F1 có tỉ lệ như sau: 70% thân cao, quả tròn: 20% thân thấp, quả bầu dục : 5% thân cao, quả bầu dục : 5% thân thấp, quả tròn. Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là:

Câu 6: Nếu kết quả của phép lai thuận và lai nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?

Câu 7: Cho cây hoa đỏ, quả tròn lai với cây hoa trắng, quả dài, người ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau : 1/4 cây hoa đỏ, quả tròn : 1/4 cây hoa đỏ, quả dài : 1/4 cây hoa trắng, quả tròn : 1/4 cây hoa trắng, quả dài . Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất ?

Câu 8: Một người đàn ông có chị gái bị bệnh di truyền, lấy người vợ có  cậu em cũng bị bệnh đó. Ngoài 2 người bị bệnh trên, cả hai họ đều bình thường. Theo lý thuyết tỷ lệ con trai đầu lòng của vợ chồng này bị mắc bệnh là bao nhiêu?

Câu 9: Dung dịch có 80% Ađênin, còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này có bộ ba mã hoá isoleucin (AUU, AUA) chiếm tỷ lệ:

Câu 10: Một gen lặn có hại có thể biến mất hoàn toàn khỏi quần thể bởi:

Câu 11: Cho cây hoa đỏ, quả tròn thụ phấn với cây hoa đỏ, quả tròn, người ta thu được đời con có tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra dưới đây là đúng nhất?

Câu 12: Vì sao quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản?

Câu 13: Để chuyển một gen của người vào tế bào vi khuẩn E-coli nhằm tạo ra nhiều sản phẩm của gen người trong tế bào vi khuẩn người ta phải lấy mARN của gen người cần chuyển, cho phiên mã ngược thành ADN rồi mới gắn ADN này vào plasmit và chuyển vào vi khuẩn. Vì nếu không làm như vậy thì:

Câu 14: Việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận là vi khuẩn E-coli trong kỹ thuật chuyển gen nhằm mục đích:

Câu 15: Lai con bọ cánh cứng có cánh màu nâu với con đực có cánh màu xám người ta thu được F1 tất cả đều có màu cánh màu xám. Cho các con F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 với tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 70 con cái có cánh màu nâu, 74 con cái có cánh màu xám,. 145 con đực có cánh màu xám. Từ kết quả lai này, kết luận nào được rút ra sau đây là đúng?

Câu 16: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit bình thường nào dưới đây có thể gây nên đột biết gen?

Câu 17: Từ một quần thể của một loài cây được tách ra thành hai quần thể riêng biệt. Hai quần thể này chỉ trở thành hai loài khác nhau trong trường hợp nào nêu dưới đây?

Câu 18: Cơ chế hiện tượng di truyền của HIV thể hiện ở sơ đồ:

Câu 19: Trong quá trình giảm phân ở một con ruồi giấm người ta thấy 16% số tế bào khi giảm phân không trao đổi chéo giữa gen A và B còn 84% số tế bào khi giảm phân hình thành giao tử có xảy ra trao đổi chéo đơn giữa hai gen. Tần số hoán vị gen giữa gen A và B là bao nhiêu?

Câu 20: Tế bào sinh noãn của một cây nguyên phân 4 lần liên tiếp đã sinh ra các tế bào con có tổng cộng 224 NST. Loài đó có thể có tối đa bao nhiêu loại giao tử khuyết 1 NST?

Câu 21: Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hoà của Opêron Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo ra sản phẩm có cấu hình không gian bất thường?

Câu 22: Thể tam bội ở thực vật có thể được hình thành bằng cách nào trong số các cách dưới đây?

Câu 23: Ở người tính trạng nhóm máu A,B,O do một gen có 3 alen IA, IB, IO quy định. Trong một quần thể cân bằng di truyền có 25% số người mang nhóm máu O; 39% số người mang máu B. Một cặp vợ chồng đều có nhóm máu A sinh một người con, xác suất để người con này mang nhóm máu giống bố mẹ là bao nhiêu?

Câu 24: Lai các cây hoa đỏ với cây hoa trắng người ta thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn người ta thu được F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3 đỏ : 1 trắng. Người ta lấy ngẫu nhiên 3 cây F2 hoa đỏ cho tự thụ phấn. Xác suất để cả 3 cây này đều cho đời con toàn cây có hoa đỏ là bao nhiêu ?

Câu 25: Một nhà chọn giống thỏ cho các con thỏ giao phối ngẫu nhiên với nhau. Ông ta đã phát hiện ra một điều là tính trung bình thì 9% số thỏ có lông ráp. Loại lông này bán được ít tiền hơn. Vì vậy ông ta không cho các con thỏ lông ráp giao phối. Tính trạng lông ráp là do gen lặn trên NST thường quy định. Tỉ lệ thỏ có lông ráp mà ông ta nhận được trong thế hệ tiếp sau theo lí thuyết là bao nhiêu % ? Biết rằng tính trạng lông ráp không làm ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của thỏ:

Câu 26: Trong một nhà hộ sinh, người ta nhầm lẫn 2 bé, Bé I có nhóm máu O, bé II có nhóm máu AB- Cặp bố mẹ I cùng có nhóm AB; cặp bố mẹ II người bố có nhóm A, mẹ có nhóm B- Hãy xác định bố mẹ của 2 bé:

Câu 27: Mô tả nào dưới đây về quá trình dịch mã là đúng ?

Câu 28: Điều nào dưới đây không đúng khi nói đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Câu 29: Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 8 × 109 cặp nuclêotit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm:

Câu 30: Nếu cho cây có kiểu gen AaBbCc tự thụ phấn thì tỷ lệ cây có chiều cao cây thuộc loại cao trung bình là bao nhiêu? Biết rằng các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau và các gen tương tác với nhau theo kiểu tác động cộng gộp quy định chiều cao của cây:

Câu 31: Lai chuột lông màu vàng với chuột lông đen người ta thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 1 vàng: 1 đen. Lai chuột lông vàng với chuột lông vàng người ta thu được chuột con với tỷ lệ phân li kiểu hình là 2 vàng: 1 đen. Giải thích nào nêu dưới đây về kết quả của các phép lai trên là đúng:

Câu 32: Nhằm củng cố những tính trạng mong muốn ở cây trồng, người ta thường sử dụng phương pháp:

Câu 33: Số gen ở bộ đơn bội của người hơn 1000 lần số gen của vi khuẩn, nhưng số gen cấu trúc chỉ hơn 10 lần là do:

Câu 34: Một quần thể cây có 160 cá thể có kiểu gen AA, 41 cá thể có kiểu gen aa và 201 cá thể có kiểu gen Aa. Sau 5 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì tần số kiểu gen Aa ở thế hệ sau quần thể này sẽ là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể có kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể được cách li với quần thể lân cận. Tần số đột biết gen là không đáng kể:

Câu 35: Lai ruồi giấm cái thuần chủng cánh vênh, thân xám với ruồi đực thuần chủng cánh thẳng, thân đen người ta thu được F1 tất cả đều có cánh thẳng, thân xám. Cho các con ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau người ta thu được đời F2 với tỷ lệ phân li kiểu hình như sau: 430 ruồi cánh thẳng, thân xám: 214 ruồi cánh vênh, thân xám: 216 ruồi cánh thẳng, thân đen. Điều giải thích dưới đây về kết quả của phép lai trên là đúng?

Câu 36: Ở cừu , gen A - có sừng, gen a- không sừng, cùng có kiểu gen dị hợp (Aa) nhưng cừu đực thì có sừng, cừu cái lại không có sừng. Cho lai 2 giống cừu thuần chủng có sừng và không sừng theo phép lai thuận và lai nghịch. Kết quả ở F1 là:

Câu 37: Chuyển đoạn Robertson là:

Câu 38: Ở người, tính trạng tóc xoăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định, tính trạng máu khó đông do gen h , người bình thường do gen H nằm trên NST giới tính X quy định.Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Với 2 gen quy định tính trạng trên, có thể cho tối đa số loại kiểu gen khác nhau ở mỗi giới trong quần thể là:

Câu 39: Nguyên nhân gây nên hiện tượng đa hình cân bằng là gì?

Câu 40: Trong trường hợp mỗi gen quy đinh 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn, không có hiện tượng hoán vị gen, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấnsố kiểu gen và kiểu hình thu được ở đòi con là  

Câu 41: Khi lai thuận và lai nghịch 2 nòi gà thuần chủng mào hình hạt đào x mào hình lá được F1 đều có màu hình hạt đào. F2 phân li = 93 hạt đào + 31 hoa hồng +26 hạt đậu + 9 mào lá. Phép lai này tuân theo quy luật:

Câu 42: Các sinh vật chuyển đời sống từ dưới nước lên cạn vào kỷ nào, đại nào?

Câu 43: Cho biết gen A : thân cao; gen a : thân thấp. Các cơ thể đem lai đều giảm phân bình thường. Phép lai có tỷ lệ kiểu hình 35 cao : 1 thấp là :

Câu 44: Lai ruồi giấm mắt đỏ tươi thuần chủng với ruồi đực có mắt trắng thuần chủng người ta thu được 100% ruồi cái F1 có mắt đỏ tía và 100%. ruồi đực F1 có mắt đỏ tươi. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau người ta thu được F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình : 3/8 số ruồi F2 có mắt ở tía, 3/8 số ruồi F2 có mắt đỏ tươi và 2/8 số ruồi F2 có mắt trắng. Kết luận nào được rút ra từ kết quả của phép lai trên là đúng ?

Câu 45: Emzim nào dưới đây cần phải tham gia đầu tiên vào quá trình tổng hợp ADN:

Câu 46: Điều mô tả nào dưới đây phù hợp với tinh thần của học thuyết Đacuyn?

Câu 47: Để phát hiện tần số hoán vị gen giữa hai gen người ta hay sử dụng phương pháp nào là kinh tế nhất:

Câu 48: Mô tả nào dưới đây về quá trình phiên mã và dịch mã là không đúng?

Câu 49: Mỗi tế bào lưỡng bội ở 1 loài có 4 cặp NST chứa cả thảy 283.10cặp nuclêôtit. Ở kì giữa, chiều dài trung bình của 1 NST là 2 μm, thì các ADN đã co ngắn khoảng:

Câu 50: Dựa vào hiện tượng prôtêin có cấu tạo, chức năng giống nhau nhưng lại biến tính ở các nhiệt độ khác nhau để phân biệt hai loài bằng cách trên, thuộc tiêu chuẩn nào:

Câu 51: Cơ thể có kiểu gen Bb khi phát sinh giao tử mà có một cặp NST mang các gen này không phân li ở giảm phân I, giảm phân II vẫn bình thường thì có thể tạo ra các loại giao tử là:

Câu 52: Đột biến thay thế cặp nucleôtit này bằng cặp nuclêôtit khác nhưng trình tự axit amin lại vẫn không bị thay đổi mà chỉ thay đổi số lượng chuỗi polipeptit được tạo ra. Nguyên nhân là do:

Câu 53: Câu nào dưới đây nói về CLTN là đúng theo quan niệm của học thuyết tiến hoá hiện đại?

Câu 54: Sự kiện nổi bật nhất trong đại Cổ sinh là:

Câu 55: Cho một lôcut có 2 alen được kí hiệu là A và a; trong đó aa là kiểu gen đồng hợp tử gây chết, trong khi hai kiểu gen AA và Aa có sức sống và khả năng thích nghi như nhau. Nếu tần số alen a ở quần thể ban đầu là 0,1 thì sau 5 thế hệ tần số alen này sẽ là bao nhiêu?

Câu 56: Tần số alen a của quần thể X đang là 0,5 qua vài thế hệ giảm bằng 0 nguyên nhân chính có lẽ là do:

Câu 57: Một quần thể cây có 0,4AA ; 0,1aa và 0,5Aa. Sau một thế hệ tự thụ phấn thì tần số cá thể có kiểu gen dị hợp tử sẽ là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với khả năng sinh sản của các cá thể đồng hợp tử. Các cá thể có kiểu gen AA và aa có khả năng sinh sản như nhau:

Câu 58: Gen của loài sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh:

Câu 59: Phát biểu nào dưới đây là không đúng về tính chất và vai trò của đột biến gen?

Câu 60: Nguồn gốc của mọi biến dị di truyền là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Kiều Dung 50 50 100% 4.7
2 Do Hai Dang 50 50 100% 3.02
3 sờ mai lơ 49 50 98% 24.98
4 Thuyên Trương 49 50 98% 5.92
5 LilTmtylil Nguyen 49 50 98% 3.33
6 thaongan 48 50 96% 4.95
7 thuy 48 50 96% 10.07
8 Nguyễn Thanh Tùng 48 50 96% 4.15
9 ToNg PhUc 47 50 94% 40.35
10 Ngô Thanh Thịnh 47 50 94% 3.72
11 Sided Love 47 50 94% 54.23
12 Phạm Hiền 48 59 81% 80.5
13 tran huu phuoc 45 49 92% 9.3
14 CSH - 516 45 50 90% 3.55
15 anhsangvabongtoi 45 50 90% 7.55
16 Dang Cenation 41 41 100% 4.38
17 Mai Thị Trang 43 49 88% 61.82
18 giang 43 50 86% 24.77
19 tran van tuan 43 50 86% 9.98
20 Hải Sơn Nguyễn 43 50 86% 7.12
21 Law Rose 43 50 86% 16.75
22 bùi xuân thắng 43 50 86% 23.08
23 Quỳnh Mai 42 49 86% 10.85
24 Nguyễn Khắc Thuận 42 50 84% 20.9
25 Đinh Linh 42 50 84% 32.72
26 Ngô Hoàng Anh Đức 42 50 84% 90.03
27 tran ngoc anh 42 50 84% 75.98
28 tran mong kha 41 50 82% 24.8
29 Uyên Phương Trương 41 50 82% 74.68
30 Ku Tũn 41 50 82% 36.4
31 Thanh Huế Nguyễn 41 50 82% 26.58
32 cucarot 41 50 82% 41.87
33 Luân Liều Lĩnh 40 49 82% 19.07
34 ngân 40 50 80% 44.73
35 trương thị phương thao 40 50 80% 40.48
36 Thắng Nguyễn Đình 40 50 80% 3.2
37 Siêu Nhân Gao 39 49 80% 4.52
38 vu 39 50 78% 54.35
39 Duy Nguyen 39 50 78% 66.67
40 Trần Minh Lực 39 50 78% 29.28
41 Tuan Vo 39 50 78% 43.45
42 mnsdcssccsnckwk 39 50 78% 61.08
43 Dương Tùng 39 50 78% 1.8
44 Bắp Cải 39 50 78% 54.62
45 nunanunong 39 50 78% 12.27
46 Tung Tom 39 50 78% 12.18
47 đào văn hiếu 39 50 78% 27.43
48 dang thi my 38 48 79% 50.82
49 Thanh Tâm Phạm 38 50 76% 29.93
50 Phạm Thị Mỹ Linh 38 50 76% 21.7
51 Nguyễn Thị Kim Oanh 38 50 76% 53.88
52 Nguyễn Hứa Duy 38 50 76% 4.35
53 Nguyễn Thị Kiều Loan 38 50 76% 47.43
54 Nguyễn Thị Huyền 38 50 76% 31.23
55 Lee Shin 37 50 74% 33.9
56 Tiến Dũng Võ 37 50 74% 47.43
57 Nguyễn Thị Thoại Hằng 37 50 74% 52.63
58 Dung Tien Mai 37 50 74% 41.42
59 mai 37 50 74% 24.28
60 Huy 37 50 74% 62.13
61 Đỗ Mạnh 37 50 74% 49.02
62 anhsangvabongtoi 37 50 74% 34.2
63 Kumiko Akimoto 37 50 74% 49.68
64 ........... 34 41 83% 14.48
65 Araragi Koyomi 35 44 80% 42.42
66 Mi Mam 37 50 74% 93.8
67 Tô Thảo 35 46 76% 43.85
68 Minh Nhàn 36 49 73% 54.65
69 nguyen van hien 36 49 73% 61.82
70 Than Nguyen 36 50 72% 51.13
71 Phan dang hoang nguyen 36 50 72% 7.05
72 Thanhsoloman Nguyen 36 50 72% 69.73
73 nguyễn hoàng 36 50 72% 30.32
74 phamxuanthach 36 50 72% 62.57
75 ha ha 36 50 72% 3.67
76 Trần Thị Thúy Hạnh 36 50 72% 3.08
77 do thi bich 36 50 72% 63
78 Nguyen Ha 35 48 73% 48.72
79 lương tiên sinh 35 49 71% 59.43
80 Trần vỹ phượng 35 50 70% 43.08
81 Đặng Thành Nam 35 50 70% 57.12
82 khuat hoang chuong 35 50 70% 28.37
83 Aktf Htte 35 50 70% 60.28
84 Thái Đức Thi 35 50 70% 50.77
85 Haithanh Dang 35 50 70% 73.28
86 Vàng Hít Le 35 50 70% 3.98
87 Qua Tang Em 35 50 70% 68.73
88 nguyen thuan 34 49 69% 13.8
89 Xuan Nhan Tran 34 49 69% 32.97
90 lê nhung 33 46 72% 26.88
91 thidaihoc 34 50 68% 84.52
92 lê thị ngọc 34 50 68% 6.18
93 tran nu anh ly 34 50 68% 11.03
94 abidkhan 34 50 68% 58.23
95 nguyên khánh linh 34 50 68% 3.73
96 su huu tuan anh 34 50 68% 54
97 Suong Nhok 34 50 68% 59.32
98 Hang Nguyen 34 50 68% 54.15
99 Bùi Thảo 34 50 68% 67.45
100 Muondoitenchodaira Makhongnghiracaitennao Chonohay 34 50 68% 37.77
101 Nguyễn Thành Tâm 34 50 68% 2.38
102 Nguyễn Mạnh Khương 34 50 68% 68.55
103 hoang hung 33 49 67% 79.63
104 DTNT 33 50 66% 57.05
105 Phan Thanh Bình 33 50 66% 77.72
106 hoang 33 50 66% 57.15
107 Đăng Danh 33 50 66% 34.02
108 trieu van dung 33 50 66% 45.48
109 Kòi Nguyễn 33 50 66% 21.78
110 hoang van cong 33 50 66% 4.78
111 lai ngu roi 33 50 66% 50.97
112 Hải Yến 33 50 66% 43.63
113 Sim Nguyen 33 50 66% 32.72
114 Nguyễn Hoàng Công 33 50 66% 68.27
115 thap that 33 50 66% 37.7
116 dungdiudang 33 50 66% 42.6
117 Đào Thị Sim 33 50 66% 4.43
118 Đầu Đinh 33 50 66% 90.53
119 ta chi kien 32 49 65% 58.63
120 hyun ngo 32 49 65% 48.72
121 Khanh Lang 24 25 96% 6.63
122 halungoclinh 32 49 65% 36.18
123 Na Lê 32 50 64% 7.72
124 Hoài Chuột 32 50 64% 52
125 Vân Đoàn 32 50 64% 66.57
126 Tốt Tô Chan 32 50 64% 38.37
127 Nguyễn Thị Khánh Vy 32 50 64% 58.53
128 Thành Phạm 32 50 64% 69.1
129 Hien Mai 32 50 64% 72.55
130 Nguyễn Minh Hiếu 31 48 65% 77.67
131 Diễm Quỳnh 31 49 63% 58
132 hoang xuan minh 31 50 62% 58.52
133 Anh Mũm Mĩm 31 50 62% 22
134 Kyo Dark 31 50 62% 60.12
135 Bao Binh 31 50 62% 43.17
136 Nhok Ko Tên 31 50 62% 66.13
137 Alex Cuong 31 50 62% 74.67
138 nguyenthithanhhuyen 31 50 62% 24.1
139 Cốt 31 50 62% 63.42
140 nguyen chi 31 50 62% 33.7
141 Tran Huu Duc 31 50 62% 5.7
142 Trần Peace 31 50 62% 87.9
143 Dung Art 31 50 62% 49.4
144 Cá Vàng 21 22 95% 8.6
145 lê thị lương 24 31 77% 43.8
146 ngocanh 30 49 61% 13.72
147 Thanh Trúc Phan Ngọc 30 50 60% 45.8
148 Lan Vi Nguyễn 30 50 60% 43.18
149 Vũ Huyền 30 50 60% 62.03
150 Trần Quang Học 30 50 60% 2.23
151 nguyễn công hiếu 30 50 60% 3.43
152 Nguyễn Thị Minh Trâm 30 50 60% 36.62
153 My Thảo 30 50 60% 31.48
154 THỌ TRƯỜNG LĨNH 30 50 60% 32.52
155 Tuyết Sương Trần 30 50 60% 8.32
156 buihuong 30 50 60% 46.7
157 Quốc Việt 29 48 60% 73.95
158 truong ha minh nhat 29 48 60% 63.8
159 Phạm Uyên 29 48 60% 39.57
160 nguyễn ngọc phượng 28 45 62% 27.88
161 Hoàng Dung Lê 29 49 59% 3.05
162 Lê Vũ Bảo Ngọc 29 50 58% 58.62
163 Hoàng Huy Thiên Khanh 29 50 58% 3.87
164 Lâm Tiến Hùng 29 50 58% 34.13
165 hoang anh phi 29 50 58% 48.55
166 le thi tuong vi 29 50 58% 30.35
167 Oanh Nga 29 50 58% 43.18
168 Kh 29 50 58% 76.08
169 Lê Quốc Tùng 29 50 58% 57.88
170 baohan 29 50 58% 14.48
171 Lê Văn Tiến 29 50 58% 46.83
172 pham duc trong 26 43 60% 53.13
173 Thanh Lại 28 50 56% 43.13
174 phanthitulinh 28 50 56% 30.97
175 Ty Bon Bon 28 50 56% 68.05
176 Lưu hiếu thảo 28 50 56% 90.85
177 Hoàng Mạnh Linh 28 50 56% 57.83
178 Nguyễn Phi Long 28 50 56% 89.35
179 vũ thị diệu 28 50 56% 50.2
180 trần ngọc mỹ 28 50 56% 27.13
181 Truong Thi Nhu Hao 28 50 56% 22.37
182 Trần Bích Hường 28 50 56% 51.18
183 Trúc 27 48 56% 49.83
184 Optimuz Prime 22 33 67% 26.4
185 Thiều Quang Anh Khôi 24 40 60% 27.67
186 thanh nhan 21 31 68% 21.15
187 Cẩm Linh 27 49 55% 41.33
188 Mỹ Nguyễn 21 31 68% 42.85
189 Trịnh Xuyến Chi 27 50 54% 55.6
190 Huỳnh Thị Xuân Trang 27 50 54% 90.08
191 Cận Huy 27 50 54% 44.72
192 nguyen duy nhat 27 50 54% 86.17
193 Do Ngu 27 50 54% 41.05
194 Phạm Toàn 27 50 54% 73.02
195 Linh Cheng 27 50 54% 60.33
196 pham viet anh 25 45 56% 23.25
197 nguyễn lý trọng 25 46 54% 90.07
198 Khánh Đoàn 21 34 62% 35.45
199 Trần Thanh Nhân Trí 26 49 53% 90.18
200 Kim Chi 26 50 52% 61.93
201 Lê Văn Dũng 16 20 80% 17.6
202 lê anh phú 26 50 52% 57.12
203 haitho_tieu@yahoo.com.vn 26 50 52% 82.53
204 Minh Hiển 15 17 88% 9.4
205 Gió Mùa Hạ 26 50 52% 52.53
206 Trung Kiên 25 47 53% 26.55
207 Thảo Tiểu Thư 26 50 52% 32.07
208 nguyenvan thanh 26 50 52% 74.28
209 Lam Tu Dau 25 48 52% 17.8
210 Quang Lang Thang 13 13 100% 0.95
211 Conangcua Gio 25 50 50% 90.52
212 thanhphong 15 20 75% 32.07
213 Thinh Anh 25 50 50% 37.98
214 Duyen Khong 25 50 50% 49.98
215 Nguyencao Kyduyen 25 50 50% 33.53
216 nguyển thị kim 25 50 50% 63.82
217 nguyễn thị quỳnh 25 50 50% 11.1
218 Kien Cao Cang 25 50 50% 54.2
219 Nguyễn Phúc Duy 19 33 58% 32.33
220 le anh phuong 18 30 60% 46.62
221 Quỳnh Anh 14 18 78% 8.67
222 huỳnh kim thy 23 45 51% 37.4
223 Tố Trinh 24 50 48% 49.12
224 Củ Cải HM 24 50 48% 42.9
225 Virtuous Banh 24 50 48% 26.85
226 Nhỏ Hương 24 50 48% 44.88
227 hoàng kim chi 15 23 65% 22.28
228 Lê Quang Nhựt 24 50 48% 76.25
229 Ngan Cung 24 50 48% 58.23
230 Ngọc Nam Võ 24 50 48% 46.13
231 Thao Ho 14 20 70% 25.97
232 Tạ Hoàn Thiện Quân 14 20 70% 21.18
233 thuhien 24 50 48% 56.12
234 ho thi nhu quynh 19 35 54% 40.6
235 do tan son 15 24 63% 29.37
236 ho loi 17 30 57% 23.15
237 nhat 13 19 68% 28
238 Tiêu Yêu Tinh 12 16 75% 20.12
239 Tra Mỹ 23 49 47% 39.72
240 nguyen di hai 17 31 55% 7.75
241 TIÊNTRẦN 12 16 75% 8.02
242 trần xuân hùng 12 16 75% 10.67
243 SuperSuper Cu 16 28 57% 16.8
244 Tên Gì Lạ Thế 15 26 58% 68.35
245 usain 23 50 46% 25.72
246 Trái Tim Có Nắng 23 50 46% 72.5
247 Bich van Truong 23 50 46% 35.27
248 Nguyễn Thị Thu Trang 23 50 46% 5.32
249 nong thanh nhan 23 50 46% 53.37
250 thanhtinh 23 50 46% 63.8
251 may mắn 23 50 46% 51.28
252 foahfowehgrwgj 23 50 46% 19.17
253 Huỳnh Dung 13 21 62% 79.27
254 laivanhung 22 48 46% 55.82
255 Vũ Thu Trang 18 36 50% 30.3
256 NVTN 12 18 67% 92.55
257 Nhân Nguyễn 12 19 63% 28.67
258 Nguyễn Triều Thiên Trang 20 43 47% 56.03
259 meomeo_74488 22 49 45% 41.67
260 Lan Hương Lan Hương 14 25 56% 26.58
261 tran thi hai 16 30 53% 35.72
262 le thi ha trang 14 26 54% 26.62
263 huynh tuyen 22 50 44% 15.93
264 Phạm Tuấn Linh 22 50 44% 24.13
265 tribao 12 20 60% 10.98
266 Sy Ho Trong 10 14 71% 19.95
267 Pham Thi Xuan Thuy 20 44 45% 10.98
268 Bạch mi linh 19 41 46% 58.5
269 Tô Thị Hương Thảo 15 30 50% 14.52
270 trần tuyên 10 15 67% 2.23
271 nguyễn thị thúy 15 30 50% 86.48
272 My SorySory 9 12 75% 1.85
273 pham thu thao 16 34 47% 90.13
274 Gà Bay 13 25 52% 29.18
275 Nguyễn Thị Lan Hương 13 25 52% 21.48
276 nguyen trung quan 11 19 58% 12.68
277 PHAN KHANH NHI 21 50 42% 44.48
278 lee ki 21 50 42% 17.33
279 Thanh Tuyền 21 50 42% 23.47
280 Minh Thắng 11 20 55% 10.55
281 Nga Pham 21 50 42% 40.62
282 lê thị kim ngân 21 50 42% 36.83
283 tran thi nho chinh 21 50 42% 71.98
284 Xà Gạc Châu 21 50 42% 17.22
285 Trinh Le Le 21 50 42% 12.97
286 lê huyền 6 6 100% 6.32
287 Duyên Duyên 17 39 44% 58.02
288 Thảo Nhi 6 6 100% 7.55
289 Duy Tâm Nguyễn Trần 20 49 41% 19.28
290 Mưa Đá 20 50 40% 62.15
291 Nguyễn Hoàng Duy 7 11 64% 27.45
292 thu thao 20 50 40% 57.5
293 Le Kubin 20 50 40% 20.32
294 nguyen phi can 5 5 100% 6.82
295 Hồ Mỹ Duyên 20 50 40% 89.32
296 ĐCMVKL VẬY NHÉ 20 50 40% 15.53
297 Han Thuong 20 50 40% 31.5
298 Blue Sun 6 8 75% 5.63
299 hoainam 13 29 45% 91.93
300 Lưu Trọng Chiến 5 6 83% 7.47
301 Nguyễn thị thuỷ 8 15 53% 6.7
302 Dam kim ngoc 19 49 39% 29.05
303 Dương quỳnh như 4 4 100% 3.32
304 lê nguyễn thanh xuân 11 25 44% 14.55
305 1234 19 49 39% 50.9
306 huyennguyen 8 16 50% 8.68
307 Hoang 10 22 45% 8.95
308 Cao Thị Ánh Ngọc 6 10 60% 28.23
309 Nhu Quyen Cao 19 50 38% 26.42
310 Nguyen Ngoc Yen Ngan 19 50 38% 38.67
311 Chung 19 50 38% 86.15
312 nguyen trung nghia 19 50 38% 39.18
313 Lê Khánh Linh 19 50 38% 56.78
314 Kendy Ngoc 19 50 38% 68.67
315 Tân Bùi 5 8 63% 8.9
316 le quoc viet 18 47 38% 25.32
317 Nguyen Ngoc Nhung 19 50 38% 20.77
318 phạm ngọc quý 19 50 38% 21.62
319 phung van thi 7 14 50% 22.22
320 Thầm Lặng 11 26 42% 9.28
321 Thuỳ Ninh Phạm 8 18 44% 15.75
322 Tuấn Anh 8 18 44% 5.03
323 Mẫn Thanh 7 15 47% 24.48
324 nguyễn thị mai phượng 6 12 50% 44.03
325 Vịt Con Lon Ton 13 33 39% 94.8
326 uiyiii 3 3 100% 6.88
327 ho minh tr 3 4 75% 0.82
328 Nguyễn Anh 4 7 57% 5
329 Tran Tran 18 49 37% 57
330 Hoàng Tử Lạnh Lùng 3 4 75% 1.83
331 ngô thúy song an 18 49 37% 68.67
332 Thiet Ha 3 4 75% 14.3
333 Nhox Buj 4 7 57% 6.72
334 Nguyễn Đạo Hiếu 17 46 37% 3.42
335 Dê Núi 15 40 38% 10.98
336 lequanglam 15 40 38% 2.38
337 Hoang Minh 5 10 50% 11.15
338 vuthuthao 18 50 36% 5.78
339 Nguyễn Đình Ngọc 18 50 36% 67.25
340 luong quynh trang 6 14 43% 28.55
341 Duyên Lê 18 50 36% 19.6
342 Hoàng Thiện Nhân 3 5 60% 9.83
343 Đổi Thay 18 50 36% 20.58
344 Tôi Thích Điều Này 18 50 36% 90.62
345 Vu le Van 8 20 40% 17.73
346 Trái Tim Cô Đơn 6 14 43% 8.03
347 vuvanthuam 17 47 36% 33.6
348 Tuấn Anh 18 50 36% 15.42
349 Duy Koj 18 50 36% 35.72
350 Nguyễn Lê An 18 50 36% 4.05
351 Love Rain 18 50 36% 19.1
352 Pham the Son 2 2 100% 5.17
353 ngocdung 18 50 36% 41.12
354 Vũ Thị Lan Hương 3 5 60% 2.9
355 lâm thị mai thy 6 14 43% 17.48
356 Phan Hải Anh 18 50 36% 42.37
357 Lam Lam 18 50 36% 36.6
358 Tíc Tắc 18 50 36% 34.1
359 Lan Anhh 18 50 36% 15.67
360 Thuthu Nguyễn 15 42 36% 50.88
361 hihihaha 4 9 44% 25
362 phan nam 3 6 50% 5.13
363 tôn minh tài 4 9 44% 24.13
364 jenny 2 3 67% 1.25
365 Trương Hải Anh 7 18 39% 27.35
366 caysoi37@gmail.com 12 33 36% 55.75
367 Qua Mau 2 3 67% 1.52
368 Bao Bao 17 48 35% 26.08
369 Anh Tran 2 3 67% 15.8
370 Hoàng Quyên Lê 2 3 67% 2.53
371 mai trung tin 20 60 33% 5.53
372 Nguyen Trung Nghia 12 34 35% 11.13
373 Nguyen Binh 5 13 38% 61.08
374 Đức Huy 4 10 40% 6.48
375 Len Con BuonChan 1 1 100% 2.52
376 Lân Lú Lẫn 1 1 100% 0.08
377 Sat Thu Mau Lanh 3 7 43% 20.22
378 nguyenphuong 1 1 100% 0.25
379 Hà Thủy 17 49 35% 42.97
380 Phan Xuân Hoan 1 1 100% 0.45
381 Nguyễn Thị Huyền Trang 4 10 40% 32.35
382 Liverpool 3 7 43% 5.48
383 Minz Trần 13 37 35% 21.22
384 trần anh thư 4 10 40% 4.17
385 Toi dai dot 2 4 50% 4.87
386 cường voi 1 1 100% 0.83
387 Pự Kiu 5 14 36% 8.62
388 nguyenthilanhue 17 50 34% 81.48
389 Hùng Hóm Hỉnh 17 50 34% 2.82
390 nguyen van dung 17 50 34% 35.62
391 Âu Bất Cần 8 23 35% 36.15
392 Liêm Hữu 2 5 40% 0.28
393 minh 17 50 34% 8.22
394 Pham Kim Dung 1 2 50% 0.65
395 Memory Loss 17 50 34% 6.72
396 Trái Tim Của Gió 17 50 34% 11.58
397 Tô Thị Thúy Kiều 17 50 34% 35.3
398 Cỏ Bốn Lá 17 50 34% 16.75
399 tranquocbinh 17 50 34% 17.23
400 Mot Thoi DE Nho 17 50 34% 52.93
401 Linn Huynh 1 2 50% 2.75
402 Nguyễn Thiết 1 2 50% 3.05
403 nguyễn ngân 17 50 34% 20.08
404 vo hoang phuc 17 50 34% 42.15
405 Tra Chanh 17 50 34% 57.1
406 hanjeki 17 50 34% 30.2
407 Tony Tiến Đạt 1 2 50% 0.92
408 Bàn Tay Trắng 7 20 35% 13.7
409 nguyen thi nga 2 5 40% 0.37
410 Hoa Hoa 1 2 50% 0.32
411 Phạm Long 16 47 34% 3.15
412 Thùy Linh 41 60 68% 23.72
413 Trần Danh Duy 51 60 85% 8.67
414 Pepy Ban 9 27 33% 38.9
415 Sĩ Hiệu 19 57 33% 9.4
416 Bé Oanh Lanh Chanh 16 60 27% 30.7
417 Hoa Moc Lan 44 60 73% 55.93
418 Mong Ji 9 25 36% 22.25
419 Trần Anh Hùng 31 52 60% 88.95
420 Ngọc Tâm An 16 24 67% 27.57
421 Nguyễn An 0 0 0% 1.27
422 dinh truong sinh 40 59 68% 54.75
423 anhvu 0 0 0% 0.07
424 Thiên's Yết's 0 2 0% 0.67
425 QUỐC HUY 0 0 0% 0.17
426 Thái Thanh Bình 14 39 36% 32.3
427 Hà Linh 0 0 0% 92.4
428 Nguyễn Thị Huyền Chân 22 59 37% 79.65
429 tranbum 42 57 74% 79.83
430 Quốc Bảo 0 0 0% 0.12
431 .....MỊ..... 29 60 48% 36.33
432 TTHT 0 0 0% 0.03
433 Khuong Nguyen 0 0 0% 0.6
434 Cẩm Vân Cn 48 59 81% 53.45
435 như quỳnh 9 23 39% 91.57
436 phạm thanh tâm 3 15 20% 33.3
437 phanhoanggioi 0 0 0% 2.2
438 Liêm Nguyễn Duy 37 53 70% 18
439 Chung Nguyen Huu 0 0 0% 2.17
440 Huynh Minh Khai 3 9 33% 13.23
441 Dat Pham 49 57 86% 45.08
442 nguyen ngoc phuong thao 20 60 33% 37.62
443 Nguyễn Thị Yến Nhi 27 60 45% 25.45
444 Le Son 4 12 33% 6.75
445 Hieu Nguyen 2 11 18% 19.98
446 Nam Mai 1 1 100% 1.32
447 Apple Đặng 0 0 0% 0.98
448 Chu Quoc Anh 14 30 47% 29.12
449 Nguyễn Thị Xuân 25 60 42% 14.17
450 Nhungg's Kami 22 60 37% 40.45
451 nguyen yungmi 18 23 78% 36.95
452 Nguyen Manh Quyet 32 41 78% 90.07
453 Quốc Huy 49 60 82% 13.45
454 phan thị thanh hương 0 0 0% 0.08
455 Học Chung Tiết Kiệm 0 0 0% 1.7
456 James Rodriguez 39 60 65% 45.32
457 Dương Thị Lệ Quỳnh 17 60 28% 52.03
458 Minh Tâm 37 59 63% 89.32
459 Nguyễn Ánh Quyên 39 60 65% 75.88
460 Goc Nho Con Tim 0 0 0% 0.08
461 Bạn Và Tôi 0 0 0% 0.13
462 Gấu 9 50 18% 55.98
463 dang khoa 0 0 0% 90.03
464 Nguyễn Trung Hiếu 1 4 25% 7.57
465 Trúc Lệ 27 37 73% 24.55
466 nguyenngan 0 0 0% 0.58
467 ho hang 14 28 50% 34
468 Cu Sắt 7 21 33% 10.72
469 Plant Youmong 1 3 33% 0.97
470 Phạm Phước Nam Phương 17 30 57% 89.75
471 nguyen 35 58 60% 42.17
472 Phan Thi Kim Ngan 34 60 57% 83.27
473 Ngô Hoàng Nhật Quang 0 0 0% 2.43
474 Maruko Hì 47 60 78% 50.62
475 Hoàng Anh 15 60 25% 60.32
476 Minh Tri 45 59 76% 88.87
477 Doan Quoc Huy 0 0 0% 91.22
478 Phạm Bá Tài 17 60 28% 12.43
479 Sil Siêu Ha 53 60 88% 58.13
480 Tra My Ngo 12 33 36% 25.48
481 Nguyễn Hà Gia Thịnh 49 60 82% 43.65
482 Doan ngay moi 0 0 0% 1.4
483 nguyen quoc huy 0 0 0% 0.03
484 Thụy Nguyễn 24 51 47% 62.2
485 Nguyễn Thanh Tâm 8 24 33% 43.73
486 Phạm Thanh Tuấn 0 0 0% 0.03
487 Chu Thi Kim Vi 17 60 28% 18.15
488 Không Không 0 0 0% 1.53
489 Pin Quái 3 5 60% 10.83
490 Trần Gia Hợp 34 57 60% 47.03
491 NGUYEN THI THUY 0 0 0% 0.53
492 le tra giang 29 58 50% 60.12
493 hoc di m 13 35 37% 49.92
494 Lê Bảo Như 40 58 69% 48.97
495 tranhonganh 0 0 0% 0.07
496 Pham Ngoc Khanh 41 60 68% 53.2
497 JagJag GusGus 34 53 64% 4.27
498 dao tu vy 28 60 47% 69.13
499 Kim Yến 19 50 38% 48.12
500 Ngọc Lan 0 12 0% 4.25
501 Trần Hứa Nguyên Nguyên 0 0 0% 90.05
502 trần thị xuân 5 15 33% 11.33
503 trần thị bích 20 59 34% 19.5
504 Cà Chua 0 0 0% 0.15
505 Quỳnh Như 0 1 0% 0.57
506 Thay Tên 0 0 0% 90.28
507 Lê Minh Tân 0 0 0% 0.05
508 Nguyễn Nghiệp 19 57 33% 88.15
509 Mai Linh 20 59 34% 12.07
510 nguyễn hồng thái 0 0 0% 0.15
511 My Nhat 29 54 54% 31.57
512 Bà La Sát 21 58 36% 13.3
513 Kim Anh 12 60 20% 55.87
514 Lê Đình Huỳnh 0 0 0% 0.2
515 Phan Truc 16 48 33% 19.98
516 tran nha truc 33 60 55% 72.73
517 Truong Thuy Phuong 19 55 35% 38.33
518 nguyễn thị ánh tuyết 40 59 68% 10.97
519 Minh Hong Lưu 0 0 0% 0.88
520 Vũ Vũ Thi 21 30 70% 90.78
521 Công Tử Nam 1 7 14% 7.57
522 nhut anh 0 0 0% 0.05
523 Dielac Alpha 48 60 80% 54.58
524 Jupi Hana 26 60 43% 51.48
525 huỳnh quyên 17 56 30% 21
526 Trương Tất Long 0 0 0% 6.32
527 Thanh Truc 27 49 55% 56.45
528 Dinhthiyenly 0 0 0% 0.15
529 võ thịnh sơn 47 59 80% 47.38
530 Quân Võ 4 10 40% 7.75
531 Alex Phú Ngôo 0 0 0% 0.07
532 colentuioi 23 43 53% 51.53
533 sơn đẹp trai 29 37 78% 19.33
534 nguyễn thị thu hà 30 60 50% 57.15
535 Huỳnh Ngọc Đoan Trang 8 31 26% 48.95
536 HOÁ HỌC 0 0 0% 0.03
537 phamthicuong 4 12 33% 23.82
538 Trung Nguyễn 11 42 26% 22.93
539 Lê Văn Tuấn 1 1 100% 0.73
540 Nón's Rách's Đi's Mưa's 18 60 30% 1.53
541 Zeas Lee 0 0 0% 0.65
542 anna lyly 0 0 0% 1.22
543 Lê Nhi 16 60 27% 3.83
544 Anh Thư 20 58 34% 32.1
545 Nguyễn Khánh Vy 37 50 74% 9.18
546 Phan Tuấn Hưng 48 60 80% 11.82
547 Tuấn Nguyễn 1 3 33% 3.9
548 lethithukhoa 10 25 40% 90.12
549 nguyễn văn nam 36 50 72% 13.48
550 Trung 16 48 33% 9.43
551 Nguyễn thị mỹ linh 44 60 73% 25.7
552 Phí Đức 10 25 40% 71.35
553 Hoàng Vương Thắng 0 0 0% 99.33
554 Sói Xám Mọc Cánh 12 22 55% 22.72
555 LoVing Rreat Royal 49 60 82% 49.03
556 Tran anh 29 55 53% 70.97
557 Trâm Nguyễn 32 49 65% 10.98
558 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 22 34 65% 38.55
559 phuongphuong 13 36 36% 18.55
560 đỗ quang hưng 14 19 74% 11.38
561 NGHIÊM MẠNH THẮNG 4 5 80% 34.02
562 phan sy nguyen 3 10 30% 1.53
563 Vũ Vui Vẻ 9 28 32% 34.08
564 thuy 2 7 29% 5.22
565 Cam Tu Nguyen 0 1 0% 0.65
566 nguyen tien dai 4 13 31% 14.23
567 Nkox Xinh Nicole 2 7 29% 4
568 Nguyễn Quốc Tuấn Anh 1 4 25% 2.28
569 Unko Suru 9 28 32% 14.22
570 lê duy 16 49 33% 5.92
571 vjc 16 49 33% 2.15
572 Le dai 13 40 33% 0.7
573 Lường Thanh Khải 0 1 0% 2.07
574 Nguyen Minh Hieu 0 1 0% 1.07
575 Phạm Thị Bích Thủy 0 1 0% 2.5
576 Minh Nam 0 1 0% 0.42
577 daohanh 0 1 0% 6.73
578 Yeu Vi Em 16 49 33% 26.33
579 chu 3 10 30% 3.78
580 nguyễn thị mỹ lệ 1 4 25% 20.88
581 Beast 16 49 33% 7.45
582 Mai Khánh Duy 0 1 0% 0.43
583 tran phan ai thao 7 22 32% 13.08
584 Tớ Sẽ Làm Được 16 50 32% 28.08
585 Monokuro Boo 8 26 31% 40.33
586 Mai Lee 12 38 32% 60.28
587 BòSữa ĐầuGấu 0 2 0% 3.42
588 nguyễn yến ngọc 16 50 32% 2.13
589 hieu hoang 3 11 27% 14.57
590 Hiền Nguyễn 16 50 32% 27.4
591 linhha 16 50 32% 51.35
592 le giang 4 14 29% 33.57
593 mymy 1 5 20% 2.85
594 tranquoctoan 16 50 32% 25.37
595 Tú Trinh 16 50 32% 60.18
596 Duy Tuấn 16 50 32% 5.92
597 nguyenhuycuong 16 50 32% 17.03
598 Nguyễn Quang Huy 16 50 32% 9.8
599 Nguyễn Tấn Trí 16 50 32% 11.42
600 Nguyễn Bảo Nguyên 1 5 20% 9.87
601 ID No 16 50 32% 1.07
602 Nguyễn Thị Thanh Thu 0 3 0% 1.32
603 Đức Viễn 15 48 31% 17.55
604 Chính Nguyễn 15 48 31% 81.05
605 Duyen Tran 15 48 31% 13.18
606 Lê Thị Thảo Ngân 1 6 17% 9.13
607 Phuc Le Hoang 0 3 0% 18.12
608 Anh Tuấn 6 21 29% 6.18
609 Cố Nhớ Để Quên 0 3 0% 5.12
610 Moon Joo 15 49 31% 5.47
611 Dai Nguyen 1 7 14% 150.47
612 Nguyễn Long 6 22 27% 30.08
613 Trần Hữu Hoàng 9 31 29% 122.65
614 Lùn Tèzz 4 16 25% 20.4
615 Đoàn Nguyễn Trường Phúc 0 4 0% 2.25
616 truong ngoc hien 15 50 30% 24.45
617 Vũ phượng 15 50 30% 37.22
618 Oanh Hyuk 15 50 30% 4.85
619 Huyền Còi 15 50 30% 2.82
620 hongtrinh 8 29 28% 8.03
621 Rồng Văn Đất 15 50 30% 17.57
622 Tiểu Tiểu Yêu Ngốc 15 50 30% 82.4
623 nguyễn tấn nghĩa 15 50 30% 7.65
624 cqc 7 26 27% 6.68
625 nguyen thi tien kieu 15 50 30% 5.03
626 tran linh 15 50 30% 16.03
627 nguyen thi uyen 15 50 30% 11.05
628 nguyen vi 1 8 13% 11.5
629 trau con 15 50 30% 1.82
630 Minh Vu 13 45 29% 7.05
631 ly van thiet 14 49 29% 39.22
632 Nga Ngơ Ngác 6 25 24% 59.25
633 Thien Inox 3 16 19% 2.62
634 Tran The Thinh 14 49 29% 7.78
635 khuatbaduy 7 28 25% 23.17
636 Huỳnh Trung Hiếu 14 49 29% 20.77
637 le hoang phuc 11 40 28% 66.43
638 Anh Nguyễn 1 10 10% 0.22
639 Manh Le 0 7 0% 4.93
640 Nguyễn Văn Dũng 14 50 28% 2.58
641 Lam Nguyen 14 50 28% 3.32
642 phung 14 50 28% 17.83
643 dinh duyet 14 50 28% 11.88
644 Truong Quoc Minh 14 50 28% 1.72
645 Nguyễn Văn Hoành 3 17 18% 16.7
646 Nguyễn Phan Tín 14 50 28% 1.52
647 tranhoanganh 14 50 28% 14.03
648 Huỳnh Thiên Hạc 14 50 28% 32.4
649 kiên chí linh 14 50 28% 15.58
650 van khoa 14 50 28% 3.95
651 Thiên Sứ Vệ Đường 14 50 28% 12.03
652 Tuấn Pro FC 14 50 28% 9.55
653 Trường Zin 14 50 28% 3.5
654 Đức Bùi 14 50 28% 63.98
655 Long KU PA 14 50 28% 38.17
656 ho minh tinh 14 50 28% 0.85
657 dinh huy 14 50 28% 3.48
658 Trang Vũ 14 50 28% 5.82
659 Alina Phan 14 50 28% 70.33
660 Huỳnh Thị Cẩm Giang 2 14 14% 31.52
661 phannuong.yh@gmail.com 14 50 28% 17.18
662 Nguyen Minh Thuc 4 20 20% 6.43
663 Phước Tânn 4 22 18% 12.98
664 phạm thị nhuận 10 40 25% 49.33
665 tran vu duyen 10 40 25% 15.2
666 Wanbj Tuan 13 49 27% 18.62
667 Trần Thị Thảo Hà 13 49 27% 6.48
668 lelananh 13 49 27% 22.93
669 bui van tien 13 50 26% 3.83
670 Hoàn Vũ 13 50 26% 47.12
671 đoàn thị hưởng 13 50 26% 4.3
672 Pham Hoang Phat 13 50 26% 42.92
673 Trần Ngọc Lương 13 50 26% 1.97
674 Hangul Nhung 13 50 26% 16.75
675 Sâu Ngủ 13 50 26% 56.22
676 trần duy linh 3 20 15% 17.42
677 Trương Ngoc Hiển 13 50 26% 14.3
678 CHAU HUY 13 50 26% 9.42
679 mai ba lam nghi 13 50 26% 76.13
680 đỗ anh hoàng 13 50 26% 1.92
681 Bột Vivien 13 50 26% 3.88
682 Juan Xong Ko Bik 13 50 26% 2.58
683 Hà Quốc Pháp 13 50 26% 17.78
684 nguyen di hai 13 50 26% 21.75
685 nguyen phuong 13 50 26% 16.43
686 nguyen van thanh 12 48 25% 57.27
687 ღ๖Uchiha๖Itachiღ 1 15 7% 4.42
688 Hồ Tuấn Thành 12 48 25% 31.05
689 Hà Đỗ 12 49 24% 2.35
690 Mèocon Hồ 1 16 6% 1
691 Tri Minh Aoe 12 49 24% 2.2
692 nguyen hai tam 12 49 24% 1.77
693 Phạm Quyền Anh 12 49 24% 3.03
694 hoang ngoc nam 12 50 24% 1.67
695 nguyen minh minh 12 50 24% 20.63
696 Hue Coj 12 50 24% 19.15
697 bui thi hai yen 2 20 10% 4.42
698 võ quốc hưng 12 50 24% 20.77
699 Nay H' Thảo 12 50 24% 8.57
700 Đăng Khánh Nguyễn Ngọc 12 50 24% 46.3
701 Duyên Cry 12 50 24% 22.78
702 doan my ky duyen 12 50 24% 39.07
703 Linh Bon 12 50 24% 28.45
704 nguyễn thị nhật lệ 12 50 24% 2.7
705 Ly Le 12 50 24% 42.23
706 Vân Trương 12 50 24% 1.72
707 Tài Huỳnh 12 50 24% 11.9
708 Moon Thảo 12 50 24% 9.17
709 dadadada 12 50 24% 2.83
710 Nguyễn Thanh Phương 12 50 24% 10.23
711 Manh Duong Van 12 50 24% 2.55
712 ammaka 12 50 24% 13.18
713 Gà Siêu Nhân 12 50 24% 34.65
714 le thi hang 12 50 24% 17.97
715 Nguyễn Hoàng Sang 12 50 24% 3.63
716 nguyễn ngô minh quang 11 49 22% 8.97
717 Vi Lê 11 49 22% 12.33
718 Nguyễn Đăng Thy 11 49 22% 4.63
719 Nhu Maj Nguyen 11 49 22% 24.03
720 Nhox Chuot 11 49 22% 38.82
721 Nguyễn Đức 8 40 20% 4.53
722 Le Thi Minh Hang 11 50 22% 5.05
723 lương ngọc quảng 11 50 22% 3.02
724 lê nguyễn minh hoàng 11 50 22% 19.85
725 Tuấn Bigbang 11 50 22% 25.35
726 no name 11 50 22% 26
727 Trần Minh An 11 50 22% 5.08
728 Nhím Xù 7 38 18% 16.8
729 nguyen thi thu 11 50 22% 5.62
730 Vy Soò Quoắn 11 50 22% 7.95
731 Bi Han Đờ Som 11 50 22% 10.05
732 Nguyet Anh 11 50 22% 15.22
733 YU PI 10 48 21% 2.13
734 Trần Vỹ 10 48 21% 1.73
735 Đào Khắc Duy 10 49 20% 6.65
736 tran anh xuan 10 50 20% 2.63
737 Nguyen Minhthao 10 50 20% 21.33
738 tranvankiem 10 50 20% 3.57
739 huynh duc manh 10 50 20% 4.95
740 k viet 10 50 20% 16.82
741 Luânmaru Cntt 10 50 20% 9.02
742 kunkoi 10 50 20% 11.97
743 hoàng tiến dũng 10 50 20% 2.07
744 le huu tai 10 50 20% 8.87
745 Hồng Min 13 57 23% 3
746 Lê Ngọc Anh 8 45 18% 11.68
747 nguyen thi thanh loan 4 34 12% 53.17
748 Thao Ngo 9 49 18% 1.95
749 Lê Thanh Bình 9 50 18% 0.88
750 Hoàng Tử Ngheo 9 50 18% 16.97
751 Trần Hoàng Hải Quân 9 50 18% 14.8
752 Thiên Yết 9 50 18% 16.77
753 nguyễn thảo 9 50 18% 54.33
754 Minh Duy Superheo 8 49 16% 1.65
755 Chàng Quy 8 49 16% 4.1
756 Hiếu Lê 8 50 16% 0.75
757 lechicong 8 50 16% 16.95
758 Thy Tran 8 50 16% 15.13
759 Hieu Ym 7 49 14% 4.25
760 phantanson 11 59 19% 6.63
761 Junathan Krajan 7 50 14% 33.7
762 Trieu Nhi 3 39 8% 12.4

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12